1. bookVolume 27 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Parent-Child Contacts in the Presence of Legal Court-Appointed Guardian. Practice in View of the Need for Legislative Change

Publié en ligne: 18 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 91 - 106
Reçu: 31 Jan 2022
Accepté: 30 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Andrzejewska M., Osobista styczność z dzieckiem w przypadku spraw o przysposobienie międzynarodowe jako narzędzie chroniące dobro dziecka, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.03 Search in Google Scholar

Andrzejewski M., Application of the Clause of the Good of the Child: Reflections Inspired by the Decision of the Supreme Court on the Creation of Foster Families, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. XXX, nr 5.10.17951/sil.2021.30.5.29-51 Search in Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej, Rządowe Centrum Legislacji, Rządowy Proces Legislacyjny, Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, sporządzony 26.08.2021 r., UD261. Search in Google Scholar

Breczko A., Tradycyjne paradygmaty prawa rodzinnego w dobie rewolucji biotechnologicznej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.08 Search in Google Scholar

Holewińska-Łapińska E., Orzeczenie zakazu kontaktów z dzieckiem, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Holewińska-Łapińska E., Rola kuratora w realizowaniu prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem, „Jurysta” 1998, nr 12. Search in Google Scholar

Jedynak T., Stasiak K., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). Search in Google Scholar

Krajowa Rada Kuratorów, pismo do Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2016 r., KRK 30/IV/2016, http://bityl.pl/za0pz. Search in Google Scholar

Lewicka-Zelent A., Lasota A., Uczestnictwo kuratora sądowego w kontaktach rodziców z dzieckiem. Wybrane zagadnienia ogólne w świetle projektu kodeksu rodzinnego, „Probacja” 2018, t. 1. Search in Google Scholar

NIK, Informacja o wynikach kontroli, Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych, LWR.430.002.2018, Nr ewid. 20/2018/P/17/106/LWR, s. 46, http://bityl.pl/B6EHm. Search in Google Scholar

Odpowiedź OZZKS z dnia 6.12.21 r. na pismo z dnia 17 listopada 2021 r. o sygn. DSRiN-V.415.3.2021 w sprawie konsultacji społecznych odnośnie do projektu ustawy, http://bityl.pl/sUKHS. Search in Google Scholar

Opracowanie OZZKS dotyczące udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną oraz zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe, http://bityl.pl/0XNZX. Search in Google Scholar

Petycja „O podjęcie inicjatywy w celu zmiany art. 91 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych”, http://bityl.pl/Qrppn. Search in Google Scholar

Pismo Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie DWOiP.VI.024.23.2020. Search in Google Scholar

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa, 30.03.2016 r., DL-I–072–3/16/5, http://bityl.pl/3sDmT. Search in Google Scholar

Pismo Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoraty Pracy, UNP:GIP-21–19339, GIP-GPP.082.7.2021.5, Warszawa, 2021–04–15, http://bityl.pl/mOVPK. Search in Google Scholar

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, 18.02.2016 r., ZSR.422.9.2016.MK, http://bityl.pl/B81i4. Search in Google Scholar

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, 29.11.19, IV.7021.28.2019.MO, http://bityl.pl/tQomK. Search in Google Scholar

Pismo OZZKS do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy, Serock 21.01.2021 r., OZZKS/2/I/2021, http://bityl.pl/9mXbe. Search in Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2016 r., I Ca 482/16. Search in Google Scholar

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 11 maja 2015 r., VI Nsm 56/15. Search in Google Scholar

Postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 28 września 2016 r., III Nsm 605/15. Search in Google Scholar

Postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 28 czerwca 2018 r., III Nsm 143/18. Search in Google Scholar

Projekt Kodeksu rodzinnego Rzecznika Praw Dziecka z lipca 2018 r., http://bityl.pl/NL3V5. Search in Google Scholar

Prymak T., Goworko-Składanek B., Instytucja nadzoru prewencyjnego w systemie zadań profilaktycznych kuratorów dla dorosłych, „Resocjalizacja Polska” 2020, nr 20, s. 45–58.10.22432/pjsr.2020.20.04 Search in Google Scholar

Rogalska A., Realizacja kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi orzeczonych w wyroku rozwodowym – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2019, z. 4 (36). Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, Dz.U. z 2003 r. Nr 112, poz. 1064 ze zm. Search in Google Scholar

Samek A., Kontakty osoby uprawnionej z małoletnim przy udziale kuratora sądowego – analiza zagadnienia z punktu widzenia praktyka realizującego orzeczenia, „Probacja” 2015, t. 3. Search in Google Scholar

Spotkanie edukacyjne Sekcji Praw Dziecka przy ORA w Warszawie pt. „Kontakty z dzieckiem – procedury prawne dotyczące ochrony praw dziecka z perspektywy sędziego i pełnomocnika”, 7.09.2021. Search in Google Scholar

Starzewski Ł., Udział kuratorów sądowych w spotkaniach rodzica z dzieckiem. RPO chce zmiany przepisów, IV.7021.28.2019, http://bityl.pl/xIN48 (12.01.2022). Search in Google Scholar

Statystyka Ministerstwa Sprawiedliwości ze Sprawozdania MS-S40, http://bityl.pl/e5Kej. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Search in Google Scholar

Zajączkowska-Burtowy J., Komentarz do art. 113 (2): Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, (w:) M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo