1. bookVolume 116 (2019): Issue 3 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Selected city gates in Silesia – Research issues

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 3 (March 2019)
Page range: 71 - 103
Received: 15 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The conservation work performed on the city gates of some Silesian cities in recent years has offered the opportunity to undertake architectural research. The researchers’ interest was particularly aroused by towers which form the framing of entrances to old-town areas and which are also a reflection of the ambitious aspirations and changing tastes of townspeople and a result of the evolution of architectural forms. Some of the gate buildings were demolished in the 19th century as a result of city development. This article presents the results of research into selected city gates: Grobnicka Gate in Głubczyce, Górna Gate in Głuchołazy, Lewińska Gate in Grodków, Krakowska and Wrocławska Gates in Namysłów, and Dolna Gate in Prudnik. The obtained research material supported an attempt to verify the propositions published in literature concerning the evolution of military buildings in Silesia between the 14th century and the beginning of the 17th century. Relicts of objects that have not survived were identified in two cases.

Keywords

[1] Archiwum Państwowe w Opolu (akta miasta Głuchołaz, akta miasta Grodkowa).Search in Google Scholar

[2] Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Kożuchów – średniowieczne fortyfikacje, Nowa Sól 2001.Search in Google Scholar

[3] Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa w świetle nowych ustaleń, [in:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [ed.] T. Andrzejewski, Nowa Sól 2003, pp. 66–77.Search in Google Scholar

[4] Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2009.Search in Google Scholar

[5] Bednara E., Aus der Frühgeschichte der deutsche Stadt Leobschütz, Beiträge zur Heimatkunde Oberschlesiens, 1931.Search in Google Scholar

[6] Biermann G., Geschichte der Herzogtümer Troppau und Jägerdorf, Vol. 1, Teschen 1874.Search in Google Scholar

[7] Bimler K., Die schlesischen massiven Wehrbauten, Bd. 1, Breslau 1940, pp. 78–90.Search in Google Scholar

[8] Codex diplomaticus Silesiae (CDS), Vol. 7, ed. C. Grünhagen, Regesten zur schlesischen Geschichte, part 2, Breslau 1875.Search in Google Scholar

[9] Chorowska M., Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Wrocław 1994.Search in Google Scholar

[10] Chronik der Stadt Grottkau, von Heide, Grottkau 1867; Deutsches Städtebuch, von E.I. Keyser, Stuttgart–Berlin 1939.Search in Google Scholar

[11] Degen K., Bleyel W., Werbick W., Focke F., Die Bau und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau, Breslau 1939.Search in Google Scholar

[12] Dziewulski W., Głubczyce. Studium historyczno-urbanistyczne miasta, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, PKZ, Wrocław 1956.Search in Google Scholar

[13] Eckert W. Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie – system fortyfikacyjny ponownie do wykorzystania, [in:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, Vol. 4, ed. T. Biliński, Zielona Góra 2008, pp. 109–118.Search in Google Scholar

[14] Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Głubczycach, maszynopis w archiwum WKZ w Opolu, PKZ, Wrocław 1974.Search in Google Scholar

[15] Förster G., Analecta Freystadiensia oder Freystädtische Chronika theils aus denen in vielen jahren gesammelten Miscellaneis Herrn M. Johann Gottfried Arts …, Lissa 1751.Search in Google Scholar

[16] Froben J., Annales Ioannis Frobenii ab anno 1347, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 135, E 99a, sygn. 679.Search in Google Scholar

[17] Goliński M., Kościk E., Kęsik J., Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006.Search in Google Scholar

[18] Hofrichter R., Geschlichliche Einzelbilder der Stadt Leobschütz, [in:] Heimatkunde des Kreises Leobschütz, part 2, Vol. 2, Leobschütz 1911.Search in Google Scholar

[19] Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens I. Kreis Grünberg und Freystadt, Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. XXIV, hrsg. K. Wutke, Breslau 1908.Search in Google Scholar

[20] Jurek T., Trzynastowieczne lokacje miejskie w dobrach Pogorzelów, [in:] Civitas & Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław–Praha 2002, pp. 89–93.Search in Google Scholar

[21] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, województwo opolskie, powiat Głubczycki, Vol. VII, Issue 2, ed. T. Chrzanowski, M. Koniecki, Warszawa 1961.Search in Google Scholar

[22] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, woj. opolskie, pow. Grodkowski, Vol. VII, Issue 3, ed. T. Chrzanowski, M. Koniecki, Warszawa 1964.Search in Google Scholar

[23] Katalog zabytków sztuki w Polsce, woj. opolskie, pow. Namysłowski, Vol. VII, Issue 7, ed. T. Chrzanowski, M. Koniecki, Warszawa 1965.Search in Google Scholar

[24] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, woj. opolskie, powiat Nyski, Vol. VII, Issue 9, ed. T. Chrzanowski, M. Koniecki, Warszawa 1963.Search in Google Scholar

[25] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce – woj. opolskie, pow. Prudnicki, Vol. VII, Issue 12, ed. T. Chrzanowski, M. Koniecki, Warszawa 1960.Search in Google Scholar

[26] Kowalski S. Muszyński J. Kożuchów, Poznań 1959.Search in Google Scholar

[27] Kowalski S. Muszyński J. Kożuchów, [in:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad Środkową Odrą i Dolną Wartą, Vol. 2. Zielona Góra 1967, pp. 235–248.Search in Google Scholar

[28] Kowalski S., Muszyński J., Kożuchów. Zarys historii, Kożuchów 1995.Search in Google Scholar

[29] Kożuchów. Zarys dziejów, ed. T. Andrzejewski, Kożuchów 2003.Search in Google Scholar

[30] Königer E., Kunst in Oberschlesien, Breslau, 1938.Search in Google Scholar

[31] Kutzer P., Aus einer kleinen Fürstenstadt, Historischer Rückblick auf die Vergangenheit von Ziegenhals, Ziegenhals 1928.Search in Google Scholar

[32] Kutzer P., Kirchengeschichte von Ziegenhals, Ziegenhals 1932Search in Google Scholar

[33] Kutzner M., Studium historyczno-urbanistyczne miasta Grodkowa, maszynopis w archiwum WKZ w Opolu, PKZ Wrocław, 1962.Search in Google Scholar

[34] Lasota C., Legendziewicz A., Wyniki badań architektonicznych i wnioski konserwatorskie do remontu ratusza w Grodkowie pl. Rynek 1 i jego otoczenia (mury i wieże obronne), maszynopis w archiwum Wojewódzkiego WKZ w Opolu, Wrocław 2005.Search in Google Scholar

[35] Lasota C., Legendziewicz A., Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Kościół parafialny miasta lokacyjnego, Architectus Vol. 1–2 (17–18)/2005, Wrocław, pp. 21–33.Search in Google Scholar

[36] Lasota C., Legendziewicz A., Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Fortyfikacje miejskie, maszynopis w bibliotece Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

[37] Legendziewicz A., Wieża Bramy Dolnej w Prudniku. Wyniki badań architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie, maszynopis w archiwum WKZ w Opolu, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

[38] Legendziewicz A., Wieża Bramy Dolnej w Prudniku w świetle w świetle najnowszych badań, [in:] Ziemia Prudnicka 2007, s. 182–187.Search in Google Scholar

[39] Legendziewicz A., Wieża Bramy Górnej w Głuchołazach (pow. Nysa). Wyniki badań architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie, maszynopis w WKZ w Opolu, Wrocław 2008.Search in Google Scholar

[40] Legendziewicz A., Problematyka badawczo-konserwatorska wybranych zespołów bramnych na Śląsku, [in:] Obwarowania miast – problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji, [ed.] A. Górski, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kożuchów 2010, s. 105–117.Search in Google Scholar

[41] Legendziewicz A., Rewaloryzacja wybranych obiektów zabytkowych – element podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy Głuchołazy, [in:] Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich, Materiały Konferencji Naukowej, Głuchołazy 2011, pp. 76–96.Search in Google Scholar

[42] Legendziewicz A., Mury Miejskie w Kożuchowie. Wyniki badań architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie, maszynopis w archiwum Inwestora, Wrocław 2011.Search in Google Scholar

[43] Legendziewicz A., Brama Grobnicka w Głubczycach. Wyniki badań architektonicznych oraz wnioski konserwatorski, maszynopis w archiwum WKZ w Opolu, Wrocław 2012.Search in Google Scholar

[44] Legendziewicz A., Wyniki badań architektonicznych reliktów bramy Wrocławskiej w Namysłowie, mps w archiwum WKZ w Opolu, Wrocław 2012.Search in Google Scholar

[45] Legendziewicz A., Średniowieczne fortyfikacje Kożuchowa, [in:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, ed. B. Bielinis-Kopeć, tom 9, Zielona Góra 2012, pp. 63–72.Search in Google Scholar

[46] Legendziewicz A., Badania architektury Grodkowa. Średniowieczne fortyfikacje miejskie, [in:] Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej, cz 2, ed. A. Dawid, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Grodków 2015, pp. 67–88.Search in Google Scholar

[47] Legendziewicz A., Od średniowiecznej warowni do barokowego klasztoru. Historia powstania i przekształceń zamku w Kożuchowie, [in:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, Vol. 12, Zielona Góra 2015, pp. 23–37.Search in Google Scholar

[48] Loose K., Mury obronne Kożuchowa, maszynopis w archiwum WKZ w Zielonej Górze, 1962.Search in Google Scholar

[49] Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenmäler der Provinz Schlesien, Bd. II, Die Landkreise des Reg. – Bezirks Breslau, Breslau 1889.Search in Google Scholar

[50] Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenmäler der Provinz Schlesien, Bd IV, Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Oppeln, Vol. 4 Breslau 1894.Search in Google Scholar

[51] Lutsch H., Bilderwerk Schlesicher Kunstdenkmäler, Breslau 1903.Search in Google Scholar

[52] Maler K., Głubczycki mur obronny, [in:] Kalendarz Głubczycki, 2001, pp. 159–167.Search in Google Scholar

[53] Maler K., Dzieje Głubczyc do 1742 roku, Opole 2003.Search in Google Scholar

[54] Maler K., Dzieje Głubczyc w latach 1742–1945, Głubczyce bd.Search in Google Scholar

[55] Minsberg F., Geschichte der Stadt Leobschütz, Neisse 1882.Search in Google Scholar

[56] Piechaczek B., Bramy miejskie w Głubczycach i ich przedbramia przed 1770 r., [in:] Głos Głubczyc, 9/2005, s. 19.Search in Google Scholar

[57] Piechaczek B., Średniowieczne kamienne obwarowania miast Opolszczyzny do końca XV wieku, praca doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2006.Search in Google Scholar

[58] Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

[59] Prix D., Wilhoda M., Hlubčice jako mocenský nástroj Přemyslovské dynastie, [in:] Allir unser getrawen Burger, Ĉasopis Slezského Zemského Muzea, 50/2001, pp. 193–203.Search in Google Scholar

[60] Przyłęcki M., Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku, Ochrona, konserwacja, ekspozycja 1850–1980, Warszawa 1987.Search in Google Scholar

[61] Przyłęcki M., Budowle zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

[62] Reisealbum Pfalzgraf Ottheinrichs von seinem Zug nach Krakau, [in:] Reise, Rast und Augenblick: Mitteleuropäische Stadtansichten aus dem 16, Jahrhundert, red. Angelika Pabel, Universitätbibliothek Würzburg, sygn Delin IV. Dettelbach 2002.Search in Google Scholar

[63] Schlesisches Urkundenbuch, Bd. 2, bearb. v. W. Irgang, Wien 1977.Search in Google Scholar

[64] Stein R., Das Bürgerhaus in Schlesien, Tübingen 1966.Search in Google Scholar

[65] Steinborn B., Otmuchów, Paczków. Śląsk w zabytkach sztuki, Ossolineum, Wrocław 1982Search in Google Scholar

[66] Strzymiński A., Rys historyczny fortyfikacji Kożuchowa, [in:] Fortyfikacje Ziemi Lubuskiej, Zeszyt sesyjny Vol. 4, Zielona Góra 1998, pp. 9–13.Search in Google Scholar

[67] Troska F., Geschichte der Stadt Leobschütz, Leobschütz 1892.Search in Google Scholar

[68] Weltzel A., Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku (tłum. „Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien” Neustadt 1870), Prudnik 2005.Search in Google Scholar

[69] Zlat M., Attyka renesansowa na Śląsku, [in:] Biuletyn Historii Sztuki, Vol. XVII, 1955.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo