1. bookVolumen 6 (2018): Edición 3 (September 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Opportunities to Develop Intercultural Communicative Competence in Czech lower-secondary schools: Findings of the IRSE Video Study of German

Publicado en línea: 25 Jan 2019
Volumen & Edición: Volumen 6 (2018) - Edición 3 (September 2018)
Páginas: 101 - 121
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Bennett, M. J. (1986). A Developmental Approach to Training for Intercultural Sensitivity. International Journal for Intercultural Relations, 10(2), 179–196.10.1016/0147-1767(86)90005-2Search in Google Scholar

Bennett, J. M., Bennett, M. J., & Allen, W. (2003). Developing intercultural competence in the language classroom. In D. L. Lange & R. M. Paige (Eds.), Culture as the core: Perspectives on culture in second language learning (pp. 237–270). Greenwich, CT: Information Age Publishing.Search in Google Scholar

Bočánková, M. (2006). Interkulturní výzkumy na katedře anglického jazyka. Acta Oeconomica Pragensia, 14(4), 9–17. Available at: http://www.vse.cz/aop/pdf/95.pdf10.18267/j.aop.95Search in Google Scholar

Brebera, P., & Kostková, K. (2008). K možnostem zkoumání profesní kompetence učitele cizích jazyků v některých jejích doménách. In T. Janík (Ed.), Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (pp. 51–64). Brno: Paido.Search in Google Scholar

Buttjes, D. (1995). Landeskunde-Didaktik und landeskundliches Curriculum. In K.-R. Bausch, H. Christ, H.-J. Krumm (Eds.). Handbuch Fremdsprachenunterricht (pp. 142-149). Tübingen: Francke.Search in Google Scholar

Byram, M., & Morgan, C. (1994). Teaching-and-Learning Language-and-Culture. Clevedon: Multilingual Matters.Search in Google Scholar

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.Search in Google Scholar

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers’ College Record, 64(8), 723–733.10.1177/016146816306400801Search in Google Scholar

Doyle, W. (1983). Academic work. Review of Educational Research, 53(2), 159–199.10.3102/00346543053002159Search in Google Scholar

Dunnett, S. C., Dubin, F., & Lezberg, A. (1986). English language teaching from an intercultural perspective. In J. M. Valdes (Ed.), Culture bound: Bridging the Cultural Gap in Language Teaching (pp. 148–161). Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Fantini, A. E. (2006). Exploring and assessing intercultural competence. [Závěrečná zpráva výzkumného projektu]. Available at: http://www.experiment.org/documents/FinalGSIResearchReport12.06.pdfSearch in Google Scholar

Göbel, K. (2007). Qualität im interkulturellen Englischunterricht. Eine Videostudie. Münster: Waxmann Verlag.Search in Google Scholar

Guilherme, M. (2002). Critical Citizens for an intercultural world. Foreign language education as cultural politics. Clevedon: Multilingual Matters.10.21832/9781853596117Search in Google Scholar

Hammer, M.R. (2009). The Intercultural Development Inventory: An Approach for assessing and building intercultural competence. In M.A. Moodian (Ed.), Contemporary leadership and intercultural competence: Exploring the cross-cultural dynamics within organizations (pp. 203-108). Thousand Oaks, CA: Sage.Search in Google Scholar

Hiebert, J., & Wearne, D. (1993). Instructional tasks, classroom discourse, and students’ learning in second-grade arithmetic. American Educational Research Journal, 30(2), 393–425.10.3102/00028312030002393Search in Google Scholar

Hladík, J. (2010). Výzkum vztahu kognitivní a afektivní dimenze multikulturních kompetencí. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV (pp. 355–361). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. [CD-ROM]Search in Google Scholar

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.Search in Google Scholar

Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster.Search in Google Scholar

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.Search in Google Scholar

Kelly, M., et al. (2002). The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe. A Report to the European Commision Directorate General for Education and Culture. Available at: http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc493_en.pdfSearch in Google Scholar

Kostková, K. (2010a). Teacher and Intercultural Communicative Competence as a challenge. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (pp. 232–240). Wien, Münster: LIT Verlag.Search in Google Scholar

Kostková, K. (2010b). Intercultural Communicative Competence – its development and assessment. In Challenges in Foreign Language Education (pp. 59–65). Bratislava, Slovakia.Search in Google Scholar

Kostková, K. (2012). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: MuniPress.Search in Google Scholar

Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Kubeš, M., Kurnický, R., & Spillerová, D. (2004). Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Langner, M., et al. (1990). ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 5, 60–61.Search in Google Scholar

Lázár, I. (Ed.). (2003). Incorporating intercultural communicative competence in language teacher education. European Centre for Modern Languages: Council of Europe Publishing. Available at: http://www.ecml.at/documents/pub123bE2003_Lazar.pdfSearch in Google Scholar

Maňák, J. (2007). Kompetence ve struktuře kurikula. In D. Greger & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace (pp. 87–101). Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

McDonnell, L. M. (1995). Opportunity to learn as a research concept and a policy instrument. Educational Evaluation and Policy Analysis, 17(3), 305–322.10.3102/01623737017003305Search in Google Scholar

Met, M. (1993). Teaching language and culture: A view from the schools. In J. E. Alatis (Ed.), Language, Communication and Social Meaning (s. 259–274). Washington: Georgetown University Press.Search in Google Scholar

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.Search in Google Scholar

Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 73–91.10.14712/23363177.2018.222Search in Google Scholar

Navrátil, P. (2002). Výzkum interetnických vztahů. Brno: Phare. Výzkumná zpráva.Search in Google Scholar

Nünnig, V., & Nünnig, A. (2000). British Cultural Studies konkret. 10 Leitkonzepte für einen innovativen Kulturunterricht. Der Fremdsprachliche Unterricht English, 1, 6–9.Search in Google Scholar

Pauldrach, A. (1990). Eine unendliche Geschichte. Anmerkungen zur Situation der Landeskunde in den 90er Jahren. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 6, 6–15. Ismaning: Max Hueber Verlag.Search in Google Scholar

Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: MuniPress.Search in Google Scholar

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií.Search in Google Scholar

Průcha, J. (2001). Multikulturní výchova. Teorie - praxe – výzkum. Praha: ISV nakladatelství.Search in Google Scholar

Průcha, J. (2006). Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.Search in Google Scholar

Reid, E. (2014). Intercultural Aspects in Teaching English at Primary Schools. Peter Lang Edition.10.3726/978-3-653-04708-0Search in Google Scholar

Rimmele, R. (2002). Videograph. Multimedia-Player zur Kodierung von Videos. Kiel: IPN.Search in Google Scholar

Seidel, T., Prenzel, M., Duit, R., & Lehrke, M. (Eds.). (2003). Technischer Bericht zur Videostudie „Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht”. Kiel: IPN.Search in Google Scholar

Seletzky, M. (1996). A process-oriented and learner-centered approach to the teaching of ‘Landeskunde’ in the German-language classroom. In H. Christ and M. Legutke (Eds.). Fremde Texte Verstehen: Festschrift für Lothar Bredella zum 60. Geburtstag. Tübingen: G. Narr.Search in Google Scholar

Sercu, L. (2002a). Autonomous learning and the acquisition of intercultural communicative competence: Some implications for course development. Language, Culture and Curriculum, 15(1), 61–74.10.1080/07908310208666633Search in Google Scholar

Sercu, L. (2002b). Implementing intercultural foreign language education. Belgian, Danish and British teachers’ professional self-concepts and teaching practices compared. Language Awareness, 16(3), 150–165.10.1080/09500790208667015Search in Google Scholar

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009. (2010). Praha: Česká školní inspekce. Available at: http://www.csicr.cz/cz/85027-podpora-arozvoj-vyuky-cizich-jazykuSearch in Google Scholar

Timm, J.-P. (Ed.). (1998). Englisch lernen und lehren: Didaktik des Englischunterrichts. Berlin: Cornelsen Verlag.Search in Google Scholar

Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Triandis, H. C. (1989). Intercultural education and training. In P. Funke (Ed.), Understanding the USA: A cross-cultural perspective (pp. 305–322). Tübingen: Narr Verlag.Search in Google Scholar

Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: MuniPress. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6824-2014.10.5817/CZ.MUNI.M210-6824-2014Abierto DOISearch in Google Scholar

Zerzová, J. & Šebestová, S. (2014). Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka. Pedagogická orientace, 24(3), 394-422. doi:10.5817/PedOr2014-3-394.10.5817/PedOr2014-3-394Abierto DOISearch in Google Scholar

Zerzová, J., Šamalová, M. & Karpetová, M. (2017). Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v učebnicích angličtiny. In M. Pešková & K. Kubíková. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 45-57.Search in Google Scholar

Zerzová, J. (2017). Výzkum rozvoje interkulturní kompetence studentů anglického jazyka pomocí Intercultural Development Inventory®, version 3. Cizí jazyky, 60 (4), 3-12. Univerzita Karlova.Search in Google Scholar

Zlatníček, P. (2014). Zjišťování kvality výuky cizího jazyka: Vývoj a aplikace nástroje pro posuzování míry zastoupení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky. Disertační práce. Brno: Masarykova Universita.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo