1. bookVolume 27 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Regulae Iuris: A Lasting and Universal Vehicle of Legal Knowledge

Publié en ligne: 29 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 49 - 67
Reçu: 09 May 2022
Accepté: 16 Oct 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Alexandrowicz P., Kanonistyczne uzasadnienie swobody umów w zachodniej tradycji prawnej, Poznań 2020. Search in Google Scholar

Berman H.J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, transl. S. Amsterdamski, Warsaw 1995. Search in Google Scholar

Biondi B., Il diritto romano cristiano, Giuffrè, vol. I, Milano 1952. Search in Google Scholar

Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, ed. III, Warsaw 2018. Search in Google Scholar

Burczak K., Łacina trwałym nośnikiem myśli prawniczej, “Monitor Prawniczy” 2009, no. 4, pp. 186–189. Search in Google Scholar

Burczak K., Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu, Lublin 2020. Search in Google Scholar

Dębiński A., Church and Roman Law, Lublin 2010. Search in Google Scholar

Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, ed. II, Lublin 2008. Search in Google Scholar

Dębiński A., Reguły prawne Bonifacego VIII. Źródła i znaczenie, (in:) M. Mikołajczyk (ed.) (et al.:), O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, t. I, Białystok – Katowice 2010. Search in Google Scholar

Dębiński A., Rzymskie praw prywatne. Kompendium, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Dębiński A., Wiedza o prawie w ujęciu Izydora z Sewilli, “Studia Prawnicze KUL” 2020, no. 1(89) pp. 125–141.10.31743/sp.13221 Search in Google Scholar

Dębiński A., Jońca M. (eds.), Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Hermann M., O łacinie tylko dobrze. De lingua latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Crakow 2014. Search in Google Scholar

Izydor z Sewilii. O prawach, opracowanie A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2021. Search in Google Scholar

Jońca M., Rzymskie prawo karne. Instytucje, Lublin 2021. Search in Google Scholar

Jońca M., Prawo rzymskie. Marginalia, ed. II, Lublin 2015. Search in Google Scholar

Jońca M. (ed.), Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia, Warsaw 2022. Search in Google Scholar

Kacprzak A., Krzynówek J., Wołodkiewicz W., “Regulae iuris.” Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2006. Search in Google Scholar

Kaczmarkowski M., Historia języka łacińskiego od czasów najdawniejszych do dziś, “Vox Patrum” 1986, no. 11, pp. 477–504.10.31743/vp.10502 Search in Google Scholar

Kaschaker P., Europa und das römische Recht, Munich/Berlin 1953. Search in Google Scholar

Korporowicz Ł., Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876–2009, Łódź 2016.10.18778/8088-237-9 Search in Google Scholar

Korporowicz Ł., Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach 1999–2009, “Z Dziejów Prawa” 2011, no. 4. Search in Google Scholar

Kosior W., Prawo rzymskie w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, “Zeszyty Prawnicze” 2018, no. 1.10.21697/zp.2018.18.1.01 Search in Google Scholar

Kupiszewski H., Prawo rzymskie a współczesność, Warsaw 1988. Search in Google Scholar

Leraczyk I., Rzymskie prawo karne. Bibliografia, Lublin 2021. Search in Google Scholar

Litewski W., Podstawowe wartości prawa rzymskiego, Kraków 2001. Search in Google Scholar

Marzec Ł., Czy prawo rzymskie pokonało Kanał La Manche? “Krakowskie Studia z Dziejów Historii Państwa i Prawa” 2008, no. 2. Search in Google Scholar

Marzec Ł., Prawo rzymskie -składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów?, “Zeszyty Prawnicze” 2002, no. 2.10.21697/zp.2002.2.2.05 Search in Google Scholar

Merzbacher F., Die Parömie «Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil», “Studia Gratiana” 1967, no. 13, p. 281. Search in Google Scholar

Mikołajczak A., Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005. Search in Google Scholar

Prutis S., “Korzenie” słuszności jako zasady wiodącej prawa prywatnego, “Białostockie Studia Prawnicze” 2014, no. 17.10.15290/bsp.2014.17.17 Search in Google Scholar

Pyter M., Miejsce dyscyplin historycznoprawnych w wykształceniu jurydycznym w okresie międzywojennym, “Roczniki Nauk Prawnych” 2004, no. 1, pp. 105–128. Search in Google Scholar

Pyter M., Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Lublin 2010. Search in Google Scholar

Pyter M., Swoboda nauczania prawa na uniwersytetach galicyjskich na przełomie XIX i XX w., (in:) M. Pyter (ed.), Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, Lublin 2009, pp. 31–45. Search in Google Scholar

Pyter M., Współpraca ośrodka lwowskiego i lubelskiego w zakresie nauczania prawa rzymskiego, (in:) A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska (eds.), Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci, Lublin 2011, pp. 139–165. Search in Google Scholar

Sacher A., Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym, Lublin 2021. Search in Google Scholar

Skřejpek M., Bibliographia iuris romani criminalis. Bibliography of Roman criminal law, Prague 2021. Search in Google Scholar

Skřejpek M., Lex et ius. Zákony a právo antického Říma, Plzeň 2018. Search in Google Scholar

Skřejpek M., Římskoprávní zásady v Koldínově díle “Práva městská království českého”, Všehrd 2010. Search in Google Scholar

Stein P., Regulae iuris: from juristic rules to legal maxims, Edinburgh 1966. Search in Google Scholar

Stroh W., Łacina umarła, niech żyje łacina! Mała historia wielkiego języka, trans. A. Arnd, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013. Search in Google Scholar

Szczepankowska I., Język prawny I Rzeczypospolitej w “Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, Białystok 2004. Search in Google Scholar

Wyrwińska K., Prawo rzymskie kluczem do zrozumienia dziedzictwa prawnego Europy. Uwagi na marginesie europejskich tendencji do harmonizacji prawa prywatnego, (in:) W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kramer (eds.), Leges sapere. Studia i szkice dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2008, pp. 697–706. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo