1. bookVolume 71 (2019): Issue 1 (January 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Young people’s identity capital and social participation in the life of the local community

Published Online: 31 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 71 (2019) - Issue 1 (January 2019)
Page range: 81 - 91
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The article contains a report from a study involving young people living in the Polish southern borderland. The research was designed as a comparative, longitu­dinal cohort study. Measurements of a given variable (declared identity behaviours) were carried out with the use of the same instrument, in a reproducible manner, at different times (in the school years 2003/2004 and 2016/2017) and on the same cohort. The results of these measurements, obtained in two separate measurement periods, indicate a similar value of youths’ identity capital and an increase of social participation in the life of the local community. The diagnosis is a prelude to the determination of compensating educational activities and identification of existing social instruments as regards their model and pattern.

Keywords

Bazielich, B. (Ed.) (1995). Śląsk - etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność. Wrocław: Wyd. UW.Search in Google Scholar

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości, transl. by J. Ninik. Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Bukowska-Floreńska, I. (1994). Pogranicze jako kategoria wewnątrzspołeczna i wewnątrz­kulturowa. In: T.Smolińska (Ed.), Pogranicze jako problem kultury. Opole: Wyd. UO.Search in Google Scholar

Castells, M. (2009). The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. II. Oxford: Wiley Blackwell.Search in Google Scholar

Erikson, E.H. (1994). Identity and the Life Cycle. New York-London: W.W. Norton & Com­pany.Search in Google Scholar

Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. J. Czapiński, & T. Panek (Eds.). War­szawa. Retrieved from: http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Raport_Glowny_2011_pop_INTERNET.pdf (accessed: December 15, 2017).Search in Google Scholar

Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. J. Czapiński, & T. Panek (Eds.) Warszawa. Retrieved from: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_rap­ort_2015.pdf (accessed: November 15, 2016).Search in Google Scholar

Ferguson, G.A. & Takane, Y. (1989). Statistical analysis in psychology and education (6th ed.). New York: McGraw-Hill.Search in Google Scholar

Frankfort-Nachmias, Ch. & Nachmias, D. (1996). Research Methods in the Social Sciences. New York: St. Martin’s Press.Search in Google Scholar

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

Guilford, J.P. (1960). Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Havighurst, R.J. (1981). Developmental Tasks and Education. New York-London: Longman.Search in Google Scholar

http://zds.kprm.gov.pl./sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printerfiendly.pdf (accessed: September 5, 2018).Search in Google Scholar

http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (accessed: Septem­ber 5, 2018).Search in Google Scholar

Janeczek, J., & Szczepański, M.S. (Eds.) (2006). Dynamika śląskiej tożsamości. Katowice: Wyd. UŚ.Search in Google Scholar

Lipok-Bierwiaczonek, M., (1994). Więzi kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (Śląsk Cie­szyński, Śląsk Opawski, Raciborskie). Katowice: Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska.Search in Google Scholar

Marzec-Holka, K. (2016). Partycypacja społeczna na poziomie edukacji - perspektywa kapitału społecznego. In: A. Matysiak-Błaszczak, & E. Włodarczyk (Eds.), Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice (pp. 225-240). Poznań: WN UAM.Search in Google Scholar

Melosik, Z. (2005). Młodzież a przemiany kultury współczesnej. In: R. Leppert, Z. Melosik, & B. Wojtasik (Eds.), Młodzież wobec (nie) gościnnej przyszłości. Wrocław: WN DSW TWP we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kra­ków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Search in Google Scholar

Mendel, M. (2006). Kategoria miejsca w pedagogice. In: M. Mendel (Ed.), Pedagogika miej­sca. Wrocław: WN Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP.Search in Google Scholar

Młodzi 2011. Retrieved from: http://www.stat.gov.pl; http://www.cbos.pl (accessed: Sep­tember 5, 2018).Search in Google Scholar

Młodzież 2016. Retrieved from: http://www.cinn.gov.pl/portal?id = 15&res_id = 1150305 (accessed: September 5, 2018)Search in Google Scholar

Modrzewski, J. (2004). Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne. Poznań: WN UAM.Search in Google Scholar

Muszyńska, J. (2014). Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Aka­demickie Żak.Search in Google Scholar

Szczepański, M.S., (1999). Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej. Przypadek Górnego Śląska. In: I. Bukowska-Floreńska (Ed.), Studia etnologiczne i antro­pologiczne. Vol. 2. Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna (pp. 161-180). Katowice: Wyd. UŚ.Search in Google Scholar

Szczurek-Boruta, A. (2007). Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełnia­nia w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo - studium pedagogiczne. Katowice: Wyd. UŚ.Search in Google Scholar

Szczurek-Boruta, A. (2016). Lokalne środowisko życia i kształtowanie tożsamości otwartej w perspektywie edukacji międzykulturowej. Pedagogika Społeczna, 3(61), 59-73.Search in Google Scholar

Trempała, J., & Olejnik, M. (2016). Badanie rozwoju psychicznego człowieka. In: J. Trempała (Ed.), Psychologia rozwoju człowieka (pp. 127-144). Warszawa: WN PWN.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo