1. bookVolumen 28 (2012): Heft 1 (December 2012)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Erstveröffentlichung
30 Aug 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Open Access

Description of Land Fragmentation in Latvia and its Prevention Opportunities

Online veröffentlicht: 06 Feb 2013
Volumen & Heft: Volumen 28 (2012) - Heft 1 (December 2012)
Seitenbereich: 1 - 8
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Erstveröffentlichung
30 Aug 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2003). The Design of LandConsolidation Pilot Project in Central andEastern Europe. Rome: FAO.Search in Google Scholar

2. Hartvigsen, M. (2006). Land consolidation in Central and Eastern European countries. In Shaping the Change: XXIII FIG Congress, 8-13 October, 2006, Munich, Germany. Retrieved from http://www.fig.net/pub/fig2006/papers/ts71/ts71_04_hartvigsen_0882.pdfSearch in Google Scholar

3. Horjan, O. (2011). Consideraţii cu privire la studierea şi combaterea fenomenului de abandonare a terenurilor agricole. In Sisteme Informaţionale Geografice: Ediţia XIX, Simpozion Ştiinţific Internaţional, 6-8 October 2011 (pp. 128-136). Chişinǎu, Universitatea Agrarǎ De Stat Din Moldova.Search in Google Scholar

4. Jankava, A. (2003). Situation of land consolidation in Latvia. In Baltic Surveying`03: Transactions of the Estonian AgriculturalUniversity, 216, 48-55.Search in Google Scholar

5. Kavaliauskiene, B., & Tarvydiene, M.E. (2011). Problems and perspectives of land consolidation projects in the Republic of Lithuania. In Baltic Surveying`11: InternationalScientific Conference of AgricultureUniversities of Baltic States, 11-13 May 2011 (pp. 91-98). Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture.Search in Google Scholar

6. Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to. MK noteikumi No. 635. (2010, July 29). Latvijas Vēstnesis, 2 pp.Search in Google Scholar

7. Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010. gada dati. (2010). LR CSP datu bāze: II Zemes izmantošana. Retrieved from http://data.csb. gov.lv/DATABASE/laukskait_10/ databasetree. asp?lang=16.Search in Google Scholar

8. Lauku saimniecību struktūra - 2003., 2005., 2007. gads. (2007). LR CSP datu bāze. Retrieved from http://data.csb.gov.lv/DATABASE/lauks/Ikgad%C4%93jie%20statistikas%20dati/Lauksaimniec%C4%ABbas%20strukt%C5%ABra/Lauksaimniec%C4%ABbas%20strukt%C5%ABra.asp.Search in Google Scholar

9. Likums par zemes ierīcību. Lauksaimniecībasnolikums. (1937). Rīga: Kodifikācijas nodaļas izdevums.Search in Google Scholar

10. Maasikamäe, S., & Mugu, E. (2003). Is there a need for land consolidation in Estonia. In Baltic Surveying`03: Transactions of the EstonianAgricultural University, 216, 23-32.Search in Google Scholar

11. Mičurova, V. (2004, January 21). Zemes apsaimniekošanas problēmas Latvijā. LatvijasVēstnesis. Retrieved from http://www.lanida.lv/ lv/information/press/archive/?id=27Search in Google Scholar

12. Miglavs, A. (2003, November 14). Ir lietas, kas ir vērtības pašas par sevi. Agropols (Latvija ES, informatīvs izdevums lauku saimniekam parES). Retrieved from http://www.agropols.lv/file s/%5B2f9226d58e3657842ce4bea830e0b832% 5DLatvija_ES_11_inetam.pdfSearch in Google Scholar

13. Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati. (2012). Nekustamie īpašumi, kuru sastāvā esošai zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „0101. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. [CD]. Rīga: VZD.Search in Google Scholar

14. Novadi un platību grupas. (2010). Lauku atbalsta dienests. Retrieved from http://www.lad.gov.lv/files/analize_pa_novadiem_un_platibu_grupam.xls.Search in Google Scholar

15. Par Latvijas Republikas lauku apvidosrealizējamās zemes reformas pirmāskārtas īstenošanu. Nolikums. (1991). Rīga: LR Augstākās Padomes Prezidijs.Search in Google Scholar

16. Par nekustamā īpašuma nodokli. LR likums. (1997, June 17). Latvijas Vēstnesis, 17 pp.Search in Google Scholar

17. Paršova, V., & Kāpostiņš, E. (2012). Does land consolidation fit everywhere? In Knowing toManage the Territory, Protect the Environmentand Evaluate the Cultural Heritage: FIGWorking Week 2012, 6-10 May, 2012, Rome, Italy. Retrieved from http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts02e/TS02E_parsova_kapostins_5795.pdfSearch in Google Scholar

18. Pasakarnis, G., & Maliene, V. (2011). Land consolidation in Lithuania: Aspiration and actuality. In Environmental Engineering: The8th International Conference, 19-20 May, 2011 (pp. 1424-1431). Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University.Search in Google Scholar

19. Platonova, D., & Jankava, A. (2011). Research on the preconditions of land consolidation in rural districts. In Economic Science for RuralDevelopment: Proceedings of the InternationalScientific Conference, No. 26, 28-29 April 2011 (pp. 174-181). Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture.Search in Google Scholar

20. Rivža, B., & Ancāns, S. (2000). Lauku attīstības būtība: ceļā uz ilgtspējīgu integrētu lauku politiku Eiropā. Organizāciju un institūciju attieksme pretlauku attīstību: Latvijas nacionālais ziņojums (pp. 1-42). Jelgava: LLU EF.Search in Google Scholar

21. Rivža, B., & Krūzmētra, M. (2000, November 2). Kad Eiropas lauku attīstības jaunā politika tieši skar arī Latviju. LatvijasVēstnesis. Retrieved from http://news.lv/Latvijas_Vestnesis/2000/11/02/Kad-Eiropaslauku-attistibas-jauna-politika-tiesi-skar-ari-LatvijuSearch in Google Scholar

22. Thomas, J. (2006). What’s on regarding land consolidation in Europe? In Shaping theChange: XXIII FIG Congress, 8-13 October, 2006, Munich, Germany. Retrieved from http:// www.fig.net/pub/fig2006/papers/ts80/ts80_03_thomas_0311.pdfSearch in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo