1. bookVolume 71 (2019): Issue 1 (January 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

School culture as a common good. Is it possible? How?

Published Online: 31 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 71 (2019) - Issue 1 (January 2019)
Page range: 103 - 111
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper attempts to indicate the potential of using the category of common good for the interpretation of everyday school reality. This has facilitated an initial over­view of the heterogeneous, often contradictory nature of school relationship as well as relationships between school and broadly understood environment, and has made it possible to reflect on school culture, i.e. its internal and external precondi­tions for functioning.

Keywords

Bochno, E. (2011a). Szkolne zasoby zaufania, In: M. Dudzikowa, S. Jaskulska, R. Wawrzyniak-Beszterda, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, & M. Marciniak. Kapitał spo­łeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania(pp. 123-147). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Search in Google Scholar

Bochno, E. (2011b). Zaufanie jako kłopotliwe zobowiązanie nauczyciela? Pytanie z autory­tetem w tle. Studia Pedagogiczne, LXIV, 187-202.Search in Google Scholar

Bollier, D. (2004). The Commons. Dobro wspólne dla każdego. Zielonka: Wydawnictwo Fak­toria.Search in Google Scholar

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, transl. by P. Biłos. War­szawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Bruner, J. (2006). Kultura edukacji, transl. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków: Wydaw­nictwo Universitas.Search in Google Scholar

Czerepaniak-Walczak, M. (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wydawni­ctwo Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Dudzikowa, M., Beszterda-Wawrzyniak, R., Jaskulska, S., Marciniak, M., Bochno, E., Bochno, I., & Knasiecka-Falbierska, K. (2013). Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza - interpretacje - konteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Search in Google Scholar

Dudzikowa, M. (2008) Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności, In: M. Dudzikowa, & M. Czerepaniak-Walczak, (Eds.), Wychowanie. Pojęcia procesy kon­teksty, Vol. 4 (pp. 205-262). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Search in Google Scholar

Dudzikowa, M., Jaskulska, S., Wawrzyniak-Beszterda, R., Bochno, E., Bochno, I., Knasiecka-Falbierska, K., & Marciniak, M. (2011). Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Search in Google Scholar

Dudzikowa, M., & Wawrzyniak-Beszterda, R. (Ed.) (2010). Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Wydaw­nicza Impuls.Search in Google Scholar

Giroux, H.A. (2010a). Reprodukcja. Opór i akomodacja, transl. by P. Kwieciński. In: H.A. Giroux, & L. Witkowski (Eds.), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia peda­gogiki radykalnej(pp. 111-137). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Search in Google Scholar

Giroux, H.A. (2010b). Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, transl. by P. Kwieciński, A. Nalaskowski. In: H.A. Giroux, & L. Witkowski (Eds.), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej(pp. 149-184). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Search in Google Scholar

Hardin, R. (2009). Zaufanie, tłum A. Gruba. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.Search in Google Scholar

Huntington, S.P. (2003). Z kulturą trzeba się liczyć. In: L.E. Harrison, & S.P. Huntington (Eds.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, transl. by S. Dym­czyk (pp. 11-16). Poznań: Wydawnictwo Zyski S-ka.Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Śliwerski, B. (2017). Meblowanie szkolnej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Klu­wer.Search in Google Scholar

Teisseyre, P. (2012). Ład społeczny bez zaufania? In: M. Gdula, A. Grzymała-Kazanowska, & R. Włoch (Eds.), Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje(pp. 130-144). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Putnam, R. (2005). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Wło­szech, trans. by J. Szacki. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.Search in Google Scholar

Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, transl. by K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo