1. bookVolume 9 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Adaptability in Environmental Policy at the Commune Level Carried Out in Poland Based on the Example of the Urban Plan of Adaptation to Climate Changes

Published Online: 13 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 9 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 80 - 94
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The effects of the observed climate changes constitute a real problem in the surrounding environment due to the scale and frequency of natural catastrophic events. This state of affairs prompts various types of entities, including institutions, to undertake adaptation measures as part of environmental policy, both at the international and local levels. In Poland, the entities responsible for the implementation of this policy at the local level are, inter alia, the voivodeship, the poviat and the commune authorities. The authors present the Urban Adaptation Plans (MPA for short) prepared in 44 Polish cities, which can be an example of a document where the main goal is to increase the adaptability of cities to a changing climate.

On the basis of the identified list of types of adaptation measures provided for in all prepared Urban Adaptation Plans, the pragmatic nature of the implemented adaptation measures has been demonstrated, which will not cause any changes to basic attributes of the social and ecological system of cities. Thus, 44 cities in Poland will manage the process of gradual adaptation up to 2024, i.e., until when the Urban Adaptation Plans will require updating.

Keywords

Antoszewski, Andrzej (1999), “Ochrona środowiska w systemie politycznym”, w: Halina Lisicka (red.), Ochrona środowiska w polityce, Wrocław: Towarzystwo Naukowa Prawa Ochrony Środowiska. Search in Google Scholar

Bartosz, Bogna, Keplinger, Alicja, Straś-Remanowska, Maria, eds. (2011), Prace Psychologiczne LX, Transgresja — innowacje — twórczość, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Search in Google Scholar

Birkmann, Jörn (2011), First- and second-order adaptation to natural hazards and extreme events in the context of climate change, Natural Hazards, 58 (2).10.1007/s11069-011-9806-8 Search in Google Scholar

Brzeziński, Wojciech (1975), Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Search in Google Scholar

Bukowska — Gorgoni, Krystyna, Pruszyński, Jan, P (1974), “Środowisko naturalne a dobra kultury”, Studia Iuridica, nr 2. Search in Google Scholar

Dumieński, Grzegorz, Lisowska, Alicja, Tiukało, Andrzej (2017), Ocena zrównoważenia polityki przeciwpowodziowej państwa z wykorzystaniem zintegrowanego ryzyka środowiskowego w: Ryszard F Sadowski, Zbigniew Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Search in Google Scholar

Dumieński, Grzegorz, Lisowska, Alicja, Tiukało, Andrzej (2019), Adaptability of a socio-ecological system. The case of a Polish municipality at risk of flood, Prace Geograficzne, 159. Search in Google Scholar

Dumieński, Grzegorz, Lisowska, Alicja, Tiukało, Andrzej (2019), Zagrożenia klimatyczne 44 miast w Polsce na podstawie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu, w: Lon-gina Chojnacka — Ożga, Halina Lorenc (red.), Współczesne problemy klimatu Polski, Warszawa: seria publikacji naukowo-badawczych IMGW-PIB. Search in Google Scholar

Fankhauser, Samuel, Smith, Joel B, Tol, Richard SJ (1999), Weathering climate change: some simple rules to guide adaptation decisions, Ecological Economics, 30.10.1016/S0921-8009(98)00117-7 Search in Google Scholar

Gendźwiłł, Adam (2017), Zdecentralizowana adaptacja? Opinie władz lokalnych o zmianach klimatu i lokalnej polityce adaptacji do zmian, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (68) Search in Google Scholar

Gersonius, Barry (2012), The resilience approach to climate adaptation applied for flood risk, CRC Press/Balkema. Search in Google Scholar

Górski, Marek (2009), Zarządzanie sprawami ochrony środowiska, w: Marek Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business. Search in Google Scholar

Grzybowski, Stefan (1972), Problematyka ochrony środowiska człowieka a przepisy prawa cywilnego, “Państwo i Prawo”, z. 1. Search in Google Scholar

IPCC (2012), Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. A special report of working groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change, UK and New York: Cambridge University Press, Cambridge, IPCC: file:///C:/Users/renata/Desktop/Artykuł/sr15_glossary.pdf (19.07.2020). Search in Google Scholar

Kotarski, Hubert (2013), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Search in Google Scholar

Lisowska, Alicja (2005), Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i programowe, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Search in Google Scholar

Lisowska, Alicja (2017), “Cechy polityki ochrony środowiska na poziomie gminy, Samorząd Terytorialny, nr 4 (316). Search in Google Scholar

Lisowska, Alicja (2012), Badania nad polityką środowiskową — aspekty metodologiczne i wymiar empiryczny w: Halina Lisicka, Alicja Lisowska (red.), Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania, Wrocław: Towarzystwo Naukowa Prawa Ochrony Środowiska. Search in Google Scholar

Łustacz, Leon (1981), Polityczne i prawne problemy ochronny środowiska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Search in Google Scholar

Millenium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-Being: Policy Responsens, Washington DC: Island Press. Search in Google Scholar

Moser, Susanne C, Ekstrom, Julia A (2010), A framework to diagnose barriers to climate change adaptation, PNAS, 107 (51).10.1073/pnas.1007887107 Search in Google Scholar

MPA, Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu (2017), Metodyka opracowania projektu Miejskiego Planu Adaptacji na podstawie oferty do Zamówienia pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców; zasób własny, Warszawa: IMGW-PIB. Search in Google Scholar

Odum, Eugene P (1977), Podstawy ekologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Search in Google Scholar

Plany adaptacji do zmian klimatu 44 miast Polski, Publikacja podsumowująca (2018), Warszawa, http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2018/12/MPA_NET-PL-20-12.pdf. Search in Google Scholar

Poskrobko, Bazyli, Poskrobko, Tomasz (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna (2015), Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa: Wydawnictwo Difin. Search in Google Scholar

Skomra, Witold ed. (2015), Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Warszawa: Bel Studio. Search in Google Scholar

Smit, Barry, Burton, Ian, Klein, Richard JT, Wandel, Johanna (2000), An anatomy of adaptation to climate change and variability, Climate Change, 45 (1).10.1007/978-94-017-3010-5_12 Search in Google Scholar

Smit, Barry, Wandel, Johanna (2006), Adaptation, adaptive capacity and vulnerability, Global Environmental Change, 16 (3).10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008 Search in Google Scholar

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050, Miejski Plan Adaptacji (2019), Raport podsumowujący Projekt pn. “Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY, Warszawa, http://adaptcity.pl/wp-content/uploads/2019/02/strategia_adaptacji_25.02.2019_0.pdf. Search in Google Scholar

Trzcińska, Diana, ed. (2016), Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Search in Google Scholar

Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 ze zm.) Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz.627 ze zm.) Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz.627 ze zm.) Search in Google Scholar

Walker, Brian H, Abel, Nick, Anderies, John M, Ryan, Paul (2009), Resilience, adaptability, and transformability in the Goulburn-Broken Catchment, Australia, Ecology & Society, 14 (1).10.5751/ES-02824-140112 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo