1. bookVolume 10 (2020): Edition 3 (December 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2585-7444
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Perceived Teachers’ Justice and Perceived Teachers’ Authority

Publié en ligne: 28 Dec 2020
Volume & Edition: Volume 10 (2020) - Edition 3 (December 2020)
Pages: 135 - 150
Reçu: 15 Apr 2020
Accepté: 08 Jun 2020
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2585-7444
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Barboráková, V. (2012). Tvorba autority učiteľa na 1. stupni základnej školy. České Budejovice: Jihočeská univerzita.Search in Google Scholar

Beck, G. (2007). Zakázaná rétorika: 30 manipulativních techník. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Bělohoubková, A. (2011). Sociálny a charakterový profil učiteľa stredných odborných škôl. Bratislava: Slovenská technická univerzita.Search in Google Scholar

Brezovská, L. (2017). Musí sa človek ako dobrý učiteľ narodiť? Bratislava: eduworld.sk. Retrieved from https://eduworld.sk/cd/michal-ondrus/4995/slovenske-skolyzacali-vyuzivat-elektronicku-evidenciu-dochadzkySearch in Google Scholar

Buraj, I. (2010). Moc v štruktúre mocenských vzťahov. Filozofia, 65(5), 417-427.Search in Google Scholar

Cseriová, K. (2013). Komparácia pohľadov na problematiku ideálneho učiteľa podľa žiakov základných škôl a ich rodičov. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Čonková, A. (2015). Osobnosť učiteľa a jeho výchovné pôsobenie ako zdroj strachu žiakov v škole. Paidagogos, 1, 17-29.Search in Google Scholar

Dalbert, C., & Maes, J. (2002). Belief in a just world as personal resource in school. In M. Ross, D. T. Miller (Eds.), The Justice Motive in Everyday Life (pp. 365-381). New York: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511499975.020Search in Google Scholar

Dravecký, J. (2011). Hodnotenie a klasifikácia žiakov. Levoča: Virtuálny kabinet. Retrieved from http://www.jan.dravecky.org/data/hodnotenie_klasifikacia_ziakov.pdfSearch in Google Scholar

Dunn, P. (2011). Chaos magie. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Dworkin M. R. (2001). Keď sa právo berie vážne. Bratislava: Kaligram.Search in Google Scholar

Gavora, P. (2007). Teacher and Pupils in Communication. Bratislava: Comenius University in Bratislava.Search in Google Scholar

Geršicová, Z., & Barnová, S. (2018). Personal and social training as a part of class teachers’ lifelong learning. Acta Educationis Generalis, 8(2), 24-39. https://doi.org/10.2478/atd-2018-000910.2478/atd-2018-0009Search in Google Scholar

Hadušovská, S. (2000). Theory of justice in the context of current discussion. Individual and Society, 3(2), 7-15.Search in Google Scholar

Kábrt, J. (2000). Latinsko-český slovník. Praha: Leda.Search in Google Scholar

Kitchen, H. W. (2014). Authority and the Teacher. London: Bloomsbury Publishing.Search in Google Scholar

Koníčková, J. (2017). Chcete si vybudovať v triede autoritu? Pomôcť vám môžu tieto tipy. Bratislava: eduworld.sk. Retrieved from https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4656/autorita-ucitela-ako-ju-ziskatSearch in Google Scholar

Kosová, B. (2014). Autorita a moc vo výchove. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.Search in Google Scholar

Krelová, K. (2005). Pohľad učiteľov na skúšanie a hodnotenie žiakov. Bratislava: Slovenská technická univerzita. Retrieved from https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/internetovy_casopis/2005/3/krelova.pdfSearch in Google Scholar

Letancová, E. (2002). Psychológia v manažmente. Bratislava: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.Search in Google Scholar

Ondriová, D. (2010). Interakcia učiteľa a študenta ako jedno z kritérií efektívnej realizácie didaktického procesu. Prešov: Prešovská univerzita. Retrieved from https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/dupkalova1/subor/ondriova.pdfSearch in Google Scholar

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice Revised Edition. Massachusetts: Havard University Press Cambridge.10.4159/9780674042582Search in Google Scholar

Rötling, G. (2004). Pedagogické riadenie školy: Banská Bystrica: Metodickopedagogické centrum.Search in Google Scholar

Rovenská, D. (2017). Vybrané aspekty rozvoja motivácie u študentov. Verejná správa a spoločnosť, 18(1), 95-104.Search in Google Scholar

Turek, I., & Albert, S. (2005). Kvalita školy. Bratislava: Slovenská technická univerzita.Search in Google Scholar

Ušálová, T. (2011). Sociálne vzťahy a problémy na školách: praktická príručka pri riešení náročných pedagogických situácií na 2. stupni ZŠ a SŠ. Bratislava: Raabe.Search in Google Scholar

Vališová, A. (2008). Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Vašašová, Z. (2017). Autorita učiteľa ako faktor vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Školský psychológ/Školní psycholog, 18(1), 55-60.Search in Google Scholar

Večeřa, M. et al. (2011). Teória práva. Bratislava: Eurokodex.Search in Google Scholar

Zemančíková, V. (2014). Problémové správanie žiakov a úloha sociálneho pedagóga v reflexii učiteľa. Sociálni pedagogika, 2(1), 22-36.10.7441/soced.2014.02.01.02Search in Google Scholar

Zimová, Z., (2013). Vzťah učiteľa a žiaka v školskom prostredí. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Retrieved from https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/ucitela-ziak-vnutro-4-944.pdfSearch in Google Scholar

Zhou, F. (2007). Perceived Teacher-Directedness, Omniscient Authority, and Communication Behaviors in Second Language Cooperative Learning (dissertation thesis). Florida: Florida State University.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo