1. bookVolume 54 (2022): Issue 1 (January 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Orthophotomap of Lublin 1944: from Luftwaffe photographs to map application – idea, methods, contemporary challenges of processing and publishing archival aerial photographs

Published Online: 20 Nov 2022
Volume & Issue: Volume 54 (2022) - Issue 1 (January 2022)
Page range: 123 - 142
Received: 24 Aug 2022
Accepted: 24 Oct 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Andrew, W. (2017). Georefencing workflow made easier with ArcGIS Pro. ESRI Australia. https://esriaustraliatechblog.wordpress.com/2017/07/12/georefencing-workflow-made-easier-with-arcgis-pro/ Search in Google Scholar

Arcanum Maps. (2022). Hungary in the 60’s – georeferenced spy satellite photos mosaic. https://maps.arcanum.com/en/map/corona-hungary Search in Google Scholar

Chachaj, J., Mącik, H., & Szulc, D. (Eds.). (2017). “Historia Micra – Historia Magna”: Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta (Vol. 4). Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. Search in Google Scholar

Ciołkosz, A., & Kęsik, A. (1969). Podstawy geograficznej interpretacji zdjęć lotniczych. UMCS. Ciołkosz, A., & Miszalski, J. (1972). Wykorzystanie zdjęć lotniczych w geografii stosowanej. Prace Geograficzne, 91, IG PAN. Search in Google Scholar

Cowley, D. C., Ferguson, L. M., & Williams, A. (2013). The aerial reconnaissance archives: a global aerial photographic collection. In W. Hanson, & I. Oltean (Eds.), Archaeology from historical aerial and satellite archives (pp. 13–30). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4505-0_2 Search in Google Scholar

Creative Commons. (2022). Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en Search in Google Scholar

Dukaczewski, D., Bochenek, Z., Karwel, K., Paradysz, H., & Kulikowski, Z. (2017). Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar Obławy Augustowskiej. Roczniki Geomatyki, 15(1(76)), 63–78. Search in Google Scholar

Dymmel, P., & Rodziewicz, T. (2012). Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku. Album fotografii. Archiwum Państwowe w Lublinie. Search in Google Scholar

EPSG:3857. (2022). WGS 84 / Pseudo-Mercator – Spherical Mercator, Google Maps, OpenStreetMap, Bing, ArcGIS, ESRI. https://epsg.io/3857 Search in Google Scholar

EPSG:4326. (2022). WGS 84 – WGS84 – World Geodetic System 1984, used in GPS. https://epsg.io/4326 Search in Google Scholar

Esski. (2022). Polska, POLSKA – zdjęcia niezidentyfikowane. Archiwum NARA. Fotopolska.eu. https://fotopolska.eu/POLSKA_zdjecia_niezidentyfikowane_Nieznana_ulica Search in Google Scholar

Forum.Odkrywca. (2010). Zdjęcia lotnicze po 1945 r. https://forum.odkrywca.pl/topic/678242-zdj%C4%99cia-lotnicze-po-1945-r/ Search in Google Scholar

Fundacja Warszawa 1939. (2022). Fotoplan. https://www.warszawa1939.pl/fotoplan Search in Google Scholar

Geoportal Lublin. (2021). GeoPortal Miejski. https://geoportal.lublin.eu/2d Search in Google Scholar

Geoportal.gov.pl. (2021, January 21). 21.01.2021 Miniatury zdjęć lotniczych z lat 1973–1979 dostępne w Geoportalu i Portalu PZGiK – Aktualności. https://www.geoportal.gov.pl/o-geoportalu/aktualnosci/-/asset_publisher/HCHq0YGNRszn/content/21-01-2021-miniatury-zdjec-lotniczych-z-lat-1973-1979-dostepne-w-geoportalu-i-portalu-pzgik Search in Google Scholar

“Grodzka Gate – NN Theatre” Centre. (2021). Historical Geoportal of Lublin. https://teatrnn.pl/bazy--danych/historyczny-geoportal-lublina-lublin-hgis/ Search in Google Scholar

Harasimiuk, M., Kociuba, D., & Dymmel, P. (Eds.). (2007). Plany i widoki Lublina XVII-XXI wiek. Oddział Miejski PTTK. Search in Google Scholar

Herder Institut. (2022). Bildkatalog. https://www.herder-institut.de/bildkatalog/index/index?searchfield_parameter=Luftbild Search in Google Scholar

Jucha, W. (2015). Możliwości i ograniczenia wykorzystania wojskowych zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej. Teledetekcja i Środowisko, 53(2/2015), 27–39. Search in Google Scholar

Kłapeć, J. (2017). W okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. In G. Figiel, R. Szczygieł & W. Śladkowski (Eds.), Lublin. 700 lat dziejów miasta (pp. 225–280). Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Search in Google Scholar

Kociuba, D. (2016). Lublin. Rozwój przestrzenny i funk-cjonalny od średniowiecza do współczesności. Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

Krassowski, B. (1973). Polska kartografia wojskowa w latach 1918–1945. Wydawnictwo MON. Search in Google Scholar

Kuna, J. (2015). Metodyczne aspekty analiz przestrzennych GIS wykorzystujących dawne mapy topograficzne. In A. Czerny (Ed.), Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych (pp. 125–149). Wydawnictwo UMCS. Search in Google Scholar

Kuna, J. (2018). ‘Partially compiled’ maps 1:25,000 by Polish Military Geographical Institute (1919-1939). Polish Cartographical Review, 50(1), 31–46. https://doi.org/10.2478/pcr-2018-0003 Search in Google Scholar

Kuna, J. (2021a). File:Lublin 1944 aerial image.jpg. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lublin_1944_aerial_image.jpg Search in Google Scholar

Kuna, J. (2021b). Lublin 1944 aerial images with spatial overlay index (vector and raster datasets for QGIS 3.16 and ArcMap 10.8) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5638600 Search in Google Scholar

Kuna, J. (2021c). Ortofotomapa wojennego Lublina. Geodeta, 318(11/2021), 34–38. Search in Google Scholar

Kuna, J. (2021d). Ortolub 1944 (web map). ArcGIS Online. https://www.arcgis.com/home/item.html?id=d5dd97b49b014d6ea0e6bc221fc37668 Search in Google Scholar

Kuna, J. (2021e). Orthophotomap of Lublin 1939–1945. UMCS.pl. https://ortolub.umcs.pl/ Search in Google Scholar

Kuna, J., & Kowalski, Ł. (2020). Exploring a non-existent city via historical GIS systems by the example of the Jewish district ‘Podzamcze’ in Lublin (Poland). Journal of Cultural Heritage, 46, 328–334. https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.07.010 Search in Google Scholar

Kycko, M. (2011). Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Teledetekcja i środowisko, 45, 66–73. Search in Google Scholar

Ławecka, D. (2009). Wstęp do archeologii. PWN. Lubelskie Archiwum Cyfrowe. (2022). http://lac.lublin.pl Search in Google Scholar

Majewski, J. S., & Urzykowski T. (2004, April 1). Zdjęcia lotnicze Powstania Warszawskiego. Warszawa.wyborcza.pl. https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,1998938.html Search in Google Scholar

Mapa.um.warszawa.pl. (2022). Historyczna. https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna Search in Google Scholar

MGGP Aero. (2022). Retromapy. https://retromapy.pl/ Search in Google Scholar

Ministerstwo Rozwoju (2020). Rozporządzenie Mini-stra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu [Regulation of the Minister of Development of 20 July 2020 on databases on aerial and satellite imagery, as well as orthophotomaps and numerical terrain model]. (Dz. U. 2020 poz. 1304). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001304 Search in Google Scholar

Mirończuk, A, & Poławski, Z. (2015). Identyfikacja obiektów antropogenicznych na archiwalnych zdjęciach lotniczych okolic Jedwabnego. Studia Geohistorica, 3, 141–149.10.12775/SG.2015.10 Search in Google Scholar

Mycke-Dominko, M. (1992). Zmiany na obszarze Lasu Katyńskiego w latach 1942–1944, na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Fotointerpretacja w Geografii, 22, 111–123. Search in Google Scholar

NARA. (2022a). National Archives Catalog. https://catalog.archives.gov/ Search in Google Scholar

NARA. (2022b). Record Group 373: Records of the Defense Intelligence Agency, 1920 – 2006. https://catalog.archives.gov/id/677 Search in Google Scholar

NARA. (2022c). Record Group 373: Series 373-AERIAL-FILM – Aerial Photographs, 19351970. https://catalog.archives.gov/id/305982 Search in Google Scholar

NARA. (2022d). Record Group 373: Series 373-FILM-OVERLAYS – Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 19351971. https://catalog.archives.gov/id/306062 Search in Google Scholar

NARA. (2022e). Record Group 373: Series: 373-GX-PRINTS – German Flown Aerial Photographs 19391945. https://catalog.archives.gov/id/306065 Search in Google Scholar

NCAP. (2022). National Collection of Aerial Photography. https://ncap.org.uk/ Search in Google Scholar

Olędzki, J. R. (2009). Początki teledetekcji środowiska w Polsce. Teledetekcja Środowiska, 41, 5–22. Search in Google Scholar

Ossowski, A., Bykowska-Witowska, M., & Brzeziń-ski, P. (2018). Zastosowanie analizy zdjęć lotniczych w poszukiwaniu miejsc pochówków ofiar wojen i zbrodni systemów totalitarnych. Problemy Kryminalistyki, 299(1/2018), 30–43.10.34836/pk.2018.299.5 Search in Google Scholar

Przesmycka, N. (2012). Lublin. Przeobrażenia urbanistyczne 1815–1939. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Search in Google Scholar

Przesmycki, S. (2008). Bombardowanie Lublina przez lotnictwo sowieckie 11 V 1944. Search in Google Scholar

Różycki, S. (2010). Charakterystyka kamer rozpoznawczych i zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 353–361. Search in Google Scholar

Różycki, S., Osińska-Skotak, K., & Świątek, A. (2020a). Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Search in Google Scholar

Różycki, S., Zapłata, R., Karczewski, J., Ossowski, A., & Tomczyk, J. (2020b). Integrated archaeological research: archival resources, surveys, geophysical prospection and excavation approach at an execution and burial site: the German Nazi Labour Camp in Treblinka. Geosciences, 10(333), 1–26, https://doi.org/10.3390/geosciences10090336 Search in Google Scholar

Shadbolt, C. (1882). Stamford Hill, Stonebridge Road & Tottenham and Hampstead Junction Railway. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cecil_Shadbolt_collection_-_54_-_An_aerial_view_showing_Stonebridge_Road,_Stamford_Hill,_and_Seven_Sisters_Curve,_part_of_the_Tottenham_and_Hampstead_Junction_Railway,_taken_from_2000ft.jpg Search in Google Scholar

Stichelbaut, B. (2011). The first thirty kilometres of the Western Front 1914–1918: an aerial archaeological approach with historical remote sensing data. Archaeological Prospection, 18(1), 57–66. https://doi.org/10.1002/arp.397 Search in Google Scholar

Stichelbaut, B., Gheyle, W., Van Eetvelde, V., Van Meirvenne, M., Saey, T., Note, N., Van den Berghe, H., & Bourgeois, J. (2017). The Ypres Salient 1914–1918: historical aerial photography and the landscape of war. Antiquity, 91(335), 235–249. https://doi.org/10.15184/aqy.2016.260 Search in Google Scholar

Szewczyk, R. (2019). Zniszczenia Lublina na skutek bombardowania przez Niemców we wrześniu 1939 roku. IPN. Search in Google Scholar

Vogler, P. (2020). Die deutsche militärische Luftbildaufklärung. Von den Anfängen bis 1945. KIT Scientific Publishing. https://doi.org/10.5445/KSP/1000098972 Search in Google Scholar

Wikimedia Commons. (2022). https://commons.wikimedia.org Search in Google Scholar

Zawadzki, M. (2021). Development of metadata for historical cartographic resources associated with the Paris Peace Conference (1919−1920). Polish Cartographical Review, 53(1), 77–90. https://doi.org/10.2478/pcr-2021-0007 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD