Open Access

Retrogression of Orthopyroxene-bearing Gneiss of Iboropa Akoko, Southwestern Nigeria


Cite

V tem članku predstavljamo mineraloško-kemične in petrografske značilnosti charnokita, ki se pojavlja na območju Iboropa znotraj predkambrijske podlage Nigerije. Opazovani minerali so: piroksen, plagioklaz, biotit, rogovača, alkalijski glinenec, mikropertit, kremen in ilmenit, z apatitom ki se pojavlja kot akcesorni mineral. Apatit je akcesorni mineral in se pojavlja v obilju kot evhedralni kristal. Opazovan ortopiroksen je močno pleokroičen in ima številne mikrorazpoke. Je hipersten (En45Fs54Wo1) z nizkim TiO2 in MnO in ima ekstremno nizek delež CaO. Hipersten je oplaščen s kompleksno korono amfibola, ki je rogovača s kemijsko formulo (K,Na)(Ca,Fe)2(Fe,Mg,Al,Ti)5(Al,Si)8O22(OH)2. Plagioklaz se pojavlja kot inkluzije v piroksenu in biotitu. Biotit ima visoko koncentracijo TiO2 in ekstremno nizko CaO. Opazovan nepreseven mineral je ilmenit in je koncentriran okoli hiperstena in amfibola. REE kaže na negativno Eu anomalijo z obogatitvijo LREE nad HREE. Amfiboli, ki obkrožajo ortopiroksene, so dokaz retrogradne reakcije in nastanejo pri reakciji ortopiroksena s plagioklazom in kremenom v prisotnosti fluida. Razmerje med mineralno sestavo predlaga retrogresijo gnajsa, ki bi lahko bila rezultat rehidracijskega procesa in je prehod granulitnega faciesa v amfibolitni facies med retrogresivno obliko metamorfizma.