1. bookVolume 59 (2020): Edition 3 (January 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2545-3149
Première parution
01 Mar 1961
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Saccharomyces Cerevisiae Var. Boulardii Probiotic Yeasts As Etiological Agents Of Oportunistic Infections In Humans

Publié en ligne: 12 Oct 2020
Volume & Edition: Volume 59 (2020) - Edition 3 (January 2020)
Pages: 291 - 303
Reçu: 01 May 2020
Accepté: 01 Jul 2020
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2545-3149
Première parution
01 Mar 1961
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Wstęp

W ciągu ostatnich dekad liczba doniesień na temat zakażeń grzybiczych u ludzi gwałtownie wzrosła, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwiniętych, co związane jest głównie z rozwojem metod detekcji i identyfikacji drobnoustrojów czy zwiększoną dostępnością danych [11]. W Stanach Zjednoczonych, liczba przypadków sepsy wywołanej przez grzyby wzrosła z 5231 w roku 1979 do 16 042 w roku 2000 (wzrost o 207%) [80]. Za przyczyny tego zjawiska uznaje się głównie powszechne stosowanie chemioterapii i antybiotyków o szerokim spektrum działania, stosowanie centralnych dojść żylnych oraz zwiększoną liczbę przeszczepień narządów, którym towarzyszy stosowanie leków immunosupresyjnych. Również za sprawą pandemii, takich jak zakażenia wywoływane przez HIV czy prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), zwiększyła się populacja osób bardziej podatnych na grzybice [95]. Coraz liczniej dokumentowane są przypadki zakażeń wywoływanych przez jednokomórkowe grzyby, takie jak drożdże Saccharomyces cerevisiae, które uznaje się za, nie jako drobnoustroje oportunistyczne z grupy tzw. emerging pathogens [37, 62]. Grzyby te są czynnikiem etiologicznym szerokiej gamy zakażeń, od zapalenia skóry czy pochwy u osób immunokompetentnych po zakażenia krwi i ogólnoustrojowe u osób z obniżoną odpornością i krytycznie chorych [36, 42, 91]. Pacjenci z zakażeniami S. cerevisiae to zwykle osoby z zaburzeniami odporności, powyżej 60 roku życia lub wcześniaki [42, 43, 108, 112]. Ciężkie infekcje są też sporadycznie zgłaszane u pacjentów bez oczywistych czynników predysponujących [111].

Zastosowanie drożdży S. cerevisiae

Do gatunku S. cerevisiae należą drobnoustroje powszechnie wykorzystywane przez człowieka w produkcji żywności i napojów. Pieczywo oraz napoje alkoholowe, takie jak piwo czy wino, pozyskiwane dzięki fermentacyjnej aktywności drożdży, od tysiącleci odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu większości społeczeństw na całym świecie. Molekularne dane wskazują, że napoje otrzymywane na drodze drożdżowej fermentacji wytwarzano już w 7000 roku p.n.e., a pieczywo ok. 2500 roku p.n.e. [21, 120], przy czym podstawy procesu fermentacji zostały wyjaśnione dopiero w poł. XIX w. przez Louisa Pasteura [21].

Ze względu na powszechność wykorzystania S. cerevisiae w procesach przemysłowych, genetyka drożdży jest bardzo dobrze poznana [75]. Pierwsze eksperymenty hodowlane, polegające na krzyżowaniu odmiennych szczepów w celu otrzymania pożądanych cech fenotypowych, prowadził Ojvind Winge w laboratorium Carlsberga w latach 30. XX wieku [5]. Łatwość manipulacji cyklem życiowym tych drobnoustrojów oraz ekonomiczność hodowli uczyniła z nich podstawowy model jednokomórkowego organizmu eukariotycznego do badań biologicznych. Pierwszym szczepem referencyjnym stanowiącym doskonałą bazę do produkcji szeregu mutantów S. cerevisiae stał się stabilny haploid S288c, którego genom został w pełni zsekwencjonowany w 1996 roku [50].

Dzięki narzędziom genomicznym udało się zbadać sieć interakcji białkowych i genetycznych w komórkach drożdży [12]. Wiedza na temat genomu, proteomu oraz cech fenotypowych pozwoliła na wykorzystanie tych mikroorganizmów do heterologicznej produkcji białek. Ponad 40 dostępnych na rynku rekombinowanych biofarmaceutyków zostało wyprodukowanych w komórkach drożdży z rodzaju Saccharomyces [103]. W wektorach na bazie S. cerevisiae otrzymuje się między innymi hirudynę wykorzystywaną przy zaburzeniach krzepnięcia krwi, czy ludzką transferynę stosowaną w leczeniu anemii [57, 69]. Dzięki drożdżom możliwa stała się produkcja hormonów stosowanych w leczeniu cukrzycy, w tym prekursorów insuliny czy glukagonu, a także hormonu wzrostu (somatotropiny) [67, 70]. Innymi przykładami enzymów wytwarzanych heterologicznie w komórkach drożdży są: galaktozydaza, glukoamylaza, α-amylaza oraz inwertaza [38, 78, 115]. Drożdże S. cerevisiae znalazły również zastosowanie w inżynierii wakcynacyjnej. Wektory na bazie komórek S. cerevisiae wytwarzające antygeny wirusowe bądź nowotworowe, okazały się przydatne do stymulowania odpowiedzi komórek T CD4+ i CD8+ [2]. Drożdże S. cerevisiae stały się podstawą opracowania szeroko stosowanej na całym świecie szczepionki przeciw zapaleniu wątroby typu B wywoływanemu przez HBV (hepatitis B virus) [84]. Obecnie trwają badania nad użyciem S. cerevisiae do opracowania rekombinowanych szczepionek także przeciw wielu innym patogenom (wirusom, bakteriom i pasożytom) [72].

Wysokie (> 20%) podobieństwo genów drożdżowych do genów ludzkich sprawiło, że grzyby S. cerevisiae stały się wygodnym modelem do badania niektórych chorób u ludzi. Dzięki analizie genów homologicznych, drożdżowego SGS1 i ludzkiego WRN kodujących enzym o właściwościach helikazy DNA, wyjaśniono genetyczne podłoże zespołu Wernera (zespół przedwczesnego starzenia się) [24]. Model drożdżowy jest też powszechnie stosowany do badania zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. W przypadku choroby Alzheimera, heterologiczna ekspresja ludzkich sekretaz w drożdżach pomogła zrozumieć patomechanizm choroby, w tym szlak przetwarzania genu APP kodującego prekursorowe białko amyloidu, oligomeryzację β-amyloidu oraz jego toksyczność [10]. Na modelu drożdżowym badano również toksyczność białka α-synukleiny, które tworzy nieprawidłowe agregaty w mózgu osób cierpiących na chorobę Parkinsona [51].

Izolacja i taksonomia probiotycznego szczepu S. cerevisiae var. boulardii

Jedyny znany szczep S. cerevisiae wykazujący właściwości probiotyczne to S. cerevisiae var. boulardii

Szczepy S. cerevisiae var. boulardii uznawane są obecnie za podgatunek drożdży S. cerevisiae. Historycznie stanowiły odrębny gatunek „S. boulardii” (nazwa nieaktualna).

. Został on wyizolowany przez francuskiego mikrobiologa Henri Boularda w 1920 roku w czasie podróży po Azji, w poszukiwaniu nowych szczepów drożdży fermentacyjnych. Boulard zaobserwował, że ludzie spożywający herbatę sporządzoną ze skórek owoców liczi i mangostanu nie chorują na cholerę. Odkrycie to doprowadziło do izolacji szczepu odpowiedzialnego za odporność rdzennych mieszkańców, któremu nadano nazwę „Saccharomyces boulardii”. Od lat 50. XIX wieku, szczep ten był wykorzystywany w leczeniu biegunki towarzyszącej antybiotykoterapii, przy czym stosowana do dziś jego liofilizowana forma została wprowadzona na rynek w 1962 roku przez francuską firmę Biocodex [41]. Zainteresowanie właściwościami probiotycznymi, a także farmakokinetyką, bezpieczeństwem, skutecznością i dawkowaniem preparatów na bazie drożdży S. cerevisiae var. boulardii rośnie nieprzerwanie od lat 90. ubiegłego wieku. Liczba doniesień naukowych na ten temat jeszcze w latach 80. nie przekraczała 20, podczas gdy w 2011 roku wyniosła 822 [79, 86], a w roku 2019 – 2200

Dane z dnia 17.03.2020 opracowane na podstawie wyszukiwania Google Scholar.

.

Komórki wegetatywne S. cerevisiae var. boulardii mają kształt cylindryczny i wielkość 2–3 μm × 5–8 μm [100]. Ściana komórkowa, zbudowana z chityny, mannozy i glukanu, stanowi około 30% suchej masy komórki i jest grubsza niż w przypadku innych szczepów S. cerevisiae [39]. Podczas gdy dla większości szczepów S. cerevisiae optimum temperaturowe wynosi 30°C, szczepy S. cerevisiae var. boulardii rosną optymalnie w temperaturze 37°C [31]. Drożdże probiotyczne tolerują również szeroki zakres pH, tj. od 2,0 do 8,0 [45]. Nie posiadają zdolności do sporulacji, a na pożywkach ubogich w azot rosną w postaci filamentów [39, 100].

Pozycja taksonomiczna szczepu Boularda ulegała licznym zmianom. Wraz z pojawieniem się zaawansowanych metod typowania molekularnego, opartych na analizie sekwencji DNA, pojawiły się wątpliwości czy drożdże opisane przez Boularda stanowią istotnie odrębny gatunek (S. boulardii), czy też przynależą do gatunku S. cerevisiae [86]. Tradycyjnie, klasyfikacja opierała się na kryteriach fenotypowych, takich jak morfologia kolonii i komórek, sposób rozmnażania, czy profile asymilacji różnych form węgla i azotu [85]. Metody konwencjonalne, o niskiej zdolności różnicującej, prowadziły do nieprawidłowej identyfikacji gatunkowej szczepów [99, 120].

Analiza genomu drożdży probiotycznych S. cerevisiae var. boulardii ujawniła sporo charakterystycznych właściwości tych drobnoustrojów. Stosując hybrydyzację DNA/DNA (spotted microarray) wykazano, że drożdże te utraciły wszystkie elementy transpozycyjne Ty1/2, co może być przyczyną braku zdolności do sporulacji i diploidii (transkrypcja elementów Ty1/2 zachodzi jedynie w komórkach diploidalnych drożdży). Ponadto wykazano u nich trisomię chromosomu IX oraz zmienioną liczbę kopii poszczególnych genów, między innymi genu kodującego białko lektynopodobne biorące udział we flokulacji czy L-asparaginazę II regulowaną przez katabolizm azotowy. Inną cechą odróżniającą szczepy S. cerevisiae var. boulardii od pozostałych szczepów S. cerevisiae jest mniejsza liczba kopii genu CUP1, co przejawia się większą wrażliwością na obecność jonów miedzi [39].

Za pomocą technik genotypowania wykazano, że drożdże probiotyczne nie tworzą osobnego gatunku, lecz stanowią podgatunek (varietas) S. cerevisiae [100]. Pomocna była tu m.in. analiza polimorfizmu długości chromosomów (chromosome length polymorphism, CLP), wykonana przy użyciu elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym (pulse-field gel electrophoresis, PFGE) [9, 58, 82, 100]. Oferuje ona możliwość rozdzielenia całych, nienaruszonych chromosomów, jak również dużych fragmentów restrykcyjnych o wielkości do 10 Mpz, czym różni się od standardowej elektroforezy żelowej pozwalającej na rozdział cząsteczek o wielkości nieprzekraczającej 50 kpz [64]. Kolejne eksperymenty oparte na kariotypowaniu metodą PFGE, dowodziły, że szczepy S. cerevisiae var. boulardii, choć tworzyły osobny klaster, były filogenetycznie bliskie pozostałym szczepom z gatunku S. cerevisiae. Ogólnie, pokrewieństwo filogenetyczne szczepów probiotycznych, mimo pewnej odrębności genetycznej, jest wystarczające, aby osadzić je w tym gatunku [71, 87, 120].

Metodą znacznie prostszą i szybszą w wykonaniu, choć mniej czułą i powtarzalną niż PFGE, jest RAPD (random amplification of polymorphic DNA). Polega ona na losowej amplifikacji polimorficznych fragmentów DNA, z zastosowaniem pojedynczego startera DNA o długości 10–20 pz. Powielanie losowych fragmentów genomu jest ukierunkowane i w jego rezultacie otrzymuje się charakterystyczne, krótkie amplikony, tzw. DNA fingerprints, na podstawie których można różnicować szczepy Saccharomyces [123]. Powtarzalność analiz RAPD jest jednak niska, a interpretacja wyników może być utrudniona ze względu na różny poziom intensywności prążków DNA w żelu [49]. Ponadto, znane są przypadki wykazywania identycznych profilów genetycznych w szczepach S. cerevisiae var. boulardii i innych szczepach należących do gatunku S. cerevisiae [88, 94].

Kolejną techniką stosowaną do identyfikacji szczepów S. cerevisiae var. boulardii jest analiza PCR-RFLP (restriction fragments length polymorphism), polegająca na trawieniu restrykcyjnym produktów amplifikacji wysoce konserwowanych regionów ITS (internal transcribed sequence) znajdujących się między genami rDNA. Przeprowadzone przez McCullough typowanie PCR-RFLP szczepów probiotycznych wykazało, że trzy szczepy były nie do odróżnienia od pozostałych szczepów z gatunku S. cerevisiae [85]. Przy równoległym typowaniu metodami PFGE i PCR-RFLP fragmentu ITS szczepy probiotyczne tworzyły osobny klaster, jednak w obrębie gatunku S. cerevisiae [87].

Za technikę typowania drożdży probiotycznych o dużej sile dyskryminacyjnej uznaje się analizę liczby powtórzeń krótkich sekwencji (simple sequence repeats, SSRs), zwaną też analizą polimorfizmu mikrosatelit. Badania Hennequin i wsp. dowiodły, że sekwencja mikrosatelitarna CAG w genie YLR177w na chromosomie XII w szczepie S. cerevisiae var. boulardii występuje w unikatowej liczbie dziewięciu powtórzeń [60].

W 2019 roku zaproponowano nową metodę typowania, łączącą zalety typowania metodami MLST (multilocus sequence typing, analiza porównawcza sekwencji genów metabolizmu podstawowego), MSP (methylation-specific PCR) oraz analizy regionów mikrosatelitarnych i polimorficznych regionów delta w obrębie retrotranspozonów Ty. Bazując na technice multiplex PCR, w której amplifikowane są mikrosatelity genów YLR177w, YOR267c i region ITS, możliwe jest odróżnienie szczepów probiotycznych od pozostałych szczepów S. cerevisiae [65].

Coraz częściej do identyfikacji drożdży S. cerevisiae var. boulardii oraz poszukiwania genetycznych determinantów właściwości probiotycznych szczepów wykorzystuje się sekwencjonowanie genomowe (whole genome sequencing, WGS). Analiza genomów dwóch szczepów S. cerevisiae var. boulardii ujawniła brak 27 funkcjonalnie scharakteryzowanych genów obecnych u innych szczepów należących do gatunku S. cerevisiae. Wśród nich znalazły się między innymi dwa geny metabolizmu maltazy (MAL11 i MAL13), dwa transportery heksozowe (HXT9 i HXT11), cztery geny metabolizmu asparaginy (ASP3-1, ASP3-2, ASP3-3 i ASP3-4) i trzy geny metabolizmu palatynozy (IMA2, IMA3, IMA4). Z wyjątkiem genu ASP3, wszystkie te geny lokalizują się w regionach telomerowych lub subtelomerowych chromosomu [68]. Na podstawie analizy sekwencji genomowych zdeponowanych w bazie YeastMine, udokumentowane zostały także różnice w liczbie kopii niektórych genów mogących warunkować specyficzne cechy fizjologiczne szczepów probiotycznych, niewystępujące u pozostałych szczepów S. cerevisiae [4]. Różnice te dotyczyły m.in. genów kodujących białko PAU, syntazę fosforanu 4-amino-5-hydroksymetylo-2-metylopirymidyny biorącą udział w szlaku biosyntezy tiaminy czy genu COS3, którego ekspresja warunkuje tolerancję na wysoki poziom zasolenia. Klastry zduplikowanych i potrójnych genów kodują głównie białka związane ze stresem, czynniki elongacyjne, białka rybosomalne, kinazy, transportery i białka eksportu fluorków, co może wpływać na większą niż w przypadku S. cerevisiae zdolność S. cerevisiae var. boulardii do adaptacji do warunków panujących w układzie pokarmowym człowieka [68].

Probiotyczne właściwości S. cerevisiae var. boulardii

Drożdże S. cerevisiae var. boulardii posiadają szereg właściwości umożliwiających profilaktykę i leczenie wielu zaburzeń ze strony układu pokarmowego, między innymi biegunki związanej z antybiotykoterapią (najczęściej Clostridioides difficile), czy zakażeń wywoływanych przez patogeny jelitowe, takie jak: Shigella flexneri, enterokrwotoczne szczepy Escherichia coli, czy Candida albicans [17, 33, 90, 109, 111, 114, 115]. Pomimo dowiedzionej skuteczności preparatów probiotycznych i ich szerokiej dostępności, mechanizmy działania probiotyków nie są w pełni poznane. Cárdenas i wsp. wskazują, że u osób zakażonych Helicobacter pylori stosowanie preparatów probiotycznych zawierających drożdże S. cerevisiae var. boulardii wpływa na zmniejszenie częstości dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, co może być wynikiem zwiększenia zróżnicowania składu mikroflory jelitowej po takiej terapii [18].

Ważną cechą drożdży S. cerevisiae var. boulardii jest zdolność do przeżywania w przewodzie pokarmowym człowieka. Drożdże probiotyczne są oporne na działanie enzymów trawiennych, soli żółciowych, czy kwasów organicznych [31]. Optymalna temperatura ich wzrostu i prowadzenia procesów metabolicznych wynosi 37°C, w odróżnieniu od pozostałych szczepów S. cerevisiae wykazujących optimum wzrostu w temperaturze 30°C [45]. Szczepy S. cerevisiae var. boulardii tolerują również pH w zakresie od 2,0 do 8,0, dzięki czemu są zdolne do przeżycia zarówno w środowisku żołądka, jak i jelit [45, 53].

Zdolność drożdży probiotycznych do zasiedlania układu pokarmowego człowieka jest dyskusyjna. Badania Edwards-Ingram i wsp. nie dostarczyły dowodów na istnienie różnic między S. cerevisiae var. boulardii a innymi szczepami S. cerevisiae w zdolności do kolonizacji i tempie pasażu przez układ pokarmowy człowieka [39]. Nie potwierdzono również zdolności S. cerevisiae var. boulardii do adhezji do komórek nabłonka jelita w badaniach na komórkach ludzkich linii Caco2 oraz in vivo, na modelu mysim [39]. Buts i wsp. wykazali natomiast, że po trzech dniach regularnego przyjmowania probiotyku, liczebność drożdży w treści jelitowej utrzymuje się na stałym poziomie [16]. W innym badaniu, drożdże probiotyczne wykrywane były w kale ponad 10 dni po podaniu pojedynczej dawki myszom gnotobiotycznym [104].

Mechanizm działania drożdży S. cerevisiae var. boulardii zależy w dużej mierze od etiologii biegunki. Drożdże probiotyczne oddziałują nie tylko bezpośrednio na patogeny rezydujące w jelitach, ale także modulują aktywność metaboliczną komórek nabłonka jelita, szlaki sygnalizacyjne czy czynniki immunologiczne [31]. Głównym czynnikiem przemawiającym za wykorzystaniem drożdży w profilaktyce i terapii chorób układu pokarmowego jest ich naturalna oporność na leki przeciwbakteryjne. Spekuluje się, że bakterie komensalne, w tym bakterie kwasu mlekowego (lactic acid bacteria, LAB) mogą stanowić rezerwuar genów oporności na antybiotyki. Głównym zagrożeniem płynącym z tego zjawiska jest możliwość nabycia przez bakterie chorobotwórcze genów oporności na antybiotyki w drodze horyzontalnego transferu genów. Chociaż transfer materiału genetycznego między bakteriami a drożdżami jest możliwy w procesie koniugacji TKC (trans-kingdom conjugation), angażującym bakteryjny system sekrecji typu IV (type IV secretion system, T4SS), prawdopodobieństwo tego zjawiska jest znacznie mniejsze niż w wypadku koniugujących bakterii [89]. Tym samym terapia probiotyczna szczepami S. cerevisiae var. boulardii równolegle z antybiotykoterapią jest bezpieczna [31].

Stosowanie szczepów S. cerevisiae var. boulardii pozytywnie wpływa na kontrolę translokacji patogenów jelitowych z przewodu pokarmowego do miejsc pozajelitowych, takich jak krezkowe węzły chłonne, wątroba, śledziona i krew [8, 47]. Głównymi czynnikami promującymi translokację bakteryjną są: wstrząs krwotoczny, urazy pooparzeniowe, uszkodzenia jelit, całkowite żywienie pozajelitowe, antybiotykoterapia, leczenie immunosupresyjne, ostre zapalenie trzustki oraz żółtaczka obturacyjna [29, 119].

Przeciwdrobnoustrojowy potencjał drożdży probiotycznych wynika także z aktywności licznych białek [79]. Białka powierzchniowe tj. YJL158C (glikoproteina zawierająca mannozę), YKL096W-A (mannoproteina), YMR306W (syntaza β-D-glukanowa), YKL163W (O-glikozylowane białko stabilizujące) czy YGR279C (białko o aktywności glukonazy) w szczepach S. cerevisiae var. boulardii wiążą komórki patogenów, hamując ich przyleganie do ściany jelita [118]. Inne białka (alkaliczne fosfatazy, proteazy) prowadzą do inaktywacji toksyn patogenów [16, 20, 32] lub enzymatycznej degradacji ich receptorów na komórkach jelita [98].

Co więcej, drożdże S. cerevisiae var. boulardii są zdolne do modulowania szlaków sygnałowych zależnych od kinaz aktywowanych mitogenami (MAP) m.in. w zakażeniach E. coli, C. difficile czy S. flexnerii [25, 33, 90]. Antagonistyczny wpływ S. cerevisiae var. boulardii na patogeny jelitowe obejmuje także mechanizmy, takie jak konkurencja o składniki odżywcze czy stabilizacja bariery żołądkowo-jelitowej. W licznych badaniach in vivo potwierdzono potencjał immunogenny drożdży. Stosowanie preparatów zawierających drożdże probiotyczne obniża poziom cytokin prozapalnych, tj. IL-8, IL-1-β, IL-6, TNF-α w organizmie gospodarza [25, 48, 83, 92, 107], a także stymuluje produkcję wydzielniczej immunoglobuliny A (IgA) [17].

Drożdże probiotyczne wpływają również na aktywność enzymatyczną komórek nabłonka jelita. Dowiedziono, że doustne podawanie szczepu probiotycznego prowadzi do wyraźnego wzrostu aktywności laktazy disacharydazowej, sacharazy i maltazy w mikrokosmkach jelitowych, co w rezultacie zwiększa aktywność enzymów trawiennych, a więc poprawia trawienie składników odżywczych i ich wchłanianie [63]. Udowodniono też, że drożdże S. cerevisiae var. boulardii regulują skład mikroflory jelit, zwiększając produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (short-chain fatty acids, SCFA) u pacjentów z długotrwałym, całkowitym żywieniem dojelitowym (TEN, enteral feeding). Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, będące istotnym produktem ubocznym metabolizmu bakterii beztlenowych, są głównym źródłem węgla i energii dla mikroflory jelita grubego i uczestniczą w absorpcji wody oraz elektrolitów przez błonę śluzową. Podczas żywienia dojelitowego hamują sekrecję wody do światła jelita i w ten sposób zmniejszają skłonność do powstawania biegunek [110]. Zwiększenie stężenia SCFA w wyniku przyjmowania szczepów probiotycznych S. cerevisiae var. boulardii zaobserwowano także w trakcie antybiotykoterapii [14].

Drożdże S. cerevisiae var. boulardii zostały zbadane pod kątem skuteczności klinicznej nie tylko w zakażeniach przewodu pokarmowego, ale również w chorobach przewlekłych, w tym chorobie Leśniowskiego-Crohna (Crohn’s disease, CD) [34], wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego [55], czy zespole jelita drażliwego [27, 56].

Zakażenia wywoływane przez S. cerevisiae

Mimo, że stosowanie probiotycznych drożdży ma wiele zalet i uznane jest za bezpieczne, od lat 90. XX wieku przybywa doniesień dotyczących inwazyjnych zakażeń wywołanych przez S. cerevisiae. Przegląd piśmiennictwa pokazuje, że drożdże te są czynnikiem etiologicznym wielu różnych zakażeń, od zapalenia dróg rodnych i zakażeń skórnych u pacjentów ogólnie zdrowych, po ogólnoustrojowe zakażenia krwi i narządów u pacjentów z obniżoną odpornością i chorych w ciężkim stanie ogólnym [42, 91]. Drożdże S. cerevisiae są obecnie uważane za nowo pojawiające się patogeny (emerging pathogens) [37]. Częstość występowania najgroźniejszych zakażeń, tj. fungemii wywołanych przez drożdże S. cerevisiae, nie jest znana. Szacuje się, że mogą stanowić 0,1–3,6% wszystkich przypadków krwiopochodnych zakażeń grzybiczych [74]. Z zestawienia opracowanego przez Muñoz i wsp. w 2005 roku wynika, że odnotowano łącznie 60 przypadków fungemii o etiologii S. cerevisiae [91]. Większość (60%) spośród tych przypadków wykryto na oddziałach intensywnej terapii. Podobnie, większość (71%) spośród takich chorych otrzymywało żywienie pozajelitowe, a niemal wszyscy (93%) mieli założone centralne cewniki żylne. Leczenie antybiotykami i innymi lekami przeciwbakteryjnymi o szerokim spektrum działania dotyczyło 88% chorych. Blisko połowa (45%) chorych było suplementowanych probiotycznie [91]. W innym zestawieniu, opartym na 92 przypadkach fungemii wywołanych przez drożdże S. cerevisiae, połowę (51%) stanowiły zakażenia spowodowane przez szczepy S. cerevisiae var. boulardii. W tej grupie, chorzy cierpieli na zaburzenia układu pokarmowego (58%), mieli założony centralny cewnik żylny (84%) i przebywali na oddziale intensywnej terapii (32%). Wśród innych czynników predysponujących do wystąpienia fungemii S. cerevisiae var. boulardii były całkowite żywienie pozajelitowe, immunosupresja, a także antybiotykoterapia [42]. Szczep S. cerevisiae var. boulardii jest jedynym znanym organizmem probiotycznym, dla którego zaobserwowano transmisję zakażeń w środowisku szpitalnym i ogniska epidemiczne [19, 74, 106].

Istnieje kilka hipotez, wyjaśniających drogi zakażenia grzybami S. cerevisiae var. boulardii. Pierwsza mówi o przekroczeniu bariery jelitowej i przeniknięciu do krwi, węzłów chłonnych, śledziony, wątroby, czy nerek, tak jak to opisano wcześniej dla C. albicans [7, 74]. Drożdże mogą się przedostawać do ludzkiego krwiobiegu również przez centralne wkłucie, co może tłumaczyć rozwój fungemii u pacjentów nieotrzymujących probiotyku drożdżowego, u których otrzymano dodatni wynik posiewu krwi z centralnego cewnika żylnego [74]. Transmisja między chorym a osobą przebywającą w pobliżu pacjentów otrzymujących leczenie probiotyczne zostało udowodnione przez Cassone i wsp. [19]. Szczepy wyizolowane od trzech pacjentów oddziału intensywnej terapii z centralnymi dojściami żylnymi, nieprzyjmujących probiotycznych szczepów S. cerevisiae var. boulardii miały identyczny kariotyp jak szczep pochodzący od hospitalizowanego w tej samej sali pacjenta otrzymującego probiotyk [19]. W innym badaniu wykazano, że po otwarciu opakowania liofilizowanych szczepów S. cerevisiae var. boulardii, żywe komórki utrzymują się na powierzchniach szpitalnych w odległości jednego metra od opakowania nawet przez dwie godziny i mogą pozostawać na dłoniach pracownika medycznego, który nie używał rękawiczek ochronnych podczas otwierania opakowania probiotyku, nawet po intensywnym myciu rąk [59].

W Polsce opisano dotychczas niewiele przypadków zakażeń drożdżowych, które powiązano z suplementacją probiotykiem zawierającym szczep S. cerevisiae var. boulardii. W 2017 roku Sulik-Tyszka i wsp. przeprowadzili retrospektywną analizę danych dotyczących pacjentów przebywających na oddziałach hematologii i onkologii Warszawskiego Szpitala Uniwersyteckiego w latach 2011–2013 (32 000 chorych) [113]. W badanym okresie, jedynym probiotykiem podawanym pacjentom był Enterol 250 (Biocodex, France) w dawce 250 mg liofilizowanych komórek drożdży. Wskazaniem do jego stosowania była biegunka oraz kolonizacja układu pokarmowego przez C. difficile. Probiotyczny szczep drożdży wyhodowano z 53 wymazów z jamy ustnej i odbytu pobranych od 38 pacjentów. Pacjenci, u których wykazano kolonizację drożdżami, cierpieli na ostrą białaczkę szpikową (29%) lub szpiczaka mnogiego (18%), zespół mielodysplastyczny (18%), chłoniaka (11%), przewlekłą białaczkę mielomonocytową oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną (po 5%) lub inne schorzenia (14%). Niemal wszyscy (97%) pacjenci skolonizowani przez drożdże S. cerevisiae var. boulardii otrzymywali antybiotykoterapię skojarzoną z podawaniem probiotyku Enterol. Ciekawe, że u pacjentów onkohematologicznych, stanowiących grupę szczególnego ryzyka, drożdże S. cerevisiae var. boulardii izolowano wyłącznie z ich przewodu pokarmowego, sugerując, że szczep probiotyczny ma ograniczoną zdolność do wywoływania sepsy w tej populacji chorych [113].

Przegląd fungemii wywołanych przez S. cerevisiae var. boulardii

Na potrzeby niniejszej pracy zebrano wszystkie przypadki fungemii wywołanych na świecie przez szczepy probiotyczne S. cerevisiae var. boulardii z lat 1991–2019 (Tab. I). Ogólnie, w powyższym przedziale czasowym opisano w literaturze 58 zachorowań, w których najczęstszym czynnikiem predysponującym do wystąpienia fungemii były stosowanie probiotyków zawierających szczep S. cerevisiae var. boulardii (86%) i wcześniejsza antybiotykoterapia (88%) (Ryc. 1). Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci przyjmujący preparat Ultra-Levure (Biocodex, France) (Ryc. 2). Większość (76%) pacjentów miała założony centralny cewnik żylny. Wyższy odsetek (88%) chorych przyjmował leki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania. Z kolei, 15% chorych cierpiało na niedobór odporności wynikający z przyjmowania leków steroidowych lub występowania chorób autoimmunologicznych (Ryc. 1). Najczęściej stosowanymi lekami przeciwgrzybiczymi były flukonazol oraz amfoterycyna B, stosowane, odpowiednio, u 40% i 23% chorych (Ryc. 3).

Przegląd przypadków zakażeń wywoływanych przez S. cerevisiae var. boulardii

MiejsceWiekaPlećbDiagnoza / choroba towarzyszącaLeczenie immunosupresyjneWcześniejsza antybiotykoterapiaCentralny cewnik żylnyProbiotykLek przeciwgrzybiczydWynik leczeniaeŹródlo
Francja33Mbiegunka towarzysząca antybiotykoterapii / UCbdg++Ultra-LevureAMB, FLUwyleczony[124]
Francja14Mbiegunka / poparzeniabdg++Ultra-LevureAMB, FLUwyleczony[122]
Maroko1Kbiegunka / zapalenie płuc+++PerenterolFLUwyleczony[97]
France49Mbiegunka / bakteryjna infekcja płuc+++Ultra-LevureFLUwyleczony[13]
Szwajcaria51Kinfekcja C. difficile / guzkowe zapalenie tętnic+++PerenterolAMBwyleczony[6]
Francja49Mbiegunka / zapalenie płucbdg++Ultra-LevureFLUwyleczony[46]
USA78Kbiegunka / POChP++Ultra-LevureFLUwyleczony[93]
Francja30 mies.Mżywienie pozajelitowe / atrezja jelita cienkiegobdg+++AMBwyleczony[59]
Francja36Mżywienie pozajelitowe / AIDS+++FLUwyleczony[59]
Francja47Mbiegunka, żywienie pozajelitowe / rak przełyku+++FLUwyleczony[59]
Francja78Kżywienie dojelitowe / ARDS++brakwyleczony[59]
Włochy8 mies.Mzapobiegawczo / ostra bialaczka szpikowa++CodexAMBwyleczony[22]
Hiszpania3 mies.Mbiegunka / wrodzona kardioptia++Ultra-LevuraAMBwyleczony[94]
HiszpaniaNKnie podano / atrezja jelita cienkiego++AMBwyleczony[94]
Belgia74Mżywienie dojelitowe, infekcja C. difficile, biegunka / krwiak podpajęczynôwkowy+PerenterolFLUzgon[101]
Francja50Mżywienie dojelitowe / zatrzymanie akcji serca+++brakzgon[74]
Francja51Kżywienie dojelitowe / kacheksja++++FLUzgon[74]
Francja50Mżywienie dojelitowe / ARDS+++FLUwyleczony[74]
Francja82Kżywienie dojelitowe / ARDS+++brakwyleczony[74]
Francja75Mżywienie dojelitowe / ARDS+++brakwyleczony[74]
Francja77Mżywienie dojelitowe / zapalenie otrzewnej, choroba wrzodowa dwunastnicy++++AMBzgon[74]
Francja71Kżywienie dojelitowe / udar naczyniowy mózgu++++brakwyleczony[74]
Włochy34Mżywienie dojelitowe / uraz głowy i klatki piersiowejbdg++fFLUwyleczony[19]
Włochy48Mżywienie dojelitowe / pęknięty tętniakbdg++fFLUwyleczony[19]
Włochy75Kżywienie dojelitowe / zawał mięśnia sercowegobdg++fFLUwyleczony[19]
Włochy3 tyg.Mzapobiegawczo / wcześniak, choroba jelitbdg+Ultra-LevureAMBwyleczony[77]
Chile42Kbiegunka, infekcja C. difficile / przeszczep nerki++bdgPerenterolFLUwyleczony[102]
Chile41Mbiegunka, infekcja C. difficile / AIDSbdg+bdgPerenterolAMBwyleczony[102]
Niemcy48Mbiegunka, infekcja C. difficile / cukrzyca+++brakzgon[73]
Belgia89Kbiegunka, infekcja C. difficile, żywienie dojelitowe / anoreksja+PerenterolFLUzgon[26]
Belgia65Mbiegunka / rak głowy i szyi, choroba jelit++PerenterolAMBwyleczony[61]
Niemcy19Mzapobiegawczo / spastyczna tetraplegiaPerenterolFLU, VORwyleczony[15]
Hiszpania76Kbiegunka, infekcja C. difficile / zapalenie mięśnia sercowego++Ultra-LevuraFLUzgon[91]
Hiszpania72Kbiegunka, infekcja C. difficile / choroba serca++Ultra-Levurabrakzgon[91]
Hiszpania74Kbiegunka, infekcja C. difficile / RZS+++Ultra-LevuraFLUzgon[91]
Szwajcaria66Knie podawano / rak gruczołowy++fFLU, VORzgon[52]
Hiszpania1Knie podawano / uraz czaszkowo-mózgowy+fbrakwyleczony[37]
Francja61Mbiegunka / rak zatok++Ultra-LevureFLU, VORwyleczony[96]
Grecja56Mbiegunka, infekcja C. difficile / zapalenie płuc++Ultra-LevureCASwyleczony[76]
Dania79Kbiegunka, żywienie pozajelitowe, infekcja C. difficile / RZS, IBD++SacchaflorAMBwyleczony[117]
Francja19Ksamodzielne wstrzyknięcie przez pacjenta / schizofrenia+Ultra-Levure (dożylnie)brakwyleczony[28]
Turcja80Fbiegunka / urosepsa++ReflorFLU, CASwyleczony[43]
Francja31Kwstrząs kardiogenny+Ultra-LevureCAS, FLUzgon[40]
IndieNMprofilaktyka / sepsa++MICAwyleczony[106]
Indie75Kprofilaktyka przeciwbiegunkowa / sepsa, kandydoza++CASwyleczony[106]
Indie37Mbiegunka++VOR, CASwyleczony[106]
Indie25Kprofilaktyka / ostre zapalenie trzustki, ostre uszkodzenie nerek++MICA, FLUwyleczony[106]
Indie66Kprofilaktyka / udar mózgu++bdgbdg[106]
Indie32Mprofilaktyka / guz śródpiersia, zaburzenia oddechowe+fCASwyleczony[106]
USA60Mprofilaktyka / infekcja MRSA, infekcja dróg moczowych++FlorastorFLUwyleczony[81]
Turcja8Mbiegunka / zaburzenia oddechowe++ReflorCAS, AMBwyleczony[3]
Brazylia73Kbiegunka, infekcja C. difficile / glejak płata czołowego++ReflorMICAwyleczony[1]
Portugalia1Mprofilaktyka / niedoczynność tarczycy, infekcje związane z żywieniem dojelitowym+++AMBwyleczony[105]
Turcja88Mbiegunka / infekcja pęcherza moczowego, sepsa++ReflorFLUwyleczony[66]
Turcja38Kbiegunka / zapalenie płuc++ReflorFLUzgon[66]
USA74Mprofilaktyka / ostre zapalenie dróg żółciowych++MICA, FLUwyleczony[44]
Indie3,5 mies.Mbiegunka / infekcja dróg oddechowych++AMBwyleczony[23]
Indie77Kbiegunka / cukrzyca, POChP, nadciśnienie+++CAS, AMBzgon[54]

W tabeli wymieniono przypadki odnotowane w latach 1991–2019, według kolejności publikacji.

N – noworodek; mies. – miesiąc;

K – kobieta; M – mężczyzna

AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności (ang. acquired immune deficiency syndrome); ARDS – zespól ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome); UC – wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. ulcerative colitis); IBD – choroba zapalna jelit (ang. inflammatory bowel disease); MRSA – Staphylococcus aureus oporny na metycylinę (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus); POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc; RZS – reumatoidalne zapalenie stawów

AMB – amfoterycyna B, CAS – kaspofungina, FLU – flukonazol, MICA – mikafungina, VOR – worykonazol;

zgonu nie powiązano bezpośrednio z wystąpieniem fungemii

probiotyk podawano pacjentom hospitalizowanym w sąsiednich pomieszczeniach;

bd – brak danych

Ryc. 1.

Czynniki predysponujące do wystąpienia zakażeń szczepem S. cerevisiae var. boulardii

Wykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.

Ryc. 2.

Substancje probiotyczne stosowane u pacjentów, u których wystąpiło zakażenie szczepem S. cerevisiae var. boulardii

Wykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.

Ryc. 3.

Leki przeciwgrzybicze stosowane w zakażeniach szczepem S. cerevisiae var. boulardi

Wykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.

Wnioski

Pacjenci hospitalizowani, w szczególności chorzy poddawani intensywnej terapii, są często narażeni na zakażenia podczas zabiegów medycznych i w przebiegu leczenia. Poza szpitalnymi szczepami bakterii, zagrożenie mogą stwarzać także drobnoustroje probiotyczne. Przyjmowane są one w wyniku zaleceń lekarskich często bez nadzoru medycznego [30, 59, 95]. Według najnowszych doniesień, liczba zakażeń będących powikłaniami terapii probiotycznej i wywoływanych przez drożdże z rodzaju Saccharomyces przewyższa łączną liczbę infekcji, których czynnikiem etiologicznym są bakterie probiotyczne (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Bacillus spp., Pediococcus spp. i Escherichia spp.) [30]. Zakażenia grzybicze wywoływane przez S. cerevisiae var. boulardii dotykają głównie niemowlęta, osoby z obniżoną odpornością i w wieku powyżej 60 lat [30, 35]. Ze względu na potencjał patogenny drożdży probiotycznych, istnieje potrzeba bardziej wnikliwego badania skutków niepożądanych ich stosowania i prowadzenia szerszych badań epidemiologicznych. Shen i wsp. zalecają ostrożność w stosowaniu preparatów probiotycznych zawierających S. cerevisiae var. boulardii i podkreślają, że nie powinny być one stosowane u kobiet w ciąży, osób z zaburzeniami odporności, pacjentów kardiochirurgicznych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca oraz u chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii [111].

Mimo, że dane kliniczne wskazują na bezpieczeństwo przyjmowania środków probiotycznych zawierających szczepy S. cerevisiae var. boulardii w licznych zaburzeniach układu pokarmowego, to personel medyczny powinien zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń wynikających z ich stosowania. Szczegółowa analiza stanu indywidualnego chorego, z naciskiem na występowanie chorób współtowarzyszących (choroby zakaźne, nowotworowe, autoimmunologiczne) i uwzględniająca wiek pacjenta, powinna poprzedzać każde zalecenie lekarskie do stosowania preparatów na bazie S. cerevisiae var. boulardii.

Ryc. 1.

Czynniki predysponujące do wystąpienia zakażeń szczepem S. cerevisiae var. boulardiiWykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.
Czynniki predysponujące do wystąpienia zakażeń szczepem S. cerevisiae var. boulardiiWykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.

Ryc. 2.

Substancje probiotyczne stosowane u pacjentów, u których wystąpiło zakażenie szczepem S. cerevisiae var. boulardiiWykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.
Substancje probiotyczne stosowane u pacjentów, u których wystąpiło zakażenie szczepem S. cerevisiae var. boulardiiWykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.

Ryc. 3.

Leki przeciwgrzybicze stosowane w zakażeniach szczepem S. cerevisiae var. boulardiWykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.
Leki przeciwgrzybicze stosowane w zakażeniach szczepem S. cerevisiae var. boulardiWykres sporządzony na podstawie przypadków klinicznych zebranych w Tab. I.

Przegląd przypadków zakażeń wywoływanych przez S. cerevisiae var. boulardii

MiejsceWiekaPlećbDiagnoza / choroba towarzyszącaLeczenie immunosupresyjneWcześniejsza antybiotykoterapiaCentralny cewnik żylnyProbiotykLek przeciwgrzybiczydWynik leczeniaeŹródlo
Francja33Mbiegunka towarzysząca antybiotykoterapii / UCbdg++Ultra-LevureAMB, FLUwyleczony[124]
Francja14Mbiegunka / poparzeniabdg++Ultra-LevureAMB, FLUwyleczony[122]
Maroko1Kbiegunka / zapalenie płuc+++PerenterolFLUwyleczony[97]
France49Mbiegunka / bakteryjna infekcja płuc+++Ultra-LevureFLUwyleczony[13]
Szwajcaria51Kinfekcja C. difficile / guzkowe zapalenie tętnic+++PerenterolAMBwyleczony[6]
Francja49Mbiegunka / zapalenie płucbdg++Ultra-LevureFLUwyleczony[46]
USA78Kbiegunka / POChP++Ultra-LevureFLUwyleczony[93]
Francja30 mies.Mżywienie pozajelitowe / atrezja jelita cienkiegobdg+++AMBwyleczony[59]
Francja36Mżywienie pozajelitowe / AIDS+++FLUwyleczony[59]
Francja47Mbiegunka, żywienie pozajelitowe / rak przełyku+++FLUwyleczony[59]
Francja78Kżywienie dojelitowe / ARDS++brakwyleczony[59]
Włochy8 mies.Mzapobiegawczo / ostra bialaczka szpikowa++CodexAMBwyleczony[22]
Hiszpania3 mies.Mbiegunka / wrodzona kardioptia++Ultra-LevuraAMBwyleczony[94]
HiszpaniaNKnie podano / atrezja jelita cienkiego++AMBwyleczony[94]
Belgia74Mżywienie dojelitowe, infekcja C. difficile, biegunka / krwiak podpajęczynôwkowy+PerenterolFLUzgon[101]
Francja50Mżywienie dojelitowe / zatrzymanie akcji serca+++brakzgon[74]
Francja51Kżywienie dojelitowe / kacheksja++++FLUzgon[74]
Francja50Mżywienie dojelitowe / ARDS+++FLUwyleczony[74]
Francja82Kżywienie dojelitowe / ARDS+++brakwyleczony[74]
Francja75Mżywienie dojelitowe / ARDS+++brakwyleczony[74]
Francja77Mżywienie dojelitowe / zapalenie otrzewnej, choroba wrzodowa dwunastnicy++++AMBzgon[74]
Francja71Kżywienie dojelitowe / udar naczyniowy mózgu++++brakwyleczony[74]
Włochy34Mżywienie dojelitowe / uraz głowy i klatki piersiowejbdg++fFLUwyleczony[19]
Włochy48Mżywienie dojelitowe / pęknięty tętniakbdg++fFLUwyleczony[19]
Włochy75Kżywienie dojelitowe / zawał mięśnia sercowegobdg++fFLUwyleczony[19]
Włochy3 tyg.Mzapobiegawczo / wcześniak, choroba jelitbdg+Ultra-LevureAMBwyleczony[77]
Chile42Kbiegunka, infekcja C. difficile / przeszczep nerki++bdgPerenterolFLUwyleczony[102]
Chile41Mbiegunka, infekcja C. difficile / AIDSbdg+bdgPerenterolAMBwyleczony[102]
Niemcy48Mbiegunka, infekcja C. difficile / cukrzyca+++brakzgon[73]
Belgia89Kbiegunka, infekcja C. difficile, żywienie dojelitowe / anoreksja+PerenterolFLUzgon[26]
Belgia65Mbiegunka / rak głowy i szyi, choroba jelit++PerenterolAMBwyleczony[61]
Niemcy19Mzapobiegawczo / spastyczna tetraplegiaPerenterolFLU, VORwyleczony[15]
Hiszpania76Kbiegunka, infekcja C. difficile / zapalenie mięśnia sercowego++Ultra-LevuraFLUzgon[91]
Hiszpania72Kbiegunka, infekcja C. difficile / choroba serca++Ultra-Levurabrakzgon[91]
Hiszpania74Kbiegunka, infekcja C. difficile / RZS+++Ultra-LevuraFLUzgon[91]
Szwajcaria66Knie podawano / rak gruczołowy++fFLU, VORzgon[52]
Hiszpania1Knie podawano / uraz czaszkowo-mózgowy+fbrakwyleczony[37]
Francja61Mbiegunka / rak zatok++Ultra-LevureFLU, VORwyleczony[96]
Grecja56Mbiegunka, infekcja C. difficile / zapalenie płuc++Ultra-LevureCASwyleczony[76]
Dania79Kbiegunka, żywienie pozajelitowe, infekcja C. difficile / RZS, IBD++SacchaflorAMBwyleczony[117]
Francja19Ksamodzielne wstrzyknięcie przez pacjenta / schizofrenia+Ultra-Levure (dożylnie)brakwyleczony[28]
Turcja80Fbiegunka / urosepsa++ReflorFLU, CASwyleczony[43]
Francja31Kwstrząs kardiogenny+Ultra-LevureCAS, FLUzgon[40]
IndieNMprofilaktyka / sepsa++MICAwyleczony[106]
Indie75Kprofilaktyka przeciwbiegunkowa / sepsa, kandydoza++CASwyleczony[106]
Indie37Mbiegunka++VOR, CASwyleczony[106]
Indie25Kprofilaktyka / ostre zapalenie trzustki, ostre uszkodzenie nerek++MICA, FLUwyleczony[106]
Indie66Kprofilaktyka / udar mózgu++bdgbdg[106]
Indie32Mprofilaktyka / guz śródpiersia, zaburzenia oddechowe+fCASwyleczony[106]
USA60Mprofilaktyka / infekcja MRSA, infekcja dróg moczowych++FlorastorFLUwyleczony[81]
Turcja8Mbiegunka / zaburzenia oddechowe++ReflorCAS, AMBwyleczony[3]
Brazylia73Kbiegunka, infekcja C. difficile / glejak płata czołowego++ReflorMICAwyleczony[1]
Portugalia1Mprofilaktyka / niedoczynność tarczycy, infekcje związane z żywieniem dojelitowym+++AMBwyleczony[105]
Turcja88Mbiegunka / infekcja pęcherza moczowego, sepsa++ReflorFLUwyleczony[66]
Turcja38Kbiegunka / zapalenie płuc++ReflorFLUzgon[66]
USA74Mprofilaktyka / ostre zapalenie dróg żółciowych++MICA, FLUwyleczony[44]
Indie3,5 mies.Mbiegunka / infekcja dróg oddechowych++AMBwyleczony[23]
Indie77Kbiegunka / cukrzyca, POChP, nadciśnienie+++CAS, AMBzgon[54]

Appel-da-Silva M.C., Narvaez G.A., Perez L.R.R., Drehmer L., Lewgoy J.: Saccharomyces cerevisiae var. boulardii fungemia following probiotic treatment. Med. Mycol. Case Rep. 18, 15–17 (2017)Appel-da-SilvaM.C.NarvaezG.A.PerezL.R.R.DrehmerL.LewgoyJ.Saccharomyces cerevisiae var. boulardii fungemia following probiotic treatmentMed. Mycol. Case Rep.181517201710.1016/j.mmcr.2017.07.007Search in Google Scholar

Ardiani A., Higgins J.P., Hodge J.W.: Vaccines based on whole recombinant Saccharomyces cerevisiae cells. FEMS Yeast Res. 10, 1060–1069 (2010)ArdianiA.HigginsJ.P.HodgeJ.W.Vaccines based on whole recombinant Saccharomyces cerevisiae cellsFEMS Yeast Res.1010601069201010.1111/j.1567-1364.2010.00665.xSearch in Google Scholar

Atıcı S., Soysal A., Karadeniz Cerit K., Yılmaz Ş., Aksu B., Kıyan G., Bakır M.: Catheter-related Saccharomyces cerevisiae fungemia following Saccharomyces boulardii probiotic treatment: In a child in intensive care unit and review of the literature. Med. Mycol. Case Rep. 15, 33–35 (2017)AtıcıS.SoysalA.Karadeniz CeritK.YılmazŞ.AksuB.KıyanG.BakırM.Catheter-related Saccharomyces cerevisiae fungemia following Saccharomyces boulardii probiotic treatment: In a child in intensive care unit and review of the literatureMed. Mycol. Case Rep.153335201710.1016/j.mmcr.2017.02.002Search in Google Scholar

Balakrishnan R., Park J., Karra K., Hitz B.C., Binkley G., Hong E.L., Sullivan J., Micklem G., Cherry J.M.: Yeast Mine-an integrated data warehouse for Saccharomyces cerevisiae data as a multipurpose tool-kit. Database: the journal of biological databases and curation, 2012, bar062-bar062 (2012)BalakrishnanR.ParkJ.KarraK.HitzB.C.BinkleyG.HongE.L.SullivanJ.MicklemG.CherryJ.M.Yeast Mine-an integrated data warehouse for Saccharomyces cerevisiae data as a multipurpose tool-kitDatabase: the journal of biological databases and curation2012bar062-bar0622012Search in Google Scholar

Barnett J.A.: A history of research on yeasts 10: foundations of yeast genetics. Yeast, 24, 799–845 (2007)BarnettJ.A.A history of research on yeasts 10: foundations of yeast geneticsYeast24799845200710.1002/yea.1513Search in Google Scholar

Bassetti S., Frei R., Zimmerli W.: Fungemia with Saccharomyces cerevisiae after treatment with Saccharomyces boulardii. Am. J. Med. 105, 71–72 (1998)BassettiS.FreiR.ZimmerliW.Fungemia with Saccharomyces cerevisiae after treatment with Saccharomyces boulardiiAm. J. Med.1057172199810.1016/S0002-9343(98)00133-8Search in Google Scholar

Berg R., Bernasconi P., Fowler D., Gautreaux M.: Inhibition of Candida albicans translocation from the gastrointestinal tract of mice by oral administration of Saccharomyces boulardii. J. Infect. Dis. 168, 1314–1318 (1993)BergR.BernasconiP.FowlerD.GautreauxM.Inhibition of Candida albicans translocation from the gastrointestinal tract of mice by oral administration of Saccharomyces boulardiiJ. Infect. Dis.16813141318199310.1093/infdis/168.5.13148228371Search in Google Scholar

Berg R.D.: Bacterial translocation from the gastrointestinal tract. Trends Microbiol. 3, 149–154 (1995)BergR.D.Bacterial translocation from the gastrointestinal tractTrends Microbiol.3149154199510.1007/978-1-4615-4143-1_210659341Search in Google Scholar

Bernardi T.L., de Melo Pereira G.V., Cardoso P.G., Dias E.S., Schwan R.F.: Saccharomyces cerevisiae strains associated with the production of cachaça: identification and characterization by traditional and molecular methods (PCR, PFGE and mtDNA-RFLP). World J. Microb. Biot. 24, 2705–2712 (2008)BernardiT.L.de Melo PereiraG.V.CardosoP.G.DiasE.S.SchwanR.F.Saccharomyces cerevisiae strains associated with the production of cachaça: identification and characterization by traditional and molecular methods (PCR, PFGE and mtDNA-RFLP)World J. Microb. Biot.2427052712200810.1007/s11274-008-9799-ySearch in Google Scholar

Bharadwaj P., Martins R., Macreadie I.: Yeast as a model for studying Alzheimer’s disease. FEMS Yeast Res. 10, 961–969 (2010)BharadwajP.MartinsR.MacreadieI.Yeast as a model for studying Alzheimer’s diseaseFEMS Yeast Res.10961969201010.1111/j.1567-1364.2010.00658.x20618869Search in Google Scholar

Bongomin F., Gago S., Oladele R.O., Denning D.W.: Global and multi-national prevalence of fungal diseases-estimate precision. J. Fungi (Basel), 3(4), pii: E57 (2017)BongominF.GagoS.OladeleR.O.DenningD.W.Global and multi-national prevalence of fungal diseases-estimate precisionJ. Fungi (Basel)34pii:E57201710.3390/jof3040057575315929371573Search in Google Scholar

Botstein D., Fink G.R.: Yeast: an experimental organism for 21st century biology. Genetics, 189, 695–704 (2011)BotsteinD.FinkG.R.Yeast: an experimental organism for 21st century biologyGenetics189695704201110.1534/genetics.111.130765Search in Google Scholar

Boucaud C., Berrada K., Bouletreau P.: Septicémie à Saccharomyces boulardii après administration orale d’ultra-levure. Re’an-Urgences, 5:665 (1996)BoucaudC.BerradaK.BouletreauP.Septicémie à Saccharomyces boulardii après administration orale d’ultra-levureRe’an-Urgences5665199610.1016/S1164-6756(05)80583-3Search in Google Scholar

Breves G., Walter C., Burmester M., Schröder B.: In vitro studies on the effects of Saccharomyces boulardii and Bacillus cereus var. toyoi on nutrient transport in pig jejunum. J. Anim. Physiol. An. N. 84, 9–20 (2000)BrevesG.WalterC.BurmesterM.SchröderB.In vitro studies on the effects of Saccharomyces boulardii and Bacillus cereus var. toyoi on nutrient transport in pig jejunumJ. Anim. Physiol. An. N.84920200010.1046/j.1439-0396.2000.00277.xSearch in Google Scholar

Burkhardt O., Köhnlein T., Pletz M., Welte T.: Saccharomyces boulardii induced sepsis: successful therapy with voriconazole after treatment failure with fluconazole. Scand. J. Infect. Dis. 37, 69–72 (2005)BurkhardtO.KöhnleinT.PletzM.WelteT.Saccharomyces boulardii induced sepsis: successful therapy with voriconazole after treatment failure with fluconazoleScand. J. Infect. Dis.376972200510.1080/00365540510026454Search in Google Scholar

Buts J.-P., Dekeyser N., Stilmant C., Delem E., Smets F., Sokal E.: Saccharomyces boulardii produces in rat small intestine a novel protein phosphatase that inhibits Escherichia coli endotoxin by dephosphorylation. Pediatr. Res. 60, 24–29 (2006)ButsJ.-P.DekeyserN.StilmantC.DelemE.SmetsF.SokalE.Saccharomyces boulardii produces in rat small intestine a novel protein phosphatase that inhibits Escherichia coli endotoxin by dephosphorylationPediatr. Res.602429200610.1203/01.pdr.0000220322.31940.29Search in Google Scholar

Buts J.P., Bernasconi P., Vaerman J.P., Dive C.: Stimulation of secretory IgA and secretory component of immunoglobulins in small intestine of rats treated with Saccharomyces boulardii. Dig. Dis. Sci. 35, 251–256 (1990)ButsJ.P.BernasconiP.VaermanJ.P.DiveC.Stimulation of secretory IgA and secretory component of immunoglobulins in small intestine of rats treated with Saccharomyces boulardiiDig. Dis. Sci.35251256199010.1007/BF01536771Search in Google Scholar

Cárdenas P.A., Garcés D., Prado-Vivar B., Flores N., Fornasini M., Cohen H., Salvador I., Cargua O., Baldeón M.E.: Effect of Saccharomyces boulardii CNCM I-745 as complementary treatment of Helicobacter pylori infection on gut microbiome. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. doi: 10.1007/s10096-020-03854-3 (2020)CárdenasP.A.GarcésD.Prado-VivarB.FloresN.FornasiniM.CohenH.SalvadorI.CarguaO.BaldeónM.E.Effect of Saccharomyces boulardii CNCM I-745 as complementary treatment of Helicobacter pylori infection on gut microbiomeEur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.doi:10.1007/s10096-020-03854-32020Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Cassone M., Serra P., Mondello F., Girolamo A., Scafetti S., Pistella E., Venditti M.: Outbreak of Saccharomyces cerevisiae subtype boulardii fungemia in patients neighboring those treated with a probiotic preparation of the organism. J. Clin. Microbiol. 41, 5340–5343 (2003)CassoneM.SerraP.MondelloF.GirolamoA.ScafettiS.PistellaE.VendittiM.Outbreak of Saccharomyces cerevisiae subtype boulardii fungemia in patients neighboring those treated with a probiotic preparation of the organismJ. Clin. Microbiol.4153405343200310.1128/JCM.41.11.5340-5343.2003Search in Google Scholar

Castagliuolo I., Valenick L., Riegler M., LaMont J.T., Pothoulakis C.: Saccharomyces boulardii protease inhibits Clostridium difficile toxin a and b-induced effects in human colonic mucosa. Gastroenterology, 114, A948–A949 (1998)CastagliuoloI.ValenickL.RieglerM.LaMontJ.T.PothoulakisC.Saccharomyces boulardii protease inhibits Clostridium difficile toxin a and b-induced effects in human colonic mucosaGastroenterology114A948A949199810.1016/S0016-5085(98)83862-6Search in Google Scholar

Cavalieri D., McGovern P.E., Hartl D.L., Mortimer R., Polsinelli M.: Evidence for S. cerevisiae fermentation in ancient wine. J. Mol. Evol., 57 Suppl 1, S226–232 (2003)CavalieriD.McGovernP.E.HartlD.L.MortimerR.PolsinelliM.Evidence for S. cerevisiae fermentation in ancient wineJ. Mol. Evol.57Suppl 1S226232200310.1007/s00239-003-0031-215008419Search in Google Scholar

Cesaro S., Chinello P., Rossi L., Zanesco L.: Saccharomyces cerevisiae fungemia in a neutropenic patient treated with Saccharomyces boulardii. Support Care Cancer, 8, 504–505 (2000)CesaroS.ChinelloP.RossiL.ZanescoL.Saccharomyces cerevisiae fungemia in a neutropenic patient treated with Saccharomyces boulardiiSupport Care Cancer8504505200010.1007/s00520000012311094997Search in Google Scholar

Chakravarty S., Parashar A., Acharyya S.: Saccharomyces cerevisiae sepsis following probiotic therapy in an infant. Indian Pediatr. 56, 971–972 (2019)ChakravartyS.ParasharA.AcharyyaS.Saccharomyces cerevisiae sepsis following probiotic therapy in an infantIndian Pediatr.56971972201910.1007/s13312-019-1655-7Search in Google Scholar

Chen L., Oshima J.: Werner Syndrome. J. Biomed. Biotechnol. 2, 46–54 (2002)ChenL.OshimaJ.Werner SyndromeJ. Biomed. Biotechnol.24654200210.1155/S111072430220101115378412488583Search in Google Scholar

Chen X., Kokkotou E.G., Mustafa N., Bhaskar K.R., Sougioultzis S., O’Brien M., Pothoulakis C., Kelly C.P.: Saccharomyces boulardii Inhibits ERK1/2 mitogen-activated protein kinase activation both in vitro and in vivo and protects against Clostridium difficile toxin a-induced enteritis. J. Biol. Chem. 281, 24449–24454 (2006)ChenX.KokkotouE.G.MustafaN.BhaskarK.R.SougioultzisS.O’BrienM.PothoulakisC.KellyC.P.Saccharomyces boulardii Inhibits ERK1/2 mitogen-activated protein kinase activation both in vitro and in vivo and protects against Clostridium difficile toxin a-induced enteritisJ. Biol. Chem.2812444924454200610.1074/jbc.M60520020016816386Search in Google Scholar

Cherifi S., Robberecht J., Miendje Y.: Saccharomyces cerevisiae fungemia in an elderly patient with Clostridium difficile colitis. Acta Clin. Belg. 59, 223–224 (2004)CherifiS.RobberechtJ.MiendjeY.Saccharomyces cerevisiae fungemia in an elderly patient with Clostridium difficile colitisActa Clin. Belg.59223224200410.1179/acb.2004.03315597730Search in Google Scholar

Choi C.H., Jo S.Y., Park H.J., Chang S.K., Byeon J.-S., Myung S.-J.: A randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial of Saccharomyces boulardii in irritable bowel syndrome: effect on quality of life. J. Clin. Gastroenterol. 45, 679–683 (2011)ChoiC.H.JoS.Y.ParkH.J.ChangS.K.ByeonJ.-S.MyungS.-J.A randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial of Saccharomyces boulardii in irritable bowel syndrome: effect on quality of lifeJ. Clin. Gastroenterol.45679683201110.1097/MCG.0b013e318204593e21301358Search in Google Scholar

Cohen L., Ranque S., Raoult D.: Saccharomyces cerevisiae boulardii transient fungemia after intravenous self-inoculation. Med. Mycol. Case Rep. 2, 63–64 (2013)CohenL.RanqueS.RaoultD.Saccharomyces cerevisiae boulardii transient fungemia after intravenous self-inoculationMed. Mycol. Case Rep.26364201310.1016/j.mmcr.2013.02.003388594924432219Search in Google Scholar

Colak T., Ipek T., Paksoy M., Polat E., Uygun N., Kayabaşi B.: The effects of cefephim, G-CSF, and sucralfate on bacterial translocation in experimentally induced acute pancreatitis. Surg. Today, 31, 502–506 (2001)ColakT.IpekT.PaksoyM.PolatE.UygunN.KayabaşiB.The effects of cefephim, G-CSF, and sucralfate on bacterial translocation in experimentally induced acute pancreatitisSurg. Today31502506200110.1007/s00595017010911428601Search in Google Scholar

Costa R.L., Moreira J., Lorenzo A., Lamas C.C.: Infectious complications following probiotic ingestion: a potentially underestimated problem? A systematic review of reports and case series. BMC Complement Altern. Med. 18, 329 (2018)CostaR.L.MoreiraJ.LorenzoA.LamasC.C.Infectious complications following probiotic ingestion: a potentially underestimated problem? A systematic review of reports and case seriesBMC Complement Altern. Med.18329201810.1186/s12906-018-2394-3629212030541524Search in Google Scholar

Czerucka D., Piche T., Rampal P.: Review article: yeast as probiotics – Saccharomyces boulardii. Aliment. Pharmacol. Ther. 26, 767–778 (2007)CzeruckaD.PicheT.RampalP.Review article: yeast as probiotics – Saccharomyces boulardiiAliment. Pharmacol. Ther.26767778200710.1111/j.1365-2036.2007.03442.x17767461Search in Google Scholar

Czerucka D., Roux I., Rampal P.: Saccharomyces boulardii inhibits secretagogue-mediated adenosine 3’,5’-cyclic monophosphate induction in intestinal cells. Gastroenterology, 106, 65–72 (1994)CzeruckaD.RouxI.RampalP.Saccharomyces boulardii inhibits secretagogue-mediated adenosine 3’,5’-cyclic monophosphate induction in intestinal cellsGastroenterology1066572199410.1016/S0016-5085(94)94403-2Search in Google Scholar

Dahan S., Dalmasso G., Imbert V., Peyron J.F., Rampal P., Czerucka D.: Saccharomyces boulardii interferes with enterohemorrhagic Escherichia coli-induced signaling pathways in T84 cells. Infect. Immun. 71, 766–773 (2003)DahanS.DalmassoG.ImbertV.PeyronJ.F.RampalP.CzeruckaD.Saccharomyces boulardii interferes with enterohemorrhagic Escherichia coli-induced signaling pathways in T84 cellsInfect. Immun.71766773200310.1128/IAI.71.2.766-773.200314535512540556Search in Google Scholar

Dalmasso G., Cottrez F., Imbert V., Lagadec P., Peyron J.F., Rampal P., Czerucka D., Groux H., Foussat A., Brun V.: Saccharomyces boulardii inhibits inflammatory bowel disease by trapping T cells in mesenteric lymph nodes. Gastroenterology, 131, 1812–1825 (2006)DalmassoG.CottrezF.ImbertV.LagadecP.PeyronJ.F.RampalP.CzeruckaD.GrouxH.FoussatA.BrunV.Saccharomyces boulardii inhibits inflammatory bowel disease by trapping T cells in mesenteric lymph nodesGastroenterology13118121825200610.1053/j.gastro.2006.10.00117087945Search in Google Scholar

Dauby N.: Risks of Saccharomyces boulardii-containing probiotics for the prevention of Clostridium difficile infection in the elderly. Gastroenterology, 153, 1450–1451 (2017)DaubyN.Risks of Saccharomyces boulardii-containing probiotics for the prevention of Clostridium difficile infection in the elderlyGastroenterology15314501451201710.1053/j.gastro.2017.04.05428988917Search in Google Scholar

de Llanos R., Llopis S., Molero G., Querol A., Gil C., Fernández-Espinar M.T.: In vivo virulence of commercial Saccharomyces cerevisiae strains with pathogenicity-associated phenotypical traits. Int. J. Food Microbiol. 144, 393–399 (2011)de LlanosR.LlopisS.MoleroG.QuerolA.GilC.Fernández-EspinarM.T.In vivo virulence of commercial Saccharomyces cerevisiae strains with pathogenicity-associated phenotypical traitsInt. J. Food Microbiol.144393399201110.1016/j.ijfoodmicro.2010.10.02521081253Search in Google Scholar

de Llanos R., Querol A., Pemán J., Gobernado M., Fernández-Espinar M.T.: Food and probiotic strains from the Saccharomyces cerevisiae species as a possible origin of human systemic infections. Int. J. Food Microbiol. 110, 286–290 (2006)de LlanosR.QuerolA.PemánJ.GobernadoM.Fernández-EspinarM.T.Food and probiotic strains from the Saccharomyces cerevisiae species as a possible origin of human systemic infectionsInt. J. Food Microbiol.110286290200610.1016/j.ijfoodmicro.2006.04.02316782223Search in Google Scholar

Domingues L., Oliveira C., Castro I., Lima N., Teixeira A.J.: Production of β-galactosidase from recombinant Saccharomyces cerevisiae grown on lactose. J. Chem. Technol. Biot. 79, 809–815 (2004)DominguesL.OliveiraC.CastroI.LimaN.TeixeiraA.J.Production of β-galactosidase from recombinant Saccharomyces cerevisiae grown on lactoseJ. Chem. Technol. Biot.79809815200410.1002/jctb.1025Search in Google Scholar

Edwards-Ingram L., Gitsham P., Burton N., Warhurst G., Clarke I., Hoyle D., Oliver S.G., Stateva L.: Genotypic and physiological characterization of Saccharomyces boulardii, the probiotic strain of Saccharomyces cerevisiae. Appl. Environ. Microbiol. 73, 2458–2467 (2007)Edwards-IngramL.GitshamP.BurtonN.WarhurstG.ClarkeI.HoyleD.OliverS.G.StatevaL.Genotypic and physiological characterization of Saccharomyces boulardii, the probiotic strain of Saccharomyces cerevisiaeAppl. Environ. Microbiol.7324582467200710.1128/AEM.02201-06185559417293506Search in Google Scholar

Ellouze O., Berthoud V., Mervant M., Parthiot J.P., Girard C.: Septic shock due to Saccharomyces boulardii. Med. Mal. Infect. 46, 104–105 (2016)EllouzeO.BerthoudV.MervantM.ParthiotJ.P.GirardC.Septic shock due to Saccharomyces boulardiiMed. Mal. Infect.46104105201610.1016/j.medmal.2015.12.00326774277Search in Google Scholar

Elmer G.W., Surawicz C.M., McFarland L.V.: Biotherapeutic agents. A neglected modality for the treatment and prevention of selected intestinal and vaginal infections. JAMA, 275, 870–876 (1996)ElmerG.W.SurawiczC.M.McFarlandL.V.Biotherapeutic agents. A neglected modality for the treatment and prevention of selected intestinal and vaginal infectionsJAMA275870876199610.1001/jama.275.11.8708596226Search in Google Scholar

Enache-Angoulvant A., Hennequin C.: Invasive Saccharomyces infection: a comprehensive review. Clin. Infect. Dis. 41, 1559–1568 (2005)Enache-AngoulvantA.HennequinC.Invasive Saccharomyces infection: a comprehensive reviewClin. Infect. Dis.4115591568200510.1086/49783216267727Search in Google Scholar

Eren Z., Gurol Y., Sonmezoglu M., Eren H.S., Celik G., Kantarci G.: [Saccharomyces cerevisiae fungemia in an elderly patient following probiotic treatment]. Mikrobiyol Bul. 48, 351–355 (2014)ErenZ.GurolY.SonmezogluM.ErenH.S.CelikG.KantarciG.[Saccharomyces cerevisiae fungemia in an elderly patient following probiotic treatment]Mikrobiyol Bul.48351355201410.5578/mb.697024819274Search in Google Scholar

Fadhel M., Patel S., Liu E., Levitt M., Asif A.: Fungemia in a critically ill patient with acute cholangitis and long term probiotic use. Med. Mycol. Case Rep. 23, 23–25 (2019)FadhelM.PatelS.LiuE.LevittM.AsifA.Fungemia in a critically ill patient with acute cholangitis and long term probiotic useMed. Mycol. Case Rep.232325201910.1016/j.mmcr.2018.11.003625179130505677Search in Google Scholar

Fietto J.L.R., Araújo R.S., Valadão F.N., Fietto L.G., Brandão R.L., Neves M.J., Gomes F.C.O., Nicoli J.R., Castro I.M.: Molecular and physiological comparisons between Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces boulardii. Can. J. Microbiol. 50, 615–621 (2004)FiettoJ.L.R.AraújoR.S.ValadãoF.N.FiettoL.G.BrandãoR.L.NevesM.J.GomesF.C.O.NicoliJ.R.CastroI.M.Molecular and physiological comparisons between Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces boulardiiCan. J. Microbiol.50615621200410.1139/w04-05015467787Search in Google Scholar

Fredenucci I., Chomarat M., Boucaud C., Flandrois J.P.: Saccharomyces boulardii fungemia in a patient receiving Ultra-levure therapy. Clin. Infect. Dis. 27, 222–223 (1998)FredenucciI.ChomaratM.BoucaudC.FlandroisJ.P.Saccharomyces boulardii fungemia in a patient receiving Ultra-levure therapyClin. Infect. Dis.27222223199810.1086/5176859675488Search in Google Scholar

Geyik M.F., Aldemir M., Hosoglu S., Ayaz C., Satilmis S., Buyukbayram H., Kokoglu O.F.: The effects of Saccharomyces boulardii on bacterial translocation in rats with obstructive jaundice. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 88, 176–180 (2006)GeyikM.F.AldemirM.HosogluS.AyazC.SatilmisS.BuyukbayramH.KokogluO.F.The effects of Saccharomyces boulardii on bacterial translocation in rats with obstructive jaundiceAnn. R. Coll. Surg. Engl.88176180200610.1308/003588406X94986196404016551414Search in Google Scholar

Girardin S.E., Philpott D.J. i wsp.: CARD4/Nod1 mediates NF-κB and JNK activation by invasive Shigella flexneri. EMBO Reports, 2, 736–742 (2001)GirardinS.E.PhilpottD.J.i wsp.CARD4/Nod1 mediates NF-κB and JNK activation by invasive Shigella flexneriEMBO Reports2736742200110.1093/embo-reports/kve155108399211463746Search in Google Scholar

Giusto C., Iacumin L., Comi G., Buiatti S., Manzano M.: PCR-TTGE and RAPD-PCR Techniques to analyze Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces carlsbergensis isolated from craft beers. J. I. Brewing, 112, 340–345 (2006)GiustoC.IacuminL.ComiG.BuiattiS.ManzanoM.PCR-TTGE and RAPD-PCR Techniques to analyze Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces carlsbergensis isolated from craft beersJ. I. Brewing112340345200610.1002/j.2050-0416.2006.tb00740.xSearch in Google Scholar

Goffeau A., Oliver S.G. i wsp.: Life with 6000 genes. Science, 274, 546, 563–547 (1996)GoffeauA.OliverS.G.i wsp.Life with 6000 genesScience274546563547199610.1126/science.274.5287.5468849441Search in Google Scholar

Gokhale K.C., Newnam G.P., Sherman M.Y., Chernoff Y.O.: Modulation of prion-dependent polyglutamine aggregation and toxicity by chaperone proteins in the yeast model. J. Biol. Chem. 280, 22809–22818 (2005)GokhaleK.C.NewnamG.P.ShermanM.Y.ChernoffY.O.Modulation of prion-dependent polyglutamine aggregation and toxicity by chaperone proteins in the yeast modelJ. Biol. Chem.2802280922818200510.1074/jbc.M50039020015824100Search in Google Scholar

Graf C., Gavazzi G.: Saccharomyces cerevisiae fungemia in an immunocompromised patient not treated with Saccharomyces boulardii preparation. J. Infect. 54, 310–311 (2007)GrafC.GavazziG.Saccharomyces cerevisiae fungemia in an immunocompromised patient not treated with Saccharomyces boulardii preparationJ. Infect.54310311200710.1016/j.jinf.2006.01.01916545460Search in Google Scholar

Graff S., Chaumeil J.C., Boy P., Lai-Kuen R., Charrueau C.: Influence of pH conditions on the viability of Saccharomyces boulardii yeast. J. Gen. Appl. Microbiol. 54, 221–227 (2008)GraffS.ChaumeilJ.C.BoyP.Lai-KuenR.CharrueauC.Influence of pH conditions on the viability of Saccharomyces boulardii yeastJ. Gen. Appl. Microbiol.54221227200810.2323/jgam.54.22118802321Search in Google Scholar

Gupta P., Singh Y.P., Taneja A.: A friend or foe in ICU (A case report with solution). Indian J. Crit. Care Med. 23, 430–431 (2019)GuptaP.SinghY.P.TanejaA.A friend or foe in ICU (A case report with solution)Indian J. Crit. Care Med.23430431201910.5005/jp-journals-10071-23239677572331645830Search in Google Scholar

Guslandi M.: Saccharomyces boulardii plus rifaximin in mesalamine-intolerant ulcerative colitis. J. Clin. Gastroenterol. 44, 385 (2010)GuslandiM.Saccharomyces boulardii plus rifaximin in mesalamine-intolerant ulcerative colitisJ. Clin. Gastroenterol.44385201010.1097/MCG.0b013e3181cb423320104184Search in Google Scholar

Guslandi M.: Treatment of irritable bowel syndrome with Saccharomyces boulardii. J. Clin. Gastroenterol. 45, 740–741 (2011)GuslandiM.Treatment of irritable bowel syndrome with Saccharomyces boulardiiJ. Clin. Gastroenterol.45740741201110.1097/MCG.0b013e3182166c7621555955Search in Google Scholar

Hackel B.J., Huang D., Bubolz J.C., Wang X.X., Shusta E.V.: Production of soluble and active transferrin receptor-targeting single-chain antibody using Saccharomyces cerevisiae. Pharm. Res. 23, 790–797 (2006)HackelB.J.HuangD.BubolzJ.C.WangX.X.ShustaE.V.Production of soluble and active transferrin receptor-targeting single-chain antibody using Saccharomyces cerevisiaePharm. Res.23790797200610.1007/s11095-006-9778-716550469Search in Google Scholar

Hayford A.E., Jespersen L.: Characterization of Saccharomyces cerevisiae strains from spontaneously fermented maize dough by profiles of assimilation, chromosome polymorphism, PCR and MAL genotyping. J. Appl. Microbiol. 86, 284–294 (1999)HayfordA.E.JespersenL.Characterization of Saccharomyces cerevisiae strains from spontaneously fermented maize dough by profiles of assimilation, chromosome polymorphism, PCR and MAL genotypingJ. Appl. Microbiol.86284294199910.1046/j.1365-2672.1999.00653.x10063628Search in Google Scholar

Hennequin C., Kauffmann-Lacroix C., Jobert A., Viard J.P., Ricour C., Jacquemin J.L., Berche P.: Possible role of catheters in Saccharomyces boulardii fungemia. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 19, 16–20 (2000)HennequinC.Kauffmann-LacroixC.JobertA.ViardJ.P.RicourC.JacqueminJ.L.BercheP.Possible role of catheters in Saccharomyces boulardii fungemiaEur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.191620200010.1007/s10096005000310706174Search in Google Scholar

Hennequin C., Thierry A., Richard G.F., Lecointre G., Nguyen H.V., Gaillardin C., Dujon B.: Microsatellite typing as a new tool for identification of Saccharomyces cerevisiae strains. J. Clin. Microbiol. 39, 551–559 (2001)HennequinC.ThierryA.RichardG.F.LecointreG.NguyenH.V.GaillardinC.DujonB.Microsatellite typing as a new tool for identification of Saccharomyces cerevisiae strainsJ. Clin. Microbiol.39551559200110.1128/JCM.39.2.551-559.20018777411158105Search in Google Scholar

Henry S., D’Hondt L., André M., Holemans X., Canon J.L.: Saccharomyces cerevisiae fungemia in a head and neck cancer patient: a case report and review of the literature. Acta Clin. Belg. 59, 220–222 (2004)HenryS.D’HondtL.AndréM.HolemansX.CanonJ.L.Saccharomyces cerevisiae fungemia in a head and neck cancer patient: a case report and review of the literatureActa Clin. Belg.59220222200410.1179/acb.2004.03215597729Search in Google Scholar

Herbrecht R., Nivoix Y.: Saccharomyces cerevisiae fungemia: an adverse effect of Saccharomyces boulardii probiotic administration. Clin. Infect. Dis. 40, 1635–1637 (2005)HerbrechtR.NivoixY.Saccharomyces cerevisiae fungemia: an adverse effect of Saccharomyces boulardii probiotic administrationClin. Infect. Dis.4016351637200510.1086/429926Search in Google Scholar

Hermans D., De Keyser N., Marandi S., Chae Y.H.E., Lambotte L., Buts J.-P.: Saccharomyces boulardii upgrades cellular adaptation following proximal enterectomy in rats. Pediatr. Res. 45, 112–112 (1999)HermansD.De KeyserN.MarandiS.ChaeY.H.E.LambotteL.ButsJ.-P.Saccharomyces boulardii upgrades cellular adaptation following proximal enterectomy in ratsPediatr. Res.45112112199910.1203/00006450-199904020-00664Search in Google Scholar

Herschleb J., Ananiev G., Schwartz D.C.: Pulsed-field gel electrophoresis. Nature Protocols, 2, 677–684 (2007)HerschlebJ.AnanievG.SchwartzD.C.Pulsed-field gel electrophoresisNature Protocols2677684200710.1038/nprot.2007.94Search in Google Scholar

Imre A., Rácz H.V., Antunovics Z., Rádai Z., Kovács R., Lopandic K., Pócsi I., Pfliegler W.P.: A new, rapid multiplex PCR method identifies frequent probiotic origin among clinical Saccharomyces isolates. Microbiol. Res. 227, 126298 (2019)ImreA.RáczH.V.AntunovicsZ.RádaiZ.KovácsR.LopandicK.PócsiI.PflieglerW.P.A new, rapid multiplex PCR method identifies frequent probiotic origin among clinical Saccharomyces isolatesMicrobiol. Res.227126298201910.1016/j.micres.2019.126298Search in Google Scholar

Kara I., Yıldırım F., Özgen Ö., Erganiş S., Aydoğdu M., Dizbay M., Gürsel G., Kalkanci A.: Saccharomyces cerevisiae fungemia after probiotic treatment in an intensive care unit patient. J. Mycol. Med. 28, 218–221 (2018)KaraI.YıldırımF.ÖzgenÖ.ErganişS.AydoğduM.DizbayM.GürselG.KalkanciA.Saccharomyces cerevisiae fungemia after probiotic treatment in an intensive care unit patientJ. Mycol. Med.28218221201810.1016/j.mycmed.2017.09.003Search in Google Scholar

Kazachenko K.Y.E., B. D. Kozlov, D. G.: Activities of elements of the yeast α-factor precursor leader at different stages of somatropin secretion by Saccharomyces cerevisiae. Appl. Biochem. 50, 829–834 (2014)KazachenkoK.Y.E.KozlovB. D.D. G.Activities of elements of the yeast α-factor precursor leader at different stages of somatropin secretion by Saccharomyces cerevisiaeAppl. Biochem.50829834201410.1134/S000368381409004XSearch in Google Scholar

Khatri I., Tomar R., Ganesan K., Prasad G.S., Subramanian S.: Complete genome sequence and comparative genomics of the probiotic yeast Saccharomyces boulardii. Sci. Rep. 7, 371 (2017)KhatriI.TomarR.GanesanK.PrasadG.S.SubramanianS.Complete genome sequence and comparative genomics of the probiotic yeast Saccharomyces boulardiiSci. Rep.7371201710.1038/s41598-017-00414-2Search in Google Scholar

Kim M.D., Han K.C., Kang H.A., Rhee S.K., Seo J.H.: Coexpression of BiP increased antithrombotic hirudin production in recombinant Saccharomyces cerevisiae. J. Biotechnol. 101, 81–87 (2003)KimM.D.HanK.C.KangH.A.RheeS.K.SeoJ.H.Coexpression of BiP increased antithrombotic hirudin production in recombinant Saccharomyces cerevisiaeJ. Biotechnol.1018187200310.1016/S0168-1656(02)00288-2Search in Google Scholar

Kjeldsen T.: Yeast secretory expression of insulin precursors. Appl. Microbiol. Biotechnol. 54, 277–286 (2000)KjeldsenT.Yeast secretory expression of insulin precursorsAppl. Microbiol. Biotechnol.54277286200010.1007/s00253000040211030562Search in Google Scholar

Klingberg T.D., Lesnik U., Arneborg N., Raspor P., Jespersen L.: Comparison of Saccharomyces cerevisiae strains of clinical and nonclinical origin by molecular typing and determination of putative virulence traits. FEMS Yeast Res. 8, 631–640 (2008)KlingbergT.D.LesnikU.ArneborgN.RasporP.JespersenL.Comparison of Saccharomyces cerevisiae strains of clinical and nonclinical origin by molecular typing and determination of putative virulence traitsFEMS Yeast Res.8631640200810.1111/j.1567-1364.2008.00365.x243033218355272Search in Google Scholar

Kumar R., Kumar P.: Yeast-based vaccines: New perspective in vaccine development and application. FEMS Yeast Res. 19, pii: foz007 (2019)KumarR.KumarP.Yeast-based vaccines: New perspective in vaccine development and applicationFEMS Yeast Res.19pii:foz007201910.1093/femsyr/foz00730668686Search in Google Scholar

Lestin F., Pertschy A., Rimek D.: [Fungemia after oral treatment with Saccharomyces boulardii in a patient with multiple comorbidities]. Dtsch. Med. Wochenschr. 128, 2531–2533 (2003)LestinF.PertschyA.RimekD.[Fungemia after oral treatment with Saccharomyces boulardii in a patient with multiple comorbidities]Dtsch. Med. Wochenschr.128253125332003Search in Google Scholar

Lherm T., Monet C., Nougière B., Soulier M., Larbi D., Le Gall C., Caen D., Malbrunot C.: Seven cases of fungemia with Saccharomyces boulardii in critically ill patients. Intensive Care Med. 28, 797–801 (2002)LhermT.MonetC.NougièreB.SoulierM.LarbiD.Le GallC.CaenD.MalbrunotC.Seven cases of fungemia with Saccharomyces boulardii in critically ill patientsIntensive Care Med.28797801200210.1007/s00134-002-1267-912107689Search in Google Scholar

Liti G.: The fascinating and secret wild life of the budding yeast S. cerevisiae. Elife, 4, (2015)LitiG.The fascinating and secret wild life of the budding yeast S. cerevisiaeElife4201510.7554/eLife.05835437346125807086Search in Google Scholar

Lolis N., Veldekis D., Moraitou H., Kanavaki S., Velegraki A., Triandafyllidis C., Tasioudis C., Pefanis A., Pneumatikos I.: Saccharomyces boulardii fungaemia in an intensive care unit patient treated with caspofungin. Crit. Care, 12, 414 (2008)LolisN.VeldekisD.MoraitouH.KanavakiS.VelegrakiA.TriandafyllidisC.TasioudisC.PefanisA.PneumatikosI.Saccharomyces boulardii fungaemia in an intensive care unit patient treated with caspofunginCrit. Care12414200810.1186/cc6843244758018423057Search in Google Scholar

Lungarotti M.S., Mezzetti D., Radicioni M.: Methaemoglobinaemia with concurrent blood isolation of Saccharomyces and Candida. Arch. Dis. Child Fetal Neonatal. Ed. 88, F446 (2003)LungarottiM.S.MezzettiD.RadicioniM.Methaemoglobinaemia with concurrent blood isolation of Saccharomyces and CandidaArch. Dis. Child Fetal Neonatal. Ed.88F446200310.1136/fn.88.5.F446Search in Google Scholar

Luo J., He M., Li W., Zhang T.: Expression and secretion of alpha-amylase and glucoamylase in Saccharomyces cerevisiae. Chin. J. Biotechnol. 10, 241–248 (1994)LuoJ.HeM.LiW.ZhangT.Expression and secretion of alpha-amylase and glucoamylase in Saccharomyces cerevisiaeChin. J. Biotechnol.102412481994Search in Google Scholar

Łukaszewicz M.: Saccharomyces cerevisiae var. boulardii – probiotic yeast. (w) Probiotics, red. Rigobelo E., IntechOpen, Londyn, Wielka Brytania (2012)ŁukaszewiczM.Saccharomyces cerevisiae var. boulardii – probiotic yeast. (w) Probioticsred.RigobeloE.IntechOpenLondyn, Wielka Brytania201210.5772/50105Search in Google Scholar

Martin G.S., Mannino D.M., Eaton S., Moss M.: The epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000. N. Engl. J. Med. 348, 1546–1554 (2003)MartinG.S.ManninoD.M.EatonS.MossM.The epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000N. Engl. J. Med.34815461554200310.1056/NEJMoa02213912700374Search in Google Scholar

Martin I.W., Zhang S.X. i wsp.: Saccharomyces boulardii probiotic-associated fungemia: questioning the safety of this preventive probiotic’s use. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 87, 286–288 (2017)MartinI.W.ZhangS.X.i wsp.Saccharomyces boulardii probiotic-associated fungemia: questioning the safety of this preventive probiotic’s useDiagn. Microbiol. Infect. Dis.87286288201710.1016/j.diagmicrobio.2016.12.00428024866Search in Google Scholar

Martinez M.J., Roy S., Archuletta A.B., Wentzell P.D., Anna-Arriola S.S., Rodriguez A.L., Aragon A.D., Quiñones G.A., Allen C., Werner-Washburne M.: Genomic analysis of stationary-phase and exit in Saccharomyces cerevisiae: gene expression and identification of novel essential genes. Mol. Biol. Cell, 15, 5295–5305 (2004)MartinezM.J.RoyS.ArchulettaA.B.WentzellP.D.Anna-ArriolaS.S.RodriguezA.L.AragonA.D.QuiñonesG.A.AllenC.Werner-WashburneM.Genomic analysis of stationary-phase and exit in Saccharomyces cerevisiae: gene expression and identification of novel essential genesMol. Biol. Cell1552955305200410.1091/mbc.e03-11-085653201115456898Search in Google Scholar

Martins F.S., Teixeira M.M. i wsp.: Inhibition of tissue inflammation and bacterial translocation as one of the protective mechanisms of Saccharomyces boulardii against Salmonella infection in mice. Microbes and Infection, 15, 270–279 (2013)MartinsF.S.TeixeiraM.M.i wsp.Inhibition of tissue inflammation and bacterial translocation as one of the protective mechanisms of Saccharomyces boulardii against Salmonella infection in miceMicrobes and Infection15270279201310.1016/j.micinf.2012.12.00723376166Search in Google Scholar

McAleer W.J., Buynak E.B., Maigetter R.Z., Wampler D.E., Miller W.J., Hilleman M.R.: Human hepatitis B vaccine from recombinant yeast. Nature, 307, 178–180 (1984)McAleerW.J.BuynakE.B.MaigetterR.Z.WamplerD.E.MillerW.J.HillemanM.R.Human hepatitis B vaccine from recombinant yeastNature307178180198410.1038/307178a0Search in Google Scholar

McCullough M.J., Clemons K.V., McCusker J.H., Stevens D.A.: Species identification and virulence attributes of Saccharomyces boulardii (nom. inval.). J. Clin. Microbiol. 36, 2613–2617 (1998)McCulloughM.J.ClemonsK.V.McCuskerJ.H.StevensD.A.Species identification and virulence attributes of Saccharomyces boulardii (nom. inval.)J. Clin. Microbiol.3626132617199810.1128/JCM.36.9.2613-2617.1998Search in Google Scholar

McFarland L.V.: Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients. World J. Gastroenterol. 16, 2202–2222 (2010)McFarlandL.V.Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patientsWorld J. Gastroenterol.1622022222201010.3748/wjg.v16.i18.2202Search in Google Scholar

Mitterdorfer G., Mayer H.K., Kneifel W., Viernstein H.: Clustering of Saccharomyces boulardii strains within the species S. cerevisiae using molecular typing techniques. J. Appl. Microbiol. 93, 521–530 (2002)MitterdorferG.MayerH.K.KneifelW.ViernsteinH.Clustering of Saccharomyces boulardii strains within the species S. cerevisiae using molecular typing techniquesJ. Appl. Microbiol.93521530200210.1046/j.1365-2672.2002.01710.xSearch in Google Scholar

Molnar O., Messner R., Prillinger H., Stahl U., Slavikova E.: Genotypic identification of Saccharomyces species using random amplified polymorphic DNA analysis. Syst. Appl. Microbiol. 18, 136–145 (1995)MolnarO.MessnerR.PrillingerH.StahlU.SlavikovaE.Genotypic identification of Saccharomyces species using random amplified polymorphic DNA analysisSyst. Appl. Microbiol.18136145199510.1016/S0723-2020(11)80461-3Search in Google Scholar

Moriguchi K., Yamamoto S., Tanaka K., Kurata N., Suzuki K.: Trans-kingdom horizontal DNA transfer from bacteria to yeast is highly plastic due to natural polymorphisms in auxiliary nonessential recipient genes. PLoS One, 8, e74590 (2013)MoriguchiK.YamamotoS.TanakaK.KurataN.SuzukiK.Trans-kingdom horizontal DNA transfer from bacteria to yeast is highly plastic due to natural polymorphisms in auxiliary nonessential recipient genesPLoS One8e74590201310.1371/journal.pone.0074590377284224058593Search in Google Scholar

Mumy K.L., Chen X., Kelly C.P., McCormick B.A.: Saccharomyces boulardii interferes with Shigella pathogenesis by postinvasion signaling events. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 294, G599–609 (2008)MumyK.L.ChenX.KellyC.P.McCormickB.A.Saccharomyces boulardii interferes with Shigella pathogenesis by postinvasion signaling eventsAm. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.294G599609200810.1152/ajpgi.00391.2007321275418032477Search in Google Scholar

Muñoz P., Bouza E., Cuenca-Estrella M., Eiros J.M., Pérez M.J., Sánchez-Somolinos M., Rincón C., Hortal J., Peláez T.: Saccharomyces cerevisiae fungemia: an emerging infectious disease. Clin. Infect. Dis. 40, 1625–1634 (2005)MuñozP.BouzaE.Cuenca-EstrellaM.EirosJ.M.PérezM.J.Sánchez-SomolinosM.RincónC.HortalJ.PeláezT.Saccharomyces cerevisiae fungemia: an emerging infectious diseaseClin. Infect. Dis.4016251634200510.1086/42991615889360Search in Google Scholar

Murzyn A., Krasowska A., Augustyniak D., Majkowska-Skrobek G., Łukaszewicz M., Dziadkowiec D.: The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans-infected human intestinal cell lines Caco-2 and Intestin 407. FEMS Microbiol. Lett. 310, 17–23 (2010)MurzynA.KrasowskaA.AugustyniakD.Majkowska-SkrobekG.ŁukaszewiczM.DziadkowiecD.The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans-infected human intestinal cell lines Caco-2 and Intestin 407FEMS Microbiol. Lett.3101723201010.1111/j.1574-6968.2010.02037.x20629753Search in Google Scholar

Niault M., Thomas F., Prost J., Ansari F.H., Kalfon P.: Fungemia due to Saccharomyces species in a patient treated with enteral Saccharomyces boulardii. Clin. Infect. Dis. 28, 930 (1999)NiaultM.ThomasF.ProstJ.AnsariF.H.KalfonP.Fungemia due to Saccharomyces species in a patient treated with enteral Saccharomyces boulardiiClin. Infect. Dis.28930199910.1086/51725510825077Search in Google Scholar

Perapoch J., Planes A.M., Querol A., López V., Martínez-Bendayán I., Tormo R., Fernández F., Peguero G., Salcedo S.: Fungemia with Saccharomyces cerevisiae in two newborns, only one of whom had been treated with ultra-levura. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 19, 468–470 (2000)PerapochJ.PlanesA.M.QuerolA.LópezV.Martínez-BendayánI.TormoR.FernándezF.PegueroG.SalcedoS.Fungemia with Saccharomyces cerevisiae in two newborns, only one of whom had been treated with ultra-levuraEur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.19468470200010.1007/s100960000295Search in Google Scholar

Pérez-Torrado R., Querol A.: Opportunistic strains of Saccharomyces cerevisiae: A potential risk sold in food products. Front. Microbiol. 6, 1522 (2015)Pérez-TorradoR.QuerolA.Opportunistic strains of Saccharomyces cerevisiae: A potential risk sold in food productsFront. Microbiol.61522201510.3389/fmicb.2015.01522Search in Google Scholar

Piechno S., Seguin P., Gangneux J.P.: [Saccharomyces boulardii fungal sepsis: beware of the yeast]. Can. J. Anaesth. 54, 245–246 (2007)PiechnoS.SeguinP.GangneuxJ.P.[Saccharomyces boulardii fungal sepsis: beware of the yeast]Can. J. Anaesth.54245246200710.1007/BF03022650Search in Google Scholar

Pletincx M., Legein J., Vandenplas Y.: Fungemia with Saccharomyces boulardii in a 1-year-old girl with protracted diarrhea. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 21, 113–115 (1995)PletincxM.LegeinJ.VandenplasY.Fungemia with Saccharomyces boulardii in a 1-year-old girl with protracted diarrheaJ. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.21113115199510.1097/00005176-199507000-00022Search in Google Scholar

Pothoulakis C., Kelly C.P., Joshi M.A., Gao N., O’Keane C.J., Castagliuolo I., Lamont J.T.: Saccharomyces boulardii inhibits Clostridium difficile toxin A binding and enterotoxicity in rat ileum. Gastroenterology, 104, 1108–1115 (1993)PothoulakisC.KellyC.P.JoshiM.A.GaoN.O’KeaneC.J.CastagliuoloI.LamontJ.T.Saccharomyces boulardii inhibits Clostridium difficile toxin A binding and enterotoxicity in rat ileumGastroenterology10411081115199310.1016/0016-5085(93)90280-PSearch in Google Scholar

Psomas E., Andrighetto C., Litopoulou-Tzanetaki E., Lombardi A., Tzanetakis N.: Some probiotic properties of yeast isolates from infant faeces and Feta cheese. Int. J. Food Microbiol. 69, 125–133 (2001)PsomasE.AndrighettoC.Litopoulou-TzanetakiE.LombardiA.TzanetakisN.Some probiotic properties of yeast isolates from infant faeces and Feta cheeseInt. J. Food Microbiol.69125133200110.1016/S0168-1605(01)00580-3Search in Google Scholar

Rajkowska K., Kunicka-Styczyńska A.: Phenotypic and genotypic characterization of probiotic yeasts. Biotechnol. Biotec. Eq. 23, 662–665 (2009)RajkowskaK.Kunicka-StyczyńskaA.Phenotypic and genotypic characterization of probiotic yeastsBiotechnol. Biotec. Eq.23662665200910.1080/13102818.2009.10818511Search in Google Scholar

Rijnders B.J., Van Wijngaerden E., Verwaest C., Peetermans W.E.: Saccharomyces fungemia complicating Saccharomyces boulardii treatment in a non-immunocompromised host. Intensive Care Med. 26, 825 (2000)RijndersB.J.Van WijngaerdenE.VerwaestC.PeetermansW.E.Saccharomyces fungemia complicating Saccharomyces boulardii treatment in a non-immunocompromised hostIntensive Care Med.26825200010.1007/s00134005126110945412Search in Google Scholar

Riquelme A.J., Calvo M.A., Guzmán A.M., Depix M.S., García P., Pérez C., Arrese M., Labarca J.A.: Saccharomyces cerevisiae fungemia after Saccharomyces boulardii treatment in immunocompromised patients. J. Clin. Gastroenterol. 36, 41–43 (2003)RiquelmeA.J.CalvoM.A.GuzmánA.M.DepixM.S.GarcíaP.PérezC.ArreseM.LabarcaJ.A.Saccharomyces cerevisiae fungemia after Saccharomyces boulardii treatment in immunocompromised patientsJ. Clin. Gastroenterol.364143200310.1097/00004836-200301000-0001312488707Search in Google Scholar

Robak M., Walczak E.: Niekonwencjonalne drożdże w produkcji heterologicznych białek. Biotechnologia, 87, 20 (2009)RobakM.WalczakE.Niekonwencjonalne drożdże w produkcji heterologicznych białekBiotechnologia87202009Search in Google Scholar

Rodrigues A.C., Cara D.C., Fretez S.H., Cunha F.Q., Viera E.C., Nicoli J.R., Viera L.Q.: Saccharomyces boulardii stimulates sIgA production and the pahgocytic system of gnobiotic mice. J. Appl. Microbiol. 89, 404–414 (2000)RodriguesA.C.CaraD.C.FretezS.H.CunhaF.Q.VieraE.C.NicoliJ.R.VieraL.Q.Saccharomyces boulardii stimulates sIgA production and the pahgocytic system of gnobiotic miceJ. Appl. Microbiol.89404414200010.1046/j.1365-2672.2000.01128.x11021572Search in Google Scholar

Romanio M.R., Coraine L.A., Maielo V.P., Abramczyc M.L., Souza R.L., Oliveira N.F.: Saccharomyces cerevisiae fungemia in a pediatric patient after treatment with probiotics. Rev. Paul. Pediatr. 35, 361–364 (2017)RomanioM.R.CoraineL.A.MaieloV.P.AbramczycM.L.SouzaR.L.OliveiraN.F.Saccharomyces cerevisiae fungemia in a pediatric patient after treatment with probioticsRev. Paul. Pediatr.35361364201710.1590/1984-0462/;2017;35;3;00014Search in Google Scholar

Roy U., Jessani L.G., Rudramurthy S.M., Gopalakrishnan R., Dutta S., Chakravarty C., Jillwin J., Chakrabarti A.: Seven cases of Saccharomyces fungaemia related to use of probiotics. Mycoses, 60, 375–380 (2017)RoyU.JessaniL.G.RudramurthyS.M.GopalakrishnanR.DuttaS.ChakravartyC.JillwinJ.ChakrabartiA.Seven cases of Saccharomyces fungaemia related to use of probioticsMycoses60375380201710.1111/myc.12604Search in Google Scholar

Saegusa S., Totsuka M., Kaminogawa S., Hosoi T.: Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae induce interleukin-8 production from intestinal epithelial-like Caco-2 cells in the presence of butyric acid. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 41, 227–235 (2004)SaegusaS.TotsukaM.KaminogawaS.HosoiT.Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae induce interleukin-8 production from intestinal epithelial-like Caco-2 cells in the presence of butyric acidFEMS Immunol. Med. Microbiol.41227235200410.1016/j.femsim.2004.03.006Search in Google Scholar

Salonen J.H., Richardson M.D., Gallacher K., Issakainen J., Helenius H., Lehtonen O.P., Nikoskelainen J.: Fungal colonization of haematological patients receiving cytotoxic chemotherapy: emergence of azole-resistant Saccharomyces cerevisiae. J. Hosp. Infect. 45, 293–301 (2000)SalonenJ.H.RichardsonM.D.GallacherK.IssakainenJ.HeleniusH.LehtonenO.P.NikoskelainenJ.Fungal colonization of haematological patients receiving cytotoxic chemotherapy: emergence of azole-resistant Saccharomyces cerevisiaeJ. Hosp. Infect.45293301200010.1053/jhin.1999.0718Search in Google Scholar

Sazawal S., Hiremath G., Dhingra U., Malik P., Deb S., Black R.E.: Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect. Dis. 6, 374–382 (2006)SazawalS.HiremathG.DhingraU.MalikP.DebS.BlackR.E.Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trialsLancet Infect. Dis.6374382200610.1016/S1473-3099(06)70495-9Search in Google Scholar

Schneider S.M., Le Gall P., Girard-Pipau F., Piche T., Pompei A., Nano J.L., Hébuterne X., Rampal P.: Total artificial nutrition is associated with major changes in the fecal flora. Eur. J. Nutr. 39, 248–255 (2000)SchneiderS.M.Le GallP.Girard-PipauF.PicheT.PompeiA.NanoJ.L.HébuterneX.RampalP.Total artificial nutrition is associated with major changes in the fecal floraEur. J. Nutr.39248255200010.1007/s003940070003Search in Google Scholar

Shen N.T., Maw A., Tmanova L.L., Pino A., Ancy K., Crawford C.V., Simon M.S., Evans A.T.: Timely use of probiotics in hospitalized adults prevents Clostridium difficile infection: A systematic review with meta-regression analysis. Gastroenterology, 152, 1889–1900 (2017)ShenN.T.MawA.TmanovaL.L.PinoA.AncyK.CrawfordC.V.SimonM.S.EvansA.T.Timely use of probiotics in hospitalized adults prevents Clostridium difficile infection: A systematic review with meta-regression analysisGastroenterology15218891900201710.1053/j.gastro.2017.02.003Search in Google Scholar

Smith D., Metzgar D., Wills C., Fierer J.: Fatal Saccharomyces cerevisiae aortic graft infection. J. Clin. Microbiol. 40, 2691–2692 (2002)SmithD.MetzgarD.WillsC.FiererJ.Fatal Saccharomyces cerevisiae aortic graft infectionJ. Clin. Microbiol.4026912692200210.1128/JCM.40.7.2691-2692.2002Search in Google Scholar

Sulik-Tyszka B., Wróblewska M. i wsp.: Experience with Saccharomyces boulardii probiotic in oncohaematological patients. Probiotics Antimicrob. Proteins, 10, 350–355 (2018)Sulik-TyszkaB.WróblewskaM.i wsp.Experience with Saccharomyces boulardii probiotic in oncohaematological patientsProbiotics Antimicrob. Proteins10350355201810.1007/s12602-017-9332-4Search in Google Scholar

Surawicz C.M., Elmer G.W. i wsp.: The search for a better treatment for recurrent Clostridium difficile disease: use of high-dose vancomycin combined with Saccharomyces boulardii. Clin. Infect. Dis. 31, 1012–1017 (2000)SurawiczC.M.ElmerG.W.i wsp.The search for a better treatment for recurrent Clostridium difficile disease: use of high-dose vancomycin combined with Saccharomyces boulardiiClin. Infect. Dis.3110121017200010.1086/318130Search in Google Scholar

Szajewska H., Kołodziej M., Zalewski B.M.: Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii for treating acute gastroenteritis in children – a 2020 update. Aliment. Pharmacol. Ther. 51, 678–88 (2020)SzajewskaH.KołodziejM.ZalewskiB.M.Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii for treating acute gastroenteritis in children – a 2020 updateAliment. Pharmacol. Ther.5167888202010.1111/apt.15659Search in Google Scholar

Tanaka H., Kamogawa T., Aoyagi H., Kato I., Nakajima R.: Invertase production by Saccharomyces cerevisiae protoplasts immobilized in strontium alginate gel beads. J. Biosci. Bioeng. 89, 498–500 (2000)TanakaH.KamogawaT.AoyagiH.KatoI.NakajimaR.Invertase production by Saccharomyces cerevisiae protoplasts immobilized in strontium alginate gel beadsJ. Biosci. Bioeng.89498500200010.1016/S1389-1723(00)89105-7Search in Google Scholar

Thygesen J.B., Glerup H., Tarp B.: Saccharomyces boulardii fungemia caused by treatment with a probioticum. BMJ Case Rep. bcr0620114412 (2012)ThygesenJ.B.GlerupH.TarpB.Saccharomyces boulardii fungemia caused by treatment with a probioticumBMJ Case Rep.bcr0620114412201210.1136/bcr.06.2011.4412Search in Google Scholar

Tiago F.C.P., Martins F.S., Souza E.L.S., Pimenta P.F.P., Araujo H.R.C., Castro I.M., Brandão R.L., Nicoli J.R.: Adhesion to the yeast cell surface as a mechanism for trapping pathogenic bacteria by Saccharomyces probiotics. J. Med. Microbiol. 61, 1194–1207 (2012)TiagoF.C.P.MartinsF.S.SouzaE.L.S.PimentaP.F.P.AraujoH.R.C.CastroI.M.BrandãoR.L.NicoliJ.R.Adhesion to the yeast cell surface as a mechanism for trapping pathogenic bacteria by Saccharomyces probioticsJ. Med. Microbiol.6111941207201210.1099/jmm.0.042283-0Search in Google Scholar

Topaloğlu U., Yilmazcan A., Güloğlu R., Taşçioğlu J., Müftüoğlu T., Unalmişer S.: Hypertonic saline prevents early bacterial translocation in hemorrhagic shock. Surg. Today, 29, 47–50 (1999)TopaloğluU.YilmazcanA.GüloğluR.TaşçioğluJ.MüftüoğluT.UnalmişerS.Hypertonic saline prevents early bacterial translocation in hemorrhagic shockSurg. Today294750199910.1007/BF02482969Search in Google Scholar

van der Aa Kühle A., Jespersen L.: The taxonomic position of Saccharomyces boulardii as evaluated by sequence analysis of the D1/D2 domain of 26S rDNA, the ITS1-5.8S rDNA-ITS2 region and the mitochondrial cytochrome-c oxidase II gene. Syst. Appl. Microbiol. 26, 564–571 (2003)van der Aa KühleA.JespersenL.The taxonomic position of Saccharomyces boulardii as evaluated by sequence analysis of the D1/D2 domain of 26S rDNA, the ITS1-5.8S rDNA-ITS2 region and the mitochondrial cytochrome-c oxidase II geneSyst. Appl. Microbiol.26564571200310.1078/072320203770865873Search in Google Scholar

Vaughan-Martini A., Martini A.: Facts, myths and legends on the prime industrial microorganism. J. Ind. Microbiol. 14, 514–522 (1995)Vaughan-MartiniA.MartiniA.Facts, myths and legends on the prime industrial microorganismJ. Ind. Microbiol.14514522199510.1007/BF01573967Search in Google Scholar

Viggiano M., Badetti C., Bernini V., Garabedian M., Manelli J.C.: [Saccharomyces boulardii fungemia in a patient with severe burns]. Ann. Fr. Anesth. Reanim. 14, 356–358 (1995)ViggianoM.BadettiC.BerniniV.GarabedianM.ManelliJ.C.[Saccharomyces boulardii fungemia in a patient with severe burns]Ann. Fr. Anesth. Reanim.14356358199510.1016/S0750-7658(05)80603-3Search in Google Scholar

Williams J.G., Kubelik A.R., Livak K.J., Rafalski J.A., Tingey S.V.: DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Res. 18, 6531–6535 (1990)WilliamsJ.G.KubelikA.R.LivakK.J.RafalskiJ.A.TingeyS.V.DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markersNucleic Acids Res.1865316535199010.1093/nar/18.22.65313326061979162Search in Google Scholar

Zunic P., Lacotte J., Pegoix M., Buteux G., Leroy G., Mosquet B., Moulin M.: [Saccharomyces boulardii fungemia. Apropos of a case]. Therapie, 46, 498–499 (1991)ZunicP.LacotteJ.PegoixM.ButeuxG.LeroyG.MosquetB.MoulinM.[Saccharomyces boulardii fungemia. Apropos of a case]Therapie464984991991Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo