1. bookVolumen 15 (2016): Edición 1 (June 2016)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Two new montane grassland communities from the SE Alps (N Slovenia)

Publicado en línea: 22 Feb 2016
Volumen & Edición: Volumen 15 (2016) - Edición 1 (June 2016)
Páginas: 31 - 48
Recibido: 06 Mar 2015
Aceptado: 25 Aug 2015
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 a: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp.Search in Google Scholar

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 b: Flora alpina. Bd. 2: Gentianaceae-Orchidaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp.Search in Google Scholar

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 c: Flora alpina. Bd. 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 322 pp.Search in Google Scholar

Anonymous 2002: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS 82/2002.Search in Google Scholar

Anonymous 2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Uradni list RS 46/2004.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.10.1007/978-3-7091-8110-2Search in Google Scholar

Buser, S. 2009: Geological map of Slovenia 1.250,000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.Search in Google Scholar

Cegnar T. 1998: Temperatura zraka. In: Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M. & Perko, D. (eds.): Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Državna založba Slovenije, Ljubljana, pp. 100–101.Search in Google Scholar

Čušin, B. 2006: Rastlinstvo Breginjskega kota. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 198 pp.10.3986/9616568523Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2003: Pioneer spruce stands above the actual (anthropogenic) upper forest line in the southern Julian Alps (an example from the upper Bača Valley). Hacquetia 2 (1): 19–37.Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Vreš, B. & Anderle, B. 2007: Novelties of flora in the Slovenian part of the Julian Alps. Razprave 4. razreda SAZU 48 (2): 139–192.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. & Poldini, L. 2012: Two new tall herb communities with the dominant Laserpitium siler and Grafia golaka from the SE Alps (NE Italy, W Slovenia). Hacquetia 11 (1): 47–89.10.2478/v10028-012-0003-4Search in Google Scholar

Feoli Chiapella, L. & Poldini, L. 1994: Prati e pascoli del Friuli (NE Italia) su substrati basici. Studia Geobotanica 13 (1993): 3–140.Search in Google Scholar

Jogan, N. 2007: Poaceae (Gramineae) – trave. In: A. Martinčič (ed.): Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja, Ljubljana. pp. 826–933.Search in Google Scholar

Maarel van der, E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.10.1007/BF00052021Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia (Ljubljana) 2 (1): 91–166.Search in Google Scholar

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.Search in Google Scholar

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp.Search in Google Scholar

Rösler, S. 1997: Die Rasengesellschaften der Klasse Seslerietea in den Bayerischen Alpen und ihre Verzahnung mit dem Carlino-Caricetum sempervirentis (Klasse Festuco-Brometea). Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 58: 5–215.Search in Google Scholar

Seliškar, A. 1993: Übersicht der Wiesenvegetation der Kamniško-Savinjske Alpen. In: Zupančič, M. (ed.): Flora in vegetacija Kamniško-Savinjskih Alp: referati = Flora und Vegetation der Kamniško-Savinjske Alpen: Referaten. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 9–16.Search in Google Scholar

Seliškar, A. 1996: Traviščna in močvirna vegetacija. In: Gregori, J. & al. (eds.): Narava Slovenije, stanje in perspektive. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, pp. 99–106.Search in Google Scholar

Seliškar, A. 2004: Gladiolus palustris Gaudin – močvirski meček. In: Čušin, B. (ed.): Natura 2000 v Sloveniji – rastline, ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 97–101.Search in Google Scholar

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.Search in Google Scholar

Šilc, U. & Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia 11 (1): 113–164.10.2478/v10028-012-0006-1Search in Google Scholar

Zupančič, B. 1998: Padavine. In: Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M. & Perko, D. (eds.): Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Državna založba Slovenije, Ljubljana, pp. 98–99.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo