1. bookVolumen 64 (2015): Heft 3 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The current threat level of fish in river network of individual sea-drainage areas in the Czech Republic

Online veröffentlicht: 22 Jan 2016
Volumen & Heft: Volumen 64 (2015) - Heft 3 (December 2015)
Seitenbereich: 251 - 261
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Adam B., Faller M., Gischkat S., Hufgard H., Lowenberg S. & Mast N. (2012): Ergebnisse nach einem Jahrfischökologischen Monitorings am Doppelxschlitzpass Geesthacht. – Wasser Wirtschaft 102 (4): 49-57.Search in Google Scholar

Andreska J. & Hanel L. (2015): Historical occurrence and extinction of Atlantic salmon in the River Elbe from the fourteenth to the twentieth centuries. – Arch. Pol. Fish. 23: 3-16.Search in Google Scholar

Baruš V., Lusk S. & Gajdůšek J. (1981): Fauna ryb a její zachování v Československu. – Památky a příroda, 1981(10): 619-623.Search in Google Scholar

Birklen P. & Jarošek R. (2014): Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří. – Ochrana přírody 2014(5): 20-23.Search in Google Scholar

Brito D., Ambal R.G., Brooks T. et al. (2010): How similar are national red lists and the IUCN red list? – Biological Conservation 143: 1154-1158.10.1016/j.biocon.2010.02.015Search in Google Scholar

Brzák M. (1996): Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy. – Acta Mus. Moraviae, Sci.Nat., LXXXI (1/2): 109-120.Search in Google Scholar

CENIA (2010): Zpráva o životním prostředí 2010. Available in http://www.cenia.cz.Search in Google Scholar

Dušek J. (2003): Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční s poznámkami o biologii druhu. Agentura ochrany přírody a krajina ČR, 44 pp.Search in Google Scholar

Freyhof J. & Brooks E. (2011): European Red list of freswater fishes. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 72 pp.Search in Google Scholar

Frič A. (1872): O rybářství v řekách českých a o jeho poměru k umělému pěstování ryb a k průmyslu. – Archiv přírodovědecký k proskoumání Čech, II d. 4: 149-188.Search in Google Scholar

Frič A. (1875): Umělé pěstování ryb v Čechách. V komisi Fr. Řivnáče v Praze, nákl. vlastním, 36 pp.Search in Google Scholar

Frič A. (1876): Zpráva o chovu lososů a pstruhů v Čechách v r. 1874-1875. – Vesmír 5(14): 165-166; 5(16): 186-188.Search in Google Scholar

Frič A. (1908): České ryby a jich cizopasníci. Nákl. vlastním, Praha, 80 pp.Search in Google Scholar

Hajdú J., Koščo J., Pekárik L., Lusková V., Lusk S., Valachovič D. & Tomeček J. (2008): Blatniak tmavý (Umbra krameri): súčasný stav a perspektívy. Sb. XI. Česká ichtyologická konference, MZLU Brno: 67-71.Search in Google Scholar

Hanel L., Andreska J., Drozd B., Hartvich P. & Lusk S. (2015): Biologie a ochrana mihulí. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Vodňany, 551 pp.Search in Google Scholar

Hanel L. & Lusk S. (2003): Červený seznam mihulí a ryb České republiky. – Příroda, Praha 22: 73-82.Search in Google Scholar

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky – rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, 447 pp.Search in Google Scholar

Hartvich P. & Šperl J. (2011): Odchov střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) v přírodních podmínkách pro vodní toky v Národním parku Šumava. Metodická publikace FROV JU České Budějovice, 26 pp.Search in Google Scholar

IUCN (1994): IUCN Red List Categories and Criteria. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. As approved by the 40th Meeting of the IUCN Council, Gland, Switzerland, 30 November 1994. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.Search in Google Scholar

IUCN (2001): IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commision. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 21 pp.Search in Google Scholar

IUCN (2003): Guidelines for application of IUCN Red list Criteria at regional levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission.– IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.ii + 26 pp.Search in Google Scholar

IUCN (2010): IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2010. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 8.1. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee in March 2010. Downloadable from http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/RedListGuidelines.pdf.Search in Google Scholar

IUCN (2012a): IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 38 pp.Search in Google Scholar

IUCN (2012b): Guidelines for application of IUCN Red list criteria at region and national levels. Versio 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 41 pp.Search in Google Scholar

Jakoubková R. (2012): Revitalizace v údolí Divoké Orlice. – Orlické hory a Podorlicko 19: 267-275.Search in Google Scholar

Just T., Matoušek V., Dušek M., Fischer D. & Karlík P. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. ZO ČSOP Hořovicko, 359 pp.Search in Google Scholar

Kava T. (2007): Průběh repatriace lososa obecného v ČR a perspektivy jejího dalšího postupu. Seminář „Losos 2007“, Ústí n.Labem, 11 pp.Search in Google Scholar

Kava T. (2015): Repatriace lososa obecného v povodí Labe na území ČR 2012-2015. Zpráva - ms., 41 pp.Search in Google Scholar

Klečka J. (2005): Spojená Bečva po povodních 97-příklad spontánního vývoje toku. Sb. Říční krajina 3, Olomouc, pp. 155-162.Search in Google Scholar

Kottelat M. & Freyhof J. (2007): Handbook of European freshwater fishes. Kottelat Cornol Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, 646 pp.Search in Google Scholar

Kříž V. (1997): Fyzickogeografická charakteristika povodí horního toku Odry na území Č. republiky. – Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Geografica - Geologica 5: 7-16.Search in Google Scholar

Lojkásek B. & Lusk S. (2001): Ohrožené a bioindikačně významné druhy mihulovců a ryb v povodí řeky Odry na území Moravy a Slezska. – Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica - Ecologica 8: 133-140.Search in Google Scholar

Lojkásek B. & Lusk S. (2006): Ichtyofauna povodí Odry - příčiny a perspektivy. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Environmental changes and biological assessment III., pp. 230-234.Search in Google Scholar

Lusk S. (1989): Gene pool of fishes in Czechoslovakia: present state and conservation efforts. Práce VÚRH Vodňany 18: 15-26.Search in Google Scholar

Lusk S. (1995): Influence of valley dams on the changes in fish communities inhabiting streams in the Dyje river drainage area. – Folia Zool. 44: 45-56.Search in Google Scholar

Lusk S. (1996): The status of the fish fauna in the Czech Republic. In: Kirchhofer A. & Hefti D. (eds): Conservation of endangered freshwater fish in Europe. Birkhäuser Verlag Basel/Switzerland, pp. 89-98.10.1007/978-3-0348-9014-4_10Search in Google Scholar

Lusk S. (2010): Jak je to s blatňákem tmavým na jižní Moravě? – Živa 2010, č. 3, Forum, L: 1 s.Search in Google Scholar

Lusk S., Bartoňová E., Lusková V., Lojkásek B. & Koščo J. (2008a): Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus - rozšíření a genetická diverzita v povodí řek Morava, Odra (Česká republika) a Hornád (Slovensko). – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 67-80.Search in Google Scholar

Lusk S., Halačka K., Lusková V. & Horák V. (2005): Distribution of Gobio species in the Czech Republic. – Folia Zool. 54 (Suppl.) 1: 56-64.Search in Google Scholar

Lusk S. & Hanel L. (1996): Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 1995. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (I): 16-25.Search in Google Scholar

Lusk S., Hanel L. & Křesina J. (2008b): Je zánik populace mihule ukrajinské Eudontomyzon mariae v Račím potoce neodvratný? – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 6-16.Search in Google Scholar

Lusk S., Hanel L., Lojkásek B., Lusková V. & Muška M. (2015): Červený seznam mihulí a ryb České republiky - ms., verze 2015.Search in Google Scholar

Lusk S., Hanel L. & Lusková V. (2004): Red List of the ichthyofauna of the Czech Republic: Development and present status. – Folia Zool. 53: 215-226.Search in Google Scholar

Lusk S., Hartvich P. & Lojkásek B. (2014): Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků FROV JU, Vodňany, 254 pp.Search in Google Scholar

Lusk S. & Holčík J. (1998): Význam bezbariérového spojení říčního systému Moravy a Dyje na: území České republiky s Dunajem. Biodiverzita ichtyofauny ČR (II): 69-83.Search in Google Scholar

Lusk S., Lohniský K. & Vostradovský J. (1994): Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sborník referátů z ichtyologické konference, Vodňany: 187-193.Search in Google Scholar

Lusk S., Lojkásek B., Halačka K. & Lusková V. (2003): „Povodňové“ revitalizace na Rožnovské Bečvě. Bull. Lampetra V, ZO ČSOP Vlašim: 106-111.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2010): Alien species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna. – Folia Zool. 59: 57-72.10.25225/fozo.v59.i1.a9.2010Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V., Halačka K. & Horák V. (2002a): Osteichthyes. In: Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds): Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 106: 29-49.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V., Halačka K. & Lojkásek L. (2000): Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (III): 21-28.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V., Halačka K., Šlechta V. & Šlechtová V. (2002b): Status and protection of species and intraspecific diversity of the ichthyofauna in the Czech Republic: 23-33 pp. In: Colares-Pereira M.J., Coelho M.M., Co wx I.G. (eds): Conservation of freshwater fishes: Options for the future. Fishing News Books, Blackwell Science Ltd, Oxford, 462 pp.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V., Hanel L., Lojkásek B. & Hartvich P. (2011a): Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 2010. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 68-78.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2011b): Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky. Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 79-97.Search in Google Scholar

Lusk S., Májsky J., Lusková V. & Halačka K. (2002c): Výskyt sekavčíka horského Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) v toku Vláry na území České republiky a Slovenska. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV): 121-126.Search in Google Scholar

Merta L. (2008): Vzácné druhy mihulí a ryb Olomouckého kraje. Rozšíření a ochrana. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 79 pp.Search in Google Scholar

MŽP (2007): Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007-2013. Ministerstvo životního prostředí ČR, 49 pp.Search in Google Scholar

Plesník J. & Cepáková E. (2005): Kategorie a kritéria IUCN – Světového svazu ochrany přírody pro červené seznamy ohrožených druhů, pp.15-35, In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů Č. republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.Search in Google Scholar

Pokorná L. (2011): Nepůvodní druhy ryb ve světle zákona o ochraně přírody. – Ochrana přírody (1): 12-13.Search in Google Scholar

Mamcarz A. (2000): Decline of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio L., 1758 in Poland: An outline of problems and prospects. – Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 16(1-4): 191-202.Search in Google Scholar

Mendel J., Lusk S., Lusková V., Koščo J., Vetešník L. & Halačka K. (2008a): Druhová pestrost hrouzků rodů Gobio a Romanogobio na území České republiky a Slovenska. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 17-24.Search in Google Scholar

Mendel J., Lusk S., Vasil'eva E.D. et al. (2008b): Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy. – Molecular Phylogenetics and Evolution 47: 1061-1075.10.1016/j.ympev.2008.03.00518434206Search in Google Scholar

Miller R.M., Rodríguez J.P., Aniskowicz-Fowler T. et al. (2007): National threatened species listing based on IUCN criteria and regional guidelines: current status and future perspectives. – Conserv Biol. 21(3):684-96.10.1111/j.1523-1739.2007.00656.x17531047Search in Google Scholar

Rodríguez J.P. (2008): National Red Lists: the largest global market for IUCN Red List Categories and Criteria. – Endang.Species Res. 6: 193-198.10.3354/esr00129Search in Google Scholar

Rodríguez J.P., Keith D.A., Rodríguez-Clark K.M. et al. (2015): A practical guide to the application of the IUCN Red List of Ecosystems criteria. – Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140003.Search in Google Scholar

Slavíkova A., Pravec M., Horecký J. & Dobrovský P. (2009): Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. MŽP, Praha, 14 pp., 9 maps.Search in Google Scholar

Volaufová L. (2008): Kvalita povrchových vod v České republice. – Vesmír 87: 769-770.Search in Google Scholar

Vostradovský J. & Šmíd J. (1999): Pstruh mořský opět v Labi? – Rybářství 5: 216-218.Search in Google Scholar

Williot P., Rochard E., Desse-Berset N., Kirschbaum F. & Gessner J. (2011): Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758: The Reunion of the European and Atlantic Sturgeons. Springer Science & Business Media, 668 pp.10.1007/978-3-642-20611-5Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo