1. bookVolume 115 (2018): Issue 3 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Selected Causes of Exploitation Problems Caused by Secondary Contamination of Drinking Tap Water

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 3 (March 2018)
Page range: 131 - 140
Received: 26 Feb 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper presents selected causes of problems related to the widely understood phenomenon of secondary contamination of drinking tap water caused by corrosion. The legal aspects, related to the formal responsibility for water quality in water supply systems: cold water and hot water, according to the way it is prepared, have been analysed. The main causes of the deterioration of water quality in water supply systems were characterized by the criteria for assessment of the corrosivity and aggressiveness of the water. Proposals for actions which should be undertaken to prevent secondary water contamination in water supply systems have been drawn up.

Keywords

[1] Babiarz B., Szymański W., Możliwości dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Instal, Vol. 3, 2007, 36–38.Search in Google Scholar

[2] Kowal A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa2007.Search in Google Scholar

[3] Niedziołek M., Dąbrowski W., Żaba T., McGarity M., Głód K., Charakterystyka awarii rurociągów tranzytowych na przykładzie przewodów biegnących z ujęcia w Dobczycach do Krakowa, Czasopismo Techniczne, 1-Ś/2011.Search in Google Scholar

[4] Opaliński S., Rybak-Wilusz E., Babiarz B., Zabezpieczenie wody w instalacjach wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem wynikłym z niekontrolowanych wstecznych przepływów, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Instal, Vol. 5, 2002, 7–12.Search in Google Scholar

[5] Pierścieniak M., Trzcińska N., Słomczyński T., Wąsowski J., Problem wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Vol. 39, 2009.Search in Google Scholar

[6] PN-EN 12502; Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody.Search in Google Scholar

[7] PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.Search in Google Scholar

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92).Search in Google Scholar

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z późn. zm.Search in Google Scholar

[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U.99.74.836, Dz.U.09.205.1584).Search in Google Scholar

[11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz.1989).Search in Google Scholar

[12] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013r poz.1409 z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

[13] Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).Search in Google Scholar

[14] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 poz. 139).Search in Google Scholar

[15] Vranayová Z., Košičanová D., Očipová D., Legionella prevention plan in water systems and its energetic consequences, Czasopismo Techniczne, 1-B/2009.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo