1. bookVolumen 40 (2022): Edición 2 (December 2022)
    ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Landowners’ Activities Aimed at Improving the Economic Condition of Rural Farms in the Years 1918–1939 (On the Example of Kielce Voivodeship)

Publicado en línea: 30 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 40 (2022) - Edición 2 (December 2022) - ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Páginas: 79 - 103
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

APK, AOM – Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 845. Search in Google Scholar

APK, OUZ – Archiwum Państwowe w Kielcach, Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, sygn. 727, 2693, 4298, 4472, 4502, 6615, 6813. Search in Google Scholar

APK, UWK I – Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 19468, 19486. Search in Google Scholar

APK, WBFR – Archiwum Państwowe w Kielcach, Wojewódzkie Biuro ds. Finansowo- Rolnych, sygn. 76; 78: bp. Wniosek adwokata T. Bielskiego pełnomocnika Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego do Sądu Okręgowego w Radomiu. Search in Google Scholar

APR, SPR – Archiwum Państwowe w Radomiu, Starostwo Powiatowe Radomskie, sygn. 5, 9, 10, 11. Search in Google Scholar

APS, Częstocice – Archiwum Państwowe w Starachowicach, Cukrownia „Częstocice”, sygn. 137: bp. Protokół oszacowania majątku Fabryki „Częstocice” z 1926 r. Search in Google Scholar

Dz.U. 1934, No. 94, item 841 – Dziennik Ustaw, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. Search in Google Scholar

Jerzmanowski (Sulimierski), J. (2003) W starych Kielcach. Kielce: Związek Literatów Polskich. Oficyna Wydawnicza Ston 2. Search in Google Scholar

Kruczkowska, M. (1988) ‘Ziemianie opatowscy o sobie, wojnie i okupacji – po 40 latach’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 316–336. Search in Google Scholar

Nurkowski, K. (2000) Był dwór… Obraz wsi i dworu w świetle pamiętników rodziny Bukowskich z lat 1843–1939. Kielce: U Poety. Search in Google Scholar

Radziwiłł, K.M. ks. (2008) Pamiętniki. Od feudalizmu do socjalizmu. Listy z Majdanka II 1942– IV 1944. Białystok: Studio Wydawnicze Unikat. Search in Google Scholar

Skórzyńska, Z. (1994) Świadectwo czasu minionego. Wspomnienia z dzieciństwa i fragmenty wojennych losów rodziny Radziwiłłów z Sichowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. Search in Google Scholar

Slaski, J. (1988) ‘Majątek Broniszów i Czarnocin w powiecie pińczowskim i ich właściciele’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 197–236. Search in Google Scholar

Slaski, J. and Thugutt, B. (1988) ‘Losy ziemian powiatu pińczowskiego w okresie okupacji 1939–1945’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 120–198. Search in Google Scholar

Targowski, J. (1997) Wspomnienia. Kraków: CB Andrzej Zasieczny. Search in Google Scholar

Thugutt, B. (1988) ‘Majątek Nagorzany’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 237–250. Search in Google Scholar

Tymowski, J. (1988) ‘Losy ziemian. Majątek Ulesie w powiecie radomszczańskim’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 286–315. Search in Google Scholar

Inspekcja pracy w 1925 r. (1927). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1924 r. (1925) Warszawa: GUS. Search in Google Scholar

Majcher-Ociesa, E. and Markowski, M.B. (eds) (2014) Spis majątków ziemskich w województwie kieleckim. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1933/34 (1934) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1934/35 (1935) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1935/36 (1936) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1936/37 (1937) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1937/38 z uwzględnieniem 5-letniego okresu (1938) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Barciński, F. (1931) Geografia gospodarcza województwa kieleckiego. Kielce: Kielecki Wydział Wojewódzki. Search in Google Scholar

Czuchryta, A. (2008) Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918–1939. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Search in Google Scholar

Falski, M. (1937) Środowisko społeczne młodzieży a jej wykształcenie. Warszawa: Nasza Księgarnia. Search in Google Scholar

Gadecka, K. (2010) ‘Życie codzienne ziemiaństwa w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939) na przykładzie rodziny Broel-Platerów z Białaczowa’, in Gapys, J., Nowak, M. and Pielas, J. (eds) Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, pp. 95–120. Search in Google Scholar

Gałka, B. (1993) ‘Stan majątkowy i sytuacja ekonomiczna ziemian w Polsce lat 1918–1929. Próba analizy’, in Caban, W. (ed.) Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII– XX wieku. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 141–158. Search in Google Scholar

Gałka, B.W. (1997) Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 19181939. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

Kozaczka, M. (1996) Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918–1939. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Search in Google Scholar

Kręgiel, T. (1987) ‘Materiały źródłowe do dziejów przemysłu cukrowniczego w województwie kieleckim (1870–1945), przechowywane w Archiwach Państwowych w Pińczowie i Starachowicach’, in Guldon, Z. and Markowski, M.B. (eds) Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza źródłowa. Vol. II. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, pp. 97–101. Search in Google Scholar

Łoś, P.S. (2005) Szkice do portretu ziemian polskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm. Search in Google Scholar

Majcher, E. (2010) ‘Zakłady przemysłowe w majątkach ziemskich w województwie kieleckim według danych Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach z 1923 roku’, Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, 11, pp. 111–131. Search in Google Scholar

Markowski, M.B. (1990) Sfery przemysłowe i ziemiaństwo w województwie kieleckim 1918–1939. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Search in Google Scholar

Markowski, M.B. (1993) Obywatele ziemscy w województwie kieleckim 1918–1939. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Search in Google Scholar

Nowak, M.K. (2011) Łowiectwo na ziemi pińczowskiej. Karta z dziejów myślistwa polskiego. Cz. I (1815–1945). Wodzisław, Kraków: Agencja Wydawnicza Gestum. Search in Google Scholar

Oettingen, U. (2008) ‘Dobra ziemskie Czarkowy Wielkie w świetle listów Rajmunda Górskiego do Władysława Pusłowskiego (z 1859 roku)’, in Oettingen, U. and Szczepański, J. (eds) Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 209–219. Search in Google Scholar

Oziębłowski, H. and Przybyszewski, S.M. (1995) Cukrownia „Łubna” 1845–1995. Materiały i szkice do dziejów Cukrowni „Łubna” w Kazimierzy Wielkiej. Kazimierza Wielka: Cukrownia „Łubna”. Search in Google Scholar

PSB (1961) Lepszy, K. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol IX: Gross Adolf – Horoch Kalikst. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1962–1964) Lepszy, K. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. X: Horoch Mieczysław – Jarosiński Paweł. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1986) Roztworowski, E. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. XXIX: Przerębski Samuel – Raduński Edmund. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1987) Roztworowski, E. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. XXX: Radwan – Reguła Tadeusz. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1988–1989) Roztworowski, E. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. XXXI: Rehbinder Jerzy – Romiszewski Modest. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

Przeniosło, M. (2008a) ‘Aktywność polityczna i społeczna Wielopolskich z Chrobrza i Potockich z Chrząstowa (informacje w korespondencji rodzinnej z lat 1905–1939)’, in Oettingen, U. and Szczepański, J. (eds) Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 241–259. Search in Google Scholar

Przeniosło, M. (2008b) ‘Wielopolscy z Chrobrza a społeczności lokalne (w świetle korespondencji rodzinnej z lat 1918–1939)’, in Caban, W., Markowski, M.B. and Przeniosło, M. (eds) Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, pp. 347–356. Search in Google Scholar

Przeniosło, M. (2010) ‘Rozrywki ziemian w okresie międzywojennym (na przykładzie Wielopolskich z Chrobrza)’, in Gapys, J., Nowak, M. and Pielas, J. (eds) Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, pp. 151–159. Search in Google Scholar

Roszkowski, W. (1986) Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Search in Google Scholar

Słabińska, E. (2010) ‘Wkład ziemiaństwa w rozwój przemysłu cukrowniczego w województwie kieleckim w latach 1918–1939’, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 7, pp. 221–233. Search in Google Scholar

Tomecki, J. (1976) 150 lat Cukrowni „Częstocice”. Ostrowiec Świętokrzyski: Cukrownia „Częstocice”. Search in Google Scholar

Żarnowski, J. (1999) Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo. Warszawa: Książka i Wiedza. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD