1. bookVolumen 18 (2022): Edición 3 (September 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

What are the internal determinants of return on assets and equity of the energy sector in Turkey?

Publicado en línea: 30 Sep 2022
Volumen & Edición: Volumen 18 (2022) - Edición 3 (September 2022)
Páginas: 35 - 50
Recibido: 01 Jul 2022
Aceptado: 05 Aug 2022
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Adaçay, F.R. (2014). Turkey için enerji ve kalkınmada perspektifler. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 87-103. Search in Google Scholar

Adner, R., & Helfat, C. E. (2003). Corporate Effects and Dynamic Managerial Capabilities. Strategic Management Journal, 24(10), 1011-1025.10.1002/smj.331 Search in Google Scholar

Adolfsen, J. F., Kuik, F., Lis, E. M., & Schuler, T. (2022). The Impact of the War in Ukraine on Euro Area Energy Markets. Economic Bulletin Boxes, 4(1), 1-5. Search in Google Scholar

Afolabi, A., Olabisi, J., Kajola, S. O., & Asaolu, T. O. (2019). Does Leverage Affect the Financial Performance of Nigerian firms?. Journal of Economics and Management, 3(3), 5-22.10.22367/jem.2019.37.01 Search in Google Scholar

Ahmad, N., Salman, A., & Shamsi, A.F. (2015). Impact of Financial Leverage on Firms’ Profitability: An Investigation From Cement Sector of Pakistan. Research Journal of Finance and Accounting, 6(7), 75-80. Search in Google Scholar

Akhtar, S., Javed, B., Maryam, A., & ve Sadıa, H. (2012). Relationship between Financial Leverage and Financial Performance: Evidence from Fuel & Energy Sector of Pakistan. European Journal of Business and Management, 4 (11), 7-17. Search in Google Scholar

Alarussi, A. S., & Alhaderi, S. M. (2018). Factors Affecting Profitability in Malaysia. Journal of Economic Studies, 45(3), 442-458.10.1108/JES-05-2017-0124 Search in Google Scholar

Alavinasab, S. M., & Davoudi, E. (2013). Studying the Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Business Management Dynamics, 2(7), 1-8. Search in Google Scholar

Arsu, T. (2021). Finansal Performansin Entropi Tabanli Aras Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Bist Elektrik, Gaz Ve Buhar Sektöründeki İşletmeler Üzerine Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(1), 15-32. Search in Google Scholar

Aydoğdu, Ç. (2021). Yenilenebilir enerji sektöründe ve enerji verimliliğinde kamusal destekler ve Turkey’de yansımaları. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 6(1), 52-74. Search in Google Scholar

Ayyıldız, N. (2013). Sermaye yapısının belirleyicileri: Turkey ve Avrupa enerji sektörü işletmeleri üzerine karşılaştırmalı bir uygulama (Master’s thesis, Niğde Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü). Search in Google Scholar

Bărbuță-Mișu, N., Madaleno, M., & Ilie, V. (2019). Analysis of Risk Factors Affecting Firms’ Financial Performance—Support for Managerial Decision-making. Sustainability, 11(18), 1-20.10.3390/su11184838 Search in Google Scholar

Belsley, D.A. (1991). Conditioning Diagnostics: Collinearity and Weak Data in Regression. New York: John Wiley & Sons, Inc. Search in Google Scholar

Bunea, O. I., Corbos, R. A., & Popescu, R. I. (2019). Influence of Some Financial Indicators on Return on Equity Ratio in the Romanian Energy Sector-A Competitive Approach Using a DuPont-based Analysis. Energy, 189(2), 1-10.10.1016/j.energy.2019.116251 Search in Google Scholar

Çakır, H. M., & Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme sermayesi unsurlarının firma değeri ve karlılığı üzerindeki etkisinin İMKB’de işlem gören üretim firmalarında 2000–2009 dönemi için analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53(2), 69-85. Search in Google Scholar

Çiftci, H. N., & Yıldırım, B. F. (2020). BİST Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının İncelenmesi: Gri Sayılara Dayalı Zaman Kesiti Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(3), 384-404. Search in Google Scholar

Demirci, N. Savaş (2017). İmalat Sanayi Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri: TCMB Sektör Bilançolarıyla Panel Veri Analizi (1996-2015), Ege Akademik Bakış, 17(3), 381-394.10.21121/eab.2017328404 Search in Google Scholar

Demirhan, D. (2022). İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Karlılık Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 94(3), 31-52.10.25095/mufad.1054212 Search in Google Scholar

Dikmen, B. B. (2021). Elektrik Enerjisi Sektörünün Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 912-926. Search in Google Scholar

Duran, M. S., Acar, M., (2020). Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(1), 54-67. Search in Google Scholar

El-Deeb, M.S., Halim, Y.T. & Elbayoumi, A.F. (2021). Disclosure Tone, Corporate Governance and Firm Value: Evidence from Egypt. Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics 29(3), 793-814.10.1080/16081625.2021.1934708 Search in Google Scholar

Energy Sector, The Investment Office of the Presidency of the Republic of Turkey Overview of Turkish Electricity Market, Retrieved from https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/lists/investpublications/energy-industry.pdf, (Accessed: 06.05.2020). Search in Google Scholar

Ertekin, B. A. (2020). COVID-19 Salgını Gölgesinde Suudi Arabistan ve Rusya’nın Petrol Fiyat Savaşı. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ek Sayı, 20(3), 403-420. Search in Google Scholar

Fairfield, P. M., & Yohn, T. L. (2001). Using Asset Turnover and Profit Margin to Forecast Changes in Profitability. Review of Accounting Studies, 6(4), 371-385.10.1023/A:1012430513430 Search in Google Scholar

Fareed, Z., Ali, Z., Shahzad, F., Nazir, M. I., & Ullah, A. (2016). Determinants of Profitability: Evidence from Power and Energy Sector. Studia Universitatis Babes-Bolyai, 61(3), 59-78.10.1515/subboec-2016-0005 Search in Google Scholar

Fu, M., & Shen, H. (2021). COVID-19 and Corporate Performance in the Energy Industry. Energy Research Letters, 1 (1), 1-4. Search in Google Scholar

Gollakota, A. R., & Shu, C. M. (2022). COVID-19 and Energy Sector–Unique Opportunity for Switching to Clean Energy. Gondwana Research. Ahead-of-Print, 1-24.10.1016/j.gr.2022.01.014 Search in Google Scholar

Gümüş, A., Hacıevliyagil, N., (2020). COVID 19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine Bir Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11(1), 76-98. Search in Google Scholar

Huang, J., & Guo, L. (2022). Research on the impact of financial development in different regions on the decoupling of carbon emissions from economic growth. Energy & Environment.10.1177/0958305X221107341 Search in Google Scholar

International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank (2022). The 2022 edition of Tracking Sustainable Development Goal (SDG) 7: The Energy Progress Report, Washington DC. Search in Google Scholar

İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E., & Ayyildiz, N. (2015). Enerji sektörünün finansal analizi: Turkey ve Avrupa enerji sektörü karşılaştırması. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(3), 86-97. Search in Google Scholar

Karadağ, H. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Turkey Ekonomisinde Enerji Sektöründe Yaşanan Gelişmeler. Turkish Business Journal, 2(3), 11-23. Search in Google Scholar

Karlidağ, G.Ö. (2021). Turkey’deki enerji sektörü çalışanlarının risk odaklı iç denetimle ilgili görüşlerine ilişkin bir araştırma. Muhasebe Enstitüsü Dergisi-Journal of Accounting Institute, 64 (2), 59-70. Retrieved from https://doi.org/10.26650/MED.826908.10.26650/MED.826908 Search in Google Scholar

Kharatyan, D., Lopes, J., & Nunes, A. (2017). Determinants of return of equity: evidence from NASDAQ 100. XXXVII Jornadas Hispano-Lusas de Géstion Científica, 2(1), 1-16. Search in Google Scholar

Kim, J. H. (2019). Multicollinearity and Misleading Statistical Results. Korean Journal of Anesthesiology, 72(6), 558-569.10.4097/kja.19087 Search in Google Scholar

Korkmaz, Ö., & Karaca, S. S. (2014). Üretim Isletmelerinde Firma Karliliginin Finansal Belirleyicileri ve BIST Imalat Sanayi Uygulamasi/Financial Determinants of Firm Profitability in Manufacturing Firms and An Application on BIST Manifacturing Firms. Ege Akademik Bakis, 14(1), 21-29.10.21121/eab.2014118064 Search in Google Scholar

KPMG ve ENERJI IQ (2022), Enerji Sektörel Bakış 2022, KPMG Turkiye. Search in Google Scholar

Lee, B. J. (1992). A Heteroskedasticity Test Robust to Conditional Mean Misspecification. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 60(1), 159-171.10.2307/2951681 Search in Google Scholar

Li, S. T., Li, G., & Shi, S. (2021, August). Prediction and Sensitivity Analysis of Companies’ Return on Equity Based on Deep Neural Network. In 2021 4th International Conference on Information Management and Management Science (pp. 131-139).10.1145/3485190.3485211 Search in Google Scholar

Metin, S., Yaman, S., & Korkmaz, T. (2017). Finansal performansın TOPSIS ve MOORA yöntemleri ile belirlenmesi: BİST enerji firmaları üzerine karşılaştırmalı bir uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 371-394. Search in Google Scholar

Micheli, A. P., Intrisano, C., & Calce, A. M. (2021). Listing and Value: A Cross-Country Analysis in the Energy Sector. International Business Research, 14(12), 147-147.10.5539/ibr.v14n12p147 Search in Google Scholar

Muhani, M., Digdowiseiso, K., & Prameswari, K. M. (2022). The Effects of Sales Growth, Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt to Asset Ratio, and Debt to Equity Ratio on the Return on Equity in Energy and Mining Companies. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 5(1), 1240-1246. Search in Google Scholar

Myers, R.H. (1990). Classical and Modern Regression with Applications. Boston: PWS-Kent Publishing. Search in Google Scholar

Neves, M. E. D., Baptista, L., Dias, A. G., & Lisboa, I. (2021). What Factors Can Explain the Performance of Energy Companies in Portugal? Panel Data Evidence. International Journal of Productivity and Performance Management, Ahead of Print.10.1108/IJPPM-01-2021-0057 Search in Google Scholar

Neves, M.E.D., Henriques, C. & Vilas, J. (2019). Financial Performance Assessment of Electricity Companies: Evidence from Portugal. Operational Research, 21(4), 2809-2857.10.1007/s12351-019-00504-1 Search in Google Scholar

Nguyen, T. N. L., & Nguyen, V. C. (2020). The Determinants Of Profitability in Listed Enterprises: A Study from Vietnamese Stock Exchange. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(1), 47-58.10.13106/jafeb.2020.vol7.no1.47 Search in Google Scholar

Noghondari, A.T. & Noghondari, A.T. (2017). The Mediation Effect of Financial Leverage on the Relationship Between Ownership Concentration and Financial Corporate Performance. Iranian Journal of Management Studies, 10(3), 697-714. Search in Google Scholar

Özdemir, O., & Parmaksız, S. (2022). BIST Enerji İşletmelerinin Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Karşılaştırılması: TOPSIS ve EDAS Yöntemleri ile Analiz. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 34-56. Search in Google Scholar

Paça, M. & Karabulut, M. T. (2019). Finansal Rasyolar ile Finansal Performans: BİST ve Turizm. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 53-65. Search in Google Scholar

Paul, S. C., & Rahman, M. A. (2021). Current Assets, Current Liabilities and Profitability: A Cross Industry Analysis. Journal of Asian Business Strategy, 11(1), 55-68.10.18488/journal.1006.2021.111.55.68 Search in Google Scholar

Pervan, M.- P., Ivica – Ćurak, M. (2019). Determinants of Firm Profitability in the Croatian Manufacturing Industry: Evidence From Dynamic Panel Analysis. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 968-981.10.1080/1331677X.2019.1583587 Search in Google Scholar

Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967–1012.10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x Search in Google Scholar

Pesaran, M. Hashem (2015). Testing Weak Cross-Sectional Dependence in Large Panels. Econometric Reviews, 34(6), 1089–1117.10.1080/07474938.2014.956623 Search in Google Scholar

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Retrieved from https://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerjistratejisi.tr.mfa. (Accessed 11.20.2021). Search in Google Scholar

Sabău-Popa, C. D., Rus, L., Gherai, D. S., Mare, C., & Țara, I. G. (2021). Study on companies from the energy sector from the perspective of performance through the operating cash flow. Energies, 14(12), 1-13.10.3390/en14123667 Search in Google Scholar

Saleem, Q., & Rehman, R. U. (2011). Impacts of Liquidity Ratios on profitability. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(7), 95-98. Search in Google Scholar

Samo, A. H., & Murad, H. (2019). Impact of Liquidity and Financial Leverage on Firm’s Profitability–an Empirical Analysis of the Textile Industry of Pakistan. Research Journal of Textile and Apparel, 23(4), 291-305.10.1108/RJTA-09-2018-0055 Search in Google Scholar

Shrestha, N. (2020). Detecting Multicollinearity in Regression Analysis. American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 8(2), 39-42.10.12691/ajams-8-2-1 Search in Google Scholar

Sueyoshi, T. (2005). Financial Ratio Analysis Of The Electric Power Industry. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 22(03), 349-376.10.1142/S0217595905000509 Search in Google Scholar

Taani, K. (2011). The Effect of Financial Ratios, Firm Size and Cash Flows From Operating Activities on earnings per share:(an applied study: on Jordanian industrial sector). International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(1), 197-205. Search in Google Scholar

Terzioğlu, M. K. (2022). BİST100-Enerji Sektörü Finansal Performansı: SWARA-VIKOR ve SWARA-WASPAS. Alanya Akademik Bakış, 6(2), 2439-2455.10.29023/alanyaakademik.1079820 Search in Google Scholar

The Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance (2021). Economic Reform Calendar, Retrieved from https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomi-Reform-Takvimi.pdf. Accessed: 11.20.2021. Search in Google Scholar

Toğa, G., Atalay, B., & Toksari, M. D. (2021). COVID-19 Prevalence Forecasting Using Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Artificial Neural Networks (ANN): Case of Turkey. Journal of Infection and Public Health, 14(7), 811-816.10.1016/j.jiph.2021.04.015 Search in Google Scholar

Toraman, C., & Sönmez, A. R. (2021). Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Sektörel Ortalamalar Üzerindeki Etkisi: İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 68(2), 384-396.10.51290/dpusbe.876655 Search in Google Scholar

Trang, L. N. T., Nhan, D. T. T., Phuong, D. N. T., & Wong, W. K. (2022). The Effects of Selected Financial Ratios on Profitability: An Empirical Analysis of Real Estate Firms in Vietnam. Annals of Financial Economics, 17(01), 1-29.10.1142/S2010495222500063 Search in Google Scholar

Turaboğlu, Tuncay Turan-Timur, Ersin (2018). İşletmelerde Kârlılığı Etkileyen Faktörler: BİST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Firmalara İlişkin Bir Uygulama, Bulletin of Economic Theory and Analysis, 3(2), 135-157. Search in Google Scholar

Westerman, W., De Ridder, A., & Achtereekte, M. (2020). Firm Performance and Diversification in the Energy Sector. Managerial Finance, 46(11), 1373-1390.10.1108/MF-11-2019-0589 Search in Google Scholar

Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., & Gorzeń-Mitka, I. (2021). Does Capital Structure Drive Profitability in the Energy Sector?. Energies, 14(16), 1-15.10.3390/en14164803 Search in Google Scholar

Wu, W.-T. (2014). The P/E Ratio and Profitability. Journal of Business & Economics Research, 12(1), 65-76. Search in Google Scholar

Xu, J., Akhtar, M., Haris, M., Muhammad, S., Abban, O. J., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Energy crisis, firm profitability, and productivity: An emerging economy perspective. Energy Strategy Reviews, 41(2022), 1-1410.1016/j.esr.2022.100849 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo