1. bookVolume 208 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2720-4286
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Operational Diagnostics Synthesis of the Naval Gas Turbines Operated by the Polish Navy

Published Online: 31 Mar 2017
Volume & Issue: Volume 208 (2017) - Issue 1 (March 2017)
Page range: 75 - 98
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2720-4286
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

[1] Adamkiewicz A., Grządziela A., Możliwość oceny niewyważenia zespołu wirnikowego okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie sygnałów drganiowych pozyskanych z łożyska nośnego, ‘Tribologia’, 2002, No. 1, pp. 57-70 [Feasibility of unbalancing estimation of the gas turbine rotor using vibration signals from load bearing - available in Polish].Search in Google Scholar

[2] Adamkiewicz A., Relacje diagnostyczne w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych, ‘Problemy Eksploatacji’, 2001, No. 3, pp. 9-19 [Diagnostic relationships in naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[3] Adamkiewicz A., Zagadnienia przedłużania okresu eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych, ‘Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika’ 2005, No. 211, pp. 7-17 [The issue of extending operation time of marine gas turbine - available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Cempel C., Tomaszewski F., Diagnostyka maszyn, Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 1992 [Diagnostics of machines - available in Polish].Search in Google Scholar

[5] Charchalis A. et al., Opracowanie programu badań diagnostycznych i metod oceny dla weryfikacji (wydłużenia) okresu międzyremontowego silników turbinowych okrętu 1241 RE, AMW, Gdynia 1991 [Development of a program of diagnostic tests and evaluation methods for verification of intermittent naval gas turbines of ship 1241 RE - available in Polish].Search in Google Scholar

[6] Charchalis A., Diagnozowanie okrętowych silników turbinowych, AMW, Gdynia 1991 [Diagnosis of naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[7] Charchalis A., Korczewski Z., Badania diagnostyczne okrętowych turbinowych silników spalinowych na podstawie analizy zmian parametrów termogazodynamicznych, XIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych, Szczecin 1992, pp. 63-71 [Diagnostic tests of naval gas turbines based on analysis of changes in thermogasic parameters - available in Polish].Search in Google Scholar

[8] Charchalis A., Korczewski Z., Dyson P. K., Evaluation of operating conditions of the passages of naval gas turbines by gas path analysis, The Institute of Marine Enginers, London 1996.Search in Google Scholar

[9] Charchalis A., Korczewski Z., Metody diagnozowania okrętowych turbinowych silników spalinowych, ‘Przegląd Mechaniczny’ 1997, No. 3−4, pp. 45-57 [Methods of diagnosis of naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[10] Charchalis A., Pojawa B., Ocena stanu technicznego okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie badań momentu obrotowego przy rozruchu, XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum ‘Diagnostyka maszyn’, Węgierska Górka 2001, pp. 133-140 [Assessment of the technical state of the naval gas turbine based on torque tests at start-up - available in Polish].Search in Google Scholar

[11] Charchalis A., Systemy pomiarowe wykorzystywane w diagnostyce okrętowych turbinowych silników spalinowych, XV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych, Gdynia 1993, pp. 73-81 [Measurement systems used in the diagnostics of naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[12] Charchalis A., Wielosymptomowy system diagnozowania okrętowych turbinowych silników spalinowych, ‘Diagnostyka’, 2004, Vol. 30/1, pp. 101-105 [Multi-symptoms system of diagnosing of marine gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[13] Charchalis A., Wirkowski P., Badania eksploatacyjne okrętowych turbinowych silników spalinowych LM 2500, ‘Diagnostyka’, 2004, Vol. 30/1, pp.106-110 [Exploitation’s researches of marine gasturbines LM 2500 - available in Polish].Search in Google Scholar

[14] Charchalis A., Wróblewski K., Włoch J., Diagnostyka okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie eksploatacyjnych parametrów rozruchu, XIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych, Szczecin 1992, pp. 73-85 [Diagnostics of the naval gas turbine based on operational starting parameters - available in Polish].Search in Google Scholar

[15] Diagnostyka okrętowych turbinowych silników spalinowych, AMW, Gdynia 1996, targeted project No. 148-23/C-SO/93 [Diagnostics of naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[16] Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna układu napędowego M15 [Technical and operating documentation of the M15 propulsion system - available in Polish].Search in Google Scholar

[17] Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna układu napędowego M3A [Technical and operating documentation of the M3A propulsion system - available in Polish].Search in Google Scholar

[18] Grządziela A., Metoda diagnozowania okrętowej linii wałów z zastosowaniem zidentyfikowanych modeli dynamicznych, ‘Zeszyty Naukowe AMW’, 2008, No. 172A [Diagnostic method for marine shaft lines using identified dynamic models - available in Polish].Search in Google Scholar

[19] Grządziela A., Metoda kontroli współosiowości elementów okrętowego układu napędowego z turbinowymi silnikami spalinowymi, PhD thesis, AMW, Gdynia 1998 [A method of controlling the coaxiality of marine propulsion system components with naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[20] Korbicz J., Kościelny J. M., Kowalczuk Z., Cholewa W., Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania, WNT, Warszawa 2002 [Process diagnostics. Models, artificial intelligence, applications - available in Polish].Search in Google Scholar

[21] Korczewski Z., Badania diagnostyczne w eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych, ‘Zeszyty Naukowe AMW’, 2005, No. 2, pp. 67-88. [Diagnostic research in the operation of naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[22] Korczewski Z., Badania procesu przyspieszania w konstrukcjach wielowirnikowych okrętowego turbinowego silnika spalinowego, XVII Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych, Szczecin 1995, pp. 93-105 [Research on the acceleration process in multi-rotor constructions of a naval gas turbine - available in Polish].Search in Google Scholar

[23] Korczewski Z., Identyfikacja procesów gazodynamicznych w zespole sprężarkowym okrętowego turbinowego silnika spalinowego dla potrzeb diagnostyki, ‘Zeszyty Naukowe AMW’, 1999, No. 138A [Identification of gas-dynamic processes in the compressor assembly of a naval gas turbine for diagnostic purposes - available in Polish].Search in Google Scholar

[24] Korczewski Z., Metoda diagnozowania części przepływowej okrętowych turbinowych silników spalinowych w eksploatacji, PhD thesis, AMW, Gdynia 1992 [Method of diagnosis of flow parts of naval gas turbines in operation - available in Polish].Search in Google Scholar

[25] Korczewski Z., Simulation model of the compressors configuration of naval gas turbine for diagnostic purposes, ‘Marine Technology Transactions. Technika Morska’, 1997, Vol. 8.Search in Google Scholar

[26] Metodyka badań okrętowych turbinowych silników spalinowych typu DR76 i DR77 użytkowanych w MW RP, praca zbiorowa, AMW, Gdynia 2006 [Methodology of research of naval gas turbines DR76 and DR77 used in Polish Navy, group work - available in Polish].Search in Google Scholar

[27] Metodyka badań okrętowych turbinowych silników spalinowych typu LM 2500 użytkowanych w MW RP, praca zbiorowa, AMW, Gdynia 2006 [Methodology of research of naval gas turbines LM 2500 used in Polish Navy, group work - available in Polish].Search in Google Scholar

[28] Metodyka oceny współosiowości elementów transmisji momentu obrotowego w okrętowych układach napędowych, AMW, Gdynia 1995-1998, research project No. 0 T00A 009 16 [Methodology for assessing the coaxiality of torque transmission components in marine propulsion systems - available in Polish].Search in Google Scholar

[29] Mironiuk W., Ocena stanów awaryjnych układów łożyskowych turbinowych silników spalinowych, Phd thesis, AMW, Gdynia 1995. [Assessment of emergency conditions of bearing systems of naval gas turbines - available in Polish].Search in Google Scholar

[30] Moczulski W., Diagnostyka techniczna. Metody pozyskiwania wiedzy, Publ. Silesian University of Technology, Gliwice 2002 [Technical diagnostics. Knowledge acquisition methods - available in Polish].Search in Google Scholar

[31] Niziński S., Michalski R., Diagnostyka obiektów technicznych, Publ. University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2001 [Diagnostics of technical objects - available in Polish].Search in Google Scholar

[32] Ocena stanu technicznego okrętowych turbinowych silników spalinowych w oparciu o badania ich cech dynamicznych, AMW, Gdynia 1995-1998, research project No. 9T12D00811 [Assessment of the technical state of naval gas turbines based on their dynamic characteristics - available in Polish].Search in Google Scholar

[33] Opracowanie systemu diagnostycznego okrętowych turbinowych silników spalinowych fregat wdrażanych w Marynarce Wojennej RP, AMW, Gdynia 1995-1998, research project No. 0 T00A 062 19 [Development of a diagnostic system for naval gas turbines of frigates deployed in the Polish Navy - available in Polish].Search in Google Scholar

[34] Pojawa B., Characteristics Determination of LM-2500 Naval Gas Turbine in Aspect of Energy Modeling and Simulations, ‘Solid State Phenomena’, 2015, Vol. 236, pp. 169-179.10.4028/www.scientific.net/SSP.236.169Search in Google Scholar

[35] Pojawa B., Metoda diagnozowania układu rozruchowego okrętowego turbinowego silnika spalinowego, PhD thesis, AMW, Gdynia 2003 [Method of diagnosis of the start-up system of a naval gas turbine - available in Polish].Search in Google Scholar

[36] Sprawozdania z badań diagnostycznych turbinowych silników spalinowych eksploatowanych na okrętach MW RP, AMW, Gdynia 1985-2016, research and service [Reports on diagnostic tests of naval gas turbines operating in Polish Navy - available in Polish].Search in Google Scholar

[37] Szczeciński S., Balicki W., Diagnozowanie lotniczych silników turbinowych, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2001 [Diagnosing aircraft turbine engine - available in Polish].Search in Google Scholar

[38] Technical, Manual and Organizational Level Maintenance - LM-2500 propulsion gas turbine module of propulsion system of Oliver Hazard Perry class frigate FFG-9, Marine and Industrial Engines and Services Division, General Electric Company, Cincinnati, Ohio 2003.Search in Google Scholar

[39] Włoch J., Diagnozowanie okrętowych turbinowych silników spalinowych na podstawie wielkości charakteryzujących przebieg rozruchu i zatrzymania, PhD thesis, AMW, Gdynia 1994 [Diagnosing naval gas turbines on the basis of parameters characterizing the start-up and stop process - available in Polish].Search in Google Scholar

[40] Żółtowski B., Elementy racjonalnej eksploatacji systemów technicznych, ‘Inżynieria i Aparatura Chemiczna’, 2012, No. 2, pp. 34-36 [Elements of rational use of technical systems - available in Polish].Search in Google Scholar

[41] Żółtowski B., Podstawy diagnostyki maszyn, Publ. University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz 1996 [Fundamentals of machine diagnostics - available in Polish].Search in Google Scholar

[42] http://www.3fo.mw.mil.pl [access 09.11.2016].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD