1. bookVolume 71 (2020): Issue 2 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Ján Horecký and the dynamics within the models of morphology in the example of the thematic verb vowel

Published Online: 31 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 71 (2020) - Issue 2 (December 2020)
Page range: 213 - 227
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In the beginning of the 1950s, using the thematic vowel as a criterion for dividing verbs into conjugation classes became the topic of a major linguistic discussion, since the historical understanding of the vowel was no longer applicable for the compilation of practical handbooks. Proposals presented in the discussion aimed to discover a functionalistic replacement for the concept of the thematic vowel. Despite this radical attitude, partakers of the discussion were not able to avoid the mixing of contemporary and historical perspectives. The discussion on the nature of this segment found itself in a cul‐de‐sac. What is the segment’s function? Does the vowel represent a part of the stem or a part of the suffix? Or is it autonomous? These dilemmas were solved in 1964 when Ján Horecký proposed new principles for morphematic division in Slovak, which upgraded the then‐existing building of – not only – morphematic models to new qualitative levels.

Keywords

BENKO, Vladimír – HAŠANOVÁ, Jana – KOSTOLANSKÝ, Eduard: Model morfologickej databázy slovenčiny. Počítačové spracovanie jazyka. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2004. 188 s.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára: Východiská morfémovej analýzy (morfematika – slovotvorba). Bratislava: Veda 1985. 132 s.Search in Google Scholar

CZAMBEL, Samo: Rukoväť spisovnej reči slovenskej. 3. vyd. Turčiansky Sv. Martin: Tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku 1919. 330 s.Search in Google Scholar

HAŠANOVÁ, Jana – JANOČKOVÁ, Nicol: Sloveso ako lexikografická výzva. In: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Eds. J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova. Brno: Tribun EU 2011, s. 193 – 205.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Morfematická štruktúra slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1964. 196 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Slovenská lexikológia I. Tvorenie slov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971. 254 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Obsah, forma a funkcia morfémy. In: Jazykovedný časopis, 1995, roč. 46, č. 1, s. 17 – 22.Search in Google Scholar

MIHÁL, Ján: Slovenská gramatika pre I. a II. triedu stredných škôl. I. diel. 2. vyd. Bratislava: Štátne nakladateľstvo 1947. 288 s.Search in Google Scholar

Mluvnice češtiny. 2. Tvarosloví. Eds. J. Petr – M. Komárek – J. Kořenský – J. Veselková. Praha: Academia 1986. 536 s.Search in Google Scholar

Morfológia slovenského jazyka. Ed. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966. 896 s.Search in Google Scholar

ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 232 s.Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján: Pol storočia vo výskume slovenskej gramatiky. In: Slovenská reč, 1969, roč. 34, č. 3, s. 129 – 136.Search in Google Scholar

ORLOVSKÝ, Jozef – ARANY, Ladislav: Gramatika jazyka slovenského. 2. vyd. Bratislava: Vedecké a umelecké nakladateľstvo dr. Jozefa Orlovského 1947. 252 s.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Slovenské časovanie. Bratislava: Štátne nakladateľstvo 1949. 60 s.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen – RUŽIČKA, Jozef – ŠTOLC, Jozef: Slovenská gramatika. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta 1953. 320 s.Search in Google Scholar

PECIAR, Štefan: K diskusii o triedení slovenských slovies. In: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení. 5. Red. Š. Peciar. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení 1951, s. 30 – 57.Search in Google Scholar

PECIAR, Štefan: Problematika morfologického členenia slovesných tvarov v slovanských jazykoch. In: Slavia, 1953, roč. 22, č. 2 – 3, s. 276 – 285.10.1002/j.2161-4296.1953.tb00671.xSearch in Google Scholar

PECIAR, Štefan: O morfologickom členení slovesných tvarov. In: Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 1954, roč. 8, č. 4, s. 248 – 267.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Triedenie slovesných tvarov v spisovnej slovenčine. In: Slovo a tvar, 1950a, roč. 4, č. 2, s. 43 – 51.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Rozbor a triedenie gramatických tvarov. In: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení. 4. Red. J. Stanislav. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950b, s. 100 – 112.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Ešte raz o triedení slovenských slovies. In: Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 1953, roč. 7, č. 1, s. 135 – 168.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Sporné otázky slovenskej morfológie. In: Slovenská reč, 1956, roč. 21, č. 1 – 2, s. 3 – 19.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Výskum gramatickej stavby po roku 1945. In: Slovenská reč, 1960, roč. 25, č. 4 – 5, s. 214 – 236.Search in Google Scholar

SABOL, Ján: Z morfonológie slovenského slovesa. In: Jazykovedné štúdie. 13. Ružičkov zborník. Ed. J. Horecký. Bratislava: Veda 1977, s. 251 – 258.Search in Google Scholar

SABOL, Ján: Vymedzenie časovacieho typu v slovenčine. In: Studia Academica Slovaca. 9. Prednášky XVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mistrík. Bratislava: Alfa 1980, s. 339 – 352.Search in Google Scholar

SABOL, Ján: Syntetická fonologická teória. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1989. 256 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Didaktický pohľad na morfematickú analýzu v slovenčine. In: Slovenská reč, 1991, roč. 56, č. 5 – 6, s. 305 – 314.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Teoretické zásady morfematického spracovania slovenčiny. In: SOKOLOVÁ a kol.: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov: Náuka 1999, s. 9 – 56.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Venované pamiatke Jána Horeckého. Eds. M. Sokolová – M. Ivanová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006, s. 177 – 234.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Vymedzenie konjugačných tried, vzorov, podvzorov a ich variantov v slovenčine. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Eds. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012, s. 149 – 158.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava – MOŠKO, Gustáv – ŠIMON, František – BENKO, Vladimír: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov: Náuka 1999. 530 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava – OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina a kol.: Slovník koreňových morfém slovenčiny. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005. 584 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava – IVANOVÁ, Martina – OLOŠTIAK, Martin (Eds.): Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Venované pamiatke Jána Horeckého. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. 288 s.Search in Google Scholar

VEČERKA, Radoslav a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006. 356 s.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo