1. bookVolume 29 (2010): Issue 2 (June 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Apr 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Landed Property of Churches and Denominational Associations in Poland

Published Online: 25 Jun 2010
Page range: 39 - 54
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Apr 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Historical factors are presented that have determined landed property belonging to churches and denominational associations in Poland. The article then moves to post-war times to discuss the size and structure of church property resources in 1950, before its appropriation by the State in 1952, and after its restoration to the ecclesiastical owners following the systemic transformation of 1989. The form and ways of recovery of church property are discussed, as well as its present size, structure and distribution.

Keywords

Dudziak J., 1989. Amortyzacyjne ustawy (Amortisation acts). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 463.Search in Google Scholar

Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku (Poland's population in the 20th century). IGiPZ PAN, Monografie, 5, Warszawa.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2002. Struktura własnościowa użytków rolnych w Polsce po 11 latach transformacji gospodarki (Ownership structure of agricultural land in Poland after 11 years of economic transformation). Przegląd Geograficzny 74, 3, 425-450.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2005. Struktura agrarna - zmiany po 12 latach restrukturyzacji polskiego rolnictwa (1990-2002) (Agrarian structure: Changes after 12 years of restructuring of Polish agriculture, 1990-2002). [In:] Głębocki B. (ed.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 45-99.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2007. Rolnictwo (Agriculture). [In:] Rogacki H. (ed.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski. PWN, Warszawa, 185-271.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2008. Nieruchomości gruntowe własności kościelnej i związków wyznaniowych w Polsce (Landed property of the church and denominational associations in Poland), In: J. J. Parysek T. Stryjakiewicz (eds.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 315-337.Search in Google Scholar

Jabłońska-Deptuła E., 1987. … Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? (Kościół - religia - patriotyzm) 1764-1864 (Can history run counter to the current of conscience? Church, religion, patriotism, 1764-1864). Editions Spotkania. Paryż.Search in Google Scholar

Kieniewicz S., 1983. Historia Polski 1795-1918 (History of Poland, 1795-1918). PWN. Warszawa.Search in Google Scholar

Krukowski J., 2002. Kościół a Państwo w Polsce (Okres II Rzeczypospolitej, W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, W III Rzeczypospolitej) (The Church and the State in Poland. The Second Republic; The Polish People's Republic; The Third Republic). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. I. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 1048-1051.Search in Google Scholar

Leskiewiczowa J., 1981. Dobra martwej ręki (Mortmain estate). [Entry in:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, vol. A-N. Wiedza Powszechna, Warszawa, 139.Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (Polish Republic's Statistical Yearbook), 2007. GUS, Warszawa.Search in Google Scholar

Rybarczyk J., 1985. Beneficjum (Benefice). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 262-265.Search in Google Scholar

Uruszczak W., Zarzycki Z., 2003. Prawo wyznaniowe (Denominational law). Zakamycze, Kraków.Search in Google Scholar

Wileńska E., 2006. Majątek kościelny (Majątek parafialny, W prawie polskim) (Church property. Parish property in Polish law). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 11. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 835-837.Search in Google Scholar

Wisłocki J. (no date). Uposażenia Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce 1918-1939 (Endowment of the Catholic Church and clergy in Poland, 1918-1939). http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5981Search in Google Scholar

Wyznania religijne - stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996 (Religious confessions - national and ethnic associations in Poland, 1993-1996). 1997. GUS, Warszawa.Search in Google Scholar

Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003-2005 (Religious confessions. National and ethnic associations in Poland, 2003-2005). 2007. GUS, Warszawa.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo