1. bookVolumen 53 (2011): Heft 1 (December 2011)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Erstveröffentlichung
31 Dec 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Promoting Buddhism through Modern Sports: The Case Study of Fo Guang Shan in Taiwan

Online veröffentlicht: 25 Dec 2011
Volumen & Heft: Volumen 53 (2011) - Heft 1 (December 2011)
Seitenbereich: 28 - 38
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Erstveröffentlichung
31 Dec 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Foguang shan zongwu weiyuan hui /The religious affairs committee of Foguang Mountain/ (Ed). (1997). Foguang shan sanshi zhounian jinian tekan /The 30th anniversary commemorative edition of Foguang Mountain/. Gaoxiong: Foguang wenhua.Search in Google Scholar

Foguang shiji /Buddha's Light Newsletter/. (2001, May 16). Jiaoyu zhageng zai feizhou /Education takes root in Africa/. Retrieved April 11, 2010 from http://www.blia.org/chinese/newsletter/PDF_68/blia68.pdf10.1111/j.1747-4477.1985.tb00133.xSearch in Google Scholar

Foguang shiji /Buddha's Light Newsletter/. (2010, January 2). 2010 nian zhi hufa pengyou de yifeng xin /Master's letter to Dharma's protectors and friends - 2010/. Retrieved April 15, 2010 from http://dharma.fgs.org.tw/shrine/ibps-sweden/fgsj2010/137.pdfSearch in Google Scholar

Fu, Z. (2006a). Yunshui riyue: xinyun dashi zhuan (shang) /Cloud, water, sun and moon: The biography of Master Hsin Yun (volume 1)/. Taipei: Tianxia wenhua.Search in Google Scholar

Fu, Z. (2006b). Yunshui riyue: xinyun dashi zhuan (xia) /Cloud, water, sun and moon: The biography of Master Hsin Yun (volume 2)/. Taipei: Tianxia wenhua.Search in Google Scholar

Gong, T., and Li, Y. (2001, December 27). Tadui moqi dizhi zhuli wufa zhuce /Tacit boycott from other teams, main players cannot register/. Lianhe bao /United Daily/, 30.Search in Google Scholar

Holt, R. (1989). Sport and the British: A Modern History. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Hu, J. (2001, June 22). Foguang shanshang chujia zhong ye reai da lanqiu /In Foguang mountain, monks also like to play basketball/. Mingsheng bao /Minsheng Daily/, B3.Search in Google Scholar

Li, H. (2005, November 9). Pumen gaozhong nulan songjing dazuo chu yali /Pumen senior high school's female basketball team use chanting and meditation to relieve stress/. Zhongguo shibao /China Times/, A19.Search in Google Scholar

Li, M. (2000). Taixu jiqi renjian fojiao /Master Taixu and his Humanistic Buddhism/. Zhejiang: Zhejiang renmin chubanshe.Search in Google Scholar

Li, Y. (2010, January 30). Sanhao tiyu xiehui nu sheshou yaolan /Three acts of goodness sports association, the cradle of female shooters/. Renjian fubao /Merit Times/. Retrieved April 5, 2010 from http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=165669. http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=165669Search in Google Scholar

Liang, Y. (1994, May 29). Chujia shifu minyi daibiao lanqiu yisai /Buddhist monks, legislative members, and basketball charity match/. Lianhe bao /United Daily/, 5.Search in Google Scholar

Luo, X. (2006). Foguang shan de yundong bantu cong pumen zhongxue nulan tanqi /The sports map of Foguang Mountain, Starting from Pumen High School's femal basketball team/. Xuexiao tiyu shuangyue kan /Bimonthly Journal of Physical Education in School/, 16(2), 85-90.Search in Google Scholar

Mangan, J. A. (1998). The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal. 2nd ed. London: Frank Cass.Search in Google Scholar

Marshall, D. B. (2009). "A canoe and a tent and God's great out-of-doors": Muscular Christianity and the flight from domesticity, 1890s-1930s. In H. Ellis and J. Meyer (Eds.), Masculinity and the other: Historical perspectives. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars.Search in Google Scholar

Master Hsin Yun (Ed.) (1998). Fojiao congshu (10) renjian fojiao /Buddhism book series (10), Humanistic Buddhism/. Gaoxiong: Foguang shan zongwu weiyuan hui.Search in Google Scholar

Master Manyi. (2005). Xinyun moshi de renjian fojiao /Master Hsin Yun's model of Humanistic Buddhism/. Taipei: Tianxia wenhua.Search in Google Scholar

Money, T. (1997). Manly & Muscular Diversions: Public Schools and the Nineteenth-Century Sporting Revival. London: Duckworth.Search in Google Scholar

Rao, P. (2009, February 18). Gaozhong lansai yinfa jiayou tuan yu! /High school basketball game, cheerleading from elderly people/. Lianhe bao /United Daily/, C1.Search in Google Scholar

Shi, M. (1997, April 12). Fu zhiying zhu xinhuo cexie xinyun fashi /Fu Zhiying wrote Xinhuo on Master Hsin Yun/. Lianhe bao /United Daily/, 18.Search in Google Scholar

Shi, X. (2001). Renjian fojiao chanfa jiqi dangdai shijian: Yinshun daoshi chanxue sixiang yanjiu /Buddhist law of Humanistic Buddhism and its contemporary practice: The research of Mentor Yinshun's Buddhist thought/. Taipei: Fajie.Search in Google Scholar

United States Department of State (2009, October 26). International Religious Freedom Report 2009. Retrieved May 1, 2010 from http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127269.htmSearch in Google Scholar

Wang, J. (2007, February 7). Ticao jiangbei zeng xianfu puzhong huo zanzhu 330 wan /Gymnastic cup given to county government, Pumen high school was awarded 3.3 million Taiwanese dollars/. Lianhe bao /United Daily/, C2.Search in Google Scholar

Wang. J. (2008, April 28). Quanzhong yun saishi /The national high school competition/. Lianhe bao /United Daily/, C2.Search in Google Scholar

Wang, S. (2001, June 20). Ami tuofo! Foguang shan jiang zu nulan dui /Buddha Amitabha! Foguang mountain will organize a female basketball team/. Lianhe Wanbao /United Evening News/, 19.Search in Google Scholar

Wang, Z. (2008). Wujie shi xiaogui /The five precepts are school rule/. Dongzhan fojiao xueyuan yuekan /Monthly Journal of Dong Zen Institute of Buddhist Studies/, 10, 8-13.Search in Google Scholar

Wei, G. (2001, August 29). Shanglan hongfa foguang puzhao /Buddhist missionary through basketball, Foguang shines/. Zhongguo shibao /China Times/, 30.Search in Google Scholar

Wu, Y. (1997, June 26). Taiwan da lianmeng foguang shanshang xinling gaige /Taiwan major league went through spiritual reengineering at Foguang Mountain/. Lianhe bao /United Daily/, 20.Search in Google Scholar

Xue, Y. (2005). Renjian fojiao de shehui he zhengzhi cangyu: Taixu he xinyun rushi shuo /The social and political participation of Humanistic Buddhism: The sayings of Master Taixu and Master Hsin Yun/. Hong Kong: Hong Kong Chinese University.Search in Google Scholar

Yan, F. (2009, March 24). Puzhong nulan fenghou jiaolian gonglou da /Pumen female basketball team won the championship, the coach deserves great credit/. Lianhe bao /United Daily/, C2.Search in Google Scholar

Yang, H. (1991). Dangdai fojiao sixiang zhanwang /The prospects of contemporary Buddhist thoughts/. Taipei: Dongda.Search in Google Scholar

Yiji ticao jiaolian yixin touben ziyou /Top gymnastic coach determined to defect/. (1981, October 8). Lianhe bao /United Daily/, 3.Search in Google Scholar

Youzhi jingcheng foguan shan /Where there is a will there is a way by Foguang Mountain/. (2007, October 25). Zhongguo shibao /China Times/, C2.Search in Google Scholar

Zeng, W. (1997, June 26). Xinyun fashi dui qiuyuan de kaishi /Master Hsin Yun gives Dharma talks to players/. Zhongshi wanbao /China Times Express/, 11.Search in Google Scholar

Zhonghua minguo xiangqi wenhua xiehui /Chinese Chess Culture Society/. (2008). 2008 Foguan bei quanguo jingying xiangqi jibiao sai baodao /The report of 2008 National Foguang Chinese Chess Elite Championship/. Retrieved April 5, 2010 from http://www.cccs.org.tw/web/front/bin/ptdetail.phtml?Part=c97080&Rcg=100141Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo