1. bookVolume 53 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Contemporary status of topographic mapping in Ukraine

Published Online: 31 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 53 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 1 - 12
Received: 25 Apr 2021
Accepted: 24 Jun 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Dyshlyk, O., Karpinskyi, Yu., Kucher, O., Lepetiuk, B., Lypskyi, V., Liashchenko, A., Markov, S., Sossa, R., Triukhan, M., & Yashchuk, V. (2006). Stan ta osnovni napriamy rozvytku topohrafo-heodezychnoi i kartohrafichnoi diialnosti v Ukraini. Kyiv: NDIHK. Search in Google Scholar

Karpinskyi, Yu., & Lazorenko-Hevel, N. (2019). Arkhitektura osnovnoi derzhavnoi topohrafichnoi karty. In Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy: Zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 11–14). Lviv: Vydavnyctvo Ľvivśkoji Politechniky. Search in Google Scholar

Karpinskyi, Yu., & Lazorenko-Hevel, N. (2018). Metody zbyrannia heoprostorovykh danykh dlia topohrafichnoho kartohrafuvannia. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky i vyrobnytstva, I (35), 204–211. Search in Google Scholar

Karpinskyi, Yu. O., Liashchenko, A. A., & Kvartych, T.M. (2011). Kontseptualni zasady stvorennia systemy derzhavnoho topohrafichnoho monitorynhu mistsevosti. Visnyk heodezii ta kartohrafii, 3, 27–31. Search in Google Scholar

Karpinskyi, Yu. O., & Liashchenko, A. A. (2006). Stratehiia formuvannia natsionalnoi infrastruktury heoprostorovykh danykh v Ukraini. Kyiv: NDHIK. Search in Google Scholar

Karpinskyi, Yu. O., & Liashchenko, A. A. (2010). Topohrafichne kartohrafuvannia v Natsionalnii infrastrukturi heoprostorovykh danykh. In Natsionalne kartohrafuvannia: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku (Vol. 4, pp. 52–60). Kyiv: DNVP «Kartohrafiia». Search in Google Scholar

Katrenko, I. M., Lepetiuk, B. D., Triukhan, M. O., & Shevchuk P. M. (2006). Topohrafichne kartohrafuvannia. In Derzhavna kartohrafo-heodezychna sluzhba Ukrainy (1991–2006) (pp. 97–114). Kyiv: NDIHK. Search in Google Scholar

Klasyfikator informatsii, yaka vidobrazhaietsia na topohrafichnykh kartakh masshtabiv 1:10,000, 1:25,000, 1:50,000, 1:100,000, 1:200,000, 1:500,000, 1:1,000,000 (2000). In Topohrafo-heodezychna ta kartohrafichna diialnist: Zakonodavchi ta normatyvni akty (Vol. 2, pp. 189–221). Vinnytsia: Anteks. Search in Google Scholar

Lee, K. D., & Shumakov, A. (2003). Russian data illuminate world mapping. Imaging notes. Retrieved from http://gis-lab.info/docs/russian-topo.pdf Search in Google Scholar

Osnovni polozhennia stvorennia ta onovlennia topohrafichnykh kart masshtabiv 1:10,000, 1:25,000, 1:50,000, 1:100,000, 1:200,000, 1:500,000, 1:1,000,000 (2000). In Topohrafo-heodezychna ta kartohrafichna diialnist: Zakonodavchi ta normatyvni akty (Vol. 2, pp. 171–188). Vinnytsia: Anteks. Search in Google Scholar

Osnovnye polozhenyia po sozdaniiu i obnovleniiu topohraficheskikh kart masshtabov 1:10,000, 1:25,000, 1:50,000, 1:100,000, 1:200,000, 1:500,000 i 1:1,000,000 (1984). Moskva: RIO VTS. Search in Google Scholar

Sossa, R., & Holubinka, Yu. (2017). Suchasni vyklyky do topoheodezychnoho ta kartohrafichnoho zabezpechennia sektoru bezpeky ta oborony derzhavy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Viiskovo-spetsialni nauky), 36 (1), 20–23. Search in Google Scholar

Sossa, R. I. (2014). Topohrafichne kartohrafuvannia Ukrainy (1917–2012). Kyiv: Naukova dumka. Search in Google Scholar

Zaiets, I. M., & Kucher, O. V. (2006). Derzhavna heodezychna merezha. In Derzhavna kartohrafo-heodezychna sluzhba Ukrainy: 1991–2006 (pp. 55–56). Kyiv: NDIK. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD