Accès libre

Protective effects of resveratrol against fumonisin B1-induced liver toxicity in mice

À propos de cet article

Citez

Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi djelovanje resveratrola protiv hepatotoksičnosti izazvane fumonizinom B1 (FB1), budući da, koliko znamo, to djelovanje još nije istraženo, premda su toksičnost i mehanizmi djelovanja FB1 te antioksidacijsko djelovanje resveratrola dobro poznati. U tu je svrhu 40 BALB/c miševa bilo raspodijeljeno u sljedeće skupine: kontrolu, FB1, resveratrol te FB1 + resveratrol. Prva je skupina primala fiziološku otopinu svaki dan 14 dana, a druga je primala FB1 u dozi od 2,25 mg/kg svaki drugi dan 14 dana. Treća je skupina primala resveratrol u dozi od 10 mg/kg svaki dan 14 dana, a četvrta kombinaciju FB1 (2,25 mg/kg) svaki drugi dan i resveratrola 10 mg/kg svaki dan 14 dana. Svi su spojevi davani intraperitonealno. Uzorci seruma analizirani su za alanin aminotransferaze (ALT), aspartat aminotransferaze (AST) i ukupnu količinu sijalinske kiseline (TSA), a uzorci jetrenog tkiva za ukupni antioksidacijski status (TAS), ukupni oksidacijski status (TOS) te za histopatološke promjene. AST, ALT i TSA bili su značajno viši u FB1 skupini nego u kontroli. Resveratrol je ublažio djelovanje FB1 na sve parametre, uključujući TOS i TAS. Histološki pregled jetre u FB1 skupini otkrio je hiperemiju, infiltrate i abnormalno velike jezgre u pojedinim hepatocitima, a u ostalim trima skupinama nisu uočene patološke promjene. Naši rezultati potvrđuju zaštitno djelovanje resveratrola od oštećenja jetre i oksidacijskoga stresa prouzročenih FB1. Također upućuju na to da povišene razine TSA mogu upućivati na hepatotoksičnost prouzročenu djelovanjem FB1.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other