1. bookVolumen 14 (2022): Heft 1 (June 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2037-0849
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Ethnopedagogical Examination of the Most Watched Cartoon by Primary School Students: The Example of Rafadan Tayfa

Online veröffentlicht: 08 Jun 2022
Volumen & Heft: Volumen 14 (2022) - Heft 1 (June 2022)
Seitenbereich: 82 - 92
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2037-0849
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Başal, H. A. (2007). Geçmiş Yıllarda Türkiye’de Çocuklar Tarafından Oynanan Çocuk Oyunları. Journal of Uludag University Faculty of Education, 20 (2), 243-266. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16686/173392 Search in Google Scholar

Baudrillard, Jean. (1995). “Bir Tüketim Kuramı Üzerine”. Cogito. Sayı: 5, s.98. Search in Google Scholar

Bauman, Zygmunt. (2010). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Search in Google Scholar

Berber, O. (2009). Türk kültüründe eğlence ve birlik unsuru olarak düğünler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 1-11. Search in Google Scholar

Bonnin, A. C., Gilbert, S., Rousseau, E., Mason, P. & Maheux, B. (1991). Television and the 3 to 10-year-old child. Pediatrics, 88 (1), 48-54. PMID: 2057273.10.1542/peds.88.1.48 Search in Google Scholar

Bulut, M. (2013). Importance of proverbs and idioms as a means of language and culture transfer in turkish education and instruction. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(13), 559-575. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.599310.7827/TurkishStudies.5993 Search in Google Scholar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Search in Google Scholar

Çınar, İ. (2018). The Ethno-Pedagogy of Atabek Country: The Ahiskan Case. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 13(4), 363-386. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1314510.7827/TurkishStudies.13145 Search in Google Scholar

Çınar, İ. (2020). Etnopedagoji Atabek Yurdu. Ankara: Pegem akademi.10.14527/9786050370188 Search in Google Scholar

Dönmez, C. (2006). Overview of Ataturk’s ideas and implementations related with education. Journal of Gazi University Kırşehir Faculty of Education, 7(1), 91-109. http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/cengiz_donmez_ataturk_egitim_gorus_uygulamalar.pdf Search in Google Scholar

Erdoğan, S. & Baran, G. (2008). A study of parents regarding television watching habits of their children in the four-six age group. The Social Sciences, 3 (3), 245-248. https://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2008.245.248 Search in Google Scholar

Ergun, P. (2012). Türk Kültüründe Ağaç Kültü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Search in Google Scholar

Frazer, J. G. (2004). Altın Dal Dinin ve Folklorün Kökenleri. (translator: Mehmet H. Doğan). İstanbul: Payel Yayınevi. Search in Google Scholar

Geiogamah, Haney and Michael D. Pavel (1993). “Developing Television for American Indian and Alaska Native Children in the Late 20th Century.” Children and Television: Images in a Changing Sociocultural World. Eds. Gordon L. Berry and Joy Keiko Asamen. Newbury Park: Sage Publications.10.4135/9781483326221.n14 Search in Google Scholar

Karahan, S. (2006). Tarihsel Süreç İçerisinde Türklerde Müzikle Terapi. (Master Thesis) İstanbul University Social Sciense Institute. Search in Google Scholar

Karakuş, N. (2016). Maysa ve bulut isimli animasyon çizgi filmin kültürel ögeler açısından incelenmesi/The evalutıon of the cartoon named maysa and bulut in terms of cultural elements. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34). Search in Google Scholar

Johnson, B. ve Christensen L. (2014). Educational Research (4th Edition). Çev: Selçuk Beşir DEMİR. “Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme”. Çev: Budak, İ ve Budak, A.Eğiten Kitap Yayınevi. Ankara Search in Google Scholar

Lvova, A. L., Oktyabrskaya, İ.V., Sagaleyev, A.M. & Usmanova, M.S. (2013). Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri Kainat ve Zaman. Nesneler Dünyası. (translator: M. Ergun). Konya: Kömen Yayınları. Search in Google Scholar

Meirkulova, A. (2017). Çok Kültürlü Eğitim Bağlamında Etnopedagoji Olasılığı Üzerine Yansıma. In D. Özyürek, M. Yıldırım, S. Eğe ve T. Eğri (Ed.). International Students Social Sciences Congress Proceeding-I (pp. 107-118). İstan-bul: İlmi Etüdler Association. Search in Google Scholar

Ögel, B. (2010). Türk Mitolojisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Search in Google Scholar

Oruç, C., Tecim, E. & Özyürek, H. (2011). Role models and cartoons on personality development of pre-school children. Journal of Ekev Academy, 15 (48), 281-297. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423877980.pdf Search in Google Scholar

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemi (Çev. Ed. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: 3. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık. Search in Google Scholar

Persson, A., & Musher-Eizenman, D. R. (2003). The impact of a prejudice-prevention television program on young children’s ideas about race. Early Childhood Research Quarterly, 18(4), 530-546. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2003.09.01010.1016/j.ecresq.2003.09.010 Search in Google Scholar

Potts, R., Dedmon, A. & Halford, J. (1996). Sensation seeking, television viewing motives, and home television viewing patterns. Personality and Individual Differences, 21(6), 1081-1084. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(96)00127-4.10.1016/S0191-8869(96)00127-4 Search in Google Scholar

Ramani, G. B. (2005). Cooperative play and problem solving in preschool children (Dissertion Doctoral Thesis). University of Pittsburgh, Pittsburgh. Search in Google Scholar

Roux, J. P. (2011). Eski Türk Mitolojisi. (translator: M. Y. Sağlam). Ankara: BilgeSu Yayınları. Search in Google Scholar

Serhatlıoğlu, B. (2006). Determining the opinions of teachers and parents in terms of effecting forms of television programmes on mental and language development of 5-6 age group children attending preschool education institutions (Case of Elazığ City) (Master Thesis) Fırat University Social Sciense Institute. Search in Google Scholar

Tozduman-Yaralı, K. & Avcı, N. (2017). An investigation of a cartoon from the perspective of popular culture: Rafadan Tayfa. Gümüşhane University e-Journal of Faculty of Communication, 5(1), 449-470. DOI:10.19145/gumuscomm.27546510.19145/gumuscomm.275465 Search in Google Scholar

Uulu, I. O. & Arabova, G. (2006). Religious Motifs in Kyrgyz Ethno pedagogy. Alatoo Academic Studies, 1(1), 43-53. Search in Google Scholar

Yağan Güder, S., Ay, A., Saray, F., & Kılıç, İ. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi filmlerin toplumsal cinsiyet kalıp yargıları açısından incelenmesi: Niloya örneği. Eğitimde Nitel Araştrımalar Dergisi, 5(2), 95-110. Search in Google Scholar

Yaralı, K. T., & Avcı, N. (2017). Bir çizgi filmin popüler kültür açisindan incelenmesi: rafadan tayfa. Gumushane Universitesi Iletism Fakultesi Elektronik Dergisi, 5(1), 449-470.10.19145/gumuscomm.275465 Search in Google Scholar

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. Search in Google Scholar

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD