1. bookVolumen 71 (2020): Edición 2 (December 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Ján Horecký and the dynamics within the models of morphology in the example of the thematic verb vowel

Publicado en línea: 31 Dec 2020
Volumen & Edición: Volumen 71 (2020) - Edición 2 (December 2020)
Páginas: 213 - 227
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

BENKO, Vladimír – HAŠANOVÁ, Jana – KOSTOLANSKÝ, Eduard: Model morfologickej databázy slovenčiny. Počítačové spracovanie jazyka. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2004. 188 s.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára: Východiská morfémovej analýzy (morfematika – slovotvorba). Bratislava: Veda 1985. 132 s.Search in Google Scholar

CZAMBEL, Samo: Rukoväť spisovnej reči slovenskej. 3. vyd. Turčiansky Sv. Martin: Tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku 1919. 330 s.Search in Google Scholar

HAŠANOVÁ, Jana – JANOČKOVÁ, Nicol: Sloveso ako lexikografická výzva. In: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Eds. J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova. Brno: Tribun EU 2011, s. 193 – 205.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Morfematická štruktúra slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1964. 196 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Slovenská lexikológia I. Tvorenie slov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971. 254 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Obsah, forma a funkcia morfémy. In: Jazykovedný časopis, 1995, roč. 46, č. 1, s. 17 – 22.Search in Google Scholar

MIHÁL, Ján: Slovenská gramatika pre I. a II. triedu stredných škôl. I. diel. 2. vyd. Bratislava: Štátne nakladateľstvo 1947. 288 s.Search in Google Scholar

Mluvnice češtiny. 2. Tvarosloví. Eds. J. Petr – M. Komárek – J. Kořenský – J. Veselková. Praha: Academia 1986. 536 s.Search in Google Scholar

Morfológia slovenského jazyka. Ed. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966. 896 s.Search in Google Scholar

ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 232 s.Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján: Pol storočia vo výskume slovenskej gramatiky. In: Slovenská reč, 1969, roč. 34, č. 3, s. 129 – 136.Search in Google Scholar

ORLOVSKÝ, Jozef – ARANY, Ladislav: Gramatika jazyka slovenského. 2. vyd. Bratislava: Vedecké a umelecké nakladateľstvo dr. Jozefa Orlovského 1947. 252 s.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Slovenské časovanie. Bratislava: Štátne nakladateľstvo 1949. 60 s.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen – RUŽIČKA, Jozef – ŠTOLC, Jozef: Slovenská gramatika. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta 1953. 320 s.Search in Google Scholar

PECIAR, Štefan: K diskusii o triedení slovenských slovies. In: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení. 5. Red. Š. Peciar. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení 1951, s. 30 – 57.Search in Google Scholar

PECIAR, Štefan: Problematika morfologického členenia slovesných tvarov v slovanských jazykoch. In: Slavia, 1953, roč. 22, č. 2 – 3, s. 276 – 285.10.1002/j.2161-4296.1953.tb00671.xSearch in Google Scholar

PECIAR, Štefan: O morfologickom členení slovesných tvarov. In: Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 1954, roč. 8, č. 4, s. 248 – 267.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Triedenie slovesných tvarov v spisovnej slovenčine. In: Slovo a tvar, 1950a, roč. 4, č. 2, s. 43 – 51.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Rozbor a triedenie gramatických tvarov. In: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení. 4. Red. J. Stanislav. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950b, s. 100 – 112.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Ešte raz o triedení slovenských slovies. In: Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 1953, roč. 7, č. 1, s. 135 – 168.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Sporné otázky slovenskej morfológie. In: Slovenská reč, 1956, roč. 21, č. 1 – 2, s. 3 – 19.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Výskum gramatickej stavby po roku 1945. In: Slovenská reč, 1960, roč. 25, č. 4 – 5, s. 214 – 236.Search in Google Scholar

SABOL, Ján: Z morfonológie slovenského slovesa. In: Jazykovedné štúdie. 13. Ružičkov zborník. Ed. J. Horecký. Bratislava: Veda 1977, s. 251 – 258.Search in Google Scholar

SABOL, Ján: Vymedzenie časovacieho typu v slovenčine. In: Studia Academica Slovaca. 9. Prednášky XVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mistrík. Bratislava: Alfa 1980, s. 339 – 352.Search in Google Scholar

SABOL, Ján: Syntetická fonologická teória. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1989. 256 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Didaktický pohľad na morfematickú analýzu v slovenčine. In: Slovenská reč, 1991, roč. 56, č. 5 – 6, s. 305 – 314.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Teoretické zásady morfematického spracovania slovenčiny. In: SOKOLOVÁ a kol.: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov: Náuka 1999, s. 9 – 56.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Venované pamiatke Jána Horeckého. Eds. M. Sokolová – M. Ivanová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006, s. 177 – 234.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Vymedzenie konjugačných tried, vzorov, podvzorov a ich variantov v slovenčine. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Eds. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012, s. 149 – 158.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava – MOŠKO, Gustáv – ŠIMON, František – BENKO, Vladimír: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov: Náuka 1999. 530 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava – OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina a kol.: Slovník koreňových morfém slovenčiny. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005. 584 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava – IVANOVÁ, Martina – OLOŠTIAK, Martin (Eds.): Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Venované pamiatke Jána Horeckého. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. 288 s.Search in Google Scholar

VEČERKA, Radoslav a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006. 356 s.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo