1. bookVolume 9 (2009): Issue 3 (September 2009)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1663
ISSN
1213-2446
First Published
19 Feb 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes

Published Online: 19 Feb 2010
Page range: 156 - 170
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1663
ISSN
1213-2446
First Published
19 Feb 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes

The article focuses on Polish socio-economic coherency in the European and regional context during post WWII period. The author argues that the source of this incoherency are faulty mechanisms, its economic, social and regional policies which were before the transformation based on central coordination of strategies and later, prior to Polish membership in the EU, due to autonomic processes. Much of the weaknesses after accession of Polan to the EU have been due to mixed policies practiced. This has been based on competitive harmony in which economic, social and territorial coherence that is augmented by open coordination methods at union, national, regional and sub-regional levels. It is not sufficient applying socio-economic coherence to processes of eliminating disproportions existing in regional development. Their practical utility requires taking cognizance of the specificity of local material, human and social capital resources. The key issue of socio-economic coherence is harmonizing the development of all aspects of human living.

Keywords

BIEŃKOWSKI, W., RADLO, M. J. (2006). Amerykański model rozwoju. Istota, efektywność i możliwość rozwoju Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.Search in Google Scholar

GOLINOWSKA S., (2002). Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej In: Polityka Społeczna, no. 11-12.Search in Google Scholar

GORZELAK, G. (2000). Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie programu inicjatyw lokalnych) In: Studia Regionalne i Lokalne, no. 3.Search in Google Scholar

GROSSE, T. G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych In: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.Search in Google Scholar

HRYNIEWICZ, T. J. (2000). Endo i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego regionów In: Studia Regionalne i Lokalne, no. 2.Search in Google Scholar

CHAN KIM, W., MAUBORGNE, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wyd. MT Biznes sp. zoo. Warszawa.Search in Google Scholar

KLAMUT, M., PANCER-CYBULSKA, E. (ed.) (2006). Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.Search in Google Scholar

KONCEPCJA POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2005 In: Polska 2000 plus, Raport. Hipoteza, t. I, Warszawa, 1995.Search in Google Scholar

KUKLIŃSKI, A. (1983). Diagnoza gospodarki przestrzennej polski. Wstępne wyniki badań, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

LEWIS, W. W. (2005). Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa.Search in Google Scholar

POLSKA NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 WSPIERAJĄCE WZROST GOSPODARCZY I ZATRUDNIENIE 2006 Ministerstwo Rozwoju regionalnego, sierpień.Search in Google Scholar

POTOCZEK, A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń.Search in Google Scholar

RACJONALIZACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE (2004). Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa, Raport nr 50.Search in Google Scholar

SZOPA, A., WOŹNIAK M. G. (1997). Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.Search in Google Scholar

WIM KOK (2004). The Lisbon Strategy for growth and employment, Report frm the High Level Group Chaired by Wim Kok, November.Search in Google Scholar

WÓJCIK, P. (2007). Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, [w:] Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29 - 30 listopada, Warszawa (electronic version).Search in Google Scholar

WOŹNIAK, M. G. (2008). Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej, [w]: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, (red.) W. Pawnik, L. Zbiegień - Maciąg, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, pp. 605-614.Search in Google Scholar

WOŹNIAK, M. G. (2008). Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej In: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów trans granicznych, edit. M. G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.Search in Google Scholar

WOŹNIAK, M. G., Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski, w: B. Jasiński, L. MesjaszSearch in Google Scholar

KUKLIŃSKI, A. (2009) Gospodarka i Innowacyjność Europy w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo