1. bookVolume 40 (2022): Issue 2 (December 2022)
    ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
0081-6485
First Published
01 Dec 1967
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Landowners’ Activities Aimed at Improving the Economic Condition of Rural Farms in the Years 1918–1939 (On the Example of Kielce Voivodeship)

Published Online: 30 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 40 (2022) - Issue 2 (December 2022) - ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Page range: 79 - 103
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
0081-6485
First Published
01 Dec 1967
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

APK, AOM – Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 845. Search in Google Scholar

APK, OUZ – Archiwum Państwowe w Kielcach, Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, sygn. 727, 2693, 4298, 4472, 4502, 6615, 6813. Search in Google Scholar

APK, UWK I – Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 19468, 19486. Search in Google Scholar

APK, WBFR – Archiwum Państwowe w Kielcach, Wojewódzkie Biuro ds. Finansowo- Rolnych, sygn. 76; 78: bp. Wniosek adwokata T. Bielskiego pełnomocnika Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego do Sądu Okręgowego w Radomiu. Search in Google Scholar

APR, SPR – Archiwum Państwowe w Radomiu, Starostwo Powiatowe Radomskie, sygn. 5, 9, 10, 11. Search in Google Scholar

APS, Częstocice – Archiwum Państwowe w Starachowicach, Cukrownia „Częstocice”, sygn. 137: bp. Protokół oszacowania majątku Fabryki „Częstocice” z 1926 r. Search in Google Scholar

Dz.U. 1934, No. 94, item 841 – Dziennik Ustaw, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. Search in Google Scholar

Jerzmanowski (Sulimierski), J. (2003) W starych Kielcach. Kielce: Związek Literatów Polskich. Oficyna Wydawnicza Ston 2. Search in Google Scholar

Kruczkowska, M. (1988) ‘Ziemianie opatowscy o sobie, wojnie i okupacji – po 40 latach’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 316–336. Search in Google Scholar

Nurkowski, K. (2000) Był dwór… Obraz wsi i dworu w świetle pamiętników rodziny Bukowskich z lat 1843–1939. Kielce: U Poety. Search in Google Scholar

Radziwiłł, K.M. ks. (2008) Pamiętniki. Od feudalizmu do socjalizmu. Listy z Majdanka II 1942– IV 1944. Białystok: Studio Wydawnicze Unikat. Search in Google Scholar

Skórzyńska, Z. (1994) Świadectwo czasu minionego. Wspomnienia z dzieciństwa i fragmenty wojennych losów rodziny Radziwiłłów z Sichowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. Search in Google Scholar

Slaski, J. (1988) ‘Majątek Broniszów i Czarnocin w powiecie pińczowskim i ich właściciele’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 197–236. Search in Google Scholar

Slaski, J. and Thugutt, B. (1988) ‘Losy ziemian powiatu pińczowskiego w okresie okupacji 1939–1945’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 120–198. Search in Google Scholar

Targowski, J. (1997) Wspomnienia. Kraków: CB Andrzej Zasieczny. Search in Google Scholar

Thugutt, B. (1988) ‘Majątek Nagorzany’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 237–250. Search in Google Scholar

Tymowski, J. (1988) ‘Losy ziemian. Majątek Ulesie w powiecie radomszczańskim’, in Leskiewiczowa, J. (ed.) Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi. Warszawa: PWN, pp. 286–315. Search in Google Scholar

Inspekcja pracy w 1925 r. (1927). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1924 r. (1925) Warszawa: GUS. Search in Google Scholar

Majcher-Ociesa, E. and Markowski, M.B. (eds) (2014) Spis majątków ziemskich w województwie kieleckim. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1933/34 (1934) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1934/35 (1935) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1935/36 (1936) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1936/37 (1937) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Kieleckiej Izby Rolniczej za rok 1937/38 z uwzględnieniem 5-letniego okresu (1938) Kielce: Kielecka Izba Rolnicza. Search in Google Scholar

Barciński, F. (1931) Geografia gospodarcza województwa kieleckiego. Kielce: Kielecki Wydział Wojewódzki. Search in Google Scholar

Czuchryta, A. (2008) Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918–1939. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Search in Google Scholar

Falski, M. (1937) Środowisko społeczne młodzieży a jej wykształcenie. Warszawa: Nasza Księgarnia. Search in Google Scholar

Gadecka, K. (2010) ‘Życie codzienne ziemiaństwa w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939) na przykładzie rodziny Broel-Platerów z Białaczowa’, in Gapys, J., Nowak, M. and Pielas, J. (eds) Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, pp. 95–120. Search in Google Scholar

Gałka, B. (1993) ‘Stan majątkowy i sytuacja ekonomiczna ziemian w Polsce lat 1918–1929. Próba analizy’, in Caban, W. (ed.) Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII– XX wieku. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 141–158. Search in Google Scholar

Gałka, B.W. (1997) Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 19181939. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

Kozaczka, M. (1996) Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918–1939. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Search in Google Scholar

Kręgiel, T. (1987) ‘Materiały źródłowe do dziejów przemysłu cukrowniczego w województwie kieleckim (1870–1945), przechowywane w Archiwach Państwowych w Pińczowie i Starachowicach’, in Guldon, Z. and Markowski, M.B. (eds) Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza źródłowa. Vol. II. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, pp. 97–101. Search in Google Scholar

Łoś, P.S. (2005) Szkice do portretu ziemian polskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm. Search in Google Scholar

Majcher, E. (2010) ‘Zakłady przemysłowe w majątkach ziemskich w województwie kieleckim według danych Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach z 1923 roku’, Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, 11, pp. 111–131. Search in Google Scholar

Markowski, M.B. (1990) Sfery przemysłowe i ziemiaństwo w województwie kieleckim 1918–1939. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Search in Google Scholar

Markowski, M.B. (1993) Obywatele ziemscy w województwie kieleckim 1918–1939. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Search in Google Scholar

Nowak, M.K. (2011) Łowiectwo na ziemi pińczowskiej. Karta z dziejów myślistwa polskiego. Cz. I (1815–1945). Wodzisław, Kraków: Agencja Wydawnicza Gestum. Search in Google Scholar

Oettingen, U. (2008) ‘Dobra ziemskie Czarkowy Wielkie w świetle listów Rajmunda Górskiego do Władysława Pusłowskiego (z 1859 roku)’, in Oettingen, U. and Szczepański, J. (eds) Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 209–219. Search in Google Scholar

Oziębłowski, H. and Przybyszewski, S.M. (1995) Cukrownia „Łubna” 1845–1995. Materiały i szkice do dziejów Cukrowni „Łubna” w Kazimierzy Wielkiej. Kazimierza Wielka: Cukrownia „Łubna”. Search in Google Scholar

PSB (1961) Lepszy, K. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol IX: Gross Adolf – Horoch Kalikst. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1962–1964) Lepszy, K. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. X: Horoch Mieczysław – Jarosiński Paweł. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1986) Roztworowski, E. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. XXIX: Przerębski Samuel – Raduński Edmund. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1987) Roztworowski, E. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. XXX: Radwan – Reguła Tadeusz. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

PSB (1988–1989) Roztworowski, E. (ed.) Polski Słownik Biograficzny. Vol. XXXI: Rehbinder Jerzy – Romiszewski Modest. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

Przeniosło, M. (2008a) ‘Aktywność polityczna i społeczna Wielopolskich z Chrobrza i Potockich z Chrząstowa (informacje w korespondencji rodzinnej z lat 1905–1939)’, in Oettingen, U. and Szczepański, J. (eds) Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 241–259. Search in Google Scholar

Przeniosło, M. (2008b) ‘Wielopolscy z Chrobrza a społeczności lokalne (w świetle korespondencji rodzinnej z lat 1918–1939)’, in Caban, W., Markowski, M.B. and Przeniosło, M. (eds) Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, pp. 347–356. Search in Google Scholar

Przeniosło, M. (2010) ‘Rozrywki ziemian w okresie międzywojennym (na przykładzie Wielopolskich z Chrobrza)’, in Gapys, J., Nowak, M. and Pielas, J. (eds) Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, pp. 151–159. Search in Google Scholar

Roszkowski, W. (1986) Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Search in Google Scholar

Słabińska, E. (2010) ‘Wkład ziemiaństwa w rozwój przemysłu cukrowniczego w województwie kieleckim w latach 1918–1939’, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 7, pp. 221–233. Search in Google Scholar

Tomecki, J. (1976) 150 lat Cukrowni „Częstocice”. Ostrowiec Świętokrzyski: Cukrownia „Częstocice”. Search in Google Scholar

Żarnowski, J. (1999) Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo. Warszawa: Książka i Wiedza. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD