1. bookVolumen 62 (2011): Edición 2 (December 2011)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Zlučovací vzt̆ah v komunikačných a kognitívnych súvislostiach

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Volumen & Edición: Volumen 62 (2011) - Edición 2 (December 2011)
Páginas: 81 - 94
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

ČAPKOVÁ , Dagmar: Inference z hlediska psychologie a lingvistiky. In: Časopis pro moderní filologii, 1998, roč. 80, č. 1, s. 26 - 34.Search in Google Scholar

DOLNÍK , Juraj: Teória jazykovej prirodzenosti. In: Slovenská reč, 1995, roč. 60, s. 18 - 25.Search in Google Scholar

GREPL, Miroslav - KA RLÍK , Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1986. 474 s.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ , Milada: Pragmatika v češtine. Olomouc: Univerzita Palackého 2006. 243 s.Search in Google Scholar

JOHNSON -LAI RD, Philip Nicholas: Mental Models. Towards a C ognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. Cambridge 1983, s. 126 - 145. Dostupné na: http://books.google.sk/booksSearch in Google Scholar

KARLÍK , Petr: Závěr sugerovaný. In: Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002, s. 563.Search in Google Scholar

Krátky slovník slovenského jazyka. 4., doplnené a upravené vydanie. Redigovali: J. Kačala - M. Pisárčiková - M. Považaj. Bratislava: Veda 2003. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/Search in Google Scholar

MIKULAJOVÁ , Marína: Vývin rečovej činnosti v kontexte psychického vývinu. In: Štúdie o detskej reči. Ed.: Daniela Slančová. Prešov: Filozofická fakulta 2008, s. 29 - 66.Search in Google Scholar

MÜLLEROVÁ , Olga: Komunikativní složky výstavby dialogického textu. Praha: Univerzita Karlova 1979. 161 s.Search in Google Scholar

ONDRUŠ, Šimon - SA BOL , Ján: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1982, s. 162 - 210.Search in Google Scholar

ORAVEC , Ján - BAJZÍKOVÁ , Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo1982. 261 s.Search in Google Scholar

ORAVEC , Ján - BAJZÍKOVÁ , Eugénia - FURDÍK , Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo1988. 227 s.Search in Google Scholar

Slovenský národný korpus - Verzia prim-5.0-public-all, prim-5.0-vyv, s-hovor-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupné na http://korpus.juls.savba.sk.Search in Google Scholar

STERNBERG, Robert Jeffrey: Kognitivní psychologie. Praha: Portál 2002. 636 s.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD