1. bookVolume 27 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Evaluation of Compliance with the Provisions of the European Charter for Regional or Minority Languages in the Light of the First Report of the Republic of Poland

Publié en ligne: 29 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 191 - 216
Reçu: 01 Jul 2022
Accepté: 19 Nov 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Bartoszewicz M., Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Błaś A., Niektóre aspekty ochrony prawnej języka polskiego, ‘Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji’ vol. XLVII, Warsaw 2001, pp. 13–21. Search in Google Scholar

Chrościcka A., Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie Rady Europy, ‘„Ius Novum”’ 2013, no. 4, pp. 84-–103. Search in Google Scholar

Complak K., Wolność języka zamiast języka urzędowego, (in:) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (eds), Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Warsaw 2012, pp. 595–611. Search in Google Scholar

Cordell K., Wolff S., Ethnopolitics in Contemporary Europe, (in:) The Ethnopolitical Encyclopedia of Europe, Palgrave 2004; Search in Google Scholar

Czarnecki P., Ustawa o języku polskim. Komentarz, Warsaw 2014, passim. Search in Google Scholar

Dołowy-Rybińska N., Języki i kultury mniejszościowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warsaw 2011.10.31338/uw.9788323513926 Search in Google Scholar

Czepek V., Karska E., Peace Agreements as International Legal Acts Protecting National Minorities, ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2021, vol. 26, no. 5, pp. 75–89.10.15290/bsp.2021.26.05.05 Search in Google Scholar

Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Cracow 2006. Search in Google Scholar

Education development strategy of the Belarusian minority in Poland, Białystok 2014, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/15653/StrategiarozarańoswiatymszymoscibialoruskiejwPolsce.pdf. Search in Google Scholar

Education development strategy for the Ukrainian minority in Poland, Warsaw, 28 June 2011, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/12966/StrategiaUkrainskapodpisana.pdf. Search in Google Scholar

Explanatory Report on the Proposal for European Convention for the Protection of Minorities CDL91/8, Strasbourg 1991, p. 6. Search in Google Scholar

Explanatory Report on the European Charter for Regional or Minority Languages, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/13147/RaportwyjasniajacydoEuropejskiejkartyjezykowregionalnychlubmniejszosciowych.pdf. Search in Google Scholar

Finegan E., Language: Its Structure and Use, Boston 2008, http://staffnew.uny.ac.id/upload/132107096/pendidikan/Book+one+for+Int.pdf. Search in Google Scholar

Furier A., Wersalskie źródła międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych, ‘Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa’ 2001, no. 18, pp. 93–108. Search in Google Scholar

Gajda S., Program polskiej polityki językowej (rozważania wstępne), (in:) J. Mazur (ed.), Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin 1999, p. 38 Search in Google Scholar

Janusz J., Bajda P., Ochrona mniejszości. Standardy europejskie, Warsaw 2000. Search in Google Scholar

Jean C., Geopolityka, Wrocław/Warsaw/Cracow 2003. Search in Google Scholar

Karasiewicz K., Komentarz do art. 290, (in:) A. Wróbel (ed.), Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europe-jską. Komentarz, Warsaw 2010, p. 893. Search in Google Scholar

Krasowska H., Language Policy, (in:) H. Krasowska, Języki mniejszości. Status, prestiż, dwujęzyczność, Warsaw 2020, pp. 39–58. Search in Google Scholar

Kurkowska H., Polityka językowa a zróżnicowanie społeczne współczesnej polszczyzny, (in:) W. Lubaś (ed.), Socjolingwistyka 1. Polityka językowa, Katowice 1977, p. 17. Search in Google Scholar

McDermott P., Language rights and the Council of Europe: A failed response to a multilingual continent?, ‘Ethnicities’ 2017, no. 17(5), pp. 603–626.10.1177/1468796816654725 Search in Google Scholar

Mondry J., Powrót geopolityki. Ameryka, Europa i Azja w XXI wieku, Warsaw 2010, pp. 1–80. Search in Google Scholar

Nowicki M. A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Zakamycze 2005. Search in Google Scholar

Oszmiańska-Pagett A., Escape from the Museum of Ethnography: the Right to Culture as the Core of the ECRML, ‘Investigationes Linguisticae’ 2018, no. 42, pp. 58–70.10.14746/il.2018.42.5 Search in Google Scholar

Oszmiańska-Pagett A., Regional and Minority Languages, (in:) A. Wiesand, K. Chainoglou, A. Śledzińska-Simon, Y. Donders (eds.), Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries, Berlin 2016, pp. 255–257.10.1515/9783110432251-116 Search in Google Scholar

Pawłowski A., Zadania polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej, (in:) D. Krzyżyk, J. Warchała (eds.), Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, Katowice 2008, pp. 113–147. Search in Google Scholar

Pentikainen M., Integration of minorities into society, (in:) M. Scheinin, R. Toivanen (eds.), Rethinking Non-discrimination and Minority Rights, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Turku 2004. Search in Google Scholar

Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010, pp. 28–48. Search in Google Scholar

Report of the Charter Expert Committee, 7 December 2011, ECRML (2011)5, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/13154/Raport_Komitetu_Ekspertow_ds__Karty.pdf. Search in Google Scholar

Sierpowski S., Kwestia narodowa w stosunkach międzynarodowych, ‘Sprawy Narodowościowe’ 1993, vol. II, no. 2–3, pp. 9–28. Search in Google Scholar

Sobczak J., Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej, ‘Rocznik Integracji Europejskiej’ 2009, no. 3, pp. 25–46.10.14746/rie.2009.3.2 Search in Google Scholar

Sobczak J., Europa mniejszości. Standardy prawne ochrony mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich realizacja w polskim systemie prawnym, (in:) M. Musiał-Karg (ed.), Europa XXI wieku. Pespektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, Poznań 2007, pp. 167–201. Search in Google Scholar

Sobczak J., Języki regionalne i etniczne a problem tożsamości narodowej, (in:) T. Gardocka, J. Sobczak (eds.), Prawa mniejszości narodowych, Toruń 2010, pp. 127–174. Search in Google Scholar

Sobczak J., Mniejszości narodowe i wyznaniowe w polskim porządku prawnym, (in:) J. Sobczak, A.W. Mikołajczak (eds.) with B. Hordeckiego, Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie?, Poznań 2008, pp. 9–43. Search in Google Scholar

Sobczak J., Ochrona mniejszości narodowych w prawie europejskim, (in:) W.J. Burszta, M.J. Dudziak, R. Piotrowski (eds.), Europa – Slavia – Germania. W poszukiwaniu tożsamości, Warsaw/Gorzów Wielkopolski 2009, pp. 167–188. Search in Google Scholar

Sobczak J., Wokół problemu definicji mniejszości narodowych, ‘Środkowoeuropejskie Studia Polityczne’ 2003, no. 1, pp. 25–62.10.14746/ssp.2003.1.02 Search in Google Scholar

Sobczak W., Język jako wyznacznik tożsamości narodowej w europejskim systemie prawnym, ‘Studia Prawnoustrojowe’ 2018, no. 42, pp. 425–435.10.31648/sp.4819 Search in Google Scholar

Sozański J., Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim, wspólnotowym, Warsaw 2002. Search in Google Scholar

Strategy for the Development of German Minority Education in Poland, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/12965/2007.pdf. Search in Google Scholar

Strategy for development of Lithuanian minority education in Poland, Interministerial Team for National Minorities, Ministry of National Education and Sport, Warsaw, December 2001, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/12957/mnstrategia.pdf. Search in Google Scholar

Urbanik A., Polska polityka etniczna lat 1989–2015 w świetle standardów prawa międzynarodowego i stopień realizacji przez Polskę postanowień głównych dokumentów Rady Europy z zakresu ochrony praw mniejszości, ‘Przegląd Geopolityczny’ 2020, no. 33, pp. 140–154. Search in Google Scholar

Woehrling J. M., The European Charter for Regional or Minority Languages. A Critical Commentary, Strasbourg 2005. Search in Google Scholar

Wójtowicz B., Opinia projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w RP (druk 223) a sytuacje konfliktogenne, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warsaw, 8 lipca 2002 r., p. 5. Search in Google Scholar

Wolff S., Ethnic Conflict: A Global Perspective, New York 2006. Search in Google Scholar

Zendrowski R., Polityka etniczna – próba (re)konceptualizacji, (in:) H. Chałupczak, R. Zendrowski, E. Pogorzała, T. Browarek (eds), Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Lublin 2015. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo