1. bookVolumen 5 (2011): Heft 2011 (January 2011)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 4. Order Strigiformes, genera Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio

Online veröffentlicht: 21 Aug 2012
Volumen & Heft: Volumen 5 (2011) - Heft 2011 (January 2011)
Seitenbereich: 137 - 163
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2008: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 1. Order Accipitriformes, genera Aquila, Hieraaetus & Haliaeetus. Slovak Raptor Journal 2: 119-142. DOI: 10.2478/v10262-012-0026-2.10.2478/v10262-012-0026-2Search in Google Scholar

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2009: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 2. Order Accipitriformes, genera Pernis, Milvus, Neophron, Gyps, Aegypius, Circaetus, Circus, Accipiter, Buteo & Pandion. Slovak Raptor Journal 3: 73-88. DOI: 10.2478/v10262-012-0036-0.10.2478/v10262-012-0036-0Search in Google Scholar

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2010: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco. Slovak Raptor Journal 4: 115-131. DOI: 10.2478/v10262-012-0055-x.10.2478/v10262-012-0055-xSearch in Google Scholar

Adamec M, Ondruš S & Obuch J 2002: Transfer hniezda a mláďat sovy dlhochvostej (Strix uralensis) [Transfer of the nest and young of the Ural owl (Strix uralensis)], 24-25. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2002. Zborník abstraktov zo 14. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 6.-7. septembra 2002. Vydavateľstvo Technickej univerzity, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Adamec M, Ondruš S & Obuch J 2003: Transfer hniezda a mláďat sovy dlhochvostej (Strix uralensis) [Transfer of nest and young in Ural owl (Strix uralensis)]. Buteo 13: 101-103. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Anonymus 1966: Metlou na dravca [With besom on raptor]. Poľovníctvo a rybárstvo 18(4): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 1994: Príde losica aj tohto roku? [Will the elk come this year too?] Slovenský východ 4/23(270): 1 (22.11.1994) [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 2006: Kuvik plačlivý (Athene noctua) [The little owl]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 2006: Myšiarka ušatá (Asio otus) [The long-eared owl]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 2006: Výr skalný (Bubo bubo) [The eagle owl]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Baas-Francke E 2007: Praktická ochrana prírody v cirkevnom spoločenstve [Practical conservation in sacred community]. Petra, n. o. pre Environmentálnu subkomisiu Teologickej komisie pri KBS, Prešov, 54. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Babó T 1973: Sova dlhochvostá karpatská na západnom Slovensku [The Ural owl in western Slovakia]. Poľovníctvo a rybárstvo 25(5): 9. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Babó T 1977: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura) v okrese Nitra [Ural owl (Strix uralensis macroura) occurrence in Nitra region], 9-13. In: Randík A (ed): Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súčasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Československu", Nitra, 24.-25. septembra 1976. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spoločnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Československej ornitologickej spoločnosti, Bratislava, 107. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Babó T 1978: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura) v okrese Nitra [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis macroura) in "Nitra" district], 13. Sedláček K & Pecina P (eds): Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady "Dravci 1977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1977. 1. díl. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody & Ústřední výbor Českého mysliveckého svazu, Brno, 1-106. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Babó T & Štollmann A 1975: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura Wolf, 1810) na území západného Slovenska [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis macroura Wolf, 1810) in western Slovakia]. Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy 21: 269-271. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Balát F 1956: Potrava sovy pálené (Tyto alba) na jižní Moravě a na jižním Slovensku [Diet of the barn owl (Tyto alba) in southern Moravia and southern Slovakia]. Zoologické listy 5(3): 237-258. [In Czech with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Balát F 1965: Hnízdění kalouse pustovky Asio flammeus (Pontopp.) v jihozápadní části Slovenska [Nesting of short eared owl Asio flammeus (Pontopp.) in the south-western part of Slovakia]. Zoologické listy 14(2): 187-188. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Balázs C 2004: Pozorovanie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v Cerovej vrchovine [Observation of the Ural owl (Strix uralensis) in "Cerová vrchovina" uplands]. Chránené územia Slovenska 60: 32-33. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Baláž I & Ambros M 2006: Drobné cicavce (Insectivora, Rodentia) Chráneného areálu Dropie a jeho blízkeho okolia (Podunajská rovina) [Small mammals (Insectivora, Rodentia) of "Dropie" Protected Area and of its surroundings ("Podunajská rovina" plain)], 187-196. In: Adamec M & Urban P (eds): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. Zborník referátov z konferencie (14.-15. 10. 2005). Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 239. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Baláž M 2000: Príbeh sovy lesnej [The story of the tawny owl]. Vtáčie správy 7(2): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Balla M 1986: Neobvyklý obsah hniezda myšiarky ušatej (Asio otus) [Unusual contents of the long-eared owl's nest (Asio otus)]. Milvus 2[1985]: 122-123. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Balla M 2010: Ural owl (Strix uralensis) nesting in floodplain forest in the Východoslovenská rovina Plain. Slovak Raptor Journal 4: 105-108. SA10.2478/v10262-012-0052-0Search in Google Scholar

Bardon Z 2003: Monitoring dravcov a sov v južnej časti CHKO Veľká Fatra [Monitoring of raptors and owls in southern part of the "Veľká Fatra" Landscape Protected Area]. Thesis, 109 [Depon. in Department of Ecology and Environmental Education, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Bauer Z & Tichý J 1960: Puštík bělavý (Strix uralensis) a jeho prostředí v západní části Východních Karpat [The Ural owl and its habitats in western part of the "Východné Karpaty" Mts.]. Zoologické listy 9(4): 339-352. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Bednár F 2010: Hniezdenie sovy obyčajnej (Strix aluco) na poľovníckom posede [Nesting of the tawny owl (Strix aluco) in a hunter's stand]. Electronic publication [Downloaded on 3. 11. 2010 from http://www.birding.sk]Search in Google Scholar

Bednár F 2010: Hniezdenie výrika lesného (Otus scops) na sídlisku v Rimavskej Sobote [Nesting of the scops owl (Otus scops) in "Rimavská Sobota" town]. Electronic publication [Downloaded on 3. 11. 2010 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Bednár F 2010: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) s úlovkom hrdziaka hôrneho [The pygmy owl (Glaucidium passerinum) with the bank vole as prey]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Bednár F & Šotnár K 2011: Neobvyklé hniezdenie výrika lesného (Otus scops) v paneláku na sídlisku v Rimavskej Sobote (J Slovensko) [Unussual breeding of scops owl (Otus scops) in a prefab house in Rimavská Sobota]. Tichodroma 23: 50-52. [In Slovak with abstract in English] SASearch in Google Scholar

Benko Š 2003: Keď nieto koristi, dravce nehniezdia [If the prey is lacking, raptors are not breeding]. Vtáčie správy 10(1): 21. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Benko Š & Brinzík M 2005: Vták roka myšiarka ušatá [The Bird of the Year, the long-eared owl]. Vtáčie správy 12(1): 8. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Betáková T, Marcin J, Kollerová E, Molčányi T, Dravecký M, Németh J & Mizáková A 2005: Detection of an influenza virus in wild waterbirds migrating through Slovakia in autumn 2004. Acta virologica 49: 287-289. SASearch in Google Scholar

Bohucká M & Juráčková J 1983: Zimovanie myšiarok ušatých v intraviláne Michaloviec a rozbor ich potravy v zimných sezónach rokov 1974-75, 1976-77 a 1982-1983 [Wintering of the long-eared owls in intravilan of Michalovce town and food analysis in winter seasons 1974-75, 1976-77 and 1982-1983]. Highschool project, 20 & annexes [Depon. in Highschool of Pavol Horov in Michalovce]. [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Burkovský R 2002: Sovy v komíne [Owls in the chimney]. Ochrana prírody Slovenska 2002(2): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Ceľuch M & Sárossy M 2000: Na pomoc plamienke driemavej [Helping the barn owl]. Vtáčie správy 7(2): 6-7. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Cepák J 2008: Výr velký. Bubo bubo. Výr veľký. Eurasian eagle-owl, 239-241. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Čapek M 1991: A further nesting of Ural owl Strix uralensis in the Moravskoslezské Beskydy mountains (northern Moravia, Czechoslovakia). Časopis Slezského muzea, Opava, Serie A, Historia Naturalis 40: 89-90. SASearch in Google Scholar

Červený J & Obuch J 1988: Drobní savci v potravě puštíka obecného v Pošumaví [Small mammals in the diet of the tawny owl in the "Pošumavie" region]. Lynx, n. s. 24: 5-14. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Červený J & Obuch J 1999: Rozbor potravy výra velkého (Bubo bubo) v jihozápadních Čechách se zvláštním zřetelem na savce (Mammalia) [Analysis of the eagle owl's (Bubo bubo) food in south-western Bohemia regarding especially the mammals (Mammalia)]. Lynx, n. s. 30: 35-60. [In Czech with English abstract] SASearch in Google Scholar

Červený J & Obuch J 2000: Co loví výr v našich honitbách [What is the eagle owl preying in our hunting ground]. Svět myslivosti 1(5): 4-5. [In Czech] PASearch in Google Scholar

Chrenková M 2011: Žije ešte u vás kuvik? Výzva k spolupráci pri mapovaní výskytu kuvika obyčajného [Is the little owl still living nearby you? Call for collaboration in little owl survey]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.sk]Search in Google Scholar

Chrenková M & Dobrý M 2010: Žije ešte u nás kuvik? Výzva k spolupráci [Is the little owl still living nearby us? Call for collaboration]. Dravce a sovy 6(2): 24-25. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Chrenková M & Dobrý M 2011: Žije ešte u nás kuvik? Výzva RPS na mapovanie kuvika obyčajného [Is the little owl still living nearby us? Call of RPS for collaboration in the little owl suvey]. Vtáky 6(1): 9. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Danko Š 1986: Sovy (Strigiformes) [Owls (Strigiformes)], 130-140. In: Možnosti SZOPK pri ochrane fauny SSR, Metodicko-námetová príručka č. 6. ÚV SZOPK, Bratislava, 201. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Danko Š 1988: Doterajšie poznatky o kuvičkovi vrabčom (Glaucidium passerinum) vo Východoslovenskom kraji [Existing information on the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in the "Východoslovenský kraj" region]. Haja 3-4: 61-73. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 1991: Niekoľko poznatkov o potrave sovy obyčajnej (Strix aluco) na východnom Slovensku [Remarks on the diet of the tawny owl (Strix aluco) in East Slovakia]. Buteo 4[1989]: 93-102. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 1991: Výskyt výrika obyčajného (Otus scops) na východnom Slovensku [The Occurrence of scops owl (Otus scops) in East Slovakia]. Buteo 4[1989]: 57-62. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 1992: Hniezdo výra skalného (Bubo bubo) s piatimi mláďatami [Nest of the eagle owl (Bubo bubo) with five young]. Buteo 5[1990]: 88-91. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 2008: Migrácia, zimovanie a hniezdenie myšiarky močiarnej (Asio flammeus) na východnom Slovensku [Migration, wintering and breeding of the short-eared owl (Asio flammeus) in Eastern Slovakia]. Tichodroma 20: 27-39. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Chavko J 2002: Myšiarka močiarna (Asio flammeus) [The short-eared owl (Asio flammeus)], 376-378. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Karaska D 2002: Výr skalný (Bubo bubo) [The eagle owl], 360-362. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š, Karaska D & Krištín A 2002: Sova dlhochvostá (Strix uralensis) [The Ural owl], 371-373. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š, Karaska D & Kropil R 2002: Belaňa tundrová / Sova snežná (Nyctaea scandiaca) [The snowy owl], 363. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Pačenovský S 1995: Hniezdenie výrika obyčajného (Otus scops) na východnom Slovensku [Breeding of scops owl (Otus scops) in Eastern Slovakia]. Buteo 7: 67-71. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Sárossy M 2002: Výrik obyčajný / Výrik lesný (Otus scops) [The scops owl], 358-360. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Štollmann A 1978: Výskyt drobných hmyzožravcov a hlodavcov v juhovýchodnej časti Košickej kotliny zistený na základe rozboru sovích vývržkov [Occurence of small insectivorous mammals and rodents found in owl pellets in south-eastern part of the "Košická kotlina" basin]. Zborník Východoslovenského múzea 18AB[1977]: 57-62. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Švehlík J 1971: Poznámky k výskytu, hniezdnej bionómii a etológii sovy dlhochvostej (Strix uralensis Pallas) na východnom Slovensku [Notes to the occurrence, nest bionomy and ethology of the Ural owl (Strix uralensis Pallas) in eastern Slovakia]. Československá ochrana prírody 12: 79-91. [In Slovak with Russian, English and German summaries] SASearch in Google Scholar

Darolová A 1976: Potrava plamienky driemavej. Výskum potravy plamienky driemavej - Tyto alba (Scop., 1769) na južnom Slovensku na základe rozboru vývržkov [Diet of barn owl. Research on the barn owl's diet - Tyto alba (Scop., 1769) in southern Slovakia based on the pellet analysis]. Biology Olympiad, 46 [Depon. in High school Banská Bystrica] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Darolová A 1982: Niektoré aspekty potravnej ekológie výra skalného - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) v Malých Karpatoch a poznámky k osteologickým materiálom z jeho hniezd [Some aspects of foraging ecology of the eagle owl - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) in the "Malé Karpaty" Mts. and notes on the osteological material from its nests]. Thesis, 66 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Darolová A 1990: Food composition in the eagle owl (Bubo bubo) in Small Carpathians. Biológia 45(10): 831-840. SASearch in Google Scholar

Demeter G 2005: Zimný a hniezdny výskyt myšiarky močiarnej (Asio flammeus) v okolí Tekovských Lužian (JZ Slovensko) [Winter occurrence and breeding of the short-eared owl (Asio flammeus) in the Tekovské Lužany area (SW Slovakia)]. Tichodroma 17: 108-110. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Dobrý M 2009: K rozšíreniu kuvika plačlivého a jeho habitatovým nárokom [On distribution of the little owl and its habitat preferences]. Vtáky 4(1): 4-5. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Dobrý M 2010: Distribúcia a abundancia kuvika plačlivého (Athene noctua, Scopoli 1769) na Podunajskej rovine [Distribution and abundance of the little owl (Athene noctua, Scopoli 1769) on the "Podunajská rovina" plain]. Thesis, 86 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Dobrý M 2010: Kuvik plačlivý (Athene noctua) [The little owl]. Dravce a sovy 6(1): 18. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Dravecký M 2004: Výskyt sov dlhochvostých (Strix uralensis) v centre mestskej aglomerácie Košice, Východné Slovensko [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis) in the city centre of Košice, eastern Slovakia], 9-10. In: Kropil R (ed): Aplikovaná arnitológia 2004. Zborník abstraktov zo 16. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 27.-28. augusta 2004. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Dravecký M & Obuch J 2009: Contribution to the knowledge on the synanthropization and dietary specialization of the Ural owl (Strix uralensis) in urban environment of Košice city (East Slovakia). Slovak Raptor Journal 3: 51-60. SA10.2478/v10262-012-0033-3Search in Google Scholar

Dubravský A, Šnírer L & Harvančík S 2010: Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky plamienky driemavej - Tyto alba na Strednom a Hornom Ponitrí [Monitoring and improving of nesting possibilities of the barn owl in the "Stredné Ponitrie" and "Horné Ponitrie" regions]. Vtáky 5(1): 6-7. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Ferenc M 1975: Sova dlhochvostá Strix uralensis [The Ural owl]. Živa 23(6): 232. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Folk Č 1956: Příspěvek k bionomii a potravě kalouse ušatého (Asio otus) [Contribution to bionomy and diet of the long-eared owl]. Zoologické listy 5: 271-280. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Fortuna J 1992: Drobné zemné cicavce v poľnohospodárskej krajine ako potravná báza sov [Small terrestrial mammals in agricultural area as food supply for the owls]. Thesis, 86 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Ginter F 1971: Príspevok k poznaniu potravy myšiarky ušatej (Asio otus) a kuvika obyčajného (Athene noctua) na juhozápadnom Slovensku [Contribution to knowledge of the long-eared owl's (Asio otus) and the little owl's (Athene noctua) diet]. Poľovnícky zborník 1: 55-68. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Gúgh J 2009: Mláďatá vtákov [Young of the birds]. Vtáky 4(2): 14. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Gúgh J 2009: Poruchové komíny - pasca pre kuviky plačlivé [Demaged chimneys - a trap for the little owls]. Vtáky 4(3): 12. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Harvančík S 2009: Sovy Slovenska vo fotografii. Owls of Slovakia in pictures. Eulen der Slowakei im Bild. Dansta, Daniela Stanislavová, Prievidza, 136. ROSearch in Google Scholar

Harvančík S, Dubravský A & Šnírer L 1991: K výskytu výrika obyčajného v Ipeľskej kotline [On occurence of the scops owl in the "Ipeľská kotlina" basin]. Živa 39(5): 228. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Hoľma J & Michalec R 2002: Pomôžme sovám [Let's help the owls]. Tatry 41(2): 7. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Horčík M 2001: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 4. časť [From research of slopes of the "Silická planina" plateau]. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 32(4): 19-22. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Hošek V 2008: Čakanie sa oplatilo [It was worth to wait]. Vtáky 3(3): 8. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Hrabár S 1903: Az urali bagoly fészkelése hazánkban [On breeding of the Ural owl in our country]. Természettudományi közlöny 35(408): 522-525. [In Hungarian] SASearch in Google Scholar

Hrabár S 1926: Megfigyelések az urali bagolyról [Observations of the Ural owl]. Aquila 32-33: 166-169. [In Hungarian with German summary] SASearch in Google Scholar

Hrabár S 1926 Nyctea nivea Thumb. Aquila 32-33: 251. [In Hungarian with German summary] SASearch in Google Scholar

Hrtan E 1986: Osem vyvedených mláďat kuvika obyčajného (Athene noctua) z jedného hniezda [Eight fledged youngs of the little owl (Athene noctua) from one nest]. Milvus 2[1985]: 121-122. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Hrtan E 2010: The nesting of the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) in a man-made building. Slovak Raptor Journal 4: 103-104. SA10.2478/v10262-012-0051-1Search in Google Scholar

Hudeček J 1983: Jediný doklad o výskytu sovice krahujové (Surnia ulula) na východním Slovensku [The only documented occurence of the hawk owl (Surnia ulula) in eastern Slovakia]. Sylvia 22: 76-77. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Imrich P 2005: Sova dlhochvostá šarišská [The Ural owl from the "Šariš" region]. Vtáčie správy 12(1): 16. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Jamriška J & Melišková M 2007: The first record of Carnus hemapterus (Diptera: Carnidae) on nestlings of the tawny owl (Strix aluco). Acta Zoologica Universitatis Comenianae 47(2): 143-144. SASearch in Google Scholar

Kacerová V 2005: Nález sovy dlhochvostej - uralky [Finding of the Ural owl]. Chránené územia Slovenska 65: 22. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kaľavský M, Latková H, Fenďa P & Plachý J 2010: Roztoče (Acarina: Mesostigmata) a blchy (Siphonaptera) v búdkach výrika lesného (Otus scops) v centrálnej Transylvánii, Rumunsko (predbežné výsledky) [Mites (Acarina: Mesostigmata) and fleas (Siphonaptera) in nestboxes of the scops owl (Otus scops) in central Transylvania, Romania. Preliminary results], 108. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 277. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Kalivodová E & Máchal O 1976: Hniezdenie výra na Devínskej Kolybe [Breeding of the eagle owl in the area of "Devínska Kobyla" hills]. Bratislava 3(2): 61. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kaňuch P 1997: Neberte nám domov! [Don't take our homes!] Vtáčie správy 4(1): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kaňuščák P 2008: Tri prípady odchýlneho zafarbenia peria u myšiarky ušatej (Asio otus) na Slovensku [Three cases of different colouring of the long-eared owl (Asio otus) in Slovakia]. Crex 28: 149-153. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Karaska D 1987: Hniezdenie myšiarky ušatej (Asio otus) na zemi [Ground nesting of the long-eared owl (Asio otus)]. Tichodroma 1: 131-132. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Karaska D 1987: Kráľ noci [King of the night]. Orava 28[98](44; 4. 11. 1987): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Karaska D 1995: Zvláštne prípady hniezdenia výra skalného (Bubo bubo) [Atypical cases of nesting by eagle owl (Bubo bubo)]. Buteo 7: 72-74. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Karaska D s. a. [2000]: Podpora hniezdenia sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Orave (severné Slovensko) [The nest supporting on the Ural owl (Strix uralensis) in "Orava" region (northern Slovakia)]. In: Kaňuch P (ed): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov n. Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Karaska D 2005: Názov druhu: výr skalný (Bubo bubo) [Species name: eagle owl (Bubo bubo)], 673-674. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Karaska D 2007: Large numbers of young in nests of tawny owls (Strix aluco). Slovak Raptor Journal 1: 53-56. SA10.2478/v10262-012-0010-xSearch in Google Scholar

Karaska D 2007: Unusual nesting by Tengmalm's owls (Aegolius funereus) in Orava. Slovak Raptor Journal 1: 57-58. SA10.2478/v10262-012-0011-9Search in Google Scholar

Karaska D, Michalec R & Hoľma J 1997: Hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Orave [Nesting of the Ural owl (Strix uralensis) in the Orava Region]. Buteo 9: 85-92. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Keve A, Kohl I, Matoušek F, Mošanský A, Rucner-Kroneisl R 1962: Über die taxonomische Stellung der Südost-Europäischen Steinkäuze, Athene noctua (Scop.) [On taxonomic categorization of the little owl, Athene noctua (Scop.)]. Larus 14: 26-67. SASearch in Google Scholar

Klaus S, Klaus M & Bräsecke R 1982: Beobachtungen an einem Brutplatz des Sperlingskauzes in der Belaer Tatra (Belanske Tatry, ČSSR) [Observations on nesting place of the pygmy owl in the "Belanské Tatry" Mts., ČSSR]. Der Falke 29: 330-336. SASearch in Google Scholar

Kloubec B & Obuch J 2003: Rozšíření drobných savců na Šumavě na základě analýzy potravy sýce rousného (Aegolius funereus) [Distribution of small mammals based on diet analysis of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in the "Šumava" region]. Silva Gabreta 9: 183-200. [In Czech with abstract in English] SASearch in Google Scholar

Kloubec B & Pačenovský S 1996: Hlasová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v jižních Čechách a na východním Slovensku: cirkadiánní a sezónní průběh, vlivy na její intenzitu [Vocal activity of Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in Southern Bohemia and Eastern Slovakia: circadian and seasonal course, effects on intensity]. Buteo 8: 5-22. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Kloubec B & Vacík R 1990: Náčrt potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v Československu [Outline of food ecology of Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in Czechoslovakia]. Tichodroma 3: 103-125. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Kloubec B, Obuch J & Pokorný J 1999: The diet of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in the Czech Republic. Buteo Supplement: 53-54. CASearch in Google Scholar

Kloubec B, Bufka L & Obuch J 2005: Puštík bělavý (Strix uralensis) na Šumavě: nárůst populace, další prokázaná hnízdění a poznatky o skladbě potravy [Ural owls (Strix uralensis) in Šumava Mountains: population increase, new records and notes to diet composition]. Buteo 14: 69-75. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Kňaze I 1995: Zahniezdenie kuvika plačlivého (Athene noctua) vo vtáčej búdke [The little owl (Athene noctua) nesting in the nestbox]. Moravský ornitolog 4: 22. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Kocian A & Štollmann A 1963: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macrorura Wolf, 1810) na severozápadnom Slovensku [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis macrorura Wolf, 1810) in north-western Slovakia]. Biológia 18(7): 533-534. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Kočí J, Šiška Š & Schuchmann J 2010: Výrik lesný Otus scops - v širšom okolí Piešťan [The scops owl Otus scops - in surroundings of Piešťany town]. Electronic publication [Downloaded on 3. 11. 2010 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Kontšer L 1949: Odsúdený na smrť? [Condemned to death?] Príroda 4(2): 22. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Korňan M 2008: Prvé dokázané hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v Krivánskej Fatre (S Slovensko) [The first documented breeding record of the Ural owl (Strix uralensis) in Krivánska Fatra Mts. (N Slovakia)]. Tichodroma 20: 140-142. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Kotus J 1995: Akcia Strix aluco [The "Strix aluco" project]. Vtáčie správy 2(1-2): 10. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kraus J & Hanousková V 2009: Hniezdenie myšiarok ušatých v hniezdnej podložke pre bociany [The long-eared owl nesting in the nest-support for the white storks]. Vtáky 4(3): 16. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Krišovský P 2005: Myšiarka z ulice [The long-eared owl from the street]. Vtáčie správy 12(3): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Krištín A, Latková H & Sándor K A 2011: Orthoptera and Mantodea in foraging territories of the scops owl Otus scops in Central Romania. Linzer biologische Beiträge 43(2): 1483-1490. SASearch in Google Scholar

Krištín A, Mihók J, Danko Š, Karaska D, Pačenovský S, Saniga M, Boďová M, Balázs C, Šotnár K, Korňan J & Olekšák M 2006: Rozšírenie, početnosť a ochrana Strix uralensis na Slovensku [Distribution, abundance and conservation of the Ural owl Strix uralensis in Slovakia], 29. In: Stloukal E (ed): Zborník abstraktov z konferencie 12. Feriancove dni. Faunima, Bratislava, 61. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Krištín A, Mihók J, Danko Š, Karaska D, Pačenovský S, Saniga M, Boďová M, Balázs C, Šotnár K, Korňan J & Olekšák M 2007: Distribution, abundance and conservation of the Ural owl Strix uralensis in Slovakia, 8-15. In: Müller J, Scherzinger W & Moning C (eds): European Ural owl workshop. Bavarian Forest National Park. Europäischer Habichtskauzworkshop [Tagungsbericht - Heft 8]. National Park Bayerischer Wald, Grafenau, 92. SASearch in Google Scholar

Krištín A & Sárossy M 2002: Orthoptera und Mantodea in Nahrungsterritorien der mediterranen Eulenart Otus scops in der Slowakei [Orthoptera and Mantodea in foraging territories of mediterranean owl Otus scops in Slovakia]. Linzer biologische Beiträge 31(1): 467-473. [In German with English abstract] SASearch in Google Scholar

Krištof J 1972: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) na južnom Slovensku [The pygmy owl (Glaucidium passerinum) in south Slovakia]. Ochrana fauny 6(1): 31. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Krištofík J, Mašán P, Šustek Z & Kloubec B 2003: Arthropods (Pseudoscorpionida, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of the Tengmalm's owl, Aegolius funereus. Biologia 58(2): 231-240. SASearch in Google Scholar

Kropil R 1990: K potravnej špecializácii myšiarky ušatej (Asio otus) na vrabca domového (Passer domesticus) počas zimy [On foraging specialization of the long-eared owl (Asio otus) in winter on the house sparrow (Passer domesticus)]. Tichodroma 3: 173-176. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Kropil R 2002: Myšiarka ušatá (Asio otus) [The long-eared owl], 374-376. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Kropil R & Ondruš S 1990: Výskyt belane tundrovej (Nyctea scandiaca) pri Slovenskej Ľupči [The occurence of the snowy owl (Nyctea scandiaca) near Slovenská Ľupča]. Buteo 3[1988]: 109-110. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Latková H 2007: Plamienka driemavá na Hornom Záhorí a poznámky k ochrane búdok proti predátorom [The barn owl in the "Horné Záhorie" region and notes on nestbox protection against the predators]. Vtáky 2(3): 7. [In Slovak] SA10.2478/v10262-012-0024-4Search in Google Scholar

Latková H 2007: Zaujímavosť zo záhoráckeho plamienkovníka [Interesting cases from nesting of the barn owl in nestbox]. Dravce a sovy 3(2): 7. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Latková H 2008: Inventarizačný výskum populácie plamienky driemavej (Tyto alba) na Hornom Záhorí v rokoch 2002-2003 [Ornithological research of the barn owl (Tyto alba) population in Horné Záhorie]. Crex 28: 144-148. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Latková H 2008: Potravná ekológia plamienky driemavej (Tyto alba) v podmienkach horného Záhoria [Feeding ecology of the barn owl (Tyto alba) in Upper Záhorie region], 243-249. In: Rózová Z (ed): Mladí vedci 2008. Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Edícia Prírodovedec č. 301. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 712. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Latková H 2008: Seasonal changes in food composition of the barn owl (Tyto alba) in the northern part of the Záhorie region. Slovak Raptor Journal 2: 107-112. SA10.2478/v10262-012-0024-4Search in Google Scholar

Latková H 2008: Smutný príbeh z výrikova alebo "neštastie v nešťastí" [Sad story about the scops owl]. Dravce a sovy 4(2): 15. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Latková H 2009: Ekológia výrika lesného (Otus scops) v Transylvánii (Rumunsko). Čiastočné výsledky z roku 2008 [Ecology of the scops owl (Otus scops) in Transylvania (Romania). Preliminary results from 2008], 453-460. In: Rózová Z et al. (eds): Mladí vedci 2009. Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Edícia Prírodovedec č. 362. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 1457. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Latková H 2009: Využitie hlasovej individuality pri výskume sov [The role of vocal individuality in owl research]. Dravce a sovy 5(2): 10-11. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Latková H 2010: Pozoruhodné prípady hniezdenia myšiarky ušatej (Asio otus) [Interesting cases of the long-eared owl (Asio otus) breeding]. Dravce a sovy 6(1): 32. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Latková H 2011: Výrik lesný (Otus scops) ako indikátor zachovanej vidieckej krajiny v centrálnej Transylvánii (Rumunsko) [The scops owl (Otus scops) as indicator of sustentative rural environment in central Transylvania (Romania)]. PhD. thesis, 133 [Depon. in Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre] [In Slovak with English abtract] QPSearch in Google Scholar

Latková H & Kaľavský M 2005: Plamienka driemavá (Tyto alba). Správa za rok 2004 [The barn owl (Tyto alba). Report from 2004]. Dravce a sovy 1(1): 15. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Latková H, Kaľavský M & Sárossy M 2004: Reštitúcia plamienky driemavej (Tyto alba) v Borskej nížine [The restitution of the barn owl (Tyto alba) in "Borská nížina" lowland], 26. In: Kropil R (ed): Aplikovaná arnitológia 2004. Zborník abstraktov zo 16. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 27.-28.augusta 2004, Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Lendl A 1912: Faunisztikai adatok [Faunistic data]. Aquila 19: 463. [In Hungarian and German] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 1998: Za výrikmi [Visiting the scops owls]. Vtáčie správy 5(1-2): 4-5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Lengyel J 2001: Hniezdenie myšiarok močiarnych (Asio flammeus) v okrese Nové Zámky v roku 1998 a hniezdne výskyty v roku 1999 [Breeding of marsh owls (Asio flammeus) in Nové Zámky District (SW Slovakia) in 1998, and breeding records in 1999]. Buteo 12: 141-144. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2004: Výskyty sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Podunajskej nížine (juhozápadné Slovensko) v zime 2002-2003 [The occurrence of Ural owl (Strix uralensis) in the Danube lowland (southwest Slovakia) in winter 2002-2003]. Tichodroma 16: 71-74. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2006: Krúžkovanie myšiarok močiarnych (Asio flammeus) v okolí Nových Zámkov (JZ Slovensko) a poznámky k odchytom v rokoch 2000-2005 [Ringing of short-eared owl (Asio flammeus) in Nové Zámky surrounding (SW Slovakia) and notes to ringed birds from 2000-2005]. [In Slovak with English abstract] Tichodroma 18: 83-87. SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2007: Nová pracovná skupina pre myšiarku močiarnu (Asio flammeus). Výzva k zapojeniu sa do monitoringu druhu [New working group for the short-eared owl (Asio flammeus). Call for collaboration in monitoring of the species]. Dravce a sovy 3(1): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Lengyel J 2009: Myšiarka močiarna (Asio flammeus). Správa za rok 2008 [The short-eared owl (Asio flammeus). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 19. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2010: Myšiarka močiarna (Asio flammeus) [The short-eared owl (Asio flammeus)]. Dravce a sovy 6(1): 20. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Lengyel J & Sulan J 2010: Starostlivosť o hendikepované živočíchy v južnej časti Nitrianskeho kraja [Care of disabled animals in southern part of Nitra county]. Dravce a sovy 6(2): 20-21. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Lešičko M 2001: Príspevok k poznaniu početnosti sovy lesnej (Strix aluco) v inundačnom území Dunaja [Contribution to knowledge of the tawny owl's (Strix aluco) abundance in Danube flood zone], 19. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2001 - Zborník abstraktov. Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, 25. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Lešičko M 2001: Príspevok k poznaniu početnosti sovy lesnej (Strix aluco) v lužných lesoch Podunajska (Slovensko) [Contribution to the knowledge of the abundance of the tawny owl (Strix aluco) in the floodplain forests of Danube river (Slovakia)]. Tichodroma 14: 50-51. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Lilgová Z 1998: Analýza potravy výra skalného (Bubo bubo Linnaeus, 1758) v regióne Turca [Analysis of the eagle owl's (Bubo bubo Linnaeus, 1758) diet in "Turiec" region]. Thesis, 65 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University & Institute of Zoology of SAV, Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Lisková E 2007: Búdky pre plamienku driemavú [Nestboxes for the barn owl]. Vtáky 2(4): 16. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Literák I & Boucný D 1985: Hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) ve Slovenském krasu [Nesting of the Ural owl (Strix uralensis) in the "Slovenský kras" karst area]. Biológia 40(2): 232. [In Czech] SASearch in Google Scholar

Májsky J 1984: Pomôžme výskumu - sovie vývržky - cenný materiál [Let's help to research - owl pellets - valuable material]. Poľovníctvo a rybárstvo 36(7): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Matoušek B 1955: Hniezdenie výrika obyčajného európskeho - Otus scops (Linn.) na juhozápadnom Slovensku [Nesting of the scops owl - Otus scops (Linn.) in south-western Slovakia]. Biológia 10: 68-75. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Matoušek F 1968: Niekoľko nových poznatkov o avifaune Žitného ostrova [Some notes on birds of the "Žitný ostrov" area]. Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy 14(2): 151-156. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Matula J 2006: Drobné zemné cicavce v potrave vybraných druhov sov [Small terrestrial mammals in diet of the selected owl species]. Bachelor thesis, 23 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Mauks V 1913: Nyctea ulula (L.). Aquila 20: 522. [In Hungarian and German] SASearch in Google Scholar

Mihók J 2006: Sova dlhochvostá (Strix uralensis) - monitoring a praktická ochrana v hospodárskych lesoch okolia Košíc (východné Slovensko) [The Ural owl (Strix uralensis) - monitoring and practical conservation in managed woodlands in the Košice area (Eastern Slovakia)]. Dravce a sovy 2(2): 32-33. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Mihók J & Lipták J 2010: Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) nesting in a nest box on a very high voltage electricity pylon. Slovak Raptor Journal 4: 99-101. SA10.2478/v10262-012-0049-8Search in Google Scholar

Mikiara Š 1992: Skoré zahniezdenie kuvika obyčajného (Athene noctua) [Early Breeding of the little owl (Athene noctua)]. Buteo 5[1990]: 91-92. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Mikusek R, Kloubec B & Obuch J 2001: Diet of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in eastern Central Europe. Buteo 12: 47-60. SASearch in Google Scholar

Mošanský A 1956: Rozšírenie a systematické postavenie sovy uralskej (Strix uralensis Pall.) na Slovensku [Distribution and taxonomic categorization of the Ural owl (Strix uralensis Pall.) in Slovakia], 4-7. In: Sborník přednášek 1. celostátní konference ČSOS v Praze, Praha, 126. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Mošanský A 1958: Príspevok k otázke systematického postavenia sovy uralskej (Strix uralensis) v Karpatoch a niekoľko poznámok k jej bionómii [Contribution to taxonomic categorization of the Ural owl (Strix uralensis) in Carpathians and some notes on its bionomy]. Sylvia 15: 55-66. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Mošanský A 1962: O hniezdení a hniezdnom spoločenstve myšiarky močiarnej starosvetskej, Asio flammeus (Pontop.) na Slovensku [On nesting and relations in nesting community of the short-eared owl, Asio flammeus (Pontop.) in Slovakia]. Zoologické listy 11(4): 323-326. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Mošanský A & Sládek J 1958: Nové poznatky o rozšírení a výskyte sov na Slovensku [New data on distribution and occurence of owls in Slovakia]. Sylvia 15: 43-53. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Noga M 2002: Poznámky k zimoviskám myšiarky ušatej (Asio otus) na západnom Slovensku [Notes about the winter roosting sites of the long-eared owl (Asio otus) in Western Slovakia]. Tichodroma 15: 53-59. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M 2004: Potrava plamienky driemavej Tyto alba na Záhorí [Diet of the barn owl Tyto alba in the "Záhorie" region], 154-155. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Noga M 2005: Výr skalný (Bubo bubo) na nížine [The eagle owl (Bubo bubo) in lowland]. Dravce a sovy 1(1): 16-17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Noga M 2005: Výr skalný (Bubo bubo) v CHVÚ Malé Karpaty (rozšírenie, početnosť, priaznivý stav druhu, ohrozenosť) [The eagle owl (Bubo bubo) in SPA "Malé Karpaty" (distribution, abundance, favourable conservation status, threats)]. Final report, 15 [Depon. in Raptor Protection of Slovakia, Bratislava] [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Noga M 2007: Zimovanie a potravná ekológia myšiarky ušatej (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku [Wintering and foraging ecology of the long-eared owl (Asio otus) in south-western Slovakia]. Thesis, 102 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Noga M 2008: Krátka informácia o zimnom sčítaní myšiarok ušatých (Asio otus) v zimách 2005/2006 a 2006/2007 [Short note on winter census of the long-eared owls (Asio otus) in winters 2005/2006 and 2006/2007]. Dravce a sovy 4(1): 24-25. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M 2009: Sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na zimoviskách v rokoch 2005-2008 na juhozápadnom Slovensku [Census of the long-eared owls (Asio otus) on winter roosts in south-western Slovakia in 2005-2008], 135. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 251. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Noga M 2009: Winter breeding of the long-eared owl (Asio otus) in South-Western Slovakia. Slovak Raptor Journal 3: 61-62. SA10.2478/v10262-012-0034-2Search in Google Scholar

Noga M 2009: Zimné sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku 2007/2008 a 2008/2009 [Winter census of the long-eared owls (Asio otus) in south-western Slovakia in 2007/2008 and 2008/2009]. Dravce a sovy 5(1): 23. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M 2010: Názov druhu: Výr skalný (Bubo bubo) [Species name: The eagle owl (Bubo bubo)], 23-27. In: RPS: Aktualizácia definovania priaznivého stavu vybraných druhov dravých vtákov. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 32. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Noga M 2010: Proti gustu žiaden dišputát [Different strokes for different folks]. Dravce a sovy 6(1): 31. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Noga M 2010: Zimné sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku 2009/2010 [Winter census of the long-eared owls (Asio otus) in south-western Slovakia in 2009/2010]. Dravce a sovy 6(1): 21. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M & Obuch J 2004: Hraboš severský Microtus oeconomus v potrave sov na Slovensku [Microtus oeconomus in the owl's diet in Slovakia], 195-196. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Noga M et al. 2005: Predbežné výsledky sčítania myšiarok ušatých (Asio otus) na zimoviskách v zime 2004/2005 [Preliminary results from census of the long-eared owls (Asio otus) on winter roosts in winter 2004/2005]. Dravce a sovy 1(1): 21. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Novák A 1961: Príspevok k nidobiológii výrika malého (Otus scops) na Slovensku [Contribution to nidobiology of the scops owl (Otus scops) in Slovakia]. Biológia 16(4): 289-291. [In Slovak with Russian and German abstracts] SASearch in Google Scholar

Novotný I 1959: Sovice sněžní (Nyctea scandiaca) v Československu [The snowy owl in Czechoslovakia]. Sylvia 16: 276-279. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Nuhličková S 2010: Čo láka kuviky k sprašovým stenám? [What is attracting the little owls to loess walls?] Vtáky 5(1): 8. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1977: Niektoré možnosti využitia nálezísk kostí z potravy sov na skalách [Some possibilities how to use the bones from owl's food found in the deposits on rocks], 29-34. In: Randík A (ed): Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súčasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Československu", Nitra, 24.-25. septembra 1976. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spoločnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Československej ornitologickej spoločnosti, Bratislava, 107. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1978: Niektoré možnosti využitia nálezísk kostí z potravy sov na skalách [Some possibilities how to use the bones from owl's food found in the deposits on rocks], 18. Sedláček K & Pecina P (eds): Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady "Dravci 1977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1977. 1. díl. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Státní ústav památkové péče a ochrany pŕírody & Ústřední výbor Českého mysliveckého svazu, Brno, 1-106. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 1978: Príspevok k výskytu netopierov (Chiroptera) v potrave výra skalného (Bubo bubo) [Contribution to occurence of bats (Chiroptera) in diet of the eagle owl (Bubo bubo)]. Vlastivedný zborník Považia 13: 259-263. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1979: Náčrt potravnej ekológie výrov skalných (Bubo bubo) sídliacich v ŠPR Boky [Foraging ecology of the eagle owls (Bubo bubo) in the "Boky" Nature Reserve], 64-69. In: Sládek J (ed): XIV. tábor ochrancov prírody 1978 Kyslinky, Zvolen, Prehľad odborných výsledkov. OV SZOPK & ONV OK, Prievidza & Zvolen, 74. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1980: Náčrt potravnej ekológie výra skalného [Foraging ecology of the eagle owl]. Vlastivedný zborník Považia 14: 245-265. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1980: Náčrt potravnej ekológie výra skalného (Bubo bubo) na Hornej Nitre [Foraging ecology of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Horná Nitra" region], 99-103. In: Galvánek J & Šimurková A (eds): XV. tábor ochrancov prírody 1979, Prehľad odborných výsledkov. OK ONV, OPS & OV SZOPK, Prievidza, 134. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1980: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) a iné osteologické nálezy z Hornej Nitry [Diet of the tawny owl (Strix aluco) and other osteological finds from the "Horná Nitra" region], 104-105. In: Galvánek J & Šimurková A (eds): XV. tábor ochrancov prírody 1979, Prehľad odborných výsledkov. OK ONV, OPS & OV SZOPK, Prievidza, 134. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1981: Odraz zmien v prírodnom prostredí na zložení potravy niektorých druhov sov (Striges) [Reflection of changes in natural habitat on diet composition of some owl species (Striges)], 167-169. In: Okáli I (ed): Spoločenský význam zoologických výskumov pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 410. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1982: Náčrt potravnej ekológie sov (Striges) v strednej časti Turca [Foraging ecology of owls (Striges) in the middle part of the "Turiec" region]. Kmetianum 6: 81-106. [In Slovak Russian and German summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1983: Je sova múdry vták? [Is the owl a wise bird?] Slovensko 7(5): 20-21. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Obuch J 1983: Nové poznatky o potrave sov (Striges) v Turčianskej časti CHKO Veľká Fatra [New data on owl's (Striges) diet in the "Veľká Fatra" Landscape Protected Area], 39-45. In: Vestenický K & Čuboňová K (eds): 18. tábor ochrancov prírody 1982, Prehľad odborných výsledkov. OK ONV, Martin, 111. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1985: K potrave výra skalného (Bubo bubo) v okrese Považská Bystrica [On diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Považská Bystrica" district], 103-108. In: Galvánek J & Gregor J (eds): XIX. tábor ochrancov prírody 1983, Prehľad odborných výsledkov. ÚV SZOPK & OK ONV, Bratislava & Považská Bystrica, 141. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1985: Materiály k potrave sovy obyčajnej (Strix aluco) na Slovensku v rokoch 1977 až 1982 [Data on diet of the tawny owl (Strix aluco) in Slovakia in 1977-1982]. Sylvia 23/24: 47-65. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1985: Príspevok k poznaniu potravy sov v okrese Rimavská Sobota [Contribution to knowledge of owl's diet in the "Rimavská Sobota" district], 116-120. In: Gaálová K, Galvánek J & Svoreň J (eds): 17. tábor ochrancov prírody (Kokava nad Rimavicou - Hámor, 1981). Prehľad odborných výsledkov. Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny pre Okresný národný výbor, odbor kultúry, Bratislava & Rimavská Sobota, 180. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1989: Náčrt premenlivosti potravy myšiarky ušatej (Asio otus) [Outline of food variability of long-eared owl (Asio otus)]. Tichodroma 2: 49-63. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1990: Potravné spektrá u sovy obyčajnej (Strix aluco) na Slovensku [Composition of the diet of the tawny owl (Strix aluco) in Slovakia]. Tichodroma 3: 77-85. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1990: Príspevok k poznaniu potravy sovy obyčajnej v Poráčskej doline [Contribution to knowledge of the tawny owl's diet in the "Poráčska dolina" valley]. Echo, Spravodajca ochrany prírody okresu Spišská Nová Ves 11(1-2): 41-44. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1991: K metodike vyhodnotenia kvantitatívnych údajov z potravy sov [Notes to the method of evaluating quantitative data of owls' - food]. Panurus 3: 61-66. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Odraz živočíšnych spoločenstiev v potrave sov [Animal communities reflected in the owls diet]. Tichodroma 4: 35-42. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Porovnanie potravy 4 druhov sov z 3 území ČSFR [Diet comparison of four owl species from three regions in ČSFR]. Zprávy MOS 50: 17-25. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Potrava sov v okolí Moldavy nad Bodvou [The owl's diet in surroundings of Moldava nad Bodvou town], 190-196. In: Fulín M (ed), XV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody Štós-Porča, 28. 7. - 2. 8. 1991. Prehľad odborných výsledkov. Okresný koordinačný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice-vidiek, okresný úrad životného prostredia Košice-vidiek. Moldava nad Bodvou, 221. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Tawny owl (Strix aluco) preying on bats, 119-121. In: Horáček I & Vohralík V (eds): Prague Studies in Mammalogy. Charles University Press, Prague, 245. SASearch in Google Scholar

Obuch J 1993: Dormice in the diet of owls in Slovakia, 40. In: Filippucci M-G & Cagnin M (eds): Abstracts of the II Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae), Fuscaldo (Italy), 15-19 May 1993. Libreria L.U.I.M. di Rende, Fuscaldo, 52. CASearch in Google Scholar

Obuch J 1994: K potrave výra skalného (Bubo bubo) a sovy obyčajnej (Strix aluco) vo východnej časti Turecka [On the food of eagle owl (Bubo bubo) and tawny owl (Strix aluco) in the eastern part of Turkey]. Tichodroma 7: 7-16. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1994: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) v niektorých oblastiach Čiech a Moravy [Diet of tawny owl (Strix aluco) in selected regions of Bohemia and Moravia]. Sylvia 30(1): 77-85. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1995: Materiály k potrave sov v okolí Rimavskej Soboty [Data on the owl's diet in the surroundings of the town Rimavská Sopbota], 109-113. In: Krištín A & Gaálová K (eds): Rimava 1995, Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov. SAŽP & ÚEL, Banská Bystrica & Zvolen, 118. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1995: Potrava výra skalného (Bubo bubo) v údolí Oravy [The diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Orava" river valley], 79-82. In: Belanský P & Removčíková O (eds): Rieka Orava a jej prírodné hodnoty. Zborník referátov zo seminára 23. 11. 1995. OÚŽP & OV SZOPK, Dolný Kubín, 119. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1997: Dlhodobé sledovanie potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) na Muránskej planine [Long-term investigation of the food of Strix aluco in the "Muránska planina" Mts.], 93-100. In: Uhrin M (ed): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny. Správa CHKO Muránska planina, Revúca, 119. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Bats in food of owls in Slovakia, 9. In: Uhrin M (ed): 2nd International Conference on Carpathian Bat Nová Sedlica, Abstracts. 14. CASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Monitoring cicavcov v Slovenskom krase pomocou analýzy potravy sov [Monitoring of mammals in Slovenský kras Mts using owl diet analyses], 91-101. In: Urban P (ed): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku III, Zborník referátov z konferencie (Zvolen 10.-11. 10. 1997). Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum ochrany prírody a krajiny & Ministerstvo životného prostredia SR, Banská Bystrica & Bratislava, 156. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Plchy (Gliridae) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku [Dormice in the diet of owls in Slovakia]. Lynx, n. s. 29: 31-41. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Potrava pôtika kapcavého (Aegolius funereus) na Kľačianskej Magure a na Žiari v Oravskej Magure [Diet of the Tengmalm's owl in the "Kľačianska Magura" Mts. and on "Žiar" in the "Oravská Magura" Mts.], 108-109. In: Korňan M (ed): Zborník zo seminára "Výskum a ochrana Krivánskej Fatry" 1997, Varín, 113. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Zastúpenie netopierov (Chiroptera) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku [The representation of bats (Chiroptera) in the diet of owls (Strigiformes) in Slovakia]. Vespertilio 3: 65-74. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1999: An outline of the diet composition of tawny owl (Strix aluco) in some Palaearctic mountains. Buteo Supplement: 33-34. CASearch in Google Scholar

Obuch J 1999: Dormice in the diet of owls in the Middle East, 25. In: IVth International Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae), 13.-16. September 1999, Edirne - Turkey, Abstracts Book. Trakia University, Edirne, 37. CASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Dravce a sovy v potrave dravcov a sov [Raptors and owls in diet of raptors and owls]. In: Mrlík V (ed): Sborník abstraktů z konference Dravci a sovy 2000. Mikulov na Moravě, s. p. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Forest animals in the diet of tawny owls in Slovakia, 48. In: Schwerdtfleger O, Hubertus I, Radler K & Schwerdtfleger J (eds): Internationales Symposium Harz 2000. Oekologie und Schutz europeischer Waldohreulen. AG Eulen, Osterode, 88. CASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Potrava sov v Drienčanskom krase a v okolitých územiach [The owl's diet in the "Drienčanský kras" karst and surroundings], 255-266. In: Kliment J (ed): Príroda Drienčanského krasu. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 280. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Potrava sov v Iráne - pohľad po štyroch expedíciách [The diet of owls in Iran - overview after four expeditions], 50-51. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2000. Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 2000. Česká zoologická společnost, Brno, 107. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2001: Dormice in the diet of owls in the Middle East. Trakya University Journal of Scientific Research 2(2): 145-150. SASearch in Google Scholar

Obuch J 2001: Potrava sov v Sýrii [Diet of owls in Syria], 19-20. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2001 - Zborník abstraktov. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 25. [In Slovak] CA10.1089/073003101300052834Search in Google Scholar

Obuch J 2001: Potrava výra skalného (Bubo bubo) v horehronskej časti Národného parku Muránska planina [Diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Muránska planina" National park], 33. In: Kautman J, Némethová D & Kováč V (eds): 7. zoologická konferencia Feriancove dni 2001, Zborník abstraktov. 29.-30. 11. 2001, Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum Bratislava. Faunima, Bratislava, 47. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2001: Using marked differences from the mean (MDFM) method for evaluation of contingency tables. Buteo 12: 37-46. SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Cicavce (Mammalia) v potrave sov (Strigiformes) vo Veľkej Fatre [The mammals (Mammalia) in diet of the owls (Strigiformes) in the "Veľká Fatra" Mts.]. Matthias Belivs University Proceedings 2(Suppl. 1): 219-229. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Podhorský typ potravy výra skalného (Bubo bubo) na Horehroní [Submontane type of eagle owl's food (Bubo bubo) in the "Horehronie" region], 163-169. In: Uhrin M (ed): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 3. Správa Národného parku Muránska planina, Revúca, 182. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Potrava sov v Egypte [Diet of owls in Egypt], 23-24. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2002. Zborník abstraktov zo 14. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 6.-7. septembra 2002. Vydavateľstvo Technickej univerzity, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Potrava sov v oblasti Tatier: 65-ročná história výskumu [Diet of owls in the area of Tatras: 65 years old history of research]. Oecologia Montana 11(1-2): 77-81. [In Slovak with abstract in English] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Potrava sov v Sýrii [Diet of owls in Syria], 104-105. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2002. Zborník abstraktů z konference 14.-15. února 2002. Ústav biologie obratlovců, Brno, 191. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2003: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) v lužných lesoch [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in floodplain forests]. Buteo 13: 41-51. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2003: Príspevok k potrave sov v pohorí Apuseni (Rumunsko) [Contribution to the diet of owls in Apuseni Mts. (Romania)], 151-152. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2003: Typy potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) na Muránskej planine [Types of diet of the tawny owl (Strix aluco) in the "Muránska planina" Mts.], 24-25. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2003. Zborník abstraktov z 15. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účast'ou, 5.-6. 9. 2003. Technická univerzita, Zvolen, 32. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Antropicky silne ovplyvnená potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) na Slovensku [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in Slovakia strongly influenced by antropic factors], 9. In: Kropil R (ed): Aplikovaná arnitológia 2004. Zborník abstraktov zo 16. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 27.-28. augusta 2004. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Hrabošovité (Arvicolinae) v potrave sov na Blízkom a Strednom Východe [Arvicolinae in diet of owls in Near and Middle East], 196. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Typy potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) v Národnom parku Muránska planina [Types of diet of the tawny owl (Strix aluco) in the "Muránska planina" National Park]. Reussia 1(Supplement 1): 299-309. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Zastúpenie ryšaviek (rod Apodemus) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku [The representation of field mice (genus Apodemus) in the diet of owls (Strigiformes) in Slovakia], 67-80. In: Adamec M & Urban P (eds): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VI. Zborník referátov z konferencie (10.-11. 10. 2003). Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, 192. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2005: Význam štúdia potravnej ekológie sovy obyčajnej (Strix aluco) pre poznanie diverzity lesných ekosystémov [Importance of the research on foraging ecology of the tawny owl (Strix aluco) for understanding the diversity of forest ecosystems]. Thesis project, 27 [Depon. In Department of Forest Protection and Game Management, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Obuch J 2006: Fosílna potrava belane tundrovej (Nyctea scandiaca) v jaskyni Šarkanica [Fossil diet of the snowy owl (Nyctea scandiaca) in the "Šarkanica" cave]. Reussia 3(2): 160. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2006: Problémy s vyhodnocovaním literárnych údajov o potrave sov [Problems with interpretation of data on owl's diet originating from literature], 15. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 15.-16. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2006: Subfosílna a subrecentná potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) vo Veľkej Fatre [Subfossil and subrecent diet of the tawny owl (Strix aluco) in the "Veľká Fatra" Mts.], 225-235. In: Adamec M & Urban P (eds): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. Zborník referátov z konferencie (14.-15. 10. 2005). Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 239. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2007: Moje skúsenosti so zbermi vývržkov na Strednom Východe [My experience with collecting of pellets in the Middle East], 17-18. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2007. Zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 14.-15. septembra 2007. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 32. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2008: Výskum potravy sov v Jordánsku [Research on owl's diet in Iordania], 12-13. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2008. Zborník abstraktov z 20. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 5.-6. 9. 2008. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2009: Potrava sovy lesnej (Strix aluco) pod Rokošom [Food of the Eurasian tawny owl (Strix aluco) in the Rokoš Massif]. Rosalia 20: 131-134. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2009: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) v niektorých oblastiach Ázie [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in some areas of Asia], 137-138. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 251. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2009: Zaujímavé osteologické nálezy z Nízkych Tatier [Interesting osteological samples from the Nízke Tatry Mts], 237-247. In: Turis P & Vidlička Ľ (eds): Príroda Nízkych Tatier 2. Zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry. Správa Národného parku Nízke Tatry, Banská Bystrica, 260. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2010: Priestorová a časová diverzita potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) [Spatial and seasonal diversity of diet of the tawny owl (Strix aluco)]. Thesis, 45 [Depon. in Department of Forest Protection and Game Management Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Obuch J 2010: Sovy v jaskyniach Veľkej Fatry [The owls in caves of the "Veľká Fatra" Mts.]. Jaskyniar 2010: 39-41. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Obuch J & Bangjord G 2008: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) na severnej hranici rozšírenia v Nórsku [Diet of the tawny owl (Strix aluco) on northern border of its range in Norway], 146. In: Bryja J, Nedvěd O, Sedláček F & Zukal J (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J & Benda P 1996: Contribution to the feeding ecology of Strix aluco and Bubo bubo (Aves: Strigiformes) in southwestern Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 43-49. SASearch in Google Scholar

Obuch J & Benda P 2009: Food of the barn owl (Tyto alba) in the Eastern Mediterranean. Slovak Raptor Journal 3: 41-50. SA10.2478/v10262-012-0032-4Search in Google Scholar

Obuch J & Dorica J 2011: Potrava plamienky driemavej (Tyto alba) zo 16. storočia v Kostole sv. Štefana kráľa v Žiline - Dolných Rudinách [Diet of the barn owl from 16th century in Church of St. Stephen the King in "Žilina" city ("Dolné Rudiny" city part)], 164. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 282. [In Slovak] [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J & Karaska D 2010: The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) diet in the Orava Region (N Slovakia). Slovak Raptor Journal 4: 83-98. SA10.2478/v10262-012-0048-9Search in Google Scholar

Obuch J & Krištín A 2004: Prey composition of the little owl Athene noctua in an arid zone (Egypt, Syria, Iran). Folia zoologica 53(1): 65-79. SASearch in Google Scholar

Obuch J & Kürthy A 1995: Potrava troch druhov sov spoločne sídliacich v budovách [The diet of three owl species commonly roosting in buildings]. Buteo 7: 27-36. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J & Matis Š 1998: Náčrt potravy plamienky driemavej (Tyto alba) v Košickej kotline [An outline of the diet of the barn owl (Tyto alba) in the "Košická kotlina" basin]. Natura Carpatica 39: 263-272. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J & Murin B 1995: Úvod k potrave pôtika kapcavého (Aegolius funereus) v Chočských vrchoch [Introduction to diet of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in the "Chočské vrchy" Mts.], s. p. In: Zoologické dny Brno 1995, Abstrakta referátů z konference. Česká zoologická společnost, Brno, s. p. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J & Rybin S N 1993: Food of the eagle owl (Bubo bubo zaissanensis Chachlov) in southern Kirghizia (Osh district). Folia zoologica 42(1): 19-31. SASearch in Google Scholar

Obuch J & Šteffek J 1985: Ekologické hodnotenie malakofauny z hniezdisk výrov [Ecological assessment of malacofauna in the eagle owl's nests], 43-44. In: Galvánek J & Gregor J (eds): XIX. tábor ochrancov prírody 1983, Prehľad odborných výsledkov. ÚV SZOPK & OK ONV, Bratislava & Považská Bystrica, 141. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Olekšák M s. a. [2000]: Ochrana výrika obyčajného (Otus scops) v Slovenskom krase (juhovýchodné Slovensko) [Conservation of the scops owl in the "Slovenský kras" karst (south-east Slovakia)]. In: Kaňuch P (ed): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov nad Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 1990: Nové výskyty kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) vo Volovských vrchoch a Čiernej Hore (Slovenské rudohorie) [New occurence of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in the "Volovské vrchy" Mts. and "Čierna hora" Mts. (part of "Slovenské rudohorie" Mts.)]. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 30: 105-106. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1990: Rozbor potravy Glaucidium passerinum z dvoch hniezd na východnom Slovensku [Food analysis of Glaucidium passerinum from two nests in east Slovakia]. Tichodroma 3: 87-101. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1992: Hniezdenie pôtika kapcavého (Aegolius funereus) na východnom Slovensku [Breeding of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in east Slovakia]. Zprávy MOS 50: 27-32. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1992: Výskyt sov a ďatľov v pramennej oblasti Bodvy [Occurence of owls and woodpeckers in spring area of "Bodva" stream], 182-189. In: Fulín M (ed), XV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody Štós-Porča, 28. 7. - 2. 8. 1991. Prehľad odborných výsledkov. Okresný koordinačný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice-vidiek, okresný úrad životného prostredia Košice-vidiek. Moldava nad Bodvou, 221. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1994: K aktivite a spotrebe potravy kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) [On activity and food consumption of the pygmy owl (Glaucidium passerinum)]. Tichodroma 5: 17-21. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1995: K medzidruhovým vzťahom Glaucidium passerinum, Strix uralensis a Strix aluco [On intraspecies relations between Glaucidium passerinum, Strix uralensis and Strix aluco]. Tichodroma 8: 61-73. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1995: Poznámky k výskytu niektorých druhov sov v národnom parku Slovenský raj [Notes on occurence of some owl species in the "Slovenský raj" National Park], 88-91. In: Odborný seminár k 30. výročiu ochrany prírody Slovenského raja, Čingov 25.-26. október 1994. Ministerstvo životného prostredia SR & Správa NP Slovenský raj, Bratislava & Spišská Nová Ves, 134. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2002: Kuvičok vrabčí / Kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) [The pygmy owl (Glaucidium passerinum)], 364-367. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2002: Kuvik obyčajný / Kuvik plačlivý (Athene noctua) [The little owl (Athene noctua)], 367-369. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2002: Pôtik kapcavý / Kuvik kapcavý (Aegolius funereus) [The Tengmalm's owl (Aegolius funereus)], 379-381. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Kuvičok vrabčí. Jeho rozšírenie, biotop a ochrana na Slovensku [The pygmy owl. Its distribution, biotope and conservation in Slovakia]. Vtáčie správy 12(4): 4-5. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2008: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Správa za rok 2007 [The pygmy owl. Report from 2007]. Dravce a sovy 4(1): 17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Názov druhu: kuvičok vrabčí / kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) [Species name: Pygmy owl (Glaucidium passerinum)], XX. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Názov druhu: pôtik kapcavý / kuvik kapcavý (Aegolius funereus) [Species name: Tengmalm's owl (Aegolius funereus)], XX. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Názov druhu: sova dlhochvostá (Strix uralensis) [Species name: Ural owl (Strix uralensis)], XX. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 2010: Vplyv veľkoplošného odlesňovania na početnosť lesných sov v NP Nízke Tatry [Impact of large-scaled deforestation on the abundance of forest owl species in the "Nízke Tatry" National Park]. Dravce a sovy 6(1): 26-28. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Kürthy A 1991: Nové výsledky výskumu rozšírenia kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na východnom Slovensku a niekoľko poznámok k jeho etológii a hniezdnej bionómii [New results in research of the distribution of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) on the territory of East Slovakia and few comments to its ethology and breeding biology]. Buteo 4[1989]: 63-72. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Kürthy A 1992: Zhodnotenie priebehu jesenného toku kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na základe hlasových prejavov [Evaluation of the autumn mating of pygmy owls (Glaucidium passerinum) on the base of their calls]. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 32-33: 55-68. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Matis Š 1997: Príspevok k poznaniu rozšírenia, biotopu a početnosti sov (Strigidae) v CHKO Slovenský kras [Contribution to the knowledge of distribution, biotope and abundance of owls (Strigidae) in the "Slovenský kras" Protected Landscape Area], 136-143. In: Rozložník M & Šmídt J (eds), Ochrana krasových javov a krasových území. Zborník rteferátov, Brzotín, 150. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Obuch J 2002: Sova obyčajná / Sova lesná (Strix aluco) [The tawny owl (Strix aluco)], 369-371. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Shurulinkov P 2008: Latest data on distribution of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Bulgaria and Slovakia including population density comparison. Slovak Raptor Journal 2: 91-106. SA10.2478/v10262-012-0023-5Search in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2007: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Správa za rok 2006 [The pygmy owl (Glaucidium passerinum). Report from 2006]. Dravce a sovy 3(1): 15. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2007: Nová pracovná skupina pre kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) [New working group for the pygmy owl (Glaucidium passerinum)]. Dravce a sovy 3(1): 16. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2010: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinusm) [The pygmy owl (Glaucidium passerinum)]. Dravce a sovy 6(1): 17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2010: Notes on the reproduction, breeding biology and ethology of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Slovakia. Slovak Raptor Journal 4: 49-81. SA10.2478/v10262-012-0046-ySearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šurulinkov P 2006: Aktuálne poznatky o rozšírení kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v Bulharsku, porovnanie denzít zistených v pohorí Rila a v pohoriach Slovenska na hornej hranici lesného pásma [Current knowledge on distribution of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Bulgaria, comparison of densities from Rila Mts. and Slovak mountains on upper border of the forest zone], 23-24. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 15.-16. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Pavlík P 1958: Výreček (Otus scops scops [L.]) hnízdí v budkách [The scops owl (Otus scops scops [L.]) is nesting in nestboxes]. Ochrana přírody 13: 103-104. [In Czech] SASearch in Google Scholar

Petrželková K J, Obuch J & Zukal J 2004: Does the barn owl (Tyto alba) selectively predate individual great mouse-eared bats (Myotis myotis)? Lynx, n. s. 35: 123-132. SASearch in Google Scholar

Petrželková K J, Obuch J, Zukal J, Uhrin M & Hapl E 2003: Netopýr velký (Myotis myotis) jako kořist sovy pálené (Tyto alba) [The great mouse-eared bat (Myotis myotis) as a prey of the barn owl (Tyto alba)], 208. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Czech] CASearch in Google Scholar

Pokorný P, Kloubec B & Obuch J 2000: Comparison of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) diet in some Czech mountains, 51. In: Schwerdtfleger O, Hubertus I, Radler K & Schwerdtfleger J (eds): Internationales Symposium Harz 2000. Oekologie und Schutz europeischer Waldohreulen. AG Eulen, Osterode, 88. CASearch in Google Scholar

Pokorný J, Kloubec B & Obuch J 2003: Comparison of Tengmalm's owl Aegolius funereus diet in some Czech mountain areas. Vogelwelt 124: 313-323. SASearch in Google Scholar

Poláček M 2007: Stavovce v potrave sov na strednom Slovensku [Vertebrates in the diet of owls in middle Slovakia]. Bachelor thesis, 39 [Depon. in Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Poláček M 2009: Analýza potravy sovy lesnej (Strix aluco, Strigiformes) v mestských a prirodzených podmienkach [Diet analysis of Strix aluco diet in urban and natural conditions]. Thesis, 59 [Depon. in Departament of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Poláček M & Obuch J 2008: Porovnanie potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) z troch parkov na Slovensku [Comparison of the tawny owl's (Strix aluco) diet in three park in Slovakia], 161-162. In: Bryja J, Nedvěd O, Sedláček F & Zukal J (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Poláček M & Obuch J 2008: Potrava sovy lesnej (Strix aluco) v mestskej zeleni Banskej Bystrice [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in green zone of the "Banská Bystrica" city], 37. In: Stloukal E & Kautman J (eds): Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni - zborník abstraktov. Kongresové centrum SAV, Smolenice. 1.-3. december 2008. Faunima, Bratislava, 54. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Randík A 1956: K rozboru potravy sovy ušatej (Asio otus Lin.) [On analysis of the long-eared owl's (Asio otus Lin.) diet]. Ochrana přírody 11(2): 56-57. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Randík A 1956: Kuvik ušatý (Otus scops L.) v zajatí [The scops owl (Otus scops L.) in captivity]. Živa 4: 157-158. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Randík A 1956: Vzácna ornitologická rezervácia na juhozápadnom Slovensku [Rare ornithological reserve in south-western Slovakia]. Ochrana přírody 11(5): 155-156. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Randík A 1960: A füleskuvik elterjedése a Kárpát-medencében. The distribution of the scops owl in the Carpathian Basin. Aquila 66: 99-106. SASearch in Google Scholar

Randík A 1978: Výskum niektorých vzácnych a chránených druhov stavovcov na Slovensku. Výrik obyčajný (Otus scops). Československá ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody 1: 140-145. [In Slovak with summaries in Russian, German & English] SASearch in Google Scholar

Ridzoň J 2008: Kuvičok a pôtik na mizine alebo, čo nám môžu priniesť pokračujúce globálne zmeny [The pygmy owl and the Tengmalm's owl busted, or what can we expect from continuing global changes]. Vtáky 3(1): 14. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Riník M 1981: Rozšírenie a výskyt plamienky driemavej v okrese Michalovce [Distribution and occurence of the barn owl in the "Michalovce" district]. Highschool project, 27 [Depon. in Highschool of Pavol Horov in Michalovce] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Saniga M 1992: Výskyt a poznámky k ekológii sov (Strigiformes) v prirodzených lesoch 5. až 8. vegetačného stupňa Malej a Veľkej Fatry [The occurrence and notes to ecology of owls (Strigiformes) in natural forests of 5-8th vegetation levels in the Malá Fatra mountains]. Zprávy MOS 50: 45-52. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Saniga M 2002: Krahuľa hôrna / Kuvik krahuľcovitý (Surnia ulula) [The hawk owl (Surnia ulula)], 364. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sanitrár M 2001: Analýza potravy a význam sov (Strigiformes) v dvoch oblastiach Slovenska (Zvolenská kotlina a Ipeľská pahorkatina) [Diet analysis and importance of the owls (Strigiformes) in two areas of Slovakia ("Zvolenská kotlina" basin and "Ipeľská pahorkatina" hilly area]. Thesis, 40 [Depon. in Faculty of Ecology and Environmental Science, Technical University in Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Sárossy M (ed) 1998: Inventarizácia hniezd plamienky driemavej na Slovensku [Survey of the barn owl's nests in Slovakia]. Manuscript [Depon. in author's registry] [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Sárossy M 1999: K rozšíreniu plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku [To the distribution of barn owl (Tyto alba) in Slovakia]. Tichodroma 12: 19-40. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M (ed) 1999: Plamienka driemavá (Tyto alba). Prehľad údajov o výskyte plamienky na Slovensku zaznamenaných do roku 2000 [The barn owl (Tyto alba). Overview on occurence data of the barn owl in Slovakia till 2000]. ZO SZOPK Plamienka Zvolen, 35. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Sárossy M (ed) 1999: Plamienka driemavá na Slovensku. Stav poznatkov o rozšírení, početnosti a ochrane do roku 2000 [The barn owl in Slovakia. Current knowledge of distribution, abundance and conservation till 2000]. ZO SZOPK Plamienka Zvolen, 18. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 1999: Rozšírenie a ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku [Distribution and protection of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia]. Thesis [Depon. in Faculty of Ecology and Environmental Science, Technical University in Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Sárossy M s. a. [2000]: Pomoc pre výrika - najvzácnejšiu sovu na Slovensku [The help for the scops owl - the most endangered owl of Slovakia]. In: Kaňuch P (red): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov n. Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Sárossy M 2000: Ku hniezdeniu a migrácii plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku [On breeding and movements of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia]. Buteo 11: 25-34. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2001: Aj sovia noc má svoju moc! [The owl's night has its magic too!] Vtáčie správy 8(2): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sárossy M 2001: Ekológia (potrava, habitat, vzťahy) druhu Otus scops na severnej hranici areálu [The ecology (diet, habitat, relationships) of Otus scops on northern border of its range]. Thesis project [Depon. in Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Sárossy M 2001: K hlasovej aktivite a rozšíreniu výrika lesného (Otus scops) na severnej hranici areálu [On calling activity and distribution of the scops owl (Otus scops) in the northern limit of its area]. Buteo 12: 103-110. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2002: Plamienka 2002. Výsledky monitoringu a ochrany plamienky driemavej v roku 2002 [The barn owl 2002. Results of monitoring and conservation of the barn owl in 2002]. Vtáčie správy 9(2): 6-8. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sárossy M 2002: Plamienka driemavá (Tyto alba) [The barn owl (Tyto alba)], 356-358. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2003: Kuviky hniezdia aj na kostolných vežiach [The little owls are nesting also on church towers]. Vtáčie správy 10(1): 21. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2005: Názov druhu: výrik obyčajný / výrik lesný (Otus scops) [Species name: The scops owl (Otus scops)], 675-676. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Sárossy M 2007: Nové soviarske búdky [New nestboxes for the owls]. Vtáky 2(1): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sárossy M & Krištín A 2003: Biológia a ekológia Otus scops na severnej hranici areálu [Biology and ecology of Otus scops at northern limit of the species range], 25. In: 9. zoologická konferencia Feriancove dni 2003. Zborník abstraktov. SNM-PM, SZS, KZ PRIF UK, SOS, Bratislava, 33. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Sárossy M & Krištín A 2003: Biology and ecology of scops owl Otus scops on the northern limit of its distribution, 57. In: Schwerdtfleger O (ed): Ökologie und Schutz europäischer Eulen. Abstracts of 4th meeting of European owl experts, 23.-26. 10. 2003. Arbeitsgemeinschaft zum Schutz bedrohter Eulen, Dornbirn, Austria, 88. CASearch in Google Scholar

Sárossy M & Uhrín J 2002: Spoločné hniezdenie výrika lesného (Otus scops), sovy lesnej (Strix aluco) a myšiarky ušatej (Asio otus) v jednom parku [Common nesting of the scops owl (Otus scops), the tawny owl (Strix aluco) and the long-eared owl (Asio otus) in one park]. In: Sborník abstraktů z ornitologickej konference Dravci a sovy 2002, 20.-22. 9. 2002 Mikulov na Moravě. s. p. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Sárossy M, Krištín A & Kaňuch P 2001: Ponuka hniezdnych dutín a hniezdni konkurenti v teritóriách výrika lesného (Otus scops) [Nest cavity availability and nest competitors in the scops owl (Otus scops) territories], 16-17. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2001 - Zborník abstraktov. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 25. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Sárossy M, Krištín A & Kaňuch P 2002: Ponuka hniezdnych dutín a hniezdni konkurenti v teritóriách výrika lesného (Otus scops) na severnom okraji jeho areálu [Nest cavity availability and nest competitors in the scops owl (Otus scops) territories at the northern limit of the species range]. Sylvia 38: 41-50. [In Slovak with English abstract and summary] SASearch in Google Scholar

Sedláček K 1988: Zařazení sov do Československé červené knihy [Categorization of the owls into Red list of Czechoslovakia], 29-32. In: Sitko J & Trpák P (eds), Sovy 1986 - Sborník z ornitologické konference Přerov 14. a 15. 11. 1986. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem J. A. Komenského a Moravským ornitologickým sdružením v Přerově. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 164. [In Czech] ROSearch in Google Scholar

Sekera J 1954: Rozšíření výrů v Československu [Distribution of the eagle owls in Czechoslovakia]. Práce Výzkumních ústavů lesnických v ČSR 7: 153-180. [In Czech with Russian & German summaries] SASearch in Google Scholar

Senk S 2011: Sova dlhochvostá (Strix uralensis Pallas, 1771) v podmienkach Laboreckej vrchoviny [The Ural owl (Strix uralensis P., 1771) in the conditions of Laborecká vrchovina Upland]. Thesis, 102. [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Schaefer H 1970: O výžive výra (Bubo bubo) vo Vysokých Tatrách [On diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Vysoké Tatry" Mts.], 460-468. In: Marčok A (ed): Národné parky, bohatstvo civilizácie. Zborník referátov z Medzinárodného sympózia konaného v dňoch 8.-13. septembra 1969 v Tatranskej Lomnici z príležitosti 20. výročia uzákonenia Tatranského národného parku. Správa Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, 656. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Schaefer H 1971: Beutetiere des Uhus Bubo bubo aus Karpaten und Lappland [The prey species of the eagle owls Bubo bubo in Carpathians and Lapland]. Bonner zoologische Beiträge 22: 153-160. SASearch in Google Scholar

Schaefer H 1972: Neues vom Uhu (Bubo bubo) aus der Hohen Tatra [New data on the eagle owl (Bubo bubo) from the "Vysoké Tatry" Mts.]. Ochrana fauny 6(4): 159-165. SASearch in Google Scholar

Schmidt E & Štollmann A 1972: Potrava plamienky driemavej (Tyto alba gutatta Brehm, 1831) v Turčianskej kotline [Diet of the barn owl (Tyto alba gutatta Brehm, 1831) in the "Turčianska kotlina" basin]. Zborník Slovenského národného múzea 18(1): 139-142. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Sládeček Ľ 1998: Zahniezdenie výrika vo vtáčej búdke [Nesting of the scops owl in nestbox]. Vtáčie správy 5(1-2): 26. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sládek J 1961: Niekoľko poznatkov o potrave Strix uralensis macroura Wolf na východnom Slovensku [Knowledge on the diet of Strix uralensis macroura Wolf in eastern Slovakia]. Biológia 16(9): 697-700. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Sládek J 1962: Doterajšie poznatky o potravnej ekológii sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura Wolf.) [Knowledges on the food oecology of the owl Strix uralensis macroura Wolf.]. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 2-3A[1961-62]: 221-236. [In Slovak with Russian, English and German summaries] SASearch in Google Scholar

Sládek J 1997: Doplnky k histórii ochrany sov na Slovensku [Supplement to history of owl's conservation in Slovakia]. Tichodroma 10: 144-154. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Slobodník V 1997: Pomôžme sovám hniezdiť. Metodická príručka SZOPK, zväzok č. 2 [Let's help the owls to breed]. SZOPK, 20. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Smrčo M 2008: Potravná ekológia a výskyt sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v južnej časti Slanských vrchov [Foraging ecology and occurence of the Ural owl (Strix uralensis) in southern part of the "Slanské vrchy" Mts.]. Thesis, 119 [Depon. in Department of Ecology and Environmental Science, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher Univesity in Nitra]. [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Smrčo M 2009: Ako sa mladé sovy dlhochvosté učia loviť [How are the young Ural owls learning to hunt]. Dravce a sovy 5(1): 29. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Smrčo M 2009: Sova dlhochvostá loví aj žaby [The Ural owl hunts the frogs too]. Dravce a sovy 5(1): 30-31. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Soviš B 1960: Ďalší krúžkovanci zo zahraničia [Another ringed birds from abroad]. Poľovníctvo a rybárstvo 12(6): 11. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Soviš B 1962: Zimný výskyt Otus scops (Linn.) na Slovensku a rozbor jeho chuchvalcov [Winter occurrence of Otus scops (Linn.) in Slovakia and analysis of its pellets]. Zborník Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Agronomická fakulta, 4: 269-276. [In Slovak with Russian and German summary] SASearch in Google Scholar

Stollmann A 1958: Die Zwergohreule (Otus scops) in der Slowakei und als Nistkastenbewohner [The scops owl (Otus scops) in Slovakia, inhabitant of nestboxes]. Ornithologische Mitteilungen 10: 25-26. SASearch in Google Scholar

Stollmann A 1958: Füleskuvik fészkelése deszkaodúban. Breeding of a scops owl in a nest-box. Aquila 65: 289, 348. [In Hungarian and English] SASearch in Google Scholar

Suchánek O 1974: Rozšírenie výra skalného (Bubo bubo) na Orave [Distribution of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Orava" region]. Poľovnícky zborník 4: 273-278. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šalát J 2005: Januárové hniezdenie myšiarky ušatej [Breeding of the long-eared owl in January]. Vtáčie správy 12(1): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šalát J 2008: Tábor na Poiplí [The camp in "Poiplie" region]. Vtáky 3(3): 13. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šálek M 2008: Sýček obecný. Athene noctua. Kuvik obyčajný. Little owl, 242-244. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Šindár O 1957: Zpráva o hniezdení výrika obyčajného (Otus scops L.) na južnom Slovensku [Report on breeding of the scops owl (Otus scops L.) in south Slovakia]. Prírodovedný sborník Slovenského múzea 3(6): 17-18. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Šipkovský I 2009: Zachránené sovíčatá [Rescued owlets]. Vtáky 4(1): 9. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Škopek J 2008: Puštík obecný. Strix aluco. Sova lesná. Tawny owl, 245-247. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Škopek J 2008: Sova pálená. Tyto alba. Plamienka driemavá. Barn owl, 236-238. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Škopek J & Cepák J 2008: Kalous ušatý. Asio otus. Myšiarka ušatá. Long-eared owl, 248-250. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Šnírer L 1987: Zvláštny spôsob získavania potravy u myšiarky ušatej (Asio otus) [Unusual way of obtaining food in the long-eared owl (Asio otus)]. Tichodroma 1: 146. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Šnírer L, Dubravský A & Harvančík S 2009: Monitoring kuvika obyčajného (Athene noctua) v Nitrianskej pahorkatine [Monitoring of little owl Athene noctua in the "Nitrianska pahorkatina" hilly area]. Dravce a sovy 5(2): 20-21. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 1998: Stretnutie s kuvičkom [Meeting the pygmy owl]. Vtáčie správy 4(2): 10. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2004: Osudy našich búdok [Destinies of our nestboxes]. Vtáčie správy 11(4): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2004: Poznatky o populácii kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v oblasti horného Ponitria [On population of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in area of the "Horné Ponitrie" region]. Rosalia (Nitra) 17: 137-142. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2005: K hniezdeniu, potrave a šíreniu sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v oblasti horného Ponitria [Nesting, diet and expansion of the ural owl (Strix uralensis) in the area of horné Ponitrie (Central Slovakia)]. Buteo 14: 67-68. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2006: Výrik v búdke [The scops owl in nestbox]. Dravce a sovy 2(2): 23. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2007: Noc s výrikmi [The night with the scops owls]. Dravce a sovy 3(1): 24. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2007: Tree nesting of eagle owl (Bubo bubo) in Prievidza district. Slovak Raptor Journal 1: 59-60. SA10.2478/v10262-012-0012-8Search in Google Scholar

Šotnár K 2008: Bojnický výrik [Scops owl from Bojnice]. Dravce a sovy 4(2): 9. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2008: Sova dlhochvostá (Strix uralensis) na Hornom Ponitrí [The Ural owl in the "Horné Ponitrie" region]. Dravce a sovy 4(1): 22. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2008: Výrik lesný (Otus scops). Správa za rok 2007 [The scops owl (Otus scops). Report from 2007]. Dravce a sovy 4(1): 17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2009: K etoekológii hniezdenia kuvička vrabčieho na Hornom Ponitrí [On etoecology and breeding ecology of the pygmy owl in the "Horné Ponitrie" region]. Vtáky 4(4): 4. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2009: Monitoring a habitatové nároky výrika lesného (Otus scops) v roku 2009 [Monitoring and habitat preferencies of Otus scops in 2009]. Dravce a sovy 5(2): 16-17. [In Slovak with summary in English] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2009: Výrik lesný (Otus scops). Správa za rok 2008 [The scops owl (Otus scops). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 21. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2010: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) v pohorí Tribeč [The pygmy owl (Glaucidium passerinum) in the "Tribeč" Mts.]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.sk]Search in Google Scholar

Šotnár K 2010: Výrik lesný (Otus scops) [The scops owl]. Dravce a sovy 6(1): 19. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2010: Za kuvičkom vrabčím po turistickom chodníku [On the way to the pygmy owl following the tourist path]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Šotnár K & Chavko J 2007: Výrik lesný (Otus scops). Správa za rok 2006 [The scops owl (Otus scops). Report from 2006]. Dravce a sovy 3(1): 15. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K & Obuch J 1998: Potravná ekológia myšiarky ušatej (Aso otus) v okolí Bojníc na strednom Slovensku [Feeding ecology of long-eared owl (Asio otus) in the vicinity of Bojnice (Central Slovakia)]. Buteo 10: 89-96. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K & Pačenovský S 2009: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Správa za rok 2008 [The pygmy owl (Glaucidium passerinum). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 20. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K, Siryová S & Chavko J 2006: Zaujímavosti zo života výrika lesného (Otus scops) [Curiosities from the life of the scops owl (Otus scops)], 17-18. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 15.-16. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Šotnár K, Krištín A, Sárossy M & Harvančík S 2008: On foraging ecology of the scops owl (Otus scops) at the northern limit of its area. Tichodroma 20: 1-6. SASearch in Google Scholar

Šotnár K, Sárossy M, Harvančík S & Krištín A 2008: K potravnej ekológii výrika lesného Otus scops na severnej hranici areálu [On foraging ecology of the scops owl at the northern limit of its area], 14-15. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2008. Zborník abstraktov z 20. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 5.-6. 9. 2008. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Šteffek J 1993: Malakofauna z hniezda výra (Bubo bubo) na lokalite Skalky pri Rajeckých Tepliciach [The malacofauna in nest of the eagle owl (Bubo bubo) from locality "Skalky", nearby "Rajecké Teplice" town]. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti 15: 83-84. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Tatík J 1996: Jariabok hôrny kontra výr skalný [The hazel grouse vs. the eagle owl]. Poľovníctvo a rybárstvo 48(3): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Tirinda A 1986: Príspevok k potravnej analýze niektorých druhov sov na základe ich vývržkov zo severnej časti Podunajskej roviny [Contribution to the diet analysis from pellets of some owl species in northern part of the "Podunajská rovina" plain]. Student project [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Tirinda A 1993: Drobné zemné cicavce v potrave niektorých druhov sov v okolí Galanty [Micromammals as components of food of some owls in the Galanta district]. Tichodroma 5: 95-101. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Trnka A & Obuch J 2006: On the diet of short-eared owls (Asio flammeus) wintering in south-western Slovakia. Tichodroma 18: 71-72. SASearch in Google Scholar

Trnka R 2002: Kuvik kapcavý Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) [The Tengmalm's owl Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)]. Ochrana prírody Slovenska 2002(4): 29. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Trpák P 1988: Současná situace v ochraně sov v ČSR [Owl protection in ČSR - present state], 9-15. In: Sitko J & Trpák P (eds): Sovy 1986 - Sborník z ornitologické konference Přerov 14. a 15. 11. 1986. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem J. A. Komenského a Moravským ornitologickým sdružením v Přerově. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 164. [In Czech with English summary] ROSearch in Google Scholar

Tulis F 2010: The food of long-eared owl (Asio otus) from higher situated roost in Vtáčnik Mts. (Central Slovakia), 225-226. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 277. CASearch in Google Scholar

Tulis F & Baláž I 2008: Potravné spektrum zimujúcej populácie myšiarky ušatej (Asio otus) na lokalite Bojnice-kúpele [Food spectrum of wintering population of the long-eared owl (Asio otus) on locality "Bojnice-kúpele"], 288-294. In: Rózová Z (ed): Mladí vedci 2008. Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Edícia Prírodovedec č. 301. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 712. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Turček F 1946: Hromadný výskyt sovy ušatej (Asio otus otus L.) v zime 1943/44 [Mass occurrence of the long-eared owl (Asio otus otus L.) in winter 1943/44]. Príroda 1(9-10): 175. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Turček F 1946: Zásoby sovy obyčajnej [Supplies of the tawny owl]. Príroda 1(4): 76. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Turček F 1948: Výsledok rozboru chuchvalcov sovy ušatej eurázijskej [Results of the pellet analysis from the long-eared owl]. Príroda 3(4): 57-59. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Uhrin M & Pačenovský S 1997: Poznámky k výskytu sov (Strigiformes) v chránenej krajinnej oblasti Muránska planina [Notes on occurrence of the owls (Strigiformes) in the "Muránska planina" Landscape Protected Area]. Natura Carpatica 38: 193-198. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Urban P & Malatinec D 1994: Výskyt sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v CHKO BR Poľana [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis) in "Poľana" Landscape Protected Area/Biosphere reserve]. Tichodroma 7: 115-116. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Vďačný A 2001: Hniezdenie a zimovanie myšiarky močiarnej (Asio flammeus) na juhozápadnom Slovensku pri obci Pusté Úľany [Nesting and wintering of short-eared owl (Asio flammeus) in SW Slovakia near village Pusté Úľany]. Buteo 12: 139-140. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Veľký M s. a. [2000]: Ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) na juhu stredného Slovenska [Conservation of the barn owl (Tyto alba) in the south of central Slovakia], s. p. In: Kaňuch P (red): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov n. Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Veselovský T 2010: Zimovanie myšiarky ušatej (Asio otus) v meste Nitra [Wintering of the long-eared owl (Asio otus) in "Nitra" city], 232. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 277. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Vitázková B & Pačenovský S 2008: Kuvičok vrabčí opäť v Bratislave [Pygmy owl again in Bratislava]. Dravce a sovy 4(2): 10. [In Slovak with English summary] SA10.2478/v10262-012-0023-5Search in Google Scholar

Vondráček J 1978: Zur Nahrungsökolgie des Karpatenuhus, Bubo bubo. [On foraging ecology of the eagle owl, Bubo bubo] Beiträge zur Vogelkunde, Leipzig 24(1/2): 91-93. SASearch in Google Scholar

Vondráček J & Hošek V 1984: Příspěvek k potravní ekologii sovy pálené [Tyto alba guttata (Brehm)] z oblasti jižního Slovenska [Contribution to foraging ecology of the barn owl [Tyto alba guttata (Brehm)] in southern Slovakia]. Ochrana prírody 5: 135-147. [In Czech with Russian, English and German summaries] SASearch in Google Scholar

Vondráček J & Obuch J 1980: Porovnanie potravy výra skalného (Bubo bubo) v severných Čechách a na severozápadnom Slovensku [Diet comparison of the eagle owl (Bubo bubo) in northern Czechia and north-western Slovakia]. Ochrana prírody 1: 231-245. [In Slovak with summaries in Russian, German & English] SASearch in Google Scholar

Vrlík P 2001: Zachránený kuvik [The rescued little owl]. Vtáčie správy 8(1): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Zvářal K & Obuch J 1996: Porovnanie troch spôsobov zisťovania potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) na Zlínsku [A comparison of three types of acquirement of data on the diet of tawny owl (Strix aluco) in the Zlín Region]. Buteo 8: 119-122. [In Slovak with abstract & summary in English] SASearch in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo