1. bookVolumen 6 (2018): Edición 3 (September 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Illustrated Philosophical stories from Norwegian children and youth literature translated into Slovak after 2010

Publicado en línea: 25 Jan 2019
Volumen & Edición: Volumen 6 (2018) - Edición 3 (September 2018)
Páginas: 135 - 150
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Akin Düzakin (online). Available at: http://www.akinduzakin.com/sample-page/Search in Google Scholar

Cimermanová, I. (2014). Graphic Novels in Foreign Language Teaching. Journal of Language and Cultural Education, 2(2), 85-94.Search in Google Scholar

Eco, U. (2009). Meze interpretace. Transl. L. Nagy. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Eco, U. (1995). Interpretácia a nadinterpretácia. Transl. Z. Kalnická. Bratislava: Archa.Search in Google Scholar

Eco, U. (2015). Otevřené dílo. Forma a neurčenost v současných poetikách. Transl.Search in Google Scholar

Z. Obstová. Praha: Argo.Search in Google Scholar

Fosse, J. (2015). Kant. Ilustr. J. Milčák. Transl. A. Fosse. Levoča: Modrý Peter.Search in Google Scholar

Gaarder, J. (2014). Anton a Jonatán. Ilustr. A. Düzakin. Transl. J. Cihová. Praha: Albatros.Search in Google Scholar

Gaarder, J. (2002). Knihy pre svet, ktorý nemá čitateľov? Bibiana. 9(4), 52-56.Search in Google Scholar

Gaardner, J. (2013). Knižka otázok. Transl. M. Richter. Ilustr. A. Düzakin. Praha: Albatros.Search in Google Scholar

Gaarder, J. (2013). To je otázka. Transl. J. Vrbová. Ilustr. A. Düzakin. Praha: Albatros.Search in Google Scholar

Grečnerová, B. (2016). Gaarder, Jostein. Rozhovor. Available at: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36501/gaarder-josteinSearch in Google Scholar

Helland Larsenová, E. (2016). Ja som Smrť. Ilustr. M. Schneiderová. Transl. E. Lavríková. Uloža: Knižná dielňa.Search in Google Scholar

Kant, I. (1990). Kritika praktického rozumu. Bratislava: Spektrum.Search in Google Scholar

Kloss, M. (1979). Ilustrácie obrázkových kníh ako predmet estetického zážitku 5 – 8 ročných detí. Zborník Slovenskej národnej galérie BIB′75 (pp. 29-32). Bratislava: Tatran.Search in Google Scholar

Kopál, J. (1997). Próza a poézia pre mládež. Teória/poetológia. Nitra: Enigma.Search in Google Scholar

Krátký slovník koncepce pražského týmu pro studium vyjadřovacích a sdělovacích systémů umění. Interní publikace ČSAV. (1977). Praha.Search in Google Scholar

Kubáni, V. (1994). Všeobecná psychológia. Košice: PF UPJŠ v Košiciach.Search in Google Scholar

Kulka, J. (2008). Psychologie umění. 2d ed. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Leško, V., Mihina, F. et al. (1999). Dejiny filozofie. Bratislava: Iris.Search in Google Scholar

Lipman, M. (1988). Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press.Search in Google Scholar

Maslow, A. H. (2014). O psychologii bytí. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Matějček, Z. (1994). Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Naji, S. (2005). Interview with Ann Margaret Sharp. Available at: http://www.buf.no/en/read/txt/index.php?page=sn-sharpSearch in Google Scholar

Solomon, R. C. (1996). Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Európska filozofia od r. 1750. Nitra: Enigma.Search in Google Scholar

Schneider, N. (2002). Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu. Bratislava: Kalligram.Search in Google Scholar

Stehlíková, K. (2007). Fosse, Jon. Rozhovor. Available at: http://www.iliteratura.cz/Clanek/21749/fosse-jonSearch in Google Scholar

Šabík, V. (2003). Diskurzy o estetike. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.Search in Google Scholar

Šarníková, G. (2014). Filozofický text pre deti ako východisko filozofickej diskusie zameranej na rozvoj myslenia a morálneho a sociálneho vedomia dieťaťa. In Ostium. Internetový časopis pre humanitné vedy, 10(4). Available at: http://www.ostium.sk/sk/filozoficky-text-pre-deti/Search in Google Scholar

Trávníček, J. (2007). Koncept čtenáře a čtení – nejkratší možné dějiny. In Dějiny čtení (pp. 403-438). Transl. O. Trávníčková. Brno: Host.Search in Google Scholar

Welsch, W. (1993). Estetické myslenie. Bratislava: Archa.Search in Google Scholar

Wróblevska, D. (1976). Dieťa a kniha dnes. In Zborník Slovenskej národnej galérie BIB’73 (pp. 34-40). Bratislava: Tatran.Search in Google Scholar

Zajac, P. (1993). Modely detskej literatúry. In Pulzovanie literatúry (pp. 70-79). Bratislava: Slovenský spisovateľ.Search in Google Scholar

Zajac, P. (1980). Utváranie literárneho vedomia dieťaťa. In Umenie a najmenší (pp. 150-170). Bratislava: Mladé letá.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo