1. bookVolume 6 (2013): Issue 2 (December 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Biogeographical provinces, subprovinces and bioregions of the Czech Republic

Published Online: 14 Feb 2014
Volume & Issue: Volume 6 (2013) - Issue 2 (December 2013)
Page range: 5 - 16
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Bennett, G., (1991). Towards a European Ecological Network. Arnhem: Institute for European Environmental Policy.Search in Google Scholar

Bennett, G., [ed.] (1999). Guidelines for the development of the Pan-European Ecological Network, as adopted by the Council for the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (STRA-CO) on April 1999. Committee of experts for the development of the Pan-European ecological Network (STRA-REP). Strasbourg: Council of Europe.Search in Google Scholar

Bínová, L., Culek, M., Kopecká, V., Míchal, I. & Plesník, J., (1995). Evropská ekologická síť (EECONET) - možný podíl České republiky. Ochrana přírody 50(5), pp. 141-146.Search in Google Scholar

Buček, A. & Lacina, J., (1979). Biogeografická diferenciace krajiny jako jeden z ekologických podkladů pro územní plánování. Územní plánování a urbanismus 6, pp. 382-387.Search in Google Scholar

Buček, A. & Lacina, J., (1984). Biogeografický přístup k vytváření územních systémů ekologické stability krajiny. Zprávy Geogr. Úst. ČSAV v Brně 21(4), pp. 27-36.Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. & Míchal, I., (1996). An Ecological Network in the Czech Republic. Veronica, 11th special issue. Brno: Veronica.Search in Google Scholar

Buček, A. & Lacina, J., (1999). Geobiocenologie II. MZLU v Brně. Brno: Univerzitní nakladatelství.Search in Google Scholar

Chytrý, M., (1997). Thermophilous oak forests in the Czech Republic: Syntaxonomical revision of the order Quercetalia pubescenti-petraeae. Folia Geobot. Phytotax., 32, pp. 221-258. Praha.10.1007/BF02804006Search in Google Scholar

Culek, M., (1989). Biogeografická regionalizace Jihomoravského kraje pro účely navrhování územních systémů ekologické stability krajiny. In Biogeografie a její aplikace. Zprávy Geogr. úst. ČSAV, 24, Brno: Geogr. úst. ČSAV. pp. 83-103.Search in Google Scholar

Culek, M., (1994). New biogeographical division of the Czech Republic. Proceedings of the World Geographic Congress in Prague. Only on CD. Praha: Charles University.Search in Google Scholar

Culek, M., [ed.] (1996). Biogeografické členění České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha: ENIGMA.Search in Google Scholar

Culek, M., Grulich, V., Buček, A., Kyjovský, Š., Hartl, P., Hrabica, A., Kocián, J., Lacina, J., (2005). Biogeografické členění České republiky II. díl. EkoCentrum Brno a Agentura ochrany přírody a krajiny. Praha: Kontura design.Search in Google Scholar

Culek, M. & Grulich, V., (2009). Biogeographical division of the Czech Republic. Map 1: 500 000 with text. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. & Zvara, I. [eds.]: Atlas of Landscape of the Czech Republic (pp. 151 - 152). VÚKOZ v.v.i., Průhonice. Harmanec: VKÚ, Slovenská republika.Search in Google Scholar

Culek, M., Grulich, V., Laštůvka, Z. & Divíšek, J. (in print). Biogeografické regiony České republiky (Biogeographical regions of the Czech Republic). Praha.Search in Google Scholar

Dostál, J., (1966). Fytogeografické členění. Mapa 1: 2 000 000. In Atlas ČSSR. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Drude, O., (1902). Der Hercynische Florenbezirk: Grundzüge der Pflanzenverbreitung im mitteldeutschen Berg- und Hügellande vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz und dem Böhmer Walde. In Die Vegetation der Erde, 6. Leipzig: W. Engelmann Verlag.Search in Google Scholar

Dungel, J. & Řehák, Z., (2005). Atlas mihulí, ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Jedlička, L., Kalivodová, E. 2002. Zoogeografické členenie: Terestrický biocyklus. Map No. 91. 1:2 000 000. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava: ESPRIT, s.r.o.Search in Google Scholar

Jongman, R.H.G., (1996). Biodiversity, biogeography, habitats and species. In: Perspectives on ecological network (pp. 153-155). European Centre for Nature Conservation: Tilburg, the Netherlands.Search in Google Scholar

Mařan, J., (1958). Zoogeografické členění Československa. - Sborn. Čs. Spol. Zeměp., Praha, 63/2: pp. 89-110.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz, J.M., (1993). Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace geograficzne 158. Wydawnictvo Polskiej Akademii Nauk. Wrocław, Warszawa, Kraków.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz, J.M., (2008). Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa. Retrieved June 8, 2012, from web: http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/opracowania/regiony_geobotaniczne/regiony_opracowanie.pdf.Search in Google Scholar

Meusel, H., (1965). Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora 1. Jena: VEB GFV.Search in Google Scholar

Meynen, E., Schmidthüsen, J., Gellert, J., Neef, E., Müller-Miny, H. & Schultze, J. H., (1953-1962). Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, vol. 1-9. - Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Selbstverlag. Remagen, Bad Godesberg.Search in Google Scholar

Mikyška, R. et al. (1968). Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Vegetace ČSSR. Collection of maps 1:200 000. Praha: Academia. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fischeries, (1990). Nature Policy Plan of the Netherlands. (Text + map of the Ecological network of the Netherlands). The Hague.Search in Google Scholar

Neuhäuslová, Z., Chytrý, M., Sádlo, J., Rybníček, K., Kolbek, J. & Jirásek, J., (1997). Map of Potential Natural Vegetation of the Czech Republic 1:500 000. Botanický ústav AV ČR, Průhonice. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Neuhäuslová, Z., Moravec, J., Chytrý, M., Ložek, V., Rybníček, K., Rybníčková, E., Husová, M., Grulich, V., Jeník, J., Sádlo, J., Jirásek, J., Kolbek, J. & Wild, J., (2001). Potential natural vegetation of the Czech Republic. Braun-Blanquetia 30, pp. 1-80.Search in Google Scholar

Pawlowski, B. & Szafer, W., (1978). Regiony geobotaniczne. Mapa 1:2 000 000. In Atlas narodowy Polski. Warszawa: Polska akademia nauk, Institut geografii.Search in Google Scholar

Plesník, P., (2002). Fytogeograficko-vegetačné členěnie. Map No. 86. 1:1 000 000. In Atlas krajiny Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava: ESPRIT, s.r.o.Search in Google Scholar

Skalický, V., (1988). Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný, S. & Slavík, B. [eds.]: Květena České socialistické republiky 1, (p. 103 - 121). Praha: Academia.Search in Google Scholar

Symank, A. & Hauke, U., (1994). Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 und die „FFH-Richtlinie“ der EU. Bonn. Natur und Landschaft 69(9), pp. 395 - 406.Search in Google Scholar

Šťastný, K., Bejček, V. & Hudec, K., (2006). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Aventinum, Praha.Search in Google Scholar

Udvardy, M.D.F., (1975). A classification of the biogeographical provinces of the world. IUCN, Occasional Paper 18. Morges.Search in Google Scholar

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), (1985). Přírodní lesní oblasti ČSR. Interní publikace. Mapa 1:1 000 000. Brandýs n./Labem.Search in Google Scholar

Zlatník, A., (1976). Groups of the types of originally wood and shrub geobiocoenes in the Czechoslovak Socialist Republic (Preliminary report). In: Zprávy GGÚ ČSAV v Brně 13, pp. 62 - 64 + table in inset. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD