1. bookVolume 54 (2022): Issue 1 (January 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Cartographic sources as a base of knowledge about land use in selected areas in the north-western Poland

Published Online: 27 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 54 (2022) - Issue 1 (January 2022)
Page range: 143 - 157
Received: 11 Oct 2022
Accepted: 08 Dec 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Affek, A. (2012). Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, 48–62. Search in Google Scholar

Anders, P. (1978). Znakowane szlaki piesze województwa poznańskiego. 3, Część południowo-zachodnia. WOIT. Search in Google Scholar

Anders, P., & Kusiak, W. (2005). Puszcza Notecka. Przewodnik krajoznawczy. Oficyna Wydawnicza G&P. Search in Google Scholar

Anders, P., & Kusiak, W. (2011). Puszcza Notecka. Oficyna Wydawnicza G&P. Search in Google Scholar

Biszak, E., Biszak, S., Timár, G., Nagy, D., & Molnár, G. (2017). Historical topographic and cadastral maps of Europe in spotlight – Evolution of the MAPIRE map portal. 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venice, Italy, 26–28 April, 204–208. https://static-cdn.arcanum.com/media/mapire/pub/biszak_2017_dach.pdf Search in Google Scholar

Chodyła, Z. (2001). Zarys osadnictwa olęderskiego w Polsce od XVI do XVIII w. Ogólnopolska konferencja Olędrzy i ich dziedzictwo w Polsce. Historia, stan zachowania, ochrona, Toruń, Poland, 11–13 October. http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=polska&id=1_2 Search in Google Scholar

Czerny, A. (Ed.). (2015). Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Search in Google Scholar

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. (2015). Uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia ‘Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Wronki na lata 2015–2018’ [Resolution of the Wronki City and Commune Council of September 24, 2015 on the adoption of the ‘Municipal Program for the Care of Monuments for the City and Commune of Wronki for the years 2015–2018’]. (Uchwała nr X/124/2015 poz. 5571). Search in Google Scholar

Engelmann, G. (1968). Die Kartographen und Kartenbearbeiter der Preußischen Urmesstischblätter. In K.-H. Meine (Ed.), Kartengeschichte und Kartenbearbeitung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Wilhelm Bonacker, Geograph und Wissenschaftlicher Kartograph in Berlin, am 17. März 1968, dargebracht von Fachkollegen und Freunden beider Wissenschaften (pp. 227–232). Kirchbaum Verlag. Search in Google Scholar

Geomatyka w Lasach Państwowych. (2022, September 15). Standard LMN. https://www.geomatyka.lasy.gov.pl/standard-lmn Search in Google Scholar

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej. (2022, September 19). Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG). https://www.geo-portal.gov.pl/dane/baza-danych-szczegolowychosnow-geodezyjnych-bdsog Search in Google Scholar

Guerra, F. (2000). New technologies for the georeferenced visualization of historic cartography. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Amsterdam, XXXIII, B5, 339–346. Search in Google Scholar

Hebdaś, J. (2001). Przedstawianie zabudowy na współczesnych polskich mapach topograficznych. Polski Przegląd Kartograficzny, 33(2), 127–136. Search in Google Scholar

Jancewicz, K., Traczyk, A., & Migoń, P. (2021). Land-form modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity, Wałbrzych, SW Poland. Journal of Maps, 17(4), 174–201. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1805805 Search in Google Scholar

Janicka, J. (2012). Odporna na błędy grube transformacja Helmerta ze zmodyfikowaną korektą Hausbrandta. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 59(1), 159–168. Search in Google Scholar

Kadaj, R. J. (2000). Rady na układy. Zasady transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami kartograficznymi na obszarze Polski. Geodeta, 9(64), 14–18. Search in Google Scholar

Kadaj, R. J. (2002). Polskie układy współrzędnych. Formuły transformacyjne, algorytmy i programy. AlgoRes soft. Search in Google Scholar

Klassen Pater, J. (2002). Ojczyzna dla przybyszów: wprowadzenie do historii mennonitów w Polsce i Prusach. ABORA. Search in Google Scholar

Kozieł, Z. (1997). Concerning the need for development of the geomatic research method. Geodezja i Kartografia, 46(3), 217–224. Search in Google Scholar

Kubiak-Wójcicka, K., Piątkowski, K., & Juśkiewicz, W. W. (2021). Lake surface changes of the Osa River catchment (northern Poland), 1900–2010. Journal of Maps, 17(2), 18–29. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1857856 Search in Google Scholar

Kuna, J. (2018). ‘Partially compiled’ maps 1:25,000 by Polish Military Geographical Institute (1919–1939) Polish Cartographical Review, 50(1), 31–46. https://doi.org/10.2478/pcr-2018-0003 Search in Google Scholar

Kusiak, W. (2013). Geograficzne, przyrodnicze, gospodarcze, rolnicze, historyczne i inne nazwy z obszaru Puszczy Noteckiej. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 12, 61–72. Search in Google Scholar

Kusiak, W., & Dymek-Kusiak, A. (2002). Puszcza Notecka monografia przyrodniczo-gospodarcza. Wydawnictwo Przegląd Leśniczy. Search in Google Scholar

Kusiak, W., & Mysiak, W. (2019). Przedwojenna granica polsko-niemiecka (1920–1939) jako narzędzie edukacji historycznej i promocji turystyki na terenie Puszczy Noteckiej. Przegląd Leśniczy, 29(12), 26–29. Search in Google Scholar

Lasy Państwowe. (2022, September 15). Leśne kompleksy promocyjne. https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne Search in Google Scholar

Lieskovský, J., Kaim, D., Balázs, P., Boltižiar, M., Chmiel, M., Grabska, E., Király, G., Konkoly-Gyuró, E., Kozak, J., Antalová, K., Kuchma, T., Mackovčin, P., Mojses, M., Munteanu, C., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Shandra, O., Stych, P., & Radeloff, V. C. (2018). Historical land use dataset of the Carpathian region (1819–1980). Journal of Maps, 14(2), 644–651. https://doi.org/10.1080/17445647.2018.1502099 Search in Google Scholar

Lorek, D. (2017). Ocena doboru metod implementacji XIX-wiecznych map topograficznych do współ-czesnego układu współrzędnych w aplikacji Qgis. Badania Fizjograficzne. R. VIII – Seria A – Geografia Fizyczna (A68), 47–59. Search in Google Scholar

Lorek, D., & Medyńska-Gulij, B. (2020). Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century – Urmesstischblätter. The Cartographic Journal, 57(2), 113–129. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1547471 Search in Google Scholar

Ławniczak, R. & Kubiak, J. (2016). Geometric accuracy of topographical objects at Polish topographic maps. Geodesy and Cartography, 65(1), 55–66. https://doi.org/10.1515/geocart-2016-0003 Search in Google Scholar

Ławniczak, R., & Kubiak J. (2021). Changes in the settlement network in the Noteć Forest (Poland) in a historical perspective. Journal of Maps. 17(1), 14–22. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1866701 Search in Google Scholar

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. (2021). Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych [The regulation of the Minister of Economic Development and Technology of 27 July 2021 on topographic objects database, general geographic objects database and standard maps]. (Dz.U. 2021 poz. 1412). Search in Google Scholar

Molewski, P. (2021). Anthropogenic degradation of dunes within a city: a disappearing feature of the cultural landscape of Toruń (Poland). Journal of Maps, 17(4), 162–169. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1736196 Search in Google Scholar

Molnár, G., Timár, G., & Biszak, E. (2014). Can the First Military Survey maps of the Habsburg Empire (1763–1790) be georeferenced by an accuracy of 200 meters? 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage Budapest, Budapest, Hungary, 4–5 September, 127–132. https://www.arcanum.com/media/uploads/mapire/pub/1survey_molnar_et_al.pdf Search in Google Scholar

Nita, J., & Myga-Piątek, U. (2012). Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej. Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, 116–135. Search in Google Scholar

Ostrowski, W. (1994). Problematyka prezentacji osadnictwa na mapach topograficznych w skalach 1:10 000 do 1:200 000. IX Szkoła Kartograficzna, Polska kartografia map topograficznych, Komorowo, Poland, 10–14 październik, 142–147. Search in Google Scholar

Panecki, T. (2014). Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Polski Przegląd Kartograficzny, 46(2), 162–172. Search in Google Scholar

Pietruńko, G., & Bańkowski, J. (2005). Mapy w gospodarce leśnej. In W. Pawlak & W. Spallek (Eds.), Projektowanie i redakcja map. Główne problemy współczesnej kartografii (pp. 122–139). Uniwersytet Wrocławski. Search in Google Scholar

Plit, J. (2006). Analiza historyczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, 16(1), 217–226. Search in Google Scholar

Polska Niezwykła. (2022a, September 25). http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,2,-1,-1,-1,-1,-1,dębowiec.html Search in Google Scholar

Polska Niezwykła. (2022b, September 25). http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,-1,-1,-1,bronice.html Search in Google Scholar

Przewoźny, J., & Przewoźny, W. (2009). Szlakiem olędrów w północnej Wielkopolsce. Wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Search in Google Scholar

Rusiński, W. (1947). Osady tzw. ‘Olędrów’ w dawnym województwie poznańskim. Polska Akademia Umiejętności. Search in Google Scholar

Stankiewicz, M. (2013). Zarys historii produkcji polskich urzędowych map topograficznych. In R. Olszewski & D. Gotlib (Eds.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (pp. 26–33). Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Search in Google Scholar

Stankiewicz, W., & Głażewski, A. (2000). Współczesne mapy topograficzne w wersji cywilnej. Kartografia Polska u progu XXI wieku. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, 22, Warszawa, Poland, 8–9 grudzień, 7–32. Search in Google Scholar

Szady, B. (2018). Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce. Kwartalnik historii kultury materialnej, 66(2), 129–142. Search in Google Scholar

Szałygin, J. (2002). Kolonizacja ‘olęderska’ w Polsce – niedoceniany fenomen. Opcja na prawo, (7–8). Search in Google Scholar

Targowski, M. (2016). Osadnictwo olęderskie w Polsce – jego rozwój i specyfika. In A. Pabian & M. Targowski (Eds.), Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy (pp. 11–26). Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD