Open Access

Priebeh jarných fenologických fáz na generatívnych orgánoch autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) zo Slovenska

Bagar R., Nekovář J., 2006: Tendence vývoje vegetace v přírodních lesních oblastech Moravy. In Rožnovský J., Litschmann T., Vyskot I. (eds.): Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. Brno: ČHMÚ, 23 s.Search in Google Scholar

Bauer Z., 2006: Fenologické tendence složek jihomoravského lužního lesa na příkladu habrojilmové jaseniny (Ulmi-Fraxineta Carpini) za období 1961-2000. Část I. Fenologie dřevin. Meteorologické zprávy, 59(3): 80-85.Search in Google Scholar

Hofman J., 1957: Několik výsledků fenologických pozorovaní a problematika lesnické fenologie. Zbraslav - Strnady: VÚLH, Práce výzkumních ústavů lesnických ČSR, zv. 12, s. 67-109.Search in Google Scholar

Kolektív, 1984: Návod pre fenologické pozorovanie lesných rastlín. Bratislava: SHMÚ, 23 s.Search in Google Scholar

Kubin E., Pudas E., Venäläinen A., Terhivuo J., 2008: Phenological recording in Finland. In Nekovář, J. et al. (eds.): The history and current status of plant phenology in Europe. Finland, Vammalan Kirjapaino, 182 p.Search in Google Scholar

Kurpelová M., 1963: Fenologická charakteristika vysoko položených kotlín na Slovensku. Geografický časopis, 15: 241-263.Search in Google Scholar

Larcher W., 1988: Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 368 s.Search in Google Scholar

Melo M., 2006: Vplyv geografickej polohy na nástup fenologických fáz lipy malolistej na Slovensku. In Rožnovský J., Litschmann T., Vyskot I. (eds.): Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. Brno: ČHMÚ, 9 s.Search in Google Scholar

Menzel A., Estrella N., Heitland W., Susnik A., Schleip Ch., Dose V., 2008: Bayesian analysis of the species-specific lengthening of the growing season in two European countries and the influence of an insect pest. Int. J. Biometeorol., 52: 209-218.10.1007/s00484-007-0113-8275762417805581Search in Google Scholar

Petrovič Š., 1972: Klimatické a fenologické pomery Stredoslovenského kraja. Praha: PHMÚ, 432 p.Search in Google Scholar

Priwitzer T., Bucha T., Koreň M., 2009: Využitie vegetačného indexu NDVI odvodeného z modisu pri fenologických pozorovaniach lesných porastov. In Bucha T., Pavlendová H. (eds.): Diaľkový prieskum Zeme - lesy v meniacich sa prírodných podmienkach. NLC-LVÚ Zvolen, s. 51-64.Search in Google Scholar

Škvareninová J., 2003: Analýza fenologických pozorovaní vybraných lesných drevín v Zvolenskej pahorkatine. Acta Facultatis Forestalis, 45: 29-40.Search in Google Scholar

Škvareninová J., 2009a: Priebeh vegetatívnych fenologických fáz autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) zo Slovenska. Lesnícky časopis-Forestry Journal, 55(1): 13-27.10.2478/v110114-009-0018-zSearch in Google Scholar

Škvareninová J. (ed.), 2009b: Fenológia rastlín v meniacich sa podmienkach prostredia. Zvolen: vydavateľstvo Technickej univerzity, 103 s.Search in Google Scholar

Štefančík I., 1995: Fenológia v lesníctve 2. Ukončenie vegetačnej činnosti. Lesnícky časopis-Forestry Journal, 41(3): 193-198.Search in Google Scholar

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other