1. bookVolumen 9 (2018): Heft 2 (December 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2255-7547
Erstveröffentlichung
14 Jun 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Traditional and Technological Methods for Raising Pre-school Children’s Awareness of Environmental Pollution for Sustainability

Online veröffentlicht: 11 Jan 2019
Volumen & Heft: Volumen 9 (2018) - Heft 2 (December 2018)
Seitenbereich: 134 - 144
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2255-7547
Erstveröffentlichung
14 Jun 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Akçay, L. (2006). Farklı ülkelerde okul öncesi öğrencilerine yönelik çevre eğitimi. [Envi­ronmental education for preschool students in different countries]. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. [Master Thesis, Uludağ University, Institute of Social Sciences, Bursa].Search in Google Scholar

Buhan, B. (2006). Okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin çevre bilinci ve bu okul­lardaki çevre eğitiminin araştırılması. [Environmental consciousness of the teachers who work in pre-school and investigation of the environmental education in these schools]. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Master Thesis, Marmara University, Institute of Educational Sciences, Istanbul].Search in Google Scholar

Cincera, J. (2013). Managing cognitive dissonance: Experience from an environmental education teachers’ training course in the Czech Republic. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15(2), 42-51.10.2478/jtes-2013-0010Search in Google Scholar

Copsey, O. (2018). Eco-schools Indian Ocean: Relating contemporary ESD theory to real change on the ground. Discourse and Communication for Sustainable Educa­tion, 9(1), 128-142.10.2478/dcse-2018-0010Search in Google Scholar

Çakıroğlu, Ü. ve Taşkın, N. (2016). Okul öncesi öğrencilere etkileşimli çoklu ortamlar ile sayıların öğretimi: Deneysel bir çalışma. [Teaching preschool students with inter­active multi-media numbers: an experimental study]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Çukurova University Faculty of Education Journal], 45(1), 1-22.Search in Google Scholar

Fedosejeva, J., Boce, A., Romanova, M., Ilisko, Dz., & Ivanova, O. (2018). Education for sustainable development: The choice of pedagogical approaches and methods for the implementation of pedagogical tasks in the anthropocene age. Journal of Teacher Education for Sustainability, 20(1), 157-179. doi: <https://doi.org/10.2478/> jtes-2018-0010Search in Google Scholar

Gedzune, I. (2015). Identification as incentive to care: Pre-service teachers’ orientation towards inclusion in nature. Discourse and Communication for Sustainable Educa­tion, 6,110-126.10.1515/dcse-2015-0008Search in Google Scholar

Gedzune, I., Gedzune, G., Skrinda, A., & Micule, I. (2011). Educational action research to generate ecological wisdom of insight for inclusion and sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education, 2(1), 5-31.10.2478/v10230-011-0001-7Search in Google Scholar

Iliško, Dz. (2005). Pedagogical challenges for implementing holistic curriculum in Latvia. Journal of Teacher Education and Training, 5, 28-39.Search in Google Scholar

Iliško, Dz. (2016). Inquiry-based educational course in higher education towards sustain­able communities: A case study, (pp. 125-145) In: Leal Filho W., Pace P. (eds.). Teaching education for sustainable development at university level. World Sustain­ability Series. Springer, doi.org/10.1007/978-3-319-32928-4_910.1007/978-3-319-32928-4_9DOI öffnenSearch in Google Scholar

İlhan A. Ş. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal destekli yabanez dil (İngilizce) öğretiminin, ilköğretim okul öncesi eğitimi anasınıfı öğrencilerinin öğrenme hatır­lama düzeyleri üzerindeki etkisi. (Teaching technology and material supported foreign language (English) teaching, primary school preschool education on the remembering level of students’ learning recall]. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniver­sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. (Master Thesis, Muğla University, Institute of Social Sciences, Mugla].Search in Google Scholar

Kabadayi A. (2016). A Suggested in-service training model based on Turkish preschool teachers’conceptions for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(1) 5-15.10.1515/jtes-2016-0001Search in Google Scholar

Kaçar, A. Ö. ve Doğan, N. (2007). Okulöncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin rolü. (The role of computer assisted education in preschool education!. Akademik Bilişim, Kütahya. (Academic Information, Kütahya].Search in Google Scholar

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. (Scientific research method]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (Ankara: Nobel Publishing House].Search in Google Scholar

Özbuğutu, E., Karahan, S. ve Tan, Ç. (2014). Çevre eğitimi ve alternatif yöntemler- literatür taraması. (Environmental education and alternative methods techniques literature review]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [ Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute], 11(25), 393-408.Search in Google Scholar

Raus, R. (2016). Modelling a learning journey towards teacher ecological self. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18, 41-52.10.1515/jtes-2016-0013Search in Google Scholar

Salīte, I. (2015). Searching for sustainability in teacher education and educational research: Experiences from the Baltic and Black Sea Circle Consortium for educational research. Discourse and Communication for Sustainable Education, 6,21-29. DOI: 10.1515/ dcse-2015-0002. Education for Sustainability, 1\8, no. 2, pp. 41-52.10.1515/dcse-2015-0002.1\8,no.2,pp.41-52DOI öffnenSearch in Google Scholar

Salīte, I. (2002). Teachers’ views on the aim of education for sustainable development. Journal of Teacher Education and Training, 1, 68-80.Search in Google Scholar

Salīte, I. (2008). Educational action research for sustainability: Constructing a vision for the future in teacher education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 10, 5-16.10.2478/v10099-009-0021-6Search in Google Scholar

Sezgin, M. E. (2002). Ikili kodlama kuramina day alt olarak hazirlanan multimedya ders yazihmimn fen bilgisi ogretimindeki akademik ba§anya, ogrenme diizeylerine ve kalicihga etkisi [The effect of multimedia course software based on bilateral coding theory on academic achievement, learning levels and retention in science teaching]. Yiiksek Lisans Tezi, £ukurova Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusii, Adana. [M.Sc. Thesis, Cukurova University, Institute of Social Sciences, Adana].Search in Google Scholar

Taşkın, Ö. ve Şahin, B. (2008). “Çevre” kavramı ve altı yaş okul öncesi çocuklar. [Envi­ronment concept and six years of preschool children]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Pamukkale University Faculty of Education Journal], 1(23), 1-12.Search in Google Scholar

Teke Bodur, E. (2006). Bilgisayar destekli Fizik öğretiminde yapısalcı yaklaşımın öğrenci başarısına etkisi. [Effects of the structuralism on the student success in computer assisted physics teaching]. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Master Thesis, Sakarya University, Social Sciences Institute, Sakarya].Search in Google Scholar

Zecha, S. (2013). Significant influences on nature experiences: A comparative study of southern German and Northern Spanish pupils aged 14-15. Discourse and Commu­nication for Sustainable Education, 4, 23-42.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo