1. bookVolume 27 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Parentage of Same-Sex Persons in the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union – Commentary to the Judgment of CJEU of 14.12.2021, C-490/20

Publié en ligne: 18 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 259 - 275
Reçu: 20 Jan 2022
Accepté: 29 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Jagielski J., Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2018 r., II OSK 1868/16. Glosa, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 2.10.18290/rnp20302-13 Search in Google Scholar

Mostowik P., Problem obywatelstwa dziecka prawdopodobnie pochodzącego od obywatela polskiego niebędącego mężem surrogate mother. Uwagi aprobujące wyroki NSA z 6 maja 2015 r. (II OSK 2372/13 oraz II OSK 2419/13), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego” 2018, vol. 16. Search in Google Scholar

Nowak F., Podstawy prawne wskazania statutu formy rozrządzeń na wypadek śmierci, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2020, z. 4. Search in Google Scholar

Pawliczak J., Odmowa transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodziców wskazano dwie kobiety. Glosa do uchwały NSA z dnia 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19, „Państwo i Prawo” 2021, nr 1. Search in Google Scholar

Pilich M., Uznanie dziecka a problematyka obywatelstwa, „Metryka” 2017, nr 1. Search in Google Scholar

System Prawa Prywatnego, t. 20 C: Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Wojewoda M., Konstrukcje rodzinnoprawne nieznane prawu polskiemu a krajowa rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, „Metryka” 2020, nr 2. Search in Google Scholar

Wojewoda M., O przypadkach dokonanej transkrypcji aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2021, t. 28.10.31261/PPPM.2021.28.05 Search in Google Scholar

Wojewoda M., Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – kilka uwag na temat ewolucji konstrukcji w prawie polskim, „Metryka” 2016, nr 2. Search in Google Scholar

Wojewoda M., Zagraniczne rodzicielstwo osób jednej płci a rejestracja stanu cywilnego w Polsce. Glosa do uchwały NSA z dnia 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19, „Europejski Przegląd Sądowy” 2020, nr 8. Search in Google Scholar

Wysocka-Bar A., Nabycia polskiego obywatelstwa a urodzenie przez matkę zastępczą. Uwagi na tle wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2015 r.: II OSK 2372/13 oraz II OSK 2419/13, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego” 2018, vol. 16. Search in Google Scholar

Zachariasiewicz M., Transkrypcja aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2019, vol. 111. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo