1. bookVolume 71 (2019): Edition 1 (January 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2657-3628
Première parution
27 Feb 2019
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Education to participate and engage – Polish traditions and challenges of participation-oriented pedagogy

Publié en ligne: 31 Dec 2018
Volume & Edition: Volume 71 (2019) - Edition 1 (January 2019)
Pages: 16 - 32
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2657-3628
Première parution
27 Feb 2019
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation, JAIP, 35(4), pp. 216-224. Retrieved from: https://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html (accessed: September 7, 2018).Search in Google Scholar

Bartkowski, J. (2011). Tradycje partycypacji w Polsce. In: A. Olech (Ed.), Partycypacja public­zna (pp. 26-44). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Retrieved from: http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/893974012.pdf (accessed: October 22, 2018).Search in Google Scholar

Bovaird, T. (2007). Beyond engagement and participation - user and community co-pro­duction of public services. Public Administration Review, 67 (5), 846-860.10.1111/j.1540-6210.2007.00773.xSearch in Google Scholar

Chimiak, G. (2014) Społecznikostwo w Polsce po 25 latach doświadczeń demokratycznych i obywatelskich, In: Animacja życia publicznego, Edukacja do partycypacji. Zeszyty Cen­trum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 4 (17), 4-8.Search in Google Scholar

Czapiński, J., Panek T. (Ed.) (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Retrieved from: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (accessed: October 22, 2018)Search in Google Scholar

Dorenda-Zaborowicz, M. (2014). Nowe civil society? Rola Internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Toruń: Wydawnictwo MADO.Search in Google Scholar

Dutkiewicz, M. (2009). Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracow­ników organizacji pozarządowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw­skiego.Search in Google Scholar

Giddens, A., (2003). Stanowienie społeczeństwa, transl. by S. Amsterdamski. Poznań: Zysk i S-ka. Gliński, P. (2006), Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Search in Google Scholar

Golka, M. (2009). Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. Górecki, M. (2013). Idea, Instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.Search in Google Scholar

Hart, A.R (1992). Children’s participation: from tokenism to citizenship. Florence: UNICEF International Child Development Centre Spedale degli lnnocenti. Retrieved from: https://www.unicef-irc.org/publications/100-childrens-participation-from-tokenism-to-citizenship.html (accessed: October 20, 2018).Search in Google Scholar

Iłowiecka-Tańska, I. (2011). Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Janiak-Jasińska, A., Sierakowska, K., & Szwarc, A. (Eds.) (2008). Działaczki społeczne, femi­nistki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do roku 1918 (na tle porównawczym), T. I. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.Search in Google Scholar

Janiak-Jasińska, A., Sierakowska, K., & Szwarc, A. (Eds.) (2009). Działaczki społeczne, femi­nistki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po roku 1918 (na tle porównawczym), T. II. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.Search in Google Scholar

Kaźmierczak, T. (2011). Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług pub­licznych. In: A. Olech (Ed.), Partycypacja publiczna (pp. 175-191). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Retrieved from: http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/893974012.pdf (accessed: October 20, 2018).Search in Google Scholar

Korczak, J.(1986). Pisma Wybrane. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.Search in Google Scholar

Kotlarska-Michalska, A. (2005). Dobrowolność w działaniu jako forma zachowań prospo­łecznych. In: B. Kromolicka (Ed.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych (pp. 35-45). Toruń: Akapit.Search in Google Scholar

Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii. Warszawa: Prószyński i S-ka.Search in Google Scholar

Marzec-Holka, K. (2005). Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.Search in Google Scholar

Mazur, S. (Eds.) (2015). Współzarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Naumiuk, A. (2014). Edukacja - partycypacja - zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Naumiuk A., & Bron Jr. M. (2017). Budżet partycypacyjny w kształtowaniu wspólnej prze­strzeni lokalnej - potencjał edukacyjny i inspiracje pedagogiczne. Pedagogika Spo­łeczna, 3(65), 37-54.10.31338/uw.9788323514930Search in Google Scholar

McCaughey, M., & Ayers, M.D. (Eds.) (2003). Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice. New York: Routledge.Search in Google Scholar

Piekarski, G. (2010). Homo prosocialis jako wyzwanie i cel edukacji w „społeczeństwie samotnego tłumu”. In: I. Surina (Ed.), Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych (pp. 58-69). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Search in Google Scholar

Piekarski, G. (2015). Education to social commitment as urgent task of the modern teacher, In: O. Fleischmann, R. Seebauer, H. Zoglowek, & M. Aleksandrovich (Eds.), The Teaching Pro­fession. New Challenges - New Identities? (pp.157-165).Wien:LITVerlag.Retrieved from: https://www.academia.edu/34169526/G._Piekarski_Education_to_Social_Commitment_as_Urgent_Task_of_the_Modern_Teacher (accessed: October 18, 2018).Search in Google Scholar

Prenksy, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 5(9), pp. 1-6. Retrieved from: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (accessed: October 22, 2018).Search in Google Scholar

Prokosch, M., & Raymond L. (2002). The Global Activist’s Manual: Local Ways to Change the World. New York, NY: Thunder’s Mouth Press.Search in Google Scholar

Radwan-Pragłowski, J., & Frysztacki, K. (2009), Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.Search in Google Scholar

Retting, H. (2006). The Lifelong Activist. How to Change the World with Without Loosing Your Way. New York, NY: Latern Books.Search in Google Scholar

Smolińska-Theiss, B. (2007). Z polskiej tradycji pracy społeczno-kulturalnej w środowisku, In: P. Jordan (Ed.), Ośrodek pomocy i aktywności społecznej. Renesans pracy środowisko­wej. Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.Search in Google Scholar

Swyngedouw, E., Cox, K. (Ed.) (1997). Neither Global nor Local: ‘Glocalization’ and the Poli­tics of Scale. In: Spaces of globalization, reasserting the power of the local (pp. 137-166). New York and London: The Guilford/Longman.Search in Google Scholar

Sześciło, D. (2015). Samoobsługowe państwo dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.Search in Google Scholar

Taylor, Ch. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne, transl. A. Puchejda, K. Szymaniak. Kraków: Wydawnictwo Znak.Search in Google Scholar

Wódz, K. (2005). Kwestie społeczne-dialog-współrządzenie. Przyczynek do analizy dys­kursu publicznego w Polsce. In: W. Wesołowski, J. Włodarek (Ed.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska-Europa-Świat (pp. 421-438). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo