1. bookVolume 5 (2011): Issue 2011 (January 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 4. Order Strigiformes, genera Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio

Published Online: 21 Aug 2012
Volume & Issue: Volume 5 (2011) - Issue 2011 (January 2011)
Page range: 137 - 163
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 4. Order Strigiformes, genera <italic>Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius</italic> & <italic>Asio</italic>

The aim of the bibliography is to provide a list of publications on raptors and owls of Slovakia as well as papers of Slovak authors on these birds. The first three parts focused on genera from orders Accipitrifromes and Falconiformes is followed now by the fourth part focused on genera from Strigiformes order. In total 392 citations are listed - 242 (61.7%) scientific and research articles, 59 (15.1%) popular articles, 21 (5.4%) qualification papers, 45 (11.5%) conference abstracts and 25 (6.4%) reports or other papers. The register of species, objective index and the author register enable better overview.

Keywords

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2008: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 1. Order Accipitriformes, genera Aquila, Hieraaetus & Haliaeetus. Slovak Raptor Journal 2: 119-142. DOI: 10.2478/v10262-012-0026-2.10.2478/v10262-012-0026-2Search in Google Scholar

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2009: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 2. Order Accipitriformes, genera Pernis, Milvus, Neophron, Gyps, Aegypius, Circaetus, Circus, Accipiter, Buteo & Pandion. Slovak Raptor Journal 3: 73-88. DOI: 10.2478/v10262-012-0036-0.10.2478/v10262-012-0036-0Search in Google Scholar

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2010: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco. Slovak Raptor Journal 4: 115-131. DOI: 10.2478/v10262-012-0055-x.10.2478/v10262-012-0055-xSearch in Google Scholar

Adamec M, Ondruš S & Obuch J 2002: Transfer hniezda a mláďat sovy dlhochvostej (Strix uralensis) [Transfer of the nest and young of the Ural owl (Strix uralensis)], 24-25. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2002. Zborník abstraktov zo 14. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 6.-7. septembra 2002. Vydavateľstvo Technickej univerzity, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Adamec M, Ondruš S & Obuch J 2003: Transfer hniezda a mláďat sovy dlhochvostej (Strix uralensis) [Transfer of nest and young in Ural owl (Strix uralensis)]. Buteo 13: 101-103. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Anonymus 1966: Metlou na dravca [With besom on raptor]. Poľovníctvo a rybárstvo 18(4): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 1994: Príde losica aj tohto roku? [Will the elk come this year too?] Slovenský východ 4/23(270): 1 (22.11.1994) [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 2006: Kuvik plačlivý (Athene noctua) [The little owl]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 2006: Myšiarka ušatá (Asio otus) [The long-eared owl]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Anonymus 2006: Výr skalný (Bubo bubo) [The eagle owl]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Baas-Francke E 2007: Praktická ochrana prírody v cirkevnom spoločenstve [Practical conservation in sacred community]. Petra, n. o. pre Environmentálnu subkomisiu Teologickej komisie pri KBS, Prešov, 54. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Babó T 1973: Sova dlhochvostá karpatská na západnom Slovensku [The Ural owl in western Slovakia]. Poľovníctvo a rybárstvo 25(5): 9. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Babó T 1977: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura) v okrese Nitra [Ural owl (Strix uralensis macroura) occurrence in Nitra region], 9-13. In: Randík A (ed): Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súčasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Československu", Nitra, 24.-25. septembra 1976. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spoločnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Československej ornitologickej spoločnosti, Bratislava, 107. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Babó T 1978: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura) v okrese Nitra [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis macroura) in "Nitra" district], 13. Sedláček K & Pecina P (eds): Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady "Dravci 1977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1977. 1. díl. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody & Ústřední výbor Českého mysliveckého svazu, Brno, 1-106. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Babó T & Štollmann A 1975: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura Wolf, 1810) na území západného Slovenska [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis macroura Wolf, 1810) in western Slovakia]. Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy 21: 269-271. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Balát F 1956: Potrava sovy pálené (Tyto alba) na jižní Moravě a na jižním Slovensku [Diet of the barn owl (Tyto alba) in southern Moravia and southern Slovakia]. Zoologické listy 5(3): 237-258. [In Czech with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Balát F 1965: Hnízdění kalouse pustovky Asio flammeus (Pontopp.) v jihozápadní části Slovenska [Nesting of short eared owl Asio flammeus (Pontopp.) in the south-western part of Slovakia]. Zoologické listy 14(2): 187-188. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Balázs C 2004: Pozorovanie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v Cerovej vrchovine [Observation of the Ural owl (Strix uralensis) in "Cerová vrchovina" uplands]. Chránené územia Slovenska 60: 32-33. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Baláž I & Ambros M 2006: Drobné cicavce (Insectivora, Rodentia) Chráneného areálu Dropie a jeho blízkeho okolia (Podunajská rovina) [Small mammals (Insectivora, Rodentia) of "Dropie" Protected Area and of its surroundings ("Podunajská rovina" plain)], 187-196. In: Adamec M & Urban P (eds): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. Zborník referátov z konferencie (14.-15. 10. 2005). Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 239. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Baláž M 2000: Príbeh sovy lesnej [The story of the tawny owl]. Vtáčie správy 7(2): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Balla M 1986: Neobvyklý obsah hniezda myšiarky ušatej (Asio otus) [Unusual contents of the long-eared owl's nest (Asio otus)]. Milvus 2[1985]: 122-123. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Balla M 2010: Ural owl (Strix uralensis) nesting in floodplain forest in the Východoslovenská rovina Plain. Slovak Raptor Journal 4: 105-108. SA10.2478/v10262-012-0052-0Search in Google Scholar

Bardon Z 2003: Monitoring dravcov a sov v južnej časti CHKO Veľká Fatra [Monitoring of raptors and owls in southern part of the "Veľká Fatra" Landscape Protected Area]. Thesis, 109 [Depon. in Department of Ecology and Environmental Education, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Bauer Z & Tichý J 1960: Puštík bělavý (Strix uralensis) a jeho prostředí v západní části Východních Karpat [The Ural owl and its habitats in western part of the "Východné Karpaty" Mts.]. Zoologické listy 9(4): 339-352. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Bednár F 2010: Hniezdenie sovy obyčajnej (Strix aluco) na poľovníckom posede [Nesting of the tawny owl (Strix aluco) in a hunter's stand]. Electronic publication [Downloaded on 3. 11. 2010 from http://www.birding.sk]Search in Google Scholar

Bednár F 2010: Hniezdenie výrika lesného (Otus scops) na sídlisku v Rimavskej Sobote [Nesting of the scops owl (Otus scops) in "Rimavská Sobota" town]. Electronic publication [Downloaded on 3. 11. 2010 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Bednár F 2010: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) s úlovkom hrdziaka hôrneho [The pygmy owl (Glaucidium passerinum) with the bank vole as prey]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Bednár F & Šotnár K 2011: Neobvyklé hniezdenie výrika lesného (Otus scops) v paneláku na sídlisku v Rimavskej Sobote (J Slovensko) [Unussual breeding of scops owl (Otus scops) in a prefab house in Rimavská Sobota]. Tichodroma 23: 50-52. [In Slovak with abstract in English] SASearch in Google Scholar

Benko Š 2003: Keď nieto koristi, dravce nehniezdia [If the prey is lacking, raptors are not breeding]. Vtáčie správy 10(1): 21. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Benko Š & Brinzík M 2005: Vták roka myšiarka ušatá [The Bird of the Year, the long-eared owl]. Vtáčie správy 12(1): 8. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Betáková T, Marcin J, Kollerová E, Molčányi T, Dravecký M, Németh J & Mizáková A 2005: Detection of an influenza virus in wild waterbirds migrating through Slovakia in autumn 2004. Acta virologica 49: 287-289. SASearch in Google Scholar

Bohucká M & Juráčková J 1983: Zimovanie myšiarok ušatých v intraviláne Michaloviec a rozbor ich potravy v zimných sezónach rokov 1974-75, 1976-77 a 1982-1983 [Wintering of the long-eared owls in intravilan of Michalovce town and food analysis in winter seasons 1974-75, 1976-77 and 1982-1983]. Highschool project, 20 & annexes [Depon. in Highschool of Pavol Horov in Michalovce]. [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Burkovský R 2002: Sovy v komíne [Owls in the chimney]. Ochrana prírody Slovenska 2002(2): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Ceľuch M & Sárossy M 2000: Na pomoc plamienke driemavej [Helping the barn owl]. Vtáčie správy 7(2): 6-7. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Cepák J 2008: Výr velký. Bubo bubo. Výr veľký. Eurasian eagle-owl, 239-241. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Čapek M 1991: A further nesting of Ural owl Strix uralensis in the Moravskoslezské Beskydy mountains (northern Moravia, Czechoslovakia). Časopis Slezského muzea, Opava, Serie A, Historia Naturalis 40: 89-90. SASearch in Google Scholar

Červený J & Obuch J 1988: Drobní savci v potravě puštíka obecného v Pošumaví [Small mammals in the diet of the tawny owl in the "Pošumavie" region]. Lynx, n. s. 24: 5-14. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Červený J & Obuch J 1999: Rozbor potravy výra velkého (Bubo bubo) v jihozápadních Čechách se zvláštním zřetelem na savce (Mammalia) [Analysis of the eagle owl's (Bubo bubo) food in south-western Bohemia regarding especially the mammals (Mammalia)]. Lynx, n. s. 30: 35-60. [In Czech with English abstract] SASearch in Google Scholar

Červený J & Obuch J 2000: Co loví výr v našich honitbách [What is the eagle owl preying in our hunting ground]. Svět myslivosti 1(5): 4-5. [In Czech] PASearch in Google Scholar

Chrenková M 2011: Žije ešte u vás kuvik? Výzva k spolupráci pri mapovaní výskytu kuvika obyčajného [Is the little owl still living nearby you? Call for collaboration in little owl survey]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.sk]Search in Google Scholar

Chrenková M & Dobrý M 2010: Žije ešte u nás kuvik? Výzva k spolupráci [Is the little owl still living nearby us? Call for collaboration]. Dravce a sovy 6(2): 24-25. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Chrenková M & Dobrý M 2011: Žije ešte u nás kuvik? Výzva RPS na mapovanie kuvika obyčajného [Is the little owl still living nearby us? Call of RPS for collaboration in the little owl suvey]. Vtáky 6(1): 9. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Danko Š 1986: Sovy (Strigiformes) [Owls (Strigiformes)], 130-140. In: Možnosti SZOPK pri ochrane fauny SSR, Metodicko-námetová príručka č. 6. ÚV SZOPK, Bratislava, 201. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Danko Š 1988: Doterajšie poznatky o kuvičkovi vrabčom (Glaucidium passerinum) vo Východoslovenskom kraji [Existing information on the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in the "Východoslovenský kraj" region]. Haja 3-4: 61-73. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 1991: Niekoľko poznatkov o potrave sovy obyčajnej (Strix aluco) na východnom Slovensku [Remarks on the diet of the tawny owl (Strix aluco) in East Slovakia]. Buteo 4[1989]: 93-102. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 1991: Výskyt výrika obyčajného (Otus scops) na východnom Slovensku [The Occurrence of scops owl (Otus scops) in East Slovakia]. Buteo 4[1989]: 57-62. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 1992: Hniezdo výra skalného (Bubo bubo) s piatimi mláďatami [Nest of the eagle owl (Bubo bubo) with five young]. Buteo 5[1990]: 88-91. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š 2008: Migrácia, zimovanie a hniezdenie myšiarky močiarnej (Asio flammeus) na východnom Slovensku [Migration, wintering and breeding of the short-eared owl (Asio flammeus) in Eastern Slovakia]. Tichodroma 20: 27-39. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Chavko J 2002: Myšiarka močiarna (Asio flammeus) [The short-eared owl (Asio flammeus)], 376-378. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Karaska D 2002: Výr skalný (Bubo bubo) [The eagle owl], 360-362. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š, Karaska D & Krištín A 2002: Sova dlhochvostá (Strix uralensis) [The Ural owl], 371-373. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š, Karaska D & Kropil R 2002: Belaňa tundrová / Sova snežná (Nyctaea scandiaca) [The snowy owl], 363. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Pačenovský S 1995: Hniezdenie výrika obyčajného (Otus scops) na východnom Slovensku [Breeding of scops owl (Otus scops) in Eastern Slovakia]. Buteo 7: 67-71. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Sárossy M 2002: Výrik obyčajný / Výrik lesný (Otus scops) [The scops owl], 358-360. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Štollmann A 1978: Výskyt drobných hmyzožravcov a hlodavcov v juhovýchodnej časti Košickej kotliny zistený na základe rozboru sovích vývržkov [Occurence of small insectivorous mammals and rodents found in owl pellets in south-eastern part of the "Košická kotlina" basin]. Zborník Východoslovenského múzea 18AB[1977]: 57-62. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Danko Š & Švehlík J 1971: Poznámky k výskytu, hniezdnej bionómii a etológii sovy dlhochvostej (Strix uralensis Pallas) na východnom Slovensku [Notes to the occurrence, nest bionomy and ethology of the Ural owl (Strix uralensis Pallas) in eastern Slovakia]. Československá ochrana prírody 12: 79-91. [In Slovak with Russian, English and German summaries] SASearch in Google Scholar

Darolová A 1976: Potrava plamienky driemavej. Výskum potravy plamienky driemavej - Tyto alba (Scop., 1769) na južnom Slovensku na základe rozboru vývržkov [Diet of barn owl. Research on the barn owl's diet - Tyto alba (Scop., 1769) in southern Slovakia based on the pellet analysis]. Biology Olympiad, 46 [Depon. in High school Banská Bystrica] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Darolová A 1982: Niektoré aspekty potravnej ekológie výra skalného - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) v Malých Karpatoch a poznámky k osteologickým materiálom z jeho hniezd [Some aspects of foraging ecology of the eagle owl - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) in the "Malé Karpaty" Mts. and notes on the osteological material from its nests]. Thesis, 66 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Darolová A 1990: Food composition in the eagle owl (Bubo bubo) in Small Carpathians. Biológia 45(10): 831-840. SASearch in Google Scholar

Demeter G 2005: Zimný a hniezdny výskyt myšiarky močiarnej (Asio flammeus) v okolí Tekovských Lužian (JZ Slovensko) [Winter occurrence and breeding of the short-eared owl (Asio flammeus) in the Tekovské Lužany area (SW Slovakia)]. Tichodroma 17: 108-110. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Dobrý M 2009: K rozšíreniu kuvika plačlivého a jeho habitatovým nárokom [On distribution of the little owl and its habitat preferences]. Vtáky 4(1): 4-5. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Dobrý M 2010: Distribúcia a abundancia kuvika plačlivého (Athene noctua, Scopoli 1769) na Podunajskej rovine [Distribution and abundance of the little owl (Athene noctua, Scopoli 1769) on the "Podunajská rovina" plain]. Thesis, 86 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Dobrý M 2010: Kuvik plačlivý (Athene noctua) [The little owl]. Dravce a sovy 6(1): 18. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Dravecký M 2004: Výskyt sov dlhochvostých (Strix uralensis) v centre mestskej aglomerácie Košice, Východné Slovensko [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis) in the city centre of Košice, eastern Slovakia], 9-10. In: Kropil R (ed): Aplikovaná arnitológia 2004. Zborník abstraktov zo 16. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 27.-28. augusta 2004. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Dravecký M & Obuch J 2009: Contribution to the knowledge on the synanthropization and dietary specialization of the Ural owl (Strix uralensis) in urban environment of Košice city (East Slovakia). Slovak Raptor Journal 3: 51-60. SA10.2478/v10262-012-0033-3Search in Google Scholar

Dubravský A, Šnírer L & Harvančík S 2010: Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky plamienky driemavej - Tyto alba na Strednom a Hornom Ponitrí [Monitoring and improving of nesting possibilities of the barn owl in the "Stredné Ponitrie" and "Horné Ponitrie" regions]. Vtáky 5(1): 6-7. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Ferenc M 1975: Sova dlhochvostá Strix uralensis [The Ural owl]. Živa 23(6): 232. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Folk Č 1956: Příspěvek k bionomii a potravě kalouse ušatého (Asio otus) [Contribution to bionomy and diet of the long-eared owl]. Zoologické listy 5: 271-280. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Fortuna J 1992: Drobné zemné cicavce v poľnohospodárskej krajine ako potravná báza sov [Small terrestrial mammals in agricultural area as food supply for the owls]. Thesis, 86 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Ginter F 1971: Príspevok k poznaniu potravy myšiarky ušatej (Asio otus) a kuvika obyčajného (Athene noctua) na juhozápadnom Slovensku [Contribution to knowledge of the long-eared owl's (Asio otus) and the little owl's (Athene noctua) diet]. Poľovnícky zborník 1: 55-68. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Gúgh J 2009: Mláďatá vtákov [Young of the birds]. Vtáky 4(2): 14. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Gúgh J 2009: Poruchové komíny - pasca pre kuviky plačlivé [Demaged chimneys - a trap for the little owls]. Vtáky 4(3): 12. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Harvančík S 2009: Sovy Slovenska vo fotografii. Owls of Slovakia in pictures. Eulen der Slowakei im Bild. Dansta, Daniela Stanislavová, Prievidza, 136. ROSearch in Google Scholar

Harvančík S, Dubravský A & Šnírer L 1991: K výskytu výrika obyčajného v Ipeľskej kotline [On occurence of the scops owl in the "Ipeľská kotlina" basin]. Živa 39(5): 228. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Hoľma J & Michalec R 2002: Pomôžme sovám [Let's help the owls]. Tatry 41(2): 7. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Horčík M 2001: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 4. časť [From research of slopes of the "Silická planina" plateau]. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 32(4): 19-22. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Hošek V 2008: Čakanie sa oplatilo [It was worth to wait]. Vtáky 3(3): 8. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Hrabár S 1903: Az urali bagoly fészkelése hazánkban [On breeding of the Ural owl in our country]. Természettudományi közlöny 35(408): 522-525. [In Hungarian] SASearch in Google Scholar

Hrabár S 1926: Megfigyelések az urali bagolyról [Observations of the Ural owl]. Aquila 32-33: 166-169. [In Hungarian with German summary] SASearch in Google Scholar

Hrabár S 1926 Nyctea nivea Thumb. Aquila 32-33: 251. [In Hungarian with German summary] SASearch in Google Scholar

Hrtan E 1986: Osem vyvedených mláďat kuvika obyčajného (Athene noctua) z jedného hniezda [Eight fledged youngs of the little owl (Athene noctua) from one nest]. Milvus 2[1985]: 121-122. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Hrtan E 2010: The nesting of the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) in a man-made building. Slovak Raptor Journal 4: 103-104. SA10.2478/v10262-012-0051-1Search in Google Scholar

Hudeček J 1983: Jediný doklad o výskytu sovice krahujové (Surnia ulula) na východním Slovensku [The only documented occurence of the hawk owl (Surnia ulula) in eastern Slovakia]. Sylvia 22: 76-77. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Imrich P 2005: Sova dlhochvostá šarišská [The Ural owl from the "Šariš" region]. Vtáčie správy 12(1): 16. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Jamriška J & Melišková M 2007: The first record of Carnus hemapterus (Diptera: Carnidae) on nestlings of the tawny owl (Strix aluco). Acta Zoologica Universitatis Comenianae 47(2): 143-144. SASearch in Google Scholar

Kacerová V 2005: Nález sovy dlhochvostej - uralky [Finding of the Ural owl]. Chránené územia Slovenska 65: 22. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kaľavský M, Latková H, Fenďa P & Plachý J 2010: Roztoče (Acarina: Mesostigmata) a blchy (Siphonaptera) v búdkach výrika lesného (Otus scops) v centrálnej Transylvánii, Rumunsko (predbežné výsledky) [Mites (Acarina: Mesostigmata) and fleas (Siphonaptera) in nestboxes of the scops owl (Otus scops) in central Transylvania, Romania. Preliminary results], 108. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 277. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Kalivodová E & Máchal O 1976: Hniezdenie výra na Devínskej Kolybe [Breeding of the eagle owl in the area of "Devínska Kobyla" hills]. Bratislava 3(2): 61. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kaňuch P 1997: Neberte nám domov! [Don't take our homes!] Vtáčie správy 4(1): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kaňuščák P 2008: Tri prípady odchýlneho zafarbenia peria u myšiarky ušatej (Asio otus) na Slovensku [Three cases of different colouring of the long-eared owl (Asio otus) in Slovakia]. Crex 28: 149-153. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Karaska D 1987: Hniezdenie myšiarky ušatej (Asio otus) na zemi [Ground nesting of the long-eared owl (Asio otus)]. Tichodroma 1: 131-132. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Karaska D 1987: Kráľ noci [King of the night]. Orava 28[98](44; 4. 11. 1987): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Karaska D 1995: Zvláštne prípady hniezdenia výra skalného (Bubo bubo) [Atypical cases of nesting by eagle owl (Bubo bubo)]. Buteo 7: 72-74. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Karaska D s. a. [2000]: Podpora hniezdenia sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Orave (severné Slovensko) [The nest supporting on the Ural owl (Strix uralensis) in "Orava" region (northern Slovakia)]. In: Kaňuch P (ed): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov n. Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Karaska D 2005: Názov druhu: výr skalný (Bubo bubo) [Species name: eagle owl (Bubo bubo)], 673-674. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Karaska D 2007: Large numbers of young in nests of tawny owls (Strix aluco). Slovak Raptor Journal 1: 53-56. SA10.2478/v10262-012-0010-xSearch in Google Scholar

Karaska D 2007: Unusual nesting by Tengmalm's owls (Aegolius funereus) in Orava. Slovak Raptor Journal 1: 57-58. SA10.2478/v10262-012-0011-9Search in Google Scholar

Karaska D, Michalec R & Hoľma J 1997: Hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Orave [Nesting of the Ural owl (Strix uralensis) in the Orava Region]. Buteo 9: 85-92. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Keve A, Kohl I, Matoušek F, Mošanský A, Rucner-Kroneisl R 1962: Über die taxonomische Stellung der Südost-Europäischen Steinkäuze, Athene noctua (Scop.) [On taxonomic categorization of the little owl, Athene noctua (Scop.)]. Larus 14: 26-67. SASearch in Google Scholar

Klaus S, Klaus M & Bräsecke R 1982: Beobachtungen an einem Brutplatz des Sperlingskauzes in der Belaer Tatra (Belanske Tatry, ČSSR) [Observations on nesting place of the pygmy owl in the "Belanské Tatry" Mts., ČSSR]. Der Falke 29: 330-336. SASearch in Google Scholar

Kloubec B & Obuch J 2003: Rozšíření drobných savců na Šumavě na základě analýzy potravy sýce rousného (Aegolius funereus) [Distribution of small mammals based on diet analysis of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in the "Šumava" region]. Silva Gabreta 9: 183-200. [In Czech with abstract in English] SASearch in Google Scholar

Kloubec B & Pačenovský S 1996: Hlasová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v jižních Čechách a na východním Slovensku: cirkadiánní a sezónní průběh, vlivy na její intenzitu [Vocal activity of Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in Southern Bohemia and Eastern Slovakia: circadian and seasonal course, effects on intensity]. Buteo 8: 5-22. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Kloubec B & Vacík R 1990: Náčrt potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v Československu [Outline of food ecology of Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in Czechoslovakia]. Tichodroma 3: 103-125. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Kloubec B, Obuch J & Pokorný J 1999: The diet of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in the Czech Republic. Buteo Supplement: 53-54. CASearch in Google Scholar

Kloubec B, Bufka L & Obuch J 2005: Puštík bělavý (Strix uralensis) na Šumavě: nárůst populace, další prokázaná hnízdění a poznatky o skladbě potravy [Ural owls (Strix uralensis) in Šumava Mountains: population increase, new records and notes to diet composition]. Buteo 14: 69-75. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Kňaze I 1995: Zahniezdenie kuvika plačlivého (Athene noctua) vo vtáčej búdke [The little owl (Athene noctua) nesting in the nestbox]. Moravský ornitolog 4: 22. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Kocian A & Štollmann A 1963: Výskyt sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macrorura Wolf, 1810) na severozápadnom Slovensku [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis macrorura Wolf, 1810) in north-western Slovakia]. Biológia 18(7): 533-534. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Kočí J, Šiška Š & Schuchmann J 2010: Výrik lesný Otus scops - v širšom okolí Piešťan [The scops owl Otus scops - in surroundings of Piešťany town]. Electronic publication [Downloaded on 3. 11. 2010 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Kontšer L 1949: Odsúdený na smrť? [Condemned to death?] Príroda 4(2): 22. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Korňan M 2008: Prvé dokázané hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v Krivánskej Fatre (S Slovensko) [The first documented breeding record of the Ural owl (Strix uralensis) in Krivánska Fatra Mts. (N Slovakia)]. Tichodroma 20: 140-142. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Kotus J 1995: Akcia Strix aluco [The "Strix aluco" project]. Vtáčie správy 2(1-2): 10. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Kraus J & Hanousková V 2009: Hniezdenie myšiarok ušatých v hniezdnej podložke pre bociany [The long-eared owl nesting in the nest-support for the white storks]. Vtáky 4(3): 16. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Krišovský P 2005: Myšiarka z ulice [The long-eared owl from the street]. Vtáčie správy 12(3): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Krištín A, Latková H & Sándor K A 2011: Orthoptera and Mantodea in foraging territories of the scops owl Otus scops in Central Romania. Linzer biologische Beiträge 43(2): 1483-1490. SASearch in Google Scholar

Krištín A, Mihók J, Danko Š, Karaska D, Pačenovský S, Saniga M, Boďová M, Balázs C, Šotnár K, Korňan J & Olekšák M 2006: Rozšírenie, početnosť a ochrana Strix uralensis na Slovensku [Distribution, abundance and conservation of the Ural owl Strix uralensis in Slovakia], 29. In: Stloukal E (ed): Zborník abstraktov z konferencie 12. Feriancove dni. Faunima, Bratislava, 61. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Krištín A, Mihók J, Danko Š, Karaska D, Pačenovský S, Saniga M, Boďová M, Balázs C, Šotnár K, Korňan J & Olekšák M 2007: Distribution, abundance and conservation of the Ural owl Strix uralensis in Slovakia, 8-15. In: Müller J, Scherzinger W & Moning C (eds): European Ural owl workshop. Bavarian Forest National Park. Europäischer Habichtskauzworkshop [Tagungsbericht - Heft 8]. National Park Bayerischer Wald, Grafenau, 92. SASearch in Google Scholar

Krištín A & Sárossy M 2002: Orthoptera und Mantodea in Nahrungsterritorien der mediterranen Eulenart Otus scops in der Slowakei [Orthoptera and Mantodea in foraging territories of mediterranean owl Otus scops in Slovakia]. Linzer biologische Beiträge 31(1): 467-473. [In German with English abstract] SASearch in Google Scholar

Krištof J 1972: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) na južnom Slovensku [The pygmy owl (Glaucidium passerinum) in south Slovakia]. Ochrana fauny 6(1): 31. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Krištofík J, Mašán P, Šustek Z & Kloubec B 2003: Arthropods (Pseudoscorpionida, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of the Tengmalm's owl, Aegolius funereus. Biologia 58(2): 231-240. SASearch in Google Scholar

Kropil R 1990: K potravnej špecializácii myšiarky ušatej (Asio otus) na vrabca domového (Passer domesticus) počas zimy [On foraging specialization of the long-eared owl (Asio otus) in winter on the house sparrow (Passer domesticus)]. Tichodroma 3: 173-176. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Kropil R 2002: Myšiarka ušatá (Asio otus) [The long-eared owl], 374-376. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Kropil R & Ondruš S 1990: Výskyt belane tundrovej (Nyctea scandiaca) pri Slovenskej Ľupči [The occurence of the snowy owl (Nyctea scandiaca) near Slovenská Ľupča]. Buteo 3[1988]: 109-110. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Latková H 2007: Plamienka driemavá na Hornom Záhorí a poznámky k ochrane búdok proti predátorom [The barn owl in the "Horné Záhorie" region and notes on nestbox protection against the predators]. Vtáky 2(3): 7. [In Slovak] SA10.2478/v10262-012-0024-4Search in Google Scholar

Latková H 2007: Zaujímavosť zo záhoráckeho plamienkovníka [Interesting cases from nesting of the barn owl in nestbox]. Dravce a sovy 3(2): 7. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Latková H 2008: Inventarizačný výskum populácie plamienky driemavej (Tyto alba) na Hornom Záhorí v rokoch 2002-2003 [Ornithological research of the barn owl (Tyto alba) population in Horné Záhorie]. Crex 28: 144-148. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Latková H 2008: Potravná ekológia plamienky driemavej (Tyto alba) v podmienkach horného Záhoria [Feeding ecology of the barn owl (Tyto alba) in Upper Záhorie region], 243-249. In: Rózová Z (ed): Mladí vedci 2008. Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Edícia Prírodovedec č. 301. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 712. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Latková H 2008: Seasonal changes in food composition of the barn owl (Tyto alba) in the northern part of the Záhorie region. Slovak Raptor Journal 2: 107-112. SA10.2478/v10262-012-0024-4Search in Google Scholar

Latková H 2008: Smutný príbeh z výrikova alebo "neštastie v nešťastí" [Sad story about the scops owl]. Dravce a sovy 4(2): 15. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Latková H 2009: Ekológia výrika lesného (Otus scops) v Transylvánii (Rumunsko). Čiastočné výsledky z roku 2008 [Ecology of the scops owl (Otus scops) in Transylvania (Romania). Preliminary results from 2008], 453-460. In: Rózová Z et al. (eds): Mladí vedci 2009. Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Edícia Prírodovedec č. 362. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 1457. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Latková H 2009: Využitie hlasovej individuality pri výskume sov [The role of vocal individuality in owl research]. Dravce a sovy 5(2): 10-11. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Latková H 2010: Pozoruhodné prípady hniezdenia myšiarky ušatej (Asio otus) [Interesting cases of the long-eared owl (Asio otus) breeding]. Dravce a sovy 6(1): 32. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Latková H 2011: Výrik lesný (Otus scops) ako indikátor zachovanej vidieckej krajiny v centrálnej Transylvánii (Rumunsko) [The scops owl (Otus scops) as indicator of sustentative rural environment in central Transylvania (Romania)]. PhD. thesis, 133 [Depon. in Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre] [In Slovak with English abtract] QPSearch in Google Scholar

Latková H & Kaľavský M 2005: Plamienka driemavá (Tyto alba). Správa za rok 2004 [The barn owl (Tyto alba). Report from 2004]. Dravce a sovy 1(1): 15. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Latková H, Kaľavský M & Sárossy M 2004: Reštitúcia plamienky driemavej (Tyto alba) v Borskej nížine [The restitution of the barn owl (Tyto alba) in "Borská nížina" lowland], 26. In: Kropil R (ed): Aplikovaná arnitológia 2004. Zborník abstraktov zo 16. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 27.-28.augusta 2004, Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Lendl A 1912: Faunisztikai adatok [Faunistic data]. Aquila 19: 463. [In Hungarian and German] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 1998: Za výrikmi [Visiting the scops owls]. Vtáčie správy 5(1-2): 4-5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Lengyel J 2001: Hniezdenie myšiarok močiarnych (Asio flammeus) v okrese Nové Zámky v roku 1998 a hniezdne výskyty v roku 1999 [Breeding of marsh owls (Asio flammeus) in Nové Zámky District (SW Slovakia) in 1998, and breeding records in 1999]. Buteo 12: 141-144. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2004: Výskyty sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Podunajskej nížine (juhozápadné Slovensko) v zime 2002-2003 [The occurrence of Ural owl (Strix uralensis) in the Danube lowland (southwest Slovakia) in winter 2002-2003]. Tichodroma 16: 71-74. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2006: Krúžkovanie myšiarok močiarnych (Asio flammeus) v okolí Nových Zámkov (JZ Slovensko) a poznámky k odchytom v rokoch 2000-2005 [Ringing of short-eared owl (Asio flammeus) in Nové Zámky surrounding (SW Slovakia) and notes to ringed birds from 2000-2005]. [In Slovak with English abstract] Tichodroma 18: 83-87. SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2007: Nová pracovná skupina pre myšiarku močiarnu (Asio flammeus). Výzva k zapojeniu sa do monitoringu druhu [New working group for the short-eared owl (Asio flammeus). Call for collaboration in monitoring of the species]. Dravce a sovy 3(1): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Lengyel J 2009: Myšiarka močiarna (Asio flammeus). Správa za rok 2008 [The short-eared owl (Asio flammeus). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 19. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Lengyel J 2010: Myšiarka močiarna (Asio flammeus) [The short-eared owl (Asio flammeus)]. Dravce a sovy 6(1): 20. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Lengyel J & Sulan J 2010: Starostlivosť o hendikepované živočíchy v južnej časti Nitrianskeho kraja [Care of disabled animals in southern part of Nitra county]. Dravce a sovy 6(2): 20-21. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Lešičko M 2001: Príspevok k poznaniu početnosti sovy lesnej (Strix aluco) v inundačnom území Dunaja [Contribution to knowledge of the tawny owl's (Strix aluco) abundance in Danube flood zone], 19. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2001 - Zborník abstraktov. Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, 25. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Lešičko M 2001: Príspevok k poznaniu početnosti sovy lesnej (Strix aluco) v lužných lesoch Podunajska (Slovensko) [Contribution to the knowledge of the abundance of the tawny owl (Strix aluco) in the floodplain forests of Danube river (Slovakia)]. Tichodroma 14: 50-51. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Lilgová Z 1998: Analýza potravy výra skalného (Bubo bubo Linnaeus, 1758) v regióne Turca [Analysis of the eagle owl's (Bubo bubo Linnaeus, 1758) diet in "Turiec" region]. Thesis, 65 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University & Institute of Zoology of SAV, Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Lisková E 2007: Búdky pre plamienku driemavú [Nestboxes for the barn owl]. Vtáky 2(4): 16. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Literák I & Boucný D 1985: Hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) ve Slovenském krasu [Nesting of the Ural owl (Strix uralensis) in the "Slovenský kras" karst area]. Biológia 40(2): 232. [In Czech] SASearch in Google Scholar

Májsky J 1984: Pomôžme výskumu - sovie vývržky - cenný materiál [Let's help to research - owl pellets - valuable material]. Poľovníctvo a rybárstvo 36(7): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Matoušek B 1955: Hniezdenie výrika obyčajného európskeho - Otus scops (Linn.) na juhozápadnom Slovensku [Nesting of the scops owl - Otus scops (Linn.) in south-western Slovakia]. Biológia 10: 68-75. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Matoušek F 1968: Niekoľko nových poznatkov o avifaune Žitného ostrova [Some notes on birds of the "Žitný ostrov" area]. Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy 14(2): 151-156. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Matula J 2006: Drobné zemné cicavce v potrave vybraných druhov sov [Small terrestrial mammals in diet of the selected owl species]. Bachelor thesis, 23 [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Mauks V 1913: Nyctea ulula (L.). Aquila 20: 522. [In Hungarian and German] SASearch in Google Scholar

Mihók J 2006: Sova dlhochvostá (Strix uralensis) - monitoring a praktická ochrana v hospodárskych lesoch okolia Košíc (východné Slovensko) [The Ural owl (Strix uralensis) - monitoring and practical conservation in managed woodlands in the Košice area (Eastern Slovakia)]. Dravce a sovy 2(2): 32-33. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Mihók J & Lipták J 2010: Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) nesting in a nest box on a very high voltage electricity pylon. Slovak Raptor Journal 4: 99-101. SA10.2478/v10262-012-0049-8Search in Google Scholar

Mikiara Š 1992: Skoré zahniezdenie kuvika obyčajného (Athene noctua) [Early Breeding of the little owl (Athene noctua)]. Buteo 5[1990]: 91-92. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Mikusek R, Kloubec B & Obuch J 2001: Diet of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in eastern Central Europe. Buteo 12: 47-60. SASearch in Google Scholar

Mošanský A 1956: Rozšírenie a systematické postavenie sovy uralskej (Strix uralensis Pall.) na Slovensku [Distribution and taxonomic categorization of the Ural owl (Strix uralensis Pall.) in Slovakia], 4-7. In: Sborník přednášek 1. celostátní konference ČSOS v Praze, Praha, 126. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Mošanský A 1958: Príspevok k otázke systematického postavenia sovy uralskej (Strix uralensis) v Karpatoch a niekoľko poznámok k jej bionómii [Contribution to taxonomic categorization of the Ural owl (Strix uralensis) in Carpathians and some notes on its bionomy]. Sylvia 15: 55-66. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Mošanský A 1962: O hniezdení a hniezdnom spoločenstve myšiarky močiarnej starosvetskej, Asio flammeus (Pontop.) na Slovensku [On nesting and relations in nesting community of the short-eared owl, Asio flammeus (Pontop.) in Slovakia]. Zoologické listy 11(4): 323-326. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Mošanský A & Sládek J 1958: Nové poznatky o rozšírení a výskyte sov na Slovensku [New data on distribution and occurence of owls in Slovakia]. Sylvia 15: 43-53. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Noga M 2002: Poznámky k zimoviskám myšiarky ušatej (Asio otus) na západnom Slovensku [Notes about the winter roosting sites of the long-eared owl (Asio otus) in Western Slovakia]. Tichodroma 15: 53-59. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M 2004: Potrava plamienky driemavej Tyto alba na Záhorí [Diet of the barn owl Tyto alba in the "Záhorie" region], 154-155. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Noga M 2005: Výr skalný (Bubo bubo) na nížine [The eagle owl (Bubo bubo) in lowland]. Dravce a sovy 1(1): 16-17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Noga M 2005: Výr skalný (Bubo bubo) v CHVÚ Malé Karpaty (rozšírenie, početnosť, priaznivý stav druhu, ohrozenosť) [The eagle owl (Bubo bubo) in SPA "Malé Karpaty" (distribution, abundance, favourable conservation status, threats)]. Final report, 15 [Depon. in Raptor Protection of Slovakia, Bratislava] [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Noga M 2007: Zimovanie a potravná ekológia myšiarky ušatej (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku [Wintering and foraging ecology of the long-eared owl (Asio otus) in south-western Slovakia]. Thesis, 102 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Noga M 2008: Krátka informácia o zimnom sčítaní myšiarok ušatých (Asio otus) v zimách 2005/2006 a 2006/2007 [Short note on winter census of the long-eared owls (Asio otus) in winters 2005/2006 and 2006/2007]. Dravce a sovy 4(1): 24-25. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M 2009: Sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na zimoviskách v rokoch 2005-2008 na juhozápadnom Slovensku [Census of the long-eared owls (Asio otus) on winter roosts in south-western Slovakia in 2005-2008], 135. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 251. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Noga M 2009: Winter breeding of the long-eared owl (Asio otus) in South-Western Slovakia. Slovak Raptor Journal 3: 61-62. SA10.2478/v10262-012-0034-2Search in Google Scholar

Noga M 2009: Zimné sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku 2007/2008 a 2008/2009 [Winter census of the long-eared owls (Asio otus) in south-western Slovakia in 2007/2008 and 2008/2009]. Dravce a sovy 5(1): 23. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M 2010: Názov druhu: Výr skalný (Bubo bubo) [Species name: The eagle owl (Bubo bubo)], 23-27. In: RPS: Aktualizácia definovania priaznivého stavu vybraných druhov dravých vtákov. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 32. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Noga M 2010: Proti gustu žiaden dišputát [Different strokes for different folks]. Dravce a sovy 6(1): 31. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Noga M 2010: Zimné sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku 2009/2010 [Winter census of the long-eared owls (Asio otus) in south-western Slovakia in 2009/2010]. Dravce a sovy 6(1): 21. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Noga M & Obuch J 2004: Hraboš severský Microtus oeconomus v potrave sov na Slovensku [Microtus oeconomus in the owl's diet in Slovakia], 195-196. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Noga M et al. 2005: Predbežné výsledky sčítania myšiarok ušatých (Asio otus) na zimoviskách v zime 2004/2005 [Preliminary results from census of the long-eared owls (Asio otus) on winter roosts in winter 2004/2005]. Dravce a sovy 1(1): 21. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Novák A 1961: Príspevok k nidobiológii výrika malého (Otus scops) na Slovensku [Contribution to nidobiology of the scops owl (Otus scops) in Slovakia]. Biológia 16(4): 289-291. [In Slovak with Russian and German abstracts] SASearch in Google Scholar

Novotný I 1959: Sovice sněžní (Nyctea scandiaca) v Československu [The snowy owl in Czechoslovakia]. Sylvia 16: 276-279. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Nuhličková S 2010: Čo láka kuviky k sprašovým stenám? [What is attracting the little owls to loess walls?] Vtáky 5(1): 8. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1977: Niektoré možnosti využitia nálezísk kostí z potravy sov na skalách [Some possibilities how to use the bones from owl's food found in the deposits on rocks], 29-34. In: Randík A (ed): Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súčasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Československu", Nitra, 24.-25. septembra 1976. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spoločnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Československej ornitologickej spoločnosti, Bratislava, 107. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1978: Niektoré možnosti využitia nálezísk kostí z potravy sov na skalách [Some possibilities how to use the bones from owl's food found in the deposits on rocks], 18. Sedláček K & Pecina P (eds): Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady "Dravci 1977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1977. 1. díl. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Státní ústav památkové péče a ochrany pŕírody & Ústřední výbor Českého mysliveckého svazu, Brno, 1-106. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 1978: Príspevok k výskytu netopierov (Chiroptera) v potrave výra skalného (Bubo bubo) [Contribution to occurence of bats (Chiroptera) in diet of the eagle owl (Bubo bubo)]. Vlastivedný zborník Považia 13: 259-263. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1979: Náčrt potravnej ekológie výrov skalných (Bubo bubo) sídliacich v ŠPR Boky [Foraging ecology of the eagle owls (Bubo bubo) in the "Boky" Nature Reserve], 64-69. In: Sládek J (ed): XIV. tábor ochrancov prírody 1978 Kyslinky, Zvolen, Prehľad odborných výsledkov. OV SZOPK & ONV OK, Prievidza & Zvolen, 74. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1980: Náčrt potravnej ekológie výra skalného [Foraging ecology of the eagle owl]. Vlastivedný zborník Považia 14: 245-265. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1980: Náčrt potravnej ekológie výra skalného (Bubo bubo) na Hornej Nitre [Foraging ecology of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Horná Nitra" region], 99-103. In: Galvánek J & Šimurková A (eds): XV. tábor ochrancov prírody 1979, Prehľad odborných výsledkov. OK ONV, OPS & OV SZOPK, Prievidza, 134. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1980: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) a iné osteologické nálezy z Hornej Nitry [Diet of the tawny owl (Strix aluco) and other osteological finds from the "Horná Nitra" region], 104-105. In: Galvánek J & Šimurková A (eds): XV. tábor ochrancov prírody 1979, Prehľad odborných výsledkov. OK ONV, OPS & OV SZOPK, Prievidza, 134. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1981: Odraz zmien v prírodnom prostredí na zložení potravy niektorých druhov sov (Striges) [Reflection of changes in natural habitat on diet composition of some owl species (Striges)], 167-169. In: Okáli I (ed): Spoločenský význam zoologických výskumov pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 410. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1982: Náčrt potravnej ekológie sov (Striges) v strednej časti Turca [Foraging ecology of owls (Striges) in the middle part of the "Turiec" region]. Kmetianum 6: 81-106. [In Slovak Russian and German summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1983: Je sova múdry vták? [Is the owl a wise bird?] Slovensko 7(5): 20-21. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Obuch J 1983: Nové poznatky o potrave sov (Striges) v Turčianskej časti CHKO Veľká Fatra [New data on owl's (Striges) diet in the "Veľká Fatra" Landscape Protected Area], 39-45. In: Vestenický K & Čuboňová K (eds): 18. tábor ochrancov prírody 1982, Prehľad odborných výsledkov. OK ONV, Martin, 111. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1985: K potrave výra skalného (Bubo bubo) v okrese Považská Bystrica [On diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Považská Bystrica" district], 103-108. In: Galvánek J & Gregor J (eds): XIX. tábor ochrancov prírody 1983, Prehľad odborných výsledkov. ÚV SZOPK & OK ONV, Bratislava & Považská Bystrica, 141. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1985: Materiály k potrave sovy obyčajnej (Strix aluco) na Slovensku v rokoch 1977 až 1982 [Data on diet of the tawny owl (Strix aluco) in Slovakia in 1977-1982]. Sylvia 23/24: 47-65. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1985: Príspevok k poznaniu potravy sov v okrese Rimavská Sobota [Contribution to knowledge of owl's diet in the "Rimavská Sobota" district], 116-120. In: Gaálová K, Galvánek J & Svoreň J (eds): 17. tábor ochrancov prírody (Kokava nad Rimavicou - Hámor, 1981). Prehľad odborných výsledkov. Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny pre Okresný národný výbor, odbor kultúry, Bratislava & Rimavská Sobota, 180. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1989: Náčrt premenlivosti potravy myšiarky ušatej (Asio otus) [Outline of food variability of long-eared owl (Asio otus)]. Tichodroma 2: 49-63. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1990: Potravné spektrá u sovy obyčajnej (Strix aluco) na Slovensku [Composition of the diet of the tawny owl (Strix aluco) in Slovakia]. Tichodroma 3: 77-85. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1990: Príspevok k poznaniu potravy sovy obyčajnej v Poráčskej doline [Contribution to knowledge of the tawny owl's diet in the "Poráčska dolina" valley]. Echo, Spravodajca ochrany prírody okresu Spišská Nová Ves 11(1-2): 41-44. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1991: K metodike vyhodnotenia kvantitatívnych údajov z potravy sov [Notes to the method of evaluating quantitative data of owls' - food]. Panurus 3: 61-66. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Odraz živočíšnych spoločenstiev v potrave sov [Animal communities reflected in the owls diet]. Tichodroma 4: 35-42. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Porovnanie potravy 4 druhov sov z 3 území ČSFR [Diet comparison of four owl species from three regions in ČSFR]. Zprávy MOS 50: 17-25. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Potrava sov v okolí Moldavy nad Bodvou [The owl's diet in surroundings of Moldava nad Bodvou town], 190-196. In: Fulín M (ed), XV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody Štós-Porča, 28. 7. - 2. 8. 1991. Prehľad odborných výsledkov. Okresný koordinačný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice-vidiek, okresný úrad životného prostredia Košice-vidiek. Moldava nad Bodvou, 221. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1992: Tawny owl (Strix aluco) preying on bats, 119-121. In: Horáček I & Vohralík V (eds): Prague Studies in Mammalogy. Charles University Press, Prague, 245. SASearch in Google Scholar

Obuch J 1993: Dormice in the diet of owls in Slovakia, 40. In: Filippucci M-G & Cagnin M (eds): Abstracts of the II Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae), Fuscaldo (Italy), 15-19 May 1993. Libreria L.U.I.M. di Rende, Fuscaldo, 52. CASearch in Google Scholar

Obuch J 1994: K potrave výra skalného (Bubo bubo) a sovy obyčajnej (Strix aluco) vo východnej časti Turecka [On the food of eagle owl (Bubo bubo) and tawny owl (Strix aluco) in the eastern part of Turkey]. Tichodroma 7: 7-16. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1994: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) v niektorých oblastiach Čiech a Moravy [Diet of tawny owl (Strix aluco) in selected regions of Bohemia and Moravia]. Sylvia 30(1): 77-85. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1995: Materiály k potrave sov v okolí Rimavskej Soboty [Data on the owl's diet in the surroundings of the town Rimavská Sopbota], 109-113. In: Krištín A & Gaálová K (eds): Rimava 1995, Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov. SAŽP & ÚEL, Banská Bystrica & Zvolen, 118. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1995: Potrava výra skalného (Bubo bubo) v údolí Oravy [The diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Orava" river valley], 79-82. In: Belanský P & Removčíková O (eds): Rieka Orava a jej prírodné hodnoty. Zborník referátov zo seminára 23. 11. 1995. OÚŽP & OV SZOPK, Dolný Kubín, 119. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1997: Dlhodobé sledovanie potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) na Muránskej planine [Long-term investigation of the food of Strix aluco in the "Muránska planina" Mts.], 93-100. In: Uhrin M (ed): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny. Správa CHKO Muránska planina, Revúca, 119. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Bats in food of owls in Slovakia, 9. In: Uhrin M (ed): 2nd International Conference on Carpathian Bat Nová Sedlica, Abstracts. 14. CASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Monitoring cicavcov v Slovenskom krase pomocou analýzy potravy sov [Monitoring of mammals in Slovenský kras Mts using owl diet analyses], 91-101. In: Urban P (ed): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku III, Zborník referátov z konferencie (Zvolen 10.-11. 10. 1997). Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum ochrany prírody a krajiny & Ministerstvo životného prostredia SR, Banská Bystrica & Bratislava, 156. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Plchy (Gliridae) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku [Dormice in the diet of owls in Slovakia]. Lynx, n. s. 29: 31-41. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Potrava pôtika kapcavého (Aegolius funereus) na Kľačianskej Magure a na Žiari v Oravskej Magure [Diet of the Tengmalm's owl in the "Kľačianska Magura" Mts. and on "Žiar" in the "Oravská Magura" Mts.], 108-109. In: Korňan M (ed): Zborník zo seminára "Výskum a ochrana Krivánskej Fatry" 1997, Varín, 113. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1998: Zastúpenie netopierov (Chiroptera) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku [The representation of bats (Chiroptera) in the diet of owls (Strigiformes) in Slovakia]. Vespertilio 3: 65-74. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 1999: An outline of the diet composition of tawny owl (Strix aluco) in some Palaearctic mountains. Buteo Supplement: 33-34. CASearch in Google Scholar

Obuch J 1999: Dormice in the diet of owls in the Middle East, 25. In: IVth International Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae), 13.-16. September 1999, Edirne - Turkey, Abstracts Book. Trakia University, Edirne, 37. CASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Dravce a sovy v potrave dravcov a sov [Raptors and owls in diet of raptors and owls]. In: Mrlík V (ed): Sborník abstraktů z konference Dravci a sovy 2000. Mikulov na Moravě, s. p. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Forest animals in the diet of tawny owls in Slovakia, 48. In: Schwerdtfleger O, Hubertus I, Radler K & Schwerdtfleger J (eds): Internationales Symposium Harz 2000. Oekologie und Schutz europeischer Waldohreulen. AG Eulen, Osterode, 88. CASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Potrava sov v Drienčanskom krase a v okolitých územiach [The owl's diet in the "Drienčanský kras" karst and surroundings], 255-266. In: Kliment J (ed): Príroda Drienčanského krasu. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 280. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2000: Potrava sov v Iráne - pohľad po štyroch expedíciách [The diet of owls in Iran - overview after four expeditions], 50-51. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2000. Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 2000. Česká zoologická společnost, Brno, 107. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2001: Dormice in the diet of owls in the Middle East. Trakya University Journal of Scientific Research 2(2): 145-150. SASearch in Google Scholar

Obuch J 2001: Potrava sov v Sýrii [Diet of owls in Syria], 19-20. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2001 - Zborník abstraktov. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 25. [In Slovak] CA10.1089/073003101300052834Search in Google Scholar

Obuch J 2001: Potrava výra skalného (Bubo bubo) v horehronskej časti Národného parku Muránska planina [Diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Muránska planina" National park], 33. In: Kautman J, Némethová D & Kováč V (eds): 7. zoologická konferencia Feriancove dni 2001, Zborník abstraktov. 29.-30. 11. 2001, Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum Bratislava. Faunima, Bratislava, 47. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2001: Using marked differences from the mean (MDFM) method for evaluation of contingency tables. Buteo 12: 37-46. SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Cicavce (Mammalia) v potrave sov (Strigiformes) vo Veľkej Fatre [The mammals (Mammalia) in diet of the owls (Strigiformes) in the "Veľká Fatra" Mts.]. Matthias Belivs University Proceedings 2(Suppl. 1): 219-229. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Podhorský typ potravy výra skalného (Bubo bubo) na Horehroní [Submontane type of eagle owl's food (Bubo bubo) in the "Horehronie" region], 163-169. In: Uhrin M (ed): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 3. Správa Národného parku Muránska planina, Revúca, 182. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Potrava sov v Egypte [Diet of owls in Egypt], 23-24. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2002. Zborník abstraktov zo 14. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 6.-7. septembra 2002. Vydavateľstvo Technickej univerzity, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Potrava sov v oblasti Tatier: 65-ročná história výskumu [Diet of owls in the area of Tatras: 65 years old history of research]. Oecologia Montana 11(1-2): 77-81. [In Slovak with abstract in English] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2002: Potrava sov v Sýrii [Diet of owls in Syria], 104-105. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2002. Zborník abstraktů z konference 14.-15. února 2002. Ústav biologie obratlovců, Brno, 191. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2003: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) v lužných lesoch [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in floodplain forests]. Buteo 13: 41-51. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2003: Príspevok k potrave sov v pohorí Apuseni (Rumunsko) [Contribution to the diet of owls in Apuseni Mts. (Romania)], 151-152. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2003: Typy potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) na Muránskej planine [Types of diet of the tawny owl (Strix aluco) in the "Muránska planina" Mts.], 24-25. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2003. Zborník abstraktov z 15. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účast'ou, 5.-6. 9. 2003. Technická univerzita, Zvolen, 32. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Antropicky silne ovplyvnená potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) na Slovensku [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in Slovakia strongly influenced by antropic factors], 9. In: Kropil R (ed): Aplikovaná arnitológia 2004. Zborník abstraktov zo 16. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 27.-28. augusta 2004. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Hrabošovité (Arvicolinae) v potrave sov na Blízkom a Strednom Východe [Arvicolinae in diet of owls in Near and Middle East], 196. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Typy potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) v Národnom parku Muránska planina [Types of diet of the tawny owl (Strix aluco) in the "Muránska planina" National Park]. Reussia 1(Supplement 1): 299-309. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2004: Zastúpenie ryšaviek (rod Apodemus) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku [The representation of field mice (genus Apodemus) in the diet of owls (Strigiformes) in Slovakia], 67-80. In: Adamec M & Urban P (eds): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VI. Zborník referátov z konferencie (10.-11. 10. 2003). Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, 192. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2005: Význam štúdia potravnej ekológie sovy obyčajnej (Strix aluco) pre poznanie diverzity lesných ekosystémov [Importance of the research on foraging ecology of the tawny owl (Strix aluco) for understanding the diversity of forest ecosystems]. Thesis project, 27 [Depon. In Department of Forest Protection and Game Management, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Obuch J 2006: Fosílna potrava belane tundrovej (Nyctea scandiaca) v jaskyni Šarkanica [Fossil diet of the snowy owl (Nyctea scandiaca) in the "Šarkanica" cave]. Reussia 3(2): 160. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2006: Problémy s vyhodnocovaním literárnych údajov o potrave sov [Problems with interpretation of data on owl's diet originating from literature], 15. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 15.-16. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2006: Subfosílna a subrecentná potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) vo Veľkej Fatre [Subfossil and subrecent diet of the tawny owl (Strix aluco) in the "Veľká Fatra" Mts.], 225-235. In: Adamec M & Urban P (eds): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. Zborník referátov z konferencie (14.-15. 10. 2005). Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 239. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2007: Moje skúsenosti so zbermi vývržkov na Strednom Východe [My experience with collecting of pellets in the Middle East], 17-18. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2007. Zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 14.-15. septembra 2007. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 32. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2008: Výskum potravy sov v Jordánsku [Research on owl's diet in Iordania], 12-13. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2008. Zborník abstraktov z 20. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 5.-6. 9. 2008. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2009: Potrava sovy lesnej (Strix aluco) pod Rokošom [Food of the Eurasian tawny owl (Strix aluco) in the Rokoš Massif]. Rosalia 20: 131-134. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2009: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) v niektorých oblastiach Ázie [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in some areas of Asia], 137-138. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 251. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J 2009: Zaujímavé osteologické nálezy z Nízkych Tatier [Interesting osteological samples from the Nízke Tatry Mts], 237-247. In: Turis P & Vidlička Ľ (eds): Príroda Nízkych Tatier 2. Zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry. Správa Národného parku Nízke Tatry, Banská Bystrica, 260. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Obuch J 2010: Priestorová a časová diverzita potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) [Spatial and seasonal diversity of diet of the tawny owl (Strix aluco)]. Thesis, 45 [Depon. in Department of Forest Protection and Game Management Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Obuch J 2010: Sovy v jaskyniach Veľkej Fatry [The owls in caves of the "Veľká Fatra" Mts.]. Jaskyniar 2010: 39-41. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Obuch J & Bangjord G 2008: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) na severnej hranici rozšírenia v Nórsku [Diet of the tawny owl (Strix aluco) on northern border of its range in Norway], 146. In: Bryja J, Nedvěd O, Sedláček F & Zukal J (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J & Benda P 1996: Contribution to the feeding ecology of Strix aluco and Bubo bubo (Aves: Strigiformes) in southwestern Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 43-49. SASearch in Google Scholar

Obuch J & Benda P 2009: Food of the barn owl (Tyto alba) in the Eastern Mediterranean. Slovak Raptor Journal 3: 41-50. SA10.2478/v10262-012-0032-4Search in Google Scholar

Obuch J & Dorica J 2011: Potrava plamienky driemavej (Tyto alba) zo 16. storočia v Kostole sv. Štefana kráľa v Žiline - Dolných Rudinách [Diet of the barn owl from 16th century in Church of St. Stephen the King in "Žilina" city ("Dolné Rudiny" city part)], 164. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 282. [In Slovak] [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J & Karaska D 2010: The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) diet in the Orava Region (N Slovakia). Slovak Raptor Journal 4: 83-98. SA10.2478/v10262-012-0048-9Search in Google Scholar

Obuch J & Krištín A 2004: Prey composition of the little owl Athene noctua in an arid zone (Egypt, Syria, Iran). Folia zoologica 53(1): 65-79. SASearch in Google Scholar

Obuch J & Kürthy A 1995: Potrava troch druhov sov spoločne sídliacich v budovách [The diet of three owl species commonly roosting in buildings]. Buteo 7: 27-36. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J & Matis Š 1998: Náčrt potravy plamienky driemavej (Tyto alba) v Košickej kotline [An outline of the diet of the barn owl (Tyto alba) in the "Košická kotlina" basin]. Natura Carpatica 39: 263-272. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Obuch J & Murin B 1995: Úvod k potrave pôtika kapcavého (Aegolius funereus) v Chočských vrchoch [Introduction to diet of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in the "Chočské vrchy" Mts.], s. p. In: Zoologické dny Brno 1995, Abstrakta referátů z konference. Česká zoologická společnost, Brno, s. p. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Obuch J & Rybin S N 1993: Food of the eagle owl (Bubo bubo zaissanensis Chachlov) in southern Kirghizia (Osh district). Folia zoologica 42(1): 19-31. SASearch in Google Scholar

Obuch J & Šteffek J 1985: Ekologické hodnotenie malakofauny z hniezdisk výrov [Ecological assessment of malacofauna in the eagle owl's nests], 43-44. In: Galvánek J & Gregor J (eds): XIX. tábor ochrancov prírody 1983, Prehľad odborných výsledkov. ÚV SZOPK & OK ONV, Bratislava & Považská Bystrica, 141. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Olekšák M s. a. [2000]: Ochrana výrika obyčajného (Otus scops) v Slovenskom krase (juhovýchodné Slovensko) [Conservation of the scops owl in the "Slovenský kras" karst (south-east Slovakia)]. In: Kaňuch P (ed): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov nad Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 1990: Nové výskyty kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) vo Volovských vrchoch a Čiernej Hore (Slovenské rudohorie) [New occurence of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in the "Volovské vrchy" Mts. and "Čierna hora" Mts. (part of "Slovenské rudohorie" Mts.)]. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 30: 105-106. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1990: Rozbor potravy Glaucidium passerinum z dvoch hniezd na východnom Slovensku [Food analysis of Glaucidium passerinum from two nests in east Slovakia]. Tichodroma 3: 87-101. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1992: Hniezdenie pôtika kapcavého (Aegolius funereus) na východnom Slovensku [Breeding of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in east Slovakia]. Zprávy MOS 50: 27-32. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1992: Výskyt sov a ďatľov v pramennej oblasti Bodvy [Occurence of owls and woodpeckers in spring area of "Bodva" stream], 182-189. In: Fulín M (ed), XV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody Štós-Porča, 28. 7. - 2. 8. 1991. Prehľad odborných výsledkov. Okresný koordinačný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice-vidiek, okresný úrad životného prostredia Košice-vidiek. Moldava nad Bodvou, 221. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1994: K aktivite a spotrebe potravy kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) [On activity and food consumption of the pygmy owl (Glaucidium passerinum)]. Tichodroma 5: 17-21. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1995: K medzidruhovým vzťahom Glaucidium passerinum, Strix uralensis a Strix aluco [On intraspecies relations between Glaucidium passerinum, Strix uralensis and Strix aluco]. Tichodroma 8: 61-73. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 1995: Poznámky k výskytu niektorých druhov sov v národnom parku Slovenský raj [Notes on occurence of some owl species in the "Slovenský raj" National Park], 88-91. In: Odborný seminár k 30. výročiu ochrany prírody Slovenského raja, Čingov 25.-26. október 1994. Ministerstvo životného prostredia SR & Správa NP Slovenský raj, Bratislava & Spišská Nová Ves, 134. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2002: Kuvičok vrabčí / Kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) [The pygmy owl (Glaucidium passerinum)], 364-367. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2002: Kuvik obyčajný / Kuvik plačlivý (Athene noctua) [The little owl (Athene noctua)], 367-369. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2002: Pôtik kapcavý / Kuvik kapcavý (Aegolius funereus) [The Tengmalm's owl (Aegolius funereus)], 379-381. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Kuvičok vrabčí. Jeho rozšírenie, biotop a ochrana na Slovensku [The pygmy owl. Its distribution, biotope and conservation in Slovakia]. Vtáčie správy 12(4): 4-5. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2008: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Správa za rok 2007 [The pygmy owl. Report from 2007]. Dravce a sovy 4(1): 17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Názov druhu: kuvičok vrabčí / kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) [Species name: Pygmy owl (Glaucidium passerinum)], XX. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Názov druhu: pôtik kapcavý / kuvik kapcavý (Aegolius funereus) [Species name: Tengmalm's owl (Aegolius funereus)], XX. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 2005: Názov druhu: sova dlhochvostá (Strix uralensis) [Species name: Ural owl (Strix uralensis)], XX. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S 2010: Vplyv veľkoplošného odlesňovania na početnosť lesných sov v NP Nízke Tatry [Impact of large-scaled deforestation on the abundance of forest owl species in the "Nízke Tatry" National Park]. Dravce a sovy 6(1): 26-28. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Kürthy A 1991: Nové výsledky výskumu rozšírenia kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na východnom Slovensku a niekoľko poznámok k jeho etológii a hniezdnej bionómii [New results in research of the distribution of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) on the territory of East Slovakia and few comments to its ethology and breeding biology]. Buteo 4[1989]: 63-72. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Kürthy A 1992: Zhodnotenie priebehu jesenného toku kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na základe hlasových prejavov [Evaluation of the autumn mating of pygmy owls (Glaucidium passerinum) on the base of their calls]. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 32-33: 55-68. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Matis Š 1997: Príspevok k poznaniu rozšírenia, biotopu a početnosti sov (Strigidae) v CHKO Slovenský kras [Contribution to the knowledge of distribution, biotope and abundance of owls (Strigidae) in the "Slovenský kras" Protected Landscape Area], 136-143. In: Rozložník M & Šmídt J (eds), Ochrana krasových javov a krasových území. Zborník rteferátov, Brzotín, 150. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Obuch J 2002: Sova obyčajná / Sova lesná (Strix aluco) [The tawny owl (Strix aluco)], 369-371. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Shurulinkov P 2008: Latest data on distribution of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Bulgaria and Slovakia including population density comparison. Slovak Raptor Journal 2: 91-106. SA10.2478/v10262-012-0023-5Search in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2007: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Správa za rok 2006 [The pygmy owl (Glaucidium passerinum). Report from 2006]. Dravce a sovy 3(1): 15. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2007: Nová pracovná skupina pre kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) [New working group for the pygmy owl (Glaucidium passerinum)]. Dravce a sovy 3(1): 16. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2010: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinusm) [The pygmy owl (Glaucidium passerinum)]. Dravce a sovy 6(1): 17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šotnár K 2010: Notes on the reproduction, breeding biology and ethology of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Slovakia. Slovak Raptor Journal 4: 49-81. SA10.2478/v10262-012-0046-ySearch in Google Scholar

Pačenovský S & Šurulinkov P 2006: Aktuálne poznatky o rozšírení kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v Bulharsku, porovnanie denzít zistených v pohorí Rila a v pohoriach Slovenska na hornej hranici lesného pásma [Current knowledge on distribution of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Bulgaria, comparison of densities from Rila Mts. and Slovak mountains on upper border of the forest zone], 23-24. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 15.-16. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Pavlík P 1958: Výreček (Otus scops scops [L.]) hnízdí v budkách [The scops owl (Otus scops scops [L.]) is nesting in nestboxes]. Ochrana přírody 13: 103-104. [In Czech] SASearch in Google Scholar

Petrželková K J, Obuch J & Zukal J 2004: Does the barn owl (Tyto alba) selectively predate individual great mouse-eared bats (Myotis myotis)? Lynx, n. s. 35: 123-132. SASearch in Google Scholar

Petrželková K J, Obuch J, Zukal J, Uhrin M & Hapl E 2003: Netopýr velký (Myotis myotis) jako kořist sovy pálené (Tyto alba) [The great mouse-eared bat (Myotis myotis) as a prey of the barn owl (Tyto alba)], 208. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Czech] CASearch in Google Scholar

Pokorný P, Kloubec B & Obuch J 2000: Comparison of the Tengmalm's owl (Aegolius funereus) diet in some Czech mountains, 51. In: Schwerdtfleger O, Hubertus I, Radler K & Schwerdtfleger J (eds): Internationales Symposium Harz 2000. Oekologie und Schutz europeischer Waldohreulen. AG Eulen, Osterode, 88. CASearch in Google Scholar

Pokorný J, Kloubec B & Obuch J 2003: Comparison of Tengmalm's owl Aegolius funereus diet in some Czech mountain areas. Vogelwelt 124: 313-323. SASearch in Google Scholar

Poláček M 2007: Stavovce v potrave sov na strednom Slovensku [Vertebrates in the diet of owls in middle Slovakia]. Bachelor thesis, 39 [Depon. in Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Poláček M 2009: Analýza potravy sovy lesnej (Strix aluco, Strigiformes) v mestských a prirodzených podmienkach [Diet analysis of Strix aluco diet in urban and natural conditions]. Thesis, 59 [Depon. in Departament of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Poláček M & Obuch J 2008: Porovnanie potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) z troch parkov na Slovensku [Comparison of the tawny owl's (Strix aluco) diet in three park in Slovakia], 161-162. In: Bryja J, Nedvěd O, Sedláček F & Zukal J (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Poláček M & Obuch J 2008: Potrava sovy lesnej (Strix aluco) v mestskej zeleni Banskej Bystrice [Diet of the tawny owl (Strix aluco) in green zone of the "Banská Bystrica" city], 37. In: Stloukal E & Kautman J (eds): Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni - zborník abstraktov. Kongresové centrum SAV, Smolenice. 1.-3. december 2008. Faunima, Bratislava, 54. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Randík A 1956: K rozboru potravy sovy ušatej (Asio otus Lin.) [On analysis of the long-eared owl's (Asio otus Lin.) diet]. Ochrana přírody 11(2): 56-57. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Randík A 1956: Kuvik ušatý (Otus scops L.) v zajatí [The scops owl (Otus scops L.) in captivity]. Živa 4: 157-158. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Randík A 1956: Vzácna ornitologická rezervácia na juhozápadnom Slovensku [Rare ornithological reserve in south-western Slovakia]. Ochrana přírody 11(5): 155-156. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Randík A 1960: A füleskuvik elterjedése a Kárpát-medencében. The distribution of the scops owl in the Carpathian Basin. Aquila 66: 99-106. SASearch in Google Scholar

Randík A 1978: Výskum niektorých vzácnych a chránených druhov stavovcov na Slovensku. Výrik obyčajný (Otus scops). Československá ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody 1: 140-145. [In Slovak with summaries in Russian, German & English] SASearch in Google Scholar

Ridzoň J 2008: Kuvičok a pôtik na mizine alebo, čo nám môžu priniesť pokračujúce globálne zmeny [The pygmy owl and the Tengmalm's owl busted, or what can we expect from continuing global changes]. Vtáky 3(1): 14. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Riník M 1981: Rozšírenie a výskyt plamienky driemavej v okrese Michalovce [Distribution and occurence of the barn owl in the "Michalovce" district]. Highschool project, 27 [Depon. in Highschool of Pavol Horov in Michalovce] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Saniga M 1992: Výskyt a poznámky k ekológii sov (Strigiformes) v prirodzených lesoch 5. až 8. vegetačného stupňa Malej a Veľkej Fatry [The occurrence and notes to ecology of owls (Strigiformes) in natural forests of 5-8th vegetation levels in the Malá Fatra mountains]. Zprávy MOS 50: 45-52. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Saniga M 2002: Krahuľa hôrna / Kuvik krahuľcovitý (Surnia ulula) [The hawk owl (Surnia ulula)], 364. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sanitrár M 2001: Analýza potravy a význam sov (Strigiformes) v dvoch oblastiach Slovenska (Zvolenská kotlina a Ipeľská pahorkatina) [Diet analysis and importance of the owls (Strigiformes) in two areas of Slovakia ("Zvolenská kotlina" basin and "Ipeľská pahorkatina" hilly area]. Thesis, 40 [Depon. in Faculty of Ecology and Environmental Science, Technical University in Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Sárossy M (ed) 1998: Inventarizácia hniezd plamienky driemavej na Slovensku [Survey of the barn owl's nests in Slovakia]. Manuscript [Depon. in author's registry] [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Sárossy M 1999: K rozšíreniu plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku [To the distribution of barn owl (Tyto alba) in Slovakia]. Tichodroma 12: 19-40. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M (ed) 1999: Plamienka driemavá (Tyto alba). Prehľad údajov o výskyte plamienky na Slovensku zaznamenaných do roku 2000 [The barn owl (Tyto alba). Overview on occurence data of the barn owl in Slovakia till 2000]. ZO SZOPK Plamienka Zvolen, 35. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Sárossy M (ed) 1999: Plamienka driemavá na Slovensku. Stav poznatkov o rozšírení, početnosti a ochrane do roku 2000 [The barn owl in Slovakia. Current knowledge of distribution, abundance and conservation till 2000]. ZO SZOPK Plamienka Zvolen, 18. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 1999: Rozšírenie a ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku [Distribution and protection of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia]. Thesis [Depon. in Faculty of Ecology and Environmental Science, Technical University in Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Sárossy M s. a. [2000]: Pomoc pre výrika - najvzácnejšiu sovu na Slovensku [The help for the scops owl - the most endangered owl of Slovakia]. In: Kaňuch P (red): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov n. Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Sárossy M 2000: Ku hniezdeniu a migrácii plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku [On breeding and movements of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia]. Buteo 11: 25-34. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2001: Aj sovia noc má svoju moc! [The owl's night has its magic too!] Vtáčie správy 8(2): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sárossy M 2001: Ekológia (potrava, habitat, vzťahy) druhu Otus scops na severnej hranici areálu [The ecology (diet, habitat, relationships) of Otus scops on northern border of its range]. Thesis project [Depon. in Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Sárossy M 2001: K hlasovej aktivite a rozšíreniu výrika lesného (Otus scops) na severnej hranici areálu [On calling activity and distribution of the scops owl (Otus scops) in the northern limit of its area]. Buteo 12: 103-110. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2002: Plamienka 2002. Výsledky monitoringu a ochrany plamienky driemavej v roku 2002 [The barn owl 2002. Results of monitoring and conservation of the barn owl in 2002]. Vtáčie správy 9(2): 6-8. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sárossy M 2002: Plamienka driemavá (Tyto alba) [The barn owl (Tyto alba)], 356-358. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2003: Kuviky hniezdia aj na kostolných vežiach [The little owls are nesting also on church towers]. Vtáčie správy 10(1): 21. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Sárossy M 2005: Názov druhu: výrik obyčajný / výrik lesný (Otus scops) [Species name: The scops owl (Otus scops)], 675-676. In: Polák P & Saxa A (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Sárossy M 2007: Nové soviarske búdky [New nestboxes for the owls]. Vtáky 2(1): 15. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sárossy M & Krištín A 2003: Biológia a ekológia Otus scops na severnej hranici areálu [Biology and ecology of Otus scops at northern limit of the species range], 25. In: 9. zoologická konferencia Feriancove dni 2003. Zborník abstraktov. SNM-PM, SZS, KZ PRIF UK, SOS, Bratislava, 33. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Sárossy M & Krištín A 2003: Biology and ecology of scops owl Otus scops on the northern limit of its distribution, 57. In: Schwerdtfleger O (ed): Ökologie und Schutz europäischer Eulen. Abstracts of 4th meeting of European owl experts, 23.-26. 10. 2003. Arbeitsgemeinschaft zum Schutz bedrohter Eulen, Dornbirn, Austria, 88. CASearch in Google Scholar

Sárossy M & Uhrín J 2002: Spoločné hniezdenie výrika lesného (Otus scops), sovy lesnej (Strix aluco) a myšiarky ušatej (Asio otus) v jednom parku [Common nesting of the scops owl (Otus scops), the tawny owl (Strix aluco) and the long-eared owl (Asio otus) in one park]. In: Sborník abstraktů z ornitologickej konference Dravci a sovy 2002, 20.-22. 9. 2002 Mikulov na Moravě. s. p. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Sárossy M, Krištín A & Kaňuch P 2001: Ponuka hniezdnych dutín a hniezdni konkurenti v teritóriách výrika lesného (Otus scops) [Nest cavity availability and nest competitors in the scops owl (Otus scops) territories], 16-17. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2001 - Zborník abstraktov. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 25. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Sárossy M, Krištín A & Kaňuch P 2002: Ponuka hniezdnych dutín a hniezdni konkurenti v teritóriách výrika lesného (Otus scops) na severnom okraji jeho areálu [Nest cavity availability and nest competitors in the scops owl (Otus scops) territories at the northern limit of the species range]. Sylvia 38: 41-50. [In Slovak with English abstract and summary] SASearch in Google Scholar

Sedláček K 1988: Zařazení sov do Československé červené knihy [Categorization of the owls into Red list of Czechoslovakia], 29-32. In: Sitko J & Trpák P (eds), Sovy 1986 - Sborník z ornitologické konference Přerov 14. a 15. 11. 1986. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem J. A. Komenského a Moravským ornitologickým sdružením v Přerově. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 164. [In Czech] ROSearch in Google Scholar

Sekera J 1954: Rozšíření výrů v Československu [Distribution of the eagle owls in Czechoslovakia]. Práce Výzkumních ústavů lesnických v ČSR 7: 153-180. [In Czech with Russian & German summaries] SASearch in Google Scholar

Senk S 2011: Sova dlhochvostá (Strix uralensis Pallas, 1771) v podmienkach Laboreckej vrchoviny [The Ural owl (Strix uralensis P., 1771) in the conditions of Laborecká vrchovina Upland]. Thesis, 102. [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak with abstract in English] QPSearch in Google Scholar

Schaefer H 1970: O výžive výra (Bubo bubo) vo Vysokých Tatrách [On diet of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Vysoké Tatry" Mts.], 460-468. In: Marčok A (ed): Národné parky, bohatstvo civilizácie. Zborník referátov z Medzinárodného sympózia konaného v dňoch 8.-13. septembra 1969 v Tatranskej Lomnici z príležitosti 20. výročia uzákonenia Tatranského národného parku. Správa Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, 656. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Schaefer H 1971: Beutetiere des Uhus Bubo bubo aus Karpaten und Lappland [The prey species of the eagle owls Bubo bubo in Carpathians and Lapland]. Bonner zoologische Beiträge 22: 153-160. SASearch in Google Scholar

Schaefer H 1972: Neues vom Uhu (Bubo bubo) aus der Hohen Tatra [New data on the eagle owl (Bubo bubo) from the "Vysoké Tatry" Mts.]. Ochrana fauny 6(4): 159-165. SASearch in Google Scholar

Schmidt E & Štollmann A 1972: Potrava plamienky driemavej (Tyto alba gutatta Brehm, 1831) v Turčianskej kotline [Diet of the barn owl (Tyto alba gutatta Brehm, 1831) in the "Turčianska kotlina" basin]. Zborník Slovenského národného múzea 18(1): 139-142. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Sládeček Ľ 1998: Zahniezdenie výrika vo vtáčej búdke [Nesting of the scops owl in nestbox]. Vtáčie správy 5(1-2): 26. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Sládek J 1961: Niekoľko poznatkov o potrave Strix uralensis macroura Wolf na východnom Slovensku [Knowledge on the diet of Strix uralensis macroura Wolf in eastern Slovakia]. Biológia 16(9): 697-700. [In Slovak with Russian and German summaries] SASearch in Google Scholar

Sládek J 1962: Doterajšie poznatky o potravnej ekológii sovy dlhochvostej karpatskej (Strix uralensis macroura Wolf.) [Knowledges on the food oecology of the owl Strix uralensis macroura Wolf.]. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 2-3A[1961-62]: 221-236. [In Slovak with Russian, English and German summaries] SASearch in Google Scholar

Sládek J 1997: Doplnky k histórii ochrany sov na Slovensku [Supplement to history of owl's conservation in Slovakia]. Tichodroma 10: 144-154. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Slobodník V 1997: Pomôžme sovám hniezdiť. Metodická príručka SZOPK, zväzok č. 2 [Let's help the owls to breed]. SZOPK, 20. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Smrčo M 2008: Potravná ekológia a výskyt sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v južnej časti Slanských vrchov [Foraging ecology and occurence of the Ural owl (Strix uralensis) in southern part of the "Slanské vrchy" Mts.]. Thesis, 119 [Depon. in Department of Ecology and Environmental Science, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher Univesity in Nitra]. [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Smrčo M 2009: Ako sa mladé sovy dlhochvosté učia loviť [How are the young Ural owls learning to hunt]. Dravce a sovy 5(1): 29. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Smrčo M 2009: Sova dlhochvostá loví aj žaby [The Ural owl hunts the frogs too]. Dravce a sovy 5(1): 30-31. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Soviš B 1960: Ďalší krúžkovanci zo zahraničia [Another ringed birds from abroad]. Poľovníctvo a rybárstvo 12(6): 11. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Soviš B 1962: Zimný výskyt Otus scops (Linn.) na Slovensku a rozbor jeho chuchvalcov [Winter occurrence of Otus scops (Linn.) in Slovakia and analysis of its pellets]. Zborník Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Agronomická fakulta, 4: 269-276. [In Slovak with Russian and German summary] SASearch in Google Scholar

Stollmann A 1958: Die Zwergohreule (Otus scops) in der Slowakei und als Nistkastenbewohner [The scops owl (Otus scops) in Slovakia, inhabitant of nestboxes]. Ornithologische Mitteilungen 10: 25-26. SASearch in Google Scholar

Stollmann A 1958: Füleskuvik fészkelése deszkaodúban. Breeding of a scops owl in a nest-box. Aquila 65: 289, 348. [In Hungarian and English] SASearch in Google Scholar

Suchánek O 1974: Rozšírenie výra skalného (Bubo bubo) na Orave [Distribution of the eagle owl (Bubo bubo) in the "Orava" region]. Poľovnícky zborník 4: 273-278. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šalát J 2005: Januárové hniezdenie myšiarky ušatej [Breeding of the long-eared owl in January]. Vtáčie správy 12(1): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šalát J 2008: Tábor na Poiplí [The camp in "Poiplie" region]. Vtáky 3(3): 13. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šálek M 2008: Sýček obecný. Athene noctua. Kuvik obyčajný. Little owl, 242-244. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Šindár O 1957: Zpráva o hniezdení výrika obyčajného (Otus scops L.) na južnom Slovensku [Report on breeding of the scops owl (Otus scops L.) in south Slovakia]. Prírodovedný sborník Slovenského múzea 3(6): 17-18. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Šipkovský I 2009: Zachránené sovíčatá [Rescued owlets]. Vtáky 4(1): 9. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Škopek J 2008: Puštík obecný. Strix aluco. Sova lesná. Tawny owl, 245-247. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Škopek J 2008: Sova pálená. Tyto alba. Plamienka driemavá. Barn owl, 236-238. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Škopek J & Cepák J 2008: Kalous ušatý. Asio otus. Myšiarka ušatá. Long-eared owl, 248-250. In: Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SASearch in Google Scholar

Šnírer L 1987: Zvláštny spôsob získavania potravy u myšiarky ušatej (Asio otus) [Unusual way of obtaining food in the long-eared owl (Asio otus)]. Tichodroma 1: 146. [In Slovak with German summary] SASearch in Google Scholar

Šnírer L, Dubravský A & Harvančík S 2009: Monitoring kuvika obyčajného (Athene noctua) v Nitrianskej pahorkatine [Monitoring of little owl Athene noctua in the "Nitrianska pahorkatina" hilly area]. Dravce a sovy 5(2): 20-21. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 1998: Stretnutie s kuvičkom [Meeting the pygmy owl]. Vtáčie správy 4(2): 10. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2004: Osudy našich búdok [Destinies of our nestboxes]. Vtáčie správy 11(4): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2004: Poznatky o populácii kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v oblasti horného Ponitria [On population of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in area of the "Horné Ponitrie" region]. Rosalia (Nitra) 17: 137-142. [In Slovak with English abstract] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2005: K hniezdeniu, potrave a šíreniu sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v oblasti horného Ponitria [Nesting, diet and expansion of the ural owl (Strix uralensis) in the area of horné Ponitrie (Central Slovakia)]. Buteo 14: 67-68. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2006: Výrik v búdke [The scops owl in nestbox]. Dravce a sovy 2(2): 23. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2007: Noc s výrikmi [The night with the scops owls]. Dravce a sovy 3(1): 24. [In Slovak with English summary] PASearch in Google Scholar

Šotnár K 2007: Tree nesting of eagle owl (Bubo bubo) in Prievidza district. Slovak Raptor Journal 1: 59-60. SA10.2478/v10262-012-0012-8Search in Google Scholar

Šotnár K 2008: Bojnický výrik [Scops owl from Bojnice]. Dravce a sovy 4(2): 9. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2008: Sova dlhochvostá (Strix uralensis) na Hornom Ponitrí [The Ural owl in the "Horné Ponitrie" region]. Dravce a sovy 4(1): 22. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2008: Výrik lesný (Otus scops). Správa za rok 2007 [The scops owl (Otus scops). Report from 2007]. Dravce a sovy 4(1): 17. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2009: K etoekológii hniezdenia kuvička vrabčieho na Hornom Ponitrí [On etoecology and breeding ecology of the pygmy owl in the "Horné Ponitrie" region]. Vtáky 4(4): 4. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2009: Monitoring a habitatové nároky výrika lesného (Otus scops) v roku 2009 [Monitoring and habitat preferencies of Otus scops in 2009]. Dravce a sovy 5(2): 16-17. [In Slovak with summary in English] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2009: Výrik lesný (Otus scops). Správa za rok 2008 [The scops owl (Otus scops). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 21. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2010: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) v pohorí Tribeč [The pygmy owl (Glaucidium passerinum) in the "Tribeč" Mts.]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.sk]Search in Google Scholar

Šotnár K 2010: Výrik lesný (Otus scops) [The scops owl]. Dravce a sovy 6(1): 19. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K 2010: Za kuvičkom vrabčím po turistickom chodníku [On the way to the pygmy owl following the tourist path]. Electronic publication [Downloaded on 19. 7. 2011 from http://www.birding.skSearch in Google Scholar

Šotnár K & Chavko J 2007: Výrik lesný (Otus scops). Správa za rok 2006 [The scops owl (Otus scops). Report from 2006]. Dravce a sovy 3(1): 15. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K & Obuch J 1998: Potravná ekológia myšiarky ušatej (Aso otus) v okolí Bojníc na strednom Slovensku [Feeding ecology of long-eared owl (Asio otus) in the vicinity of Bojnice (Central Slovakia)]. Buteo 10: 89-96. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Šotnár K & Pačenovský S 2009: Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Správa za rok 2008 [The pygmy owl (Glaucidium passerinum). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 20. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Šotnár K, Siryová S & Chavko J 2006: Zaujímavosti zo života výrika lesného (Otus scops) [Curiosities from the life of the scops owl (Otus scops)], 17-18. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 15.-16. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Šotnár K, Krištín A, Sárossy M & Harvančík S 2008: On foraging ecology of the scops owl (Otus scops) at the northern limit of its area. Tichodroma 20: 1-6. SASearch in Google Scholar

Šotnár K, Sárossy M, Harvančík S & Krištín A 2008: K potravnej ekológii výrika lesného Otus scops na severnej hranici areálu [On foraging ecology of the scops owl at the northern limit of its area], 14-15. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2008. Zborník abstraktov z 20. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 5.-6. 9. 2008. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Šteffek J 1993: Malakofauna z hniezda výra (Bubo bubo) na lokalite Skalky pri Rajeckých Tepliciach [The malacofauna in nest of the eagle owl (Bubo bubo) from locality "Skalky", nearby "Rajecké Teplice" town]. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti 15: 83-84. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Tatík J 1996: Jariabok hôrny kontra výr skalný [The hazel grouse vs. the eagle owl]. Poľovníctvo a rybárstvo 48(3): 5. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Tirinda A 1986: Príspevok k potravnej analýze niektorých druhov sov na základe ich vývržkov zo severnej časti Podunajskej roviny [Contribution to the diet analysis from pellets of some owl species in northern part of the "Podunajská rovina" plain]. Student project [Depon. in Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava] [In Slovak] QPSearch in Google Scholar

Tirinda A 1993: Drobné zemné cicavce v potrave niektorých druhov sov v okolí Galanty [Micromammals as components of food of some owls in the Galanta district]. Tichodroma 5: 95-101. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Trnka A & Obuch J 2006: On the diet of short-eared owls (Asio flammeus) wintering in south-western Slovakia. Tichodroma 18: 71-72. SASearch in Google Scholar

Trnka R 2002: Kuvik kapcavý Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) [The Tengmalm's owl Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)]. Ochrana prírody Slovenska 2002(4): 29. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Trpák P 1988: Současná situace v ochraně sov v ČSR [Owl protection in ČSR - present state], 9-15. In: Sitko J & Trpák P (eds): Sovy 1986 - Sborník z ornitologické konference Přerov 14. a 15. 11. 1986. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem J. A. Komenského a Moravským ornitologickým sdružením v Přerově. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 164. [In Czech with English summary] ROSearch in Google Scholar

Tulis F 2010: The food of long-eared owl (Asio otus) from higher situated roost in Vtáčnik Mts. (Central Slovakia), 225-226. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 277. CASearch in Google Scholar

Tulis F & Baláž I 2008: Potravné spektrum zimujúcej populácie myšiarky ušatej (Asio otus) na lokalite Bojnice-kúpele [Food spectrum of wintering population of the long-eared owl (Asio otus) on locality "Bojnice-kúpele"], 288-294. In: Rózová Z (ed): Mladí vedci 2008. Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Edícia Prírodovedec č. 301. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 712. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Turček F 1946: Hromadný výskyt sovy ušatej (Asio otus otus L.) v zime 1943/44 [Mass occurrence of the long-eared owl (Asio otus otus L.) in winter 1943/44]. Príroda 1(9-10): 175. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Turček F 1946: Zásoby sovy obyčajnej [Supplies of the tawny owl]. Príroda 1(4): 76. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Turček F 1948: Výsledok rozboru chuchvalcov sovy ušatej eurázijskej [Results of the pellet analysis from the long-eared owl]. Príroda 3(4): 57-59. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Uhrin M & Pačenovský S 1997: Poznámky k výskytu sov (Strigiformes) v chránenej krajinnej oblasti Muránska planina [Notes on occurrence of the owls (Strigiformes) in the "Muránska planina" Landscape Protected Area]. Natura Carpatica 38: 193-198. [In Slovak] SASearch in Google Scholar

Urban P & Malatinec D 1994: Výskyt sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v CHKO BR Poľana [Occurence of the Ural owl (Strix uralensis) in "Poľana" Landscape Protected Area/Biosphere reserve]. Tichodroma 7: 115-116. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Vďačný A 2001: Hniezdenie a zimovanie myšiarky močiarnej (Asio flammeus) na juhozápadnom Slovensku pri obci Pusté Úľany [Nesting and wintering of short-eared owl (Asio flammeus) in SW Slovakia near village Pusté Úľany]. Buteo 12: 139-140. [In Slovak with English summary] SASearch in Google Scholar

Veľký M s. a. [2000]: Ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) na juhu stredného Slovenska [Conservation of the barn owl (Tyto alba) in the south of central Slovakia], s. p. In: Kaňuch P (red): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Vranov n. Topľou, s. p. [In Slovak] ROSearch in Google Scholar

Veselovský T 2010: Zimovanie myšiarky ušatej (Asio otus) v meste Nitra [Wintering of the long-eared owl (Asio otus) in "Nitra" city], 232. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 277. [In Slovak] CASearch in Google Scholar

Vitázková B & Pačenovský S 2008: Kuvičok vrabčí opäť v Bratislave [Pygmy owl again in Bratislava]. Dravce a sovy 4(2): 10. [In Slovak with English summary] SA10.2478/v10262-012-0023-5Search in Google Scholar

Vondráček J 1978: Zur Nahrungsökolgie des Karpatenuhus, Bubo bubo. [On foraging ecology of the eagle owl, Bubo bubo] Beiträge zur Vogelkunde, Leipzig 24(1/2): 91-93. SASearch in Google Scholar

Vondráček J & Hošek V 1984: Příspěvek k potravní ekologii sovy pálené [Tyto alba guttata (Brehm)] z oblasti jižního Slovenska [Contribution to foraging ecology of the barn owl [Tyto alba guttata (Brehm)] in southern Slovakia]. Ochrana prírody 5: 135-147. [In Czech with Russian, English and German summaries] SASearch in Google Scholar

Vondráček J & Obuch J 1980: Porovnanie potravy výra skalného (Bubo bubo) v severných Čechách a na severozápadnom Slovensku [Diet comparison of the eagle owl (Bubo bubo) in northern Czechia and north-western Slovakia]. Ochrana prírody 1: 231-245. [In Slovak with summaries in Russian, German & English] SASearch in Google Scholar

Vrlík P 2001: Zachránený kuvik [The rescued little owl]. Vtáčie správy 8(1): 17. [In Slovak] PASearch in Google Scholar

Zvářal K & Obuch J 1996: Porovnanie troch spôsobov zisťovania potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) na Zlínsku [A comparison of three types of acquirement of data on the diet of tawny owl (Strix aluco) in the Zlín Region]. Buteo 8: 119-122. [In Slovak with abstract & summary in English] SASearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo