1. bookVolume 30 (2022): Edition 2 (June 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Optimizing the Provision of Public Services By Local Administration as a Component of the Smart City Concept on the Example of Zabrze

Publié en ligne: 19 May 2022
Volume & Edition: Volume 30 (2022) - Edition 2 (June 2022)
Pages: 192 - 199
Reçu: 01 Jan 2022
Accepté: 01 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

Surveys performed among the residents of Zabrze indicate that in 2021 the majority of respondents (67%), wishing to use public services provided by the local government, still preferred to visit the office in person. Residents noticed negative aspects of direct service, such as queues of people waiting for the case to be completed (26%), excessive bureaucracy (24%) or lack of parking spaces (18%). However, they counted on help in completing the necessary formalities by officials who should be: professional (20%), communicative (18%) and kind (17%). The use of the digital platform (ePUAP) dedicated to customer service was reported by 32% of respondents. At the same time, as much as 40% of the respondents, in order to save time and to simplify procedures, declared their will to use innovative methods of remote contact with public administration (e.g. via social media). The COVID-19 pandemic showed that it was possible to increase (even by 250%) the number of cases handled remotely, which with over 90% of households in Poland with access to a computer network creates opportunities for integrated development as part of the Smart City idea. The aim of the paper was to identify the residents’ expectations related to the provision of public services by local administration. Precise determination of the ways of perception of both direct and remote customer service has not only an application value. It also allows for further research study on the management of local government, including the organization of management control, as well as social communication of local governments.

Keywords

[1] A. Kuzior, B. Sobotka, The role of social capital in the development of smart cities. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 134, 2019. pp. 109-11910.29119/1641-3466.2019.134.9 Search in Google Scholar

[2] A.E. Oke, S.S. Stephen, C.O. Aigbavboa, D.R. Ogunsemi and I.O. Aje, The Smart City Process, Smart Cities: A Panacea for Sustainable Development, Emerald Publishing Limited, Bingley, 2022. pp. 23-43. https://doi.org/10.1108/978-1-80382-455-020221004.10.1108/978-1-80382-455-020221004 Search in Google Scholar

[3] Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 roku, nr 16, poz. 95). Search in Google Scholar

[4] Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2020 roku, Raport Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 25 maja 2021 r. https://stat.gov.pl [accessed: 20 January 2022]. Search in Google Scholar

[5] M. Czupich, M. Kola-Bezka and A. Ignasiak-Szulc. Czynniki i bariery wdrażania koncepcji Smart City w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 276, 2016. pp. 223-235. Search in Google Scholar

[6] A. Kuzior, J. Ober and J. Karwot, Stakeholder Expectation of Corporate Social Responsibility Practices: A Case Study of PWiK Rybnik, Poland. Energies 14(11), 2021, 3337. https://doi.org/10.3390/en1411333710.3390/en14113337 Search in Google Scholar

[7] J. Winkowska, Koncepcje zarządzania rozwojem miast w świetle idei smart city, Academy of Management, 5, 2021. pp. 92-18. Search in Google Scholar

[8] A. Kuzior and P. Kuzior, The quadruple helix model as a smart city design principle. Virtual Economics 3 (1), 2020. pp. 39-57.10.34021/ve.2020.03.01(2) Search in Google Scholar

[9] I. Jonek-Kowalska, Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jako determinanta rozwoju inteligentnych miast w Polsce, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 120, 2018. pp. 131-140.10.29119/1641-3466.2018.120.10 Search in Google Scholar

[10] K. Midor, A. Kuzior, G. Płaza, M. Molenda and D. Krawczyk, Reception of the Smart City Concept in the Opinion of Local Administration Officials – A Case Study. Management Systems in Production Engineering 29 (4), 2021. pp. 320-326.10.2478/mspe-2021-0040 Search in Google Scholar

[11] D. Felszer, Funkcjonowanie elektronicznej administracji na przykładzie ePUAP, Roczniki Administracji i Prawa, 12, 2012. pp. 119-138. Search in Google Scholar

[12] A. Kuzior and B. Sobotka, New ICT solutions in public administration. In: Khalid S. Soliman (Ed.), Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 2021. pp. 6743-6750. Search in Google Scholar

[13] D. Krawczyk, Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na przykładzie gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2019. Search in Google Scholar

[14] E. Ziemba, T. Papaj and J. Będkowski (2013), Egzemplifikacja e-government w Polsce – analiza porównawcza SEKAP i ePUAP, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 29, 2013. pp. 427-445. Search in Google Scholar

[15] A. Kuzior, B. Sobotka, A. Filipenko and P. Kuzior (2019). Marketing Communications of Administrative Organs of Local Governance and Local Community. Marketing and Management of Innovations, 2, 2019. pp. 314-325. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-2610.21272/mmi.2019.2-26 Search in Google Scholar

[16] Informacja o wynikach kontroli: Realizacja usług publicznych dla obywateli z wykorzystaniem platformy ePUAP, Warszawa, Departament Administracji Publicznej Najwyż-szej Izby Kontroli KAP.430.022.2020, Nr ewid. 200/2020/P/20/004/KAP, 2021. pp. 94. Search in Google Scholar

[17] D. Cendrowicz, Rozwój e-kompetencji w administracji publicznej na przykładzie pomocy społecznej, [w:] Ewolucja elektronicznej administracji publicznej, (red.) R. Kusiak-Winter, J. Korczak, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021. pp. 73-86. Search in Google Scholar

[18] A. Kuzior, M. Mańka-Szulik and D. Krawczyk, Changes in the management of electronic public services in the Metropolis during the COVID-19 pandemic, Polish Journal of Management Studies 24(2), 2021. pp. 261-275.10.17512/pjms.2021.24.2.16 Search in Google Scholar

[19] A. Laska, Idea Smart City – między innowacyjnością publiczną a technokratycznym zagrożeniem. In: Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, Kaszkur A., Laska A. (eds.), Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2017. Search in Google Scholar

[20] A. Kuzior, Zastosowanie Modelu Quintuple Helix w projektowaniu Smart Sustainable City. In: Inteligentny rozwój inteligentnych miast, CeDeWu, Warszawa 2020. pp. 15-26. Search in Google Scholar

[21] A.S. Ibrahim, K.Y. Youssef, A.H. Eldeeb, M. Abouelatta and H. Kamel, Adaptive aggregation based IoT traffic patterns for optimizing smart city network performance. Alexandria Engineering Journal, 61(12), 2022. pp. 9553-956810.1016/j.aej.2022.03.037 Search in Google Scholar

[22] H. Zhao, Y. Wang and X. Liu, The assessment of smart city information security risk in China based on zGT2FSs and IAA method. Scientific Reports 12(1), 2022, 3281.10.1038/s41598-022-07197-1888565235228589 Search in Google Scholar

[23] M. Guo, M. Xia and Q. Chen, A review of regional energy internet in smart city from the perspective of energy community. Energy Reports 8, 2022. pp. 161-182.10.1016/j.egyr.2021.11.286 Search in Google Scholar

[24] R. Sharma and R. Arya, UAV based long range environment monitoring system with Industry 5.0 perspectives for smart city infrastructure. Computers and Industrial Engineering 168, 2022, 108066.10.1016/j.cie.2022.108066 Search in Google Scholar

[25] H. Zhu, L. Shen and Y. Ren, How can smart city shape a happier life? The mechanism for developing a Happiness Driven Smart City. Sustainable Cities and Society 80, 2022, 103791.10.1016/j.scs.2022.103791 Search in Google Scholar

[26] K. Kuppa, A. Dayal, S. Gupta, A. Dua, P. Chaudhary and S. Rathore, ConvXSS: A deep learning-based smart ICT framework against code injection attacks for HTML5 web applications in sustainable smart city infrastructure. Sustainable Cities and Society 80, 2022, 10376510.1016/j.scs.2022.103765 Search in Google Scholar

[27] E. Dizon and B. Pranggono, Smart streetlights in Smart City: a case study of Sheffield. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 13(4), 2022. pp. 2045-2060.10.1007/s12652-021-02970-y Search in Google Scholar

[28] A.L.A. Vaz, F.A.F. Ferreira, L.F. Pereira, R.J.C. Correia and A. Banaitis, Strategic visualization: the (real) usefulness of cognitive mapping in smart city conceptualization. Management Decision 60(4), 2022. pp. 916-939.10.1108/MD-11-2020-1512 Search in Google Scholar

[29] K.K. Bhardwaj, S. Banyal, D.K. Sharma and W. Al-Numay, Internet of things based smart city design using fog computing and fuzzy logic. Sustainable Cities and Society 79, 103712.10.1016/j.scs.2022.103712 Search in Google Scholar

[30] M. Janicki and K. Kubiak, SEO PR w kontekście employer brandingu. In: Employer Branding w teorii i praktyce, K. Kubiak (ed.), Warszawa, Wyższa Szkoła Promocji 2014. pp. 143-160. Search in Google Scholar

[31] M. Szmigiero, Oblicza innowacji miejskiej. In: Metropolie wobec wyzwań i problemów społecznych, R. Mędrzycki (ed.), Gdańsk, Instytut Metropolitalny 2021. pp. 29-49. Search in Google Scholar

[32] M. Pięta-Kanurska, Smart City a rozwój inkluzywny, Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk 273, 2019. pp. 59-70. Search in Google Scholar

[33] A. Kuzior and J. Zozulak, Adaptation of the Idea of Phronesis in Contemporary Approach to Innovation. Management Systems in Production Engineering, 27(2), 2019. pp. 84-87. https://doi.org/10.1515/mspe-2019-001410.1515/mspe-2019-0014 Search in Google Scholar

[34] J. Kwaśny, Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19, Horyzonty Polityki, 13(42), 2022. pp. 71-90.10.35765/hp.2180 Search in Google Scholar

[35] Z.J. Makieła, M.M. Stuss, K. Mucha-Kuś, G. Kinelski, M. Budziński and J. Michałek (2022), Smart City 4.0: Sustainable Urban Development in the Metropolis GZM. Sustainability, 14 (35160), 2022. pp. 1-19. https://doi.org/10.3390/su14063516.10.3390/su14063516 Search in Google Scholar

[36] J. Papińska-Kacperek and A.Z. Wassilew, Zastosowanie idei Smart City w czasie pandemii COVID-19 i izolacji społecznej w Polsce w 2020 roku. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 34(6) 2021.pp. 63-72.10.18778/2543-9421.06.06 Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo