1. bookVolume 27 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Limits of Parental Interference in a Child’s Personal Rights – Selected Issues

Publié en ligne: 18 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 49 - 69
Reçu: 30 Jan 2022
Accepté: 30 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Aleksandrowicz M., Rodzina w systemie prawnym Szwajcarii. Kilka uwag o historii i rozwiązaniach współczesnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.11 Search in Google Scholar

Andrzejewski M., Relacja rodzice i inne osoby dorosłe a dzieci w świetle nowych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niektórych innych ustaw (wybrane problemy), „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 6. Search in Google Scholar

Andrzejewski M., Wokół projektu Kodeksu rodzinnego przedłożonego w lipcu 2018 roku przez Rzecznika Praw Dziecka, „Prawo w Działaniu” 2019, nr 40. Search in Google Scholar

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2., Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Breczko A., Prawo do prywatności we współczesnym świecie, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, z. 13.10.15290/bsp.2013.13.11 Search in Google Scholar

Cisek A., Obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców a ochrona dóbr osobistych dziecka, AUW Prawo 1990/189. Search in Google Scholar

Cisek A., Pozaalimentacyjne obowiązki dziecka wobec rodziców w świetle k.r.o., „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1995, nr 31. Search in Google Scholar

Cisek A., Mazurkiewicz J., Strzebniczyk J., O rozszerzenie ochrony dóbr osobistych dziecka i macierzyń-stwa prenatalnego, „Nowe Prawo” 1988, nr 10–12. Search in Google Scholar

Dmowski S., Komentarz do art. 8, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, wyd. X, 2011, Lex el. Search in Google Scholar

Dobrzański B., Władza rodzicielska w projekcie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Palestra” 1964, nr 7–8. Search in Google Scholar

Gajda J., Komentarz do art. 96 k.r.o., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 7, 2021, Legalis. Search in Google Scholar

Góra-Błaszczykowska A., Komentarz do art. 572 k.p.c., (w:) T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2021, t. III, art. 506–729, Lex el. Search in Google Scholar

Gromek K., Granice władzy rodzicielskiej, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 8, Legalis. Search in Google Scholar

Haberko J., Udzielanie informacji o stanie zdrowia dziecka a poszanowanie prawa do samostanowienia i prywatności małego pacjenta, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, vol. 25, nr 2. Search in Google Scholar

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, wyd. 5, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd.4, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Jędrejek G., Komentarz do art. 87 k.r.o., (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Jurczak A., Relacje między stylem wychowania w rodzinie a stylem zarządzania w firmie, „Wychowanie w Rodzinie” 2019, t. XX. Search in Google Scholar

Kalus S., Komentarz do art. 8 k.c., (w:) M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna (art. 1–125), WPK 2018, Lex el. Search in Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Mazurkiewicz J., Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego, (w:) P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Mazurkiewicz J., „Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami”. O zapomnianych projektach reformy prawa rodzinnego, „Acta Iuris Stetinensis” 6, Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 821. Search in Google Scholar

Majda R., Komentarz do art. 8 k.c., (w:) M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Kodeks cywilny. Komentarz 2014, Lex el. Search in Google Scholar

Michałowska K., Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Michałowska K., Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2021, z. 1.10.14746/rpeis.2021.83.1.2 Search in Google Scholar

Nazar M., Projekt kodeksu rodzinnego i postulaty gałęziowego wyodrębnienia prawa rodzinnego, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 7–8. Search in Google Scholar

Ochońska Z., Dysponowanie dobrami osobistymi małoletniego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 3. Search in Google Scholar

Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy współczesnej rodziny, Kraków 2008. Search in Google Scholar

Olejniczak A., Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 16, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Pazdan M., Komentarz do art. 8 k.c., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1–44910, wyd. 6, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Pośpiech A., Komentarz do art. 95 k.r.o., (w:) M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2021, Lex el. Search in Google Scholar

Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, tłum. M. Białecka-Pikul, K. Sikora, Kraków 2006. Search in Google Scholar

Skowron-Mihaescu W., Reforma Komitetu Praw Dziecka w świetle trzeciego Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. XXVI, nr 4. Search in Google Scholar

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 9, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Sokołowski T., Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987. Search in Google Scholar

Sylwestrzak A., Komentarz do art. 87 k.r.o., (w:), Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lex el. Search in Google Scholar

Tabernacka M., Podmiotowość dziecka w mediacjach rodzinnych, (w:) J. Mucha (red.), Realizacja zasady dobra dziecka w mediacjach w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Wasilewska K.M., Samotność młodzieży, Bydgoszcz 2010. Search in Google Scholar

Wojtasik Ł., Gajewska E., Kampanie społeczne przeciwko karaniu fizycznemu dzieci, „Dziecko Krzywdzone” 2009, nr 3 (28). Search in Google Scholar

Wysocka E., Ostafińska-Molik B., Zaburzenia przystosowania młodzieży a style wychowania w rodzinie, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 4. Search in Google Scholar

Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, (w:) M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1979. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo