1. bookVolumen 18 (2022): Edición 3 (September 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

‘No poverty’ - sustainable development goals in the light of Polish statistics and social policy activities

Publicado en línea: 30 Sep 2022
Volumen & Edición: Volumen 18 (2022) - Edición 3 (September 2022)
Páginas: 51 - 67
Recibido: 05 Jan 2022
Aceptado: 05 Aug 2022
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Alińska, A., Frydrych, S., & Klein, E. (2018). Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 1(2018), 27–44. Retrieved from https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.2. (Accessed: 2021.11.18).10.33119/KKESSiP.2018.1.2 Search in Google Scholar

Bal-Domańska, B., & Wilk, J. (2011). Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw—Wielowymiarowa analiza porównawcza. Przegląd Statystyczny, 58(3–4), 300–322. Search in Google Scholar

Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2005). Finance, Inequality, and Poverty: Cross-Country Evidence. Policy Research Working Paper 10979. Retrieved from https://doi.org/10.1596/1813-9450-3338. (Accessed: 2021.11.18).10.1596/1813-9450-3338 Search in Google Scholar

Berniak-Woźny, J. (2017). Good governance – narzędzie czy fundament zrównoważonego rozwoju? Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 55(4), Ekonomia XIV, 5–16. Search in Google Scholar

Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A., & Drzazga, D. (2014). Zrównoważony rozwój—Naturalny wybór. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-090-9. (Accessed: 2021.11.18).10.18778/7969-090-9 Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2021). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 roku [Economic poverty rates in Poland in 2020]. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomocspoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2020-roku,14,8.html (Accessed: 2021.11.18). Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2012). Różne oblicza polskiej biedy. Retrieved from https://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/WZ_Rozne_oblicza_polskiej_biedy.pdf (Accessed: 2021.10.20). Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2020a). Raport 2020. Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Retrieved from https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel1.html (Accessed: 2021.11.18). Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2020b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2020-r-w-swietle-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,20.html (Accessed: 2021.11.19). Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2020c). Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 roku. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/swiadczenia-na-rzecz-rodziny-w-2019-roku,4,3.html (Accessed: 2021.10.11). Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2021a). Krajowa Platforma Raportująca – SDG. Retrieved from http://sdg.gov.pl/ (Accessed 2021.10.14). Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2021b). Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznej. Retrieved from: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3217,pojecie.html (Accessed: 2021.10.20). Search in Google Scholar

Central Statistical Office. (2021c). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce. Retrieved from https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/14/8/1/zasieg_ubostwa_ekonomicznego_w_polsce_w_2020_roku.pdf (Accessed: 2021.10.20). https://stat.gov.pl/en/topics/living-conditions/social-assistance/economic-poverty-rates-in-poland-in-2020,4,8.html (Accessed: 2021.10.20). Search in Google Scholar

Chmielewski, P. (2016). Znaczenie definicji biedy w wyznaczaniu granicy ubóstwa. Finanse i Prawo Finansowe, 3(1), 37–50. Retrieved from https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.1.04.10.18778/2391-6478.3.1.04 Search in Google Scholar

Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. Journal of Economic Growth, 7(3), 195–225.10.1023/A:1020139631000 Search in Google Scholar

Drabarczyk, K. (2017). Zrównoważony rozwój województw—Analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2(25), 23–34. Retrieved from https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.2.02. (Accessed: 2021.06.30).10.17512/znpcz.2017.1.2.02 Search in Google Scholar

Emas, R. (2015). The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. the United Nations’ 2015 Global Sustainable Development Report. Search in Google Scholar

Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ (Accessed: 2021.06.30). Search in Google Scholar

Esperanza, C.-C., Gragera-Pizarro, E., Romero-Ramos, E., & Ropero-Moriones, E. (2022). Comparative Analysis of the Contribution to the United Nations Sustainable Development Goals Through Non-financial Information Disclosed by IBEX 35 Companies. Financial Internet Quarterly, 18(1), 16–30.10.2478/fiqf-2022-0002 Search in Google Scholar

European Commission. Joint Research Centre. (2016). Competitivness and Sustainable Development Goals. Publications Office of the European Union. Retrieved from https://data.europa.eu/doi/10.2788/64453. (Accessed: 2021.06.30). Search in Google Scholar

Eurostat. (2021). The Real Gross Disposable Income of Households Per Capita (index = 2008). Retrieved from http://ec.europa.eu, (Accessed: 2021.10.20). Search in Google Scholar

Grobel, U. (2007). Deep Roots - A Conceptual History of ‘Sustainable Development’ (Nachhaltigkeit). Wissenschaftszentrum Berlin Für Sozialforschung. Search in Google Scholar

Hagenaars, A. J. M., & Praag, B. V. (1985). A Synthesis of Poverty Line Definitions. Retrieved from https://doi.org/10.1111/J.1475-4991.1985.TB00504.X.10.1111/j.1475-4991.1985.tb00504.x Search in Google Scholar

Hetzler, E. (2012). The Interconnection of Environment and Poverty: Prospects for Sustainable Development. https://scholar.colorado.edu/downloads/k930bx33c. (Accessed: 2021.06.30). Search in Google Scholar

Highest Chamber of Control [NIK]. (2019a). Realizacja programu „Rodzina 500 plus” Retrieved from https://www.nik.gov.pl/plik/id,21260,vp,23894.pdf (Accessed: 2021.11.20). Search in Google Scholar

Highest Chamber of Control [NIK]. (2019b). Aktywizacja bezrobotnych – ryba czy wędka? Retrieved from https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/aktywizacja-bezrobotnych-ryba-czy-wedka.html#przypis_1 (Accessed: 2021.06.30). Search in Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska, M., & Nowak. (2011). Rola i znaczenie edukacji finansowej. In M. Iwanicz-Drozdowska (Ed.), Edukacja i świadomość finansowa. Oficyna Wydawnicza SGH. Search in Google Scholar

Jedynak, T. (2017). Luka emerytalna a potencjał do oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 73(2). https://doi.org/10.21008/j.0239-9415.2017.073.09. (Accessed: 2021.06.30).10.21008/j.0239-9415.2017.073.09 Search in Google Scholar

Jeżowski, P. (2012). Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, 2(2012), 99–124. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.5. (Accessed: 2021.06.30).10.33119/KKESSiP.2012.2.5 Search in Google Scholar

Kaźmierczak-Kałużna, I. (2012a). Dwa oblicza biedy: Subiektywne i obiektywne aspekty sytuacji życiowej ubogich. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Search in Google Scholar

Kaźmierczak-Kałużna, I. (2012b). Ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne. Kultura i Społeczeństwo. Retrieved from https://doi.org/10.2478/v10276-012-0007-3. (Accessed: 2021.06.30).10.2478/v10276-012-0007-3 Search in Google Scholar

Kępka, K. (2009). Zasada zrównoważonego rozwoju i jej rola w międzynarodowej ochronie klimatu. In Administracja publiczna. (pp. 7–22). Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. http://docplayer.pl/7127360-Administracja-publiczna-public-administration.html. (Accessed: 2021.06.30). Search in Google Scholar

Kośmicki, E. (1984). O problematyce kryzysu i katastrofy ekologicznej w badaniach ekologicznych i społecznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 46(1), 137–157. Search in Google Scholar

Krajewska, A. (2014). Skutki bezrobocia i ubóstwa w życiu rodzin. Journal of Modern Science, 21(2), 61–76. Search in Google Scholar

Krakowińska, E. (2007). Społeczne skutki transformacji gospodarki – polska bieda. [in:] K. Ryć & M. Dusza (Eds.), Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce 2006+, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pp. 199-231. Search in Google Scholar

Kruk, H. (2017). Similarities between Sustainable Development and Competitiveness of the Regions—Theoretical Approach. Modern Management Review, (XXII)((2)), 71–86. Retrieved from https://doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.17.10.7862/rz.2017.mmr.17 Search in Google Scholar

Kurowska, A. (2008). Skąd się bierze bieda? (Zeszyt nr 5; Zeszyty FOR). Forum Obywatelskiego Rozwoju. Retrieved from https://for.org.pl/pl/zeszyty-for (Accessed: 2021.06.30). Search in Google Scholar

Latoszek, E., Proczek, M., Krukowska, M., & Handlowa, S. G. (2016). Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych. Dom Wydawniczy Elipsa. Search in Google Scholar

Maj-Waśniowska, K., & Stabryła-Chudzio, K. (2020). Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 23(72), 95–112.10.22630/PEFIM.2020.23.72.8 Search in Google Scholar

Mazgaj, E. (2020). Ubóstwo jako problem społeczny XXI wieku oraz sposoby jego zwalczania. [in:] N. Laurisz (Ed.), Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, pp. 85-96. Search in Google Scholar

Mazurek-Krasodomska, E. (2017). Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty—Zróżnicowanie regionalne w UE. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 51(5), 189–197. Retrieved from https://doi.org/10.17951/h.2017.51.5.189. (Accessed: 2021.06.30).10.17951/h.2017.51.5.189 Search in Google Scholar

Merriam-Webster Dictionary. Definition of poverty line. (n.d.). Merriam-Webster Dictionary. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/poverty+line (Accessed: 2021.10.21). Search in Google Scholar

Mihalčová, B., Hvastová, J., & Štofová, L. (2019). Theoretical Approaches to Solving the Global Phenomenon—Poverty. Acta Oeconomica Cassoviensia, XII(2), 57–68. Search in Google Scholar

Miłostan, N. (2014). Zrównoważony rozwój sposobem na ubóstwo. [in:] J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, & E. Rutkowska-Tomaszewska (Eds.), Ubóstwo w Polsce. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pp. 207-216. Search in Google Scholar

Muffels, R., & Fouarge, D. (2009). Cyclical Poverty in Matured Welfare States. 9. Search in Google Scholar

Nogowski, J. M. (2015). Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności. Civitas et Lex, 5(1), 55–64. https://doi.org/10.31648/cetl.2035 (Accessed: 2021.07.05).10.31648/cetl.2035 Search in Google Scholar

Nunan, F., Grant, U., Bahiigwa, G., Muramira, T., Bajracharya, P., Pritchard, D., & Vargas, M. J. (2002). Poverty and the environment: Measuring the links: A Study of Poverty-Environment Indicators with Case Studies from Nepal, Nicaragua and Uganda, 2(3), 15-21. Search in Google Scholar

Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. (I). Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza. Search in Google Scholar

Pawłowski, A. (2009). The Sustainable Development Revolution/Rewolucja zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 4(1), 65–76. Search in Google Scholar

Piontek, F., & Piontek, B. (2005). Alternatywne koncepcje wdrażania rozwoju i ich skutki dla kategorii kapitał. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 6(2005), 69–100. Search in Google Scholar

Potocki, T. (2016). Poziom wiedzy finansowej wśród osób podatnych na ubóstwo—Aspekty metodyczne i wyniki badań własnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6(326), 217–234. Search in Google Scholar

Rupasingha, A., & Goetz, S. J. (2007). Social and political forces as determinants of poverty: A spatial analysis. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 36(4), 650–671. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.021 (Accessed: 2021.07.05).10.1016/j.socec.2006.12.021 Search in Google Scholar

Skica, T. (2020). Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny: Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia. Warszawa-Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.); Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Search in Google Scholar

Stępień, M. (2021). Poverty—Definitional Problems. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 35(2), 235–243. Retrieved from https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.15 (Accessed: 2021.07.05).10.19195/1733-5779.35.15 Search in Google Scholar

Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Johannesburg 2002. (2002). Johannesburg Summit 2002. https://www.unic.un.org.pl/johannesburg/ (Accessed: 2021.07.05). Search in Google Scholar

Świecka, B. (Ed.). (2008). Bankructwa gospodarstw domowych: Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Difin. Search in Google Scholar

Świecka, B. (Ed.). (2014). Współczesne problemy finansów osobistych. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o. Search in Google Scholar

Szarfenberg, R. (2019). Dwa lata programu 500 plus a ubóstwo rodzin i dzieci. [in:] E. Osewska & J. Stala (Eds.), Rodzina w społeczeństwie—Relacje i wyzwania. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe. https://doi.org/10.15633/9788374388269.07 pp. 75-97.10.15633/9788374388269.07 Search in Google Scholar

Szarfenberg R. (2021). Poverty Watch 2021. monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2020 r. EAPN Polska. Warszawa: EAPN. Retrieved from https://www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2021/10/monitoring_ubostwa_2021_final.pdf (Accessed: 2022.02.21). Search in Google Scholar

The 17 Goals Campaign. (2020). Retrieved from https://kampania17celow.pl/the-17-goals-campaign/ (Accessed: 2022.02.21). Search in Google Scholar

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2020). Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2020, Katowice. Retrieved from https://rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-01-ubostwo_2020.pdf (Accessed: 2021.11.15). Search in Google Scholar

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [without reference to a Main Committee (A/70/L.1)], (2015). Retrieved from https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (Accessed: 2021.10.30). Search in Google Scholar

The United Nation. (1998). Statement of commitment of the Administrative Committee on Coordination for action to eradicate poverty. New York 1998. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/256720 (Accessed: 2021.10.30). Search in Google Scholar

The United Nations. (2012). Report of the Open Working Group on Sustainable Development Goals, Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html (Accessed: 2021.10.30). Search in Google Scholar

The World Bank. (2000b). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. World Bank. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11856 (Accessed: 2021.10.30). Search in Google Scholar

The World Bank. (2021a). Understanding poverty. World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview (Accessed: 2021.10.30). Search in Google Scholar

Topińska, I. (2021). Cele w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w perspektywie 2020. (Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną). EAPN Polska. Retrieved from https://www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2014/02/Ekspertyza_I_Topi%C5%84ska.pdf (Accessed: 2021.10.30). Search in Google Scholar

Verma, A. K. (2019). Sustainable Development and Environmental Ethics. International Journal on Environmental Sciences, 10(1), 1-5. Search in Google Scholar

Wałęga, A. (2015). Sytuacja materialna a konsumpcja gospodarstw domowych ludzi młodych w Polsce. Konsumpcja i Rozwój, 2(11), 61–73. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo