1. bookVolume 32 (2008): Issue -1 (December 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Chronostratigraphy of the Vistulian Glaciation on the Kujawy Moraine Plateau (Central Poland) Based on Lithostratigraphic Research and OSL Dating

Published Online: 27 Mar 2009
Volume & Issue: Volume 32 (2008) - Issue -1 (December 2008)
Page range: 69 - 77
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Chronostratigraphy of the Vistulian Glaciation on the Kujawy Moraine Plateau (Central Poland) Based on Lithostratigraphic Research and OSL Dating

The subject of the investigations presented here is fixing dilemmatic character (transgressive or recessive) of the Poznań phase of the Vistulian (Weichselian) Glaciation and answering the question about the possibility of lithostratigraphic separation of this phase from the Leszno phase in the region of so called Vistula lob. Here we present the outcomes of the research project carried out on a few tills exposures, which constitute the sedimentological record of the last ice sheet advance on the Kujawy Moraine Plateau. The absolute ages of 17 samples (collected from fluvial deposits uncovered in the geological logs) have been determined by means of the OSL method applying the single aliquots regenerative (SAR) dose protocol. The OSL data are analysed with regard to supposed bleaching conditions at the moment of the last transport and deposition of the material. In conclusion, some remarks on suitability of fluvial sands for OSL dating are made. In most of the investigated sites, there appears to exist only a single till level associated with the main stage of the Vistulian Glaciation. This fact and the results of OSL dating support the hypothesis, that the Poznań phase in Kujawy Moraine Plateau is not a distinct lithostratigraphic unit, but it is a recessive phase of the last glaciation.

Keywords

Bøtter-Jensen L and Duller GAT, 1992. A new system for measuring optically stimulated luminescence from quartz samples. Nuclear Tracks and Radiation Measurements 20(4): 549-553, DOI 10.1016/1359-0189(92)90003-E.10.1016/1359-0189(92)90003-ESearch in Google Scholar

Galon R, 1956. The problem of the last Glaciation in Poland. Reprinted from. Przegląd Geograficzny 28: 75-93.Search in Google Scholar

Huntley DJ, Godfrey-Smith DI and Thewald MLW, 1985. Optical dating of sediments. Nature 313(5998): 105-107, DOI 10.1038/313105a0.10.1038/313105a0Search in Google Scholar

Kozarski S, 1988. Time and dynamics of the last Scandinavian ices-sheet retreat from northwestern Poland. Geographia Polonica 55: 91-101.Search in Google Scholar

Kozarski S, 1991a. Litostratygrafia górnego plenivistulianu Niziny Wielkopolskiej w granicach ostatniego zlodowacenia: nowe dane i interpretacje (Upper Plenivistulian lithostratigraphy of the Great Poland Lowland (central Poland) within limits of the last glaciation: new data and interpretations). In: Kostrzewski A, ed, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM Seria Geografia 50: 471-496 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S, 1991b. Paleogeografia Polski w Vistulianie (Palaeogeography of Poland in the Vistulian (Weichselian)). In: Starkel L, ed, Geografia Polski - środowisko geograficzne. Warszawa, PWN: 80-105 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S, 1995. Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja geosystemu (~20 ka → 10 ka BP) (Deglaciation of north-western Poland: environmental conditions and geosystem transformation (~20 ka → 10 ka BP)). Dokumentacja Geograficzna 1. Warszawa, IG PAN: 1-82 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozydra Z and Skompski S, 1996. Osady międzymorenowe w okolicy Mikorzyna na Wysoczyźnie Konińskiej (Interglacial sediments in the vicinity of Mikorzyn in Konin region, central Poland). Przegląd Geologiczny 44(9): 945-949 (in Polish).Search in Google Scholar

Makowska A, 2004. Nowe badania vistuliańskiej części profilu osadów młodoplejstoceńskich na dolnym Powiślu i wynikające z nich wnioski dyskusyjne (New research of the Vistulian (Weichselian) part of the Upper Pleistocene complex in the Lower Vistula Region (middle-north Poland) and resulting conclusions for discussion). Przegląd Geologiczny 52(10): 953-962 (in Polish).Search in Google Scholar

Marks L, 1988. Relation of substrate to the Quaternary paleorelief and sediments western Mazury and Warmia (Northern Poland). Geologia 14, 1, Wyd. AGH, Kraków: 1-76.Search in Google Scholar

Mojski JE, 1968. Podstawy podziału zlodowacenia północnopolskiego (Principles for division of the North-Polish Glaciation). Kwartalnik Geologiczny 12(3): 665-679 (in Polish)Search in Google Scholar

Mojski JE, 1984. Zlodowacenie północnopolskie (North Poland glaciation). In: Budowa geologiczna Polski, t. 1, Stratygrafia, cz. 3b, Kenozoik - Czwartorzęd. Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne: 218-255 (in Polish).Search in Google Scholar

Molewski P and Wysota W, 2006. Litostratygrafia osadów neoplejstocenu w zboczu doliny Wisły w Nieszawie - kontrowersje i nowe dane (Lithostratigraphy of the Neopleistocene deposits at slope of Vistula valley in Nieszawa, central Poland). In: Olszewski A and Chutkowski K, eds., Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), Przewodnik sesji terenowych, Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd PTG, Toruń, 13-17 września 2006. Wydawnictwo Turpress: 240-244 (in Polish).Search in Google Scholar

Molewski P, 2007. Neotektoniczne i glacjodynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej (Neotectonic and glaciodynamic conditions for the structure of the Pleistocene in the Kujawy Moraine Plateau, central Poland). Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 140 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Murray AS and Wintle AG, 2000. Luminescence dating of quartz using an improved single-aliquot regenerative-dose protocol. Radiation Measurements 32(1): 57-73, DOI 10.1016/S1350-4487(99)00253-X.10.1016/S1350-4487(99)00253-XSearch in Google Scholar

Oczkowski HL and Przegiętka K, 1998. Partial Matrix Doses for Thermoluminescence Dating. Physica Scripta 58: 534-537.10.1088/0031-8949/58/5/019Search in Google Scholar

Oczkowski HL, Przegiętka K, Lankauf KR, Szmańda JB, 2000. Gamma Spectrometry in Thermoluminescence Dating. Geochronometria 18: 63-68.Search in Google Scholar

Roman M, 2003. Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina (Development of the Pleistocene relief in the vicinity of Gostynin, central Poland). Acta Geographica Lodziensia 84: 1-154 (in Polish).Search in Google Scholar

Skompski S, 1969. Stratygrafia osadów czwartorzędowych wschodniej części Kotliny Płockiej (Stratigraphy of Quaternary deposits of the eastern part of the Płock depression, central Poland). Biuletyn Instytutu Geologicznego 220: 175-258 (in Polish).Search in Google Scholar

Stankowska A and Stankowski W, 1988. Maximum extent of the Vistulian ice sheet in the vicinity of Konin, Poland: a geomorphological, sedimentological and radiometric evidence. Geographia Polonica 55: 141-150.Search in Google Scholar

Stankowska A and Stankowski W, 1991. Morfo- lito- i chronostratygrafia vistulianu we wschodniej Wielkopolsce (Morpho-, litho and chronostratigraphy of the Vistulian (Weichselian) deposits in eastern part of Great Poland, central Poland). In: Kostrzewski A, ed., Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia 50: 563-571 (in Polish).Search in Google Scholar

Stankowski W, 2000. The geological, paleobotanical and radiometric dating of Quaternary sediments in the region of Konin (eastern Great Poland Lowland). Geologos 5: 175-188.Search in Google Scholar

Stankowski W, Bluszcz A and Nita M, 1999. Stanowiska osadów górnoczwartorzędowych Mikorzyn i Sławoszewek w świetle badań geologicznych, datowania radiowęglowego i termoluminescencyjnego oraz analiz palinologicznych (Sites of Upper Quaternary deposits in Mikorzyn and Sławoszewek (central Poland) on base of geological studies, radiocarbon and thermoluminescence dating and palynological analysis). In: Pazdur A, Bluszcz A, Stankowski W and Starkel L, eds., Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Wrocław, WIND - J. Wojewoda Publishing Co.: 87-111 (in Polish).Search in Google Scholar

Wysota W, 2002. Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia wisły w południowej części dolnego Powiśla (Stratigraphy and sedimentary environments of the Vistulian (Weichselian) glaciation in the southern part of the Lower Vistula region, middle-north Poland). Rozprawa Habilitacyjna, Wydawnictwo UMK, Toruń: 144 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Wysota W, Lankauf KR, Szmańda J, Chruścińska A, Oczkowski HL and Przegiętka KR, 2002. Chronology of the Vistulian (Weichselian) glacial events in the Lower Vistula region, middle-north Poland. Geochronometria 21: 137-142.Search in Google Scholar

Wysota W, Molewski P, Sokołowski RJ and Szmańda J, 2004. Sekwencja glin morenowych zlodowacenia wisły w Nieszawie, NE Kujawy (Sequence of the Vistulian (Weichselian) tills in Nieszawa, NE Kujawy, central Poland). In: Wysota W, ed., Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Terenowe warsztaty sedymentologiczne, Toruń, 6-7 września 2004. Toruń, Wydawnictwo UMK: 11-17 (in Polish).Search in Google Scholar

Wysota W, Piotrowski JA, Murray AS, 2006. The age and the extent of Weichselian ice advances in Poland in the light of OSL dating. In: Johansson P, Lunkka JP, Serala P, eds., Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavia ice sheet, Abstracts, The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September, 11-15 2006, Geological Survey of Finland, Rovaniemi: 51.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo