1. bookVolume 33 (2014): Edition 3 (September 2014)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Changes of the Ecological Conditions in the Báb Forest on the Basis of a Bioindication Method

Publié en ligne: 21 Aug 2014
Volume & Edition: Volume 33 (2014) - Edition 3 (September 2014)
Pages: 201 - 216
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Balajka, J., Lapin, M., Minďáš, J., Šťastný, P. & Thalmeinrová D. (2005). Štvrtá národná správa o zmene klímy a Správa o dosiahnutom pokroku pri plnení Kjótskeho protokolu (pp. 17-19). Bratislava: MŽP SR, SHMÚ.Search in Google Scholar

Eliáš, P. (2010). Zmeny biodiverzity v Bábskom lese a blízkom okolí (Nitrianska pahorkatina, Juhozápadné Slovensko). In M. Eliášová (Eds.), Starostlivosť o biodiverzitu vo vidieckej krajine (pp. 151-158). Nitra: Vydavateľstvo SPU.Search in Google Scholar

Ellenberg, H. (1979). Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica 9. Göttingen: Goltze.Search in Google Scholar

Ellenberg, H. (1992). Zeigenwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Ed. 2. Scripta Geobotanica 18. Göttingen.Search in Google Scholar

Ferlíková, A. (2009). Šírenie nepôvodných a expanzívnych rastlinných druhov v narušenom lesnom ekosystéme NPR Bábsky les. Bakalárska práca. Nitra: UKF.Search in Google Scholar

Ferlíková, A. (2011). Expanzívne šírenie rastlinných druhov v narušenom lesnom ekosystéme Bábskeho lesa. Diplomová práca. Nitra: UKF.Search in Google Scholar

Halada, Ľ. (1996). Hodnotenie prirodzenosti/synantropizácie vegetácie pre krajinnoekologické účely. Práca k ašpirantskému minimu. Nitra: Ústav krajinnej ekológie SAVSearch in Google Scholar

Hennekens, S.M. & Schaminee J.H.J. (2001). TURBOVEG: Comprehensive data base management system for vegetation data. J. Veg. Sci., 12, 589-591. DOI: 10.2307/3237010.10.2307/3237010Search in Google Scholar

Jurko, A. (1980). Ekologické faktory a klasifikácia syntaxónov. Zprávy České Botanické Společnosti, 15, 87-92.Search in Google Scholar

Jurko, A. (1986). Poznámky k diskusii o užitočnosti Ellenbergových indikačných hodnôt. Biológia, Bratislava, 41, 91-100.Search in Google Scholar

Kubíček, F. & Brechtl J. (1970). Charakteristika skupín lesných typov výskumnej plochy v Bábe pri Nitre. Biológia (Bratislava), 25, 27-38.Search in Google Scholar

Marhold, K. & Hindák F. (Eds.) (1998). Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV.Search in Google Scholar

Moravec, J. (1994). Fytocenologie. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Neuhäusl, R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1964). Vegetationsverhältnisse am Südrande des Schemmitzer Gebirges. Biologické Práce, 10(4), 1-77.Search in Google Scholar

Pilková, I. (2013). Zmeny druhového zloženia Bábskeho lesa po ťažbe dreva. Lesnícky Časopis, 59(1), 59-69.10.2478/forj-2014-0024Search in Google Scholar

Szombathová, N. & Zaujec A. (2001). Changes of the soil properties in the National Nature Reservation Báb after 27 years. Ekológia (Bratislava), 20(Suppl. 2), 128-132.Search in Google Scholar

Španik, F., Antal, J., Tomlain, J., Škvarenina, J., Repa, Š., Šiška, B. & Mališ J. (1999). Aplikovaná agrometeorológia. Nitra: Vydavatelstvo SPU.Search in Google Scholar

Vladovič, J., Máliš, F. & Merganič J. (2008). Poznatky z výskumu diverzity a dynamiky lesných ekosystémov na báze lesníckej typológie. Lesnícky Časopis, 54(3), 213-233.Search in Google Scholar

Westhoff, W. & Van den Maarel E. (1978). The Braun-Blanquet approach. In R.H. Whittaker (Ed.), Classification of plant communities (pp. 287-399). The Hague: Dr. W. Junk.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo