1. bookVolume 27 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Status of a Child Born as a Result of IVF Procedure

Publié en ligne: 18 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 11 - 32
Reçu: 30 Jan 2022
Accepté: 30 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Baudouin J., Labrusse-Riou C. Produire de l’homme. De quel droit? Étude juridique et éthique des procréations artificielles, Paris 1987. Search in Google Scholar

Bączyk-Rozwadowska K., Aktualne problemy diagnostyki preimplantacyjnej w kontekście dążeń rodziców do realizacji projektu rodzicielskiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 2.10.15290/bsp.2017.22.02.01 Search in Google Scholar

Bączyk-Rozwadowska K., Mistake in in vitro procedure, „Kardiologia Prenatalna-Echo Płodu” 2015, nr 1. Search in Google Scholar

Bączyk-Rozwadowska K., Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Toruń 2018. Search in Google Scholar

Boratyńska M., Umowa w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 1. Search in Google Scholar

Brazier M., Cave E., Medicine, Patients and the Law, London 2011. Search in Google Scholar

Dreifuss-Netter F., Adoption and Medically Assisted Procreation under French Law, „St. Louis Warsaw Transatlantic Law Review” 1996, vol. 93. Search in Google Scholar

Dyoniak A., Pozycja prawna dziecka urodzonego w następstwie implantacji embrionu, NP 1989, nr 1. Search in Google Scholar

Dyoniak A., Status prawny dziecka pochodzącego z postmortalnej inseminacji albo postmortalnej implantacji embrionu, (w:) T. Smyczyński (red.), Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, Poznań 1996. Search in Google Scholar

Dyoniak A., Wpływ woli osób bezpośrednio zainteresowanych na powstanie stosunku prawnego rodzice-dzieci w przypadku nienaturalnej prokreacji, „Studia Prawnicze” 1993, z. 2/3. Search in Google Scholar

Haberko J., Kilka uwag na temat zgody na zabieg medyczny wyrażanej przez małżonków w trybie art. 68 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 1. Search in Google Scholar

Haberko J., (w:) L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), System Prawa Medycznego, t. II: Szczególne świadczenia zdrowotne, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Haberko J., Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Herring J., Medical Law and Ethics, Oxford 2012. Search in Google Scholar

Freeman M., Medically Assisted Reproduction, (w:) I. Kennedy, A. Grubb (red.), Principles of Medical Law, Oxford 1998. Search in Google Scholar

Jackson E., Regulating Reproduction. Law, Technology and Autonomy, Oxford–Portland–Oregon 2001. Search in Google Scholar

Kindregan Ch.P, McBrien M., Posthumous Reproduction, „Family Law Quarterly” 2005, nr 3. Search in Google Scholar

Lupşan G., Certains aspects juridiques concernant la “mère porteuse”, „Acta Universitatis Danubius 2006”, nr 1. Search in Google Scholar

Łączkowska M., Stosunek prawny pokrewieństwa a pochodzenie genetyczne, (w:) Księga jubileuszowa Profesora T. Smyczyńskiego, Toruń 2008. Search in Google Scholar

Łączkowska M., Ustalanie macierzyństwa i ojcostwa w przypadku zabiegów medycznie wspomaganej prokreacji ludzkiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 2. Search in Google Scholar

Łukasiewicz R., Prawna regulacja przysposobienia ze wskazaniem na problem handlu dziećmi, „MoP” 2016, nr 3. Search in Google Scholar

Nesterowicz M., Prawo do dysponowania embrionami w prawie porównawczym, „Prawo i Medycyna” 2006, nr 4. Search in Google Scholar

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2019. Search in Google Scholar

Nesterowicz M., Problemy prawne inseminacji post mortem, „Prawo i Medycyna” 2002, nr 11. Search in Google Scholar

Nesterowicz M., Problemy prawne nowych technik sztucznego poczęcia dziecka, „Państwo i Prawo” 1985, nr 2. Search in Google Scholar

Nesterowicz M., Wałachowska M., Contract on surrogate motherhood in Polish law, (w:) F. Monéger (red.), Gestation pour autrui, XVIIIe Congrès, Washington D.C., 25–31 juillet 2010. Search in Google Scholar

Nawrot O., Istota ludzka czy osoba? Status nasciturusa na gruncie Europejskiej Konwencji Bioetycznej, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 1. Search in Google Scholar

Piasecki K., (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009. Search in Google Scholar

Pietrzykowski K., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Rucki T., Medyczne uwarunkowania wspomaganego rozrodu, (w:) T. Smyczyński (red.), Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, Poznań 1996. Search in Google Scholar

Safjan M., Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990. Search in Google Scholar

Schenker G., Assisted Reproduction Practice in Europe: Legal and Ethical Aspects, „Human Reproduction” 1997, nr 2.10.1093/humupd/3.2.173 Search in Google Scholar

Schiff A.R., Arising from the Health: Challenges of Posthumous Procreation, „ North Carolina Law Review” 1997, nr 75. Search in Google Scholar

Smyczyński T., Aksjologiczne i prawne podstawy dopuszczalności wspomaganej prokreacji ludzkiej, (w:) J. Haberko, M. Łączkowska (red.), Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, Poznań 2005. Search in Google Scholar

Smyczyński T., (w:) T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Strzebińczyk P., Prawo rodzinne, Kraków 2016. Search in Google Scholar

Ważbiński A., Najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych a kodeks rodzinny i opiekuńczy, „Palestra” 1966, nr 5. Search in Google Scholar

Wilk A., Macierzyństwo zastępcze w Polsce – dozwolone czy zakazane?, „Radca Prawny” 2020, nr 1. Search in Google Scholar

Wojcieszak A., Zabieg medycznie wspomaganej prokreacji a ustalenie ojcostwa, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8. Search in Google Scholar

Wołczyński S., (w:) T. Pisarski, M. Szamatowicz (red.), Niepłodność, Warszawa 1997. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo