1. bookVolumen 15 (2016): Edición 1 (June 2016)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Two new pioneer communities of Sorbus aucuparia and Sorbus aria in the southern Julian Alps

Publicado en línea: 22 Feb 2016
Volumen & Edición: Volumen 15 (2016) - Edición 1 (June 2016)
Páginas: 67 - 91
Recibido: 28 Apr 2015
Aceptado: 18 Oct 2015
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Anonymus 2002: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Priloga 1: Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta). Uradni list RS 82/2002, pp. 8893–8910.Search in Google Scholar

Anonymous 2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Uradni list RS 46/2004.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.10.1007/978-3-7091-8110-2Search in Google Scholar

Buser, S. 1986: Tolmač listov Tolmin in Videm (Udine). Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 103 pp.Search in Google Scholar

Buser, S. 1987: Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmin in Videm 1 : 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2002: Jelovo-bukovi gozdovi v dolinah Kneže, Zadlaščice in Tolminke (južne Julijske Alpe, zahodna Slovenija). Razprave 4. razreda SAZU 43–3: 111–165.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2014: Association Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo in northwestern Slovenia. Acta Biologica Slovenica 57 (1): 15–43.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2015: Phytosociological analysis of montane beech forests on steep shady slopes on mixed geological bedrock in western Slovenia. Folia biologica et geologica 56 (1): 8–103.Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Rozman, A., Seliškar, A. 2013: Forest and scrub communities with green alder (Alnus viridis) in Slovenia. Hacquetia 12 (2): 95–185.10.2478/hacq-2013-0012Search in Google Scholar

Exner, A. & Willner, W. 2007: Rhamno-Prunetea Rivas Goday & Borja Carbonell ex Tx 1962. In: Willner, W. & Grabherr, G. (eds.) 2007: Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 1. Textband. Spektrum Akademischer Verlag in Elsevier, Heidelberg, pp. 62–83.Search in Google Scholar

Kunaver, J. 1993: Prispevek k poznavanju pokrajine in geomorfologije dolin Tolminke in Zadlašce. In: Lipušček, R. (ur.): Dolini Tolminke in Zadlašce, ZOTK Slovenije in Triglavski narodni park, Tolmin, pp. 7–43Search in Google Scholar

Maarel van der, E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.10.1007/BF00052021Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166.Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2011: Seznam jetrenjakov (Marchanthiophyta) in rogovnjakov (Anthocerotophyta) Slovenije. Scopolia 72: 1–38.Search in Google Scholar

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.Search in Google Scholar

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp.Search in Google Scholar

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Fauna, Flora, Vegetation and Paleovegetation of Slovenia. Computer programme for arranging and analysis of biological data. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.Search in Google Scholar

Suppan, U., Prügger, J. & Mayrhofer, H. 2000: Catalogue of the lichenized and lichenicolous fungi of Slovenia. Bibliotheca Lichenologica 76: 1–215.Search in Google Scholar

Šilc, U. & Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia 11 (1): 113–164.10.2478/v10028-012-0006-1Search in Google Scholar

Zupančič, M., 2013: New considerations on southeast-Alpine and Dinaric-central Balkan dwarf pine. Hrvatska misao, 17 (1) / 13 (61) nova serija sv. 46, 156–172.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo