1. bookVolumen 9 (2009): Heft 3 (September 2009)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
ISSN
1213-2446
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Uneingeschränkter Zugang

The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes

Online veröffentlicht: 19 Feb 2010
Seitenbereich: 156 - 170
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
ISSN
1213-2446
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

BIEŃKOWSKI, W., RADLO, M. J. (2006). Amerykański model rozwoju. Istota, efektywność i możliwość rozwoju Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.Search in Google Scholar

GOLINOWSKA S., (2002). Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej In: Polityka Społeczna, no. 11-12.Search in Google Scholar

GORZELAK, G. (2000). Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie programu inicjatyw lokalnych) In: Studia Regionalne i Lokalne, no. 3.Search in Google Scholar

GROSSE, T. G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych In: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.Search in Google Scholar

HRYNIEWICZ, T. J. (2000). Endo i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego regionów In: Studia Regionalne i Lokalne, no. 2.Search in Google Scholar

CHAN KIM, W., MAUBORGNE, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wyd. MT Biznes sp. zoo. Warszawa.Search in Google Scholar

KLAMUT, M., PANCER-CYBULSKA, E. (ed.) (2006). Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.Search in Google Scholar

KONCEPCJA POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2005 In: Polska 2000 plus, Raport. Hipoteza, t. I, Warszawa, 1995.Search in Google Scholar

KUKLIŃSKI, A. (1983). Diagnoza gospodarki przestrzennej polski. Wstępne wyniki badań, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

LEWIS, W. W. (2005). Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa.Search in Google Scholar

POLSKA NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 WSPIERAJĄCE WZROST GOSPODARCZY I ZATRUDNIENIE 2006 Ministerstwo Rozwoju regionalnego, sierpień.Search in Google Scholar

POTOCZEK, A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń.Search in Google Scholar

RACJONALIZACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE (2004). Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa, Raport nr 50.Search in Google Scholar

SZOPA, A., WOŹNIAK M. G. (1997). Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.Search in Google Scholar

WIM KOK (2004). The Lisbon Strategy for growth and employment, Report frm the High Level Group Chaired by Wim Kok, November.Search in Google Scholar

WÓJCIK, P. (2007). Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, [w:] Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29 - 30 listopada, Warszawa (electronic version).Search in Google Scholar

WOŹNIAK, M. G. (2008). Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej, [w]: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, (red.) W. Pawnik, L. Zbiegień - Maciąg, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, pp. 605-614.Search in Google Scholar

WOŹNIAK, M. G. (2008). Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej In: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów trans granicznych, edit. M. G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.Search in Google Scholar

WOŹNIAK, M. G., Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski, w: B. Jasiński, L. MesjaszSearch in Google Scholar

KUKLIŃSKI, A. (2009) Gospodarka i Innowacyjność Europy w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo