1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Administration of Urban Public Transport in the Largest Polish Cities

Online veröffentlicht: 17 Dec 2020
Seitenbereich: 70 - 88
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Barber, B., 2017. Cool Cities: Urban Sovereignty and the Fix for Global Warming. Yale University Press, New Haven — London.Search in Google Scholar

Barber, B., 2014. If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities. Yale University Press, New Haven — London.Search in Google Scholar

Cantwell, M., Caulfield, B., O’Mahony, M., 2009. Examining the Factors that Impact Public Transport Commuting Satisfaction. Journal of Public Transportation 12, 21.Search in Google Scholar

Dydkowski, G., 2015. Zarządy transportu miejskiego w Polsce–przesłanki tworzenia oraz organizacyjno-prawne formy działalności. Studia Ekonomiczne 39–57.Search in Google Scholar

Endicott, T., 2015. Administrative Law, 3rd ed. Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

Fellesson, M., Friman, M., 2012. Perceived Satisfaction with Public Transport Service in Nine European Cities. Journal of the Transportation Research Forum 47. https://doi.org/10.5399/osu/jtrf.47.3.2126Search in Google Scholar

Gallez, C., Kaufmann, V., Maksim, H., Thebért, M., Guerrinha, C., 2013. Coordinating Transport and Urban Planning: From Ideologies to Local Realities. European Planning Studies 21, 1235–1255. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.722945Search in Google Scholar

Giorgi, L., Schmidt, M., 2006. European Transport Policy: A Historical and Forward Looking Perspective. German Policy Studies/Politikfeldanalyse 3, 1–19.Search in Google Scholar

Glaeser, E., 2011. Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. Penguin Books, New York.Search in Google Scholar

Grondys, K., Kott, I., Sukiennik, K., 2017. Funkcjonowanie polskich miast w dobie zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia transportu. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 25, 237–245. https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.1.21Search in Google Scholar

Gualdi, M., Sessa, C., 2002. Impacts of Institutional Change on Urban Transport Policy in Rome: An Update. German Policy Studies/Politikfeldanalyse 2.Search in Google Scholar

GUS, 2019. Rocznik demograficzny. Demographic Yearbook of Poland. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/13/1/rocznik_demo-graficzny_2019.pdf.Search in Google Scholar

Heddebaut, O., Di Ciommo, F., 2018. City-hubs for smarter cities. The case of Lille “EuraFlandres” interchange. European Transport Research Review 10. https://doi.org/10.1007/s12544–017–0283–3Search in Google Scholar

Kahn-Freund, O., 1974. On Uses and Misuses of Comparative Law. The Modern Law Review 37, 1–27.Search in Google Scholar

Kamba, W.J., 1974. Comparative Law: A Theoretical Framework. The International and Comparative Law Quarterly 23, 485–519.Search in Google Scholar

Katz, B.J., Bradley, J., 2014. The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile Economy. Brookings Institution Press, Washington.Search in Google Scholar

Khan, S., Khan, M., 2012. Community Bus in Tokyo: Promoting Community Initiative through Decentralisation. Space and Polity 16, 129–151. https://doi.org/10.1080/13562576.2012.698140Search in Google Scholar

Kiciński, M., Bieńczak, M., 2014. Tendencje zmian kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa publicznego transportu autobusowego na przykładzie KPA Kombus Sp. z o.o. w Kórniku. Logistyka 3, 2870–2878.Search in Google Scholar

Kowalski, M., Nesterak, J., Wodyński, S., Żelaszczyk, A., 2013, Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w kontekście krajowych zmian prawnych regulujących publiczny transport zbiorowy. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14(6), 18–24.Search in Google Scholar

Massey, P., 2014. Bus Competition in Ireland: Delayed by Regulatory Roadblocks. Economic Affairs 34, 319–334.Search in Google Scholar

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC). Nos 1191/69 and 1107/70, 2007.Search in Google Scholar

Rek-Woźniak, M., 2017. “Anatomia ambicji” a polityka publiczna. Cztery wątki debaty o miejskich megaprojektach. Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje 37, 117–137.Search in Google Scholar

Sager, F., 2005. Metropolitan institutions and policy coordination: the integration of land use and transport policies in Swiss urban areas. Governance 18, 227–256.Search in Google Scholar

Solecka, K., 2011. Integration of public transport in Polish and EU documents and examples of solutions for integration of public transport in Poland and in the world. Transport Problems 6, 23–34.Search in Google Scholar

Sońta, W., 2012, Zmiany organizacyjno-prawne przedsiębiorstw transportu miejskiego. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 13(10), 28–32.Search in Google Scholar

Sopoćko, M., Caban, J., Marczuk, A., Komsta, H., 2016. Rozwój i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17(12), 1858–1862.Search in Google Scholar

Taylor, Z., Ciechański, A., 2015. Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. Geographia Polonica 88, 557–573. https://doi.org/10.7163/GPol.0034Search in Google Scholar

Taylor, Z., Ciechański, A., 2014. Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. Przegląd Geograficzny 86, 141–170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1Search in Google Scholar

Taylor, Z., Ciechański, A., 2010. Organizational and Ownership Transformation in Poland’s Urban Transport Companies. Transport Reviews 30, 407–434. https://doi.org/10.1080/01441640903034369Search in Google Scholar

Taylor, Z., Ciechański, A., 2009. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce–część II. Przegląd Geograficzny 81, 205–236.Search in Google Scholar

Tomaszyk, M., 2016. Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego. Przegląd Politologiczny 207. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.16.Search in Google Scholar

TOR, 2019, Liberalizacja rynku miejskich przewozów autobusowych, https://zdgtor.pl/publication/liberalizacja-rynku-miejskich-przewozow-autobusowych/.Search in Google Scholar

Treaty on the Functioning of the European Union, 2007.Search in Google Scholar

Turner, J., Holmes, L., Hodgson, F.C., 2000. Intelligent urban development: An introduction to a participatory approach 37, 1723–1734.Search in Google Scholar

Uspalyte-Vitkuniene, R., Burinskiene, M., 2007. Determination of factors that influence public transport. WIT Press, pp. 327–336. https://doi.org/10.2495/UT070311Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 1990.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, 2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy, 2002. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 2010.Search in Google Scholar

Zatti, A., 2012. New Organizational Models in European Local Public Transport. From Myth to Reality. Annals of Public and Cooperative Economics 83, 533–559. https://doi.org/10.1111/j.1467–8292.2012.00476.xSearch in Google Scholar

Zatti, A., 2011. New organizational models in European Local Public Transport: from Myth to Reality (No. 2011/06). CIRIEC International Scientific Commission on “Public Services / Public Enterprises”.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo