1. bookVolume 11 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
ISSN
1337-9038
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Implementing a Government-Wide Unified and Transparent Salary System in Slovenia

Published Online: 17 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 11 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 183 - 206
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
ISSN
1337-9038
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia No. U-I-60 / 06 of 12 December 2006. Available at http://odlocitve.us-rs.si/en (last accessed 17 May 2018).Search in Google Scholar

Dečman, Mitja and Maja Klun. 2010. “The Path to Administrative Burden Reduction – with the Help of IT: Challenges and Opportunities in Slovenia.” In Dave O’Donnell (ed.). The Proceedings of the 10th European Conference on e-Government, Limerick, Ireland, 17 – 18 June 2010. Reading: Academic Publishing, 138 – 146.Search in Google Scholar

Fiscal Balance Act. 2012. Available at http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388 (last accessed 14 May 2018).Search in Google Scholar

Government of the Republic of Slovenia. 2002. Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju, prva obravnava, EPA 414-III. [Salary System of the Public Sector Bill]. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije [Parliamentary Newsletter], No. 9 / 2002 of 29 January 2002.Search in Google Scholar

Jazbec, Saša. 2014. Republic of Slovenia: Fiscal Consolidation. Available at ec.europa.eu/economy_finance/events/ (last accessed 14 May 2018).Search in Google Scholar

Kerševan, Erik. 2004. “Uvod komentarja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju” [Introduction to the Commentary on Law on the Salary System of the Public Sector]. In Rajko Pirnat (ed.). Komentar zakonov s področja uprave [Commentary on Laws on Public Administration]. Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 659 – 670.Search in Google Scholar

Klinar, Igor. 2005. Plačni sistem v javnem sektorju in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence: magistrsko delo. Master’s thesis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.Search in Google Scholar

Kovač, Polonca. 2011. “The Public Administration Reform Agenda in Slovenia: Two Decades of Challenges and Results.” Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave 11, 627 – 650.Search in Google Scholar

Kovač, Polonca. 2017. “The Laws of Transparency in Action: The Slovene Profile.” Paper presented at the EGPA Annual Conference, Milano, Italy, 30 August–1 September.Search in Google Scholar

Kovač, Polonca and Primož Pevcin. 2017. “Slovene Public Administration Reforms: Europeanization as a Bridge over Traditional and Post-Socialist Legacies.” In Polonca Kovač and Mantas Bileišis (eds). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States: Post-Accession Convergence and Divergence. Ljubljana: Faculty of Administration; Vilnius: Mykolas Romeris University, 302 – 338. Available at http://baltic-new.pdn.ipublishcentral.com/reader/public-administration-reforms-in-eastern-european-union-member-states-postaccession-convergence-divergence/303 (last accessed 11 June 2018).Search in Google Scholar

Kovač, Polonca and Gregor Virant (eds). 2011. Razvoj slovenske javne uprave 1991 – 2011 [Development of Slovenian Public Administration 1991 – 2011]. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.Search in Google Scholar

Law on the Salary System of the Public Sector (LSSPS). 2002. Official Gazette of the Republic of Slovenia 56 / 2002 with amendments and supplements.Search in Google Scholar

Ministry of Public Administration. 2015. Analiza plačnega sistema javnega sektorja [Public Sector’s Salary System Analysis]. Available at www.mju.gov.si (last accessed 14 May 2018).Search in Google Scholar

Ministry of Public Administration. 2016. Analiza sredstev za delovno uspešnost v javnem sektorju v letu 2015 [Analysis of performance related pay funds in public sector for 2015]. Available at www.mju.gov.si/ (last accessed 14 May 2018).Search in Google Scholar

Ministry of Public Administration. 2018. Veljavna plačna lestvica [Current salary grade]. Available at http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/ (last accessed 9 May 2018).Search in Google Scholar

Ministry of the Interior. 2015. Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2013 in napredovanju v letu 2014 [Report of civil servants’ performance appraisal in 2013 and promotion in 2014]. Available at www.mju.gov.si/ (last accessed 14 May 2018).Search in Google Scholar

OECD. 2011. The Public Sector Salary System in Slovenia. Paris: OECD.Search in Google Scholar

Pevcin, Primož. 2014. “Austerity and Cutback Management in the Public Sector: A Case Study for Slovenia.” Halduskultuur 15, 80 – 99.Search in Google Scholar

Rakar, Iztok and Bojan Tičar. 2017. Pravo javne uprave [Public Administration Law]. Ljubljana: Fakulteta za upravo.Search in Google Scholar

Randma-Liiv, Tiina and Walter Kickert. 2017a. “The Impact of Fiscal Crisis on Public Administration Reforms in Europe.” Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 19, 91 – 99.10.1080/13876988.2017.1286781Search in Google Scholar

Randma-Liiv, Tiina and Walter Kickert. 2017b. “The Impact of the Fiscal Crisis on Public Administration Reforms: Comparison of 14 European Countries.” Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 19, 155 – 172.10.1080/13876988.2015.1129737Search in Google Scholar

Stanojević, M. and Aleksandra Kanjuo Mrčela. 2014. Social dialogue during the economic crisis: The impact of industrial relations reforms on collective bargaining in the manufacturing sector: Slovenia. Brussels: European Commission / Ljubljana: Faculty of Social Sciences. Available at www.research.mbs.ac.uk/ (last accessed 14 May 2018).Search in Google Scholar

Strategy of Development of Public Administration 2015 – 2020. Available at http://nio.gov.si/nio/asset/strategija+razvoja+javne+uprave+2015+2020?lang=en (last accessed 7 April 2018).Search in Google Scholar

Šoltes, Katarina K. 2012. “S ‘supervarčevalnim’ zakonom nad socialno državo.” Pravna praksa 31(16 / 17), 3.Search in Google Scholar

Tičar, Bojan, Štefk a Korade Purg and Branko Vidič. 2017. Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov. Ljubljana: Nebra.Search in Google Scholar

Virant, Grega. 2009. “Nov plačni sistem v javnem sektorju – prednosti in priložnosti za izboljšave” [New Public Sector Salary System – advantages and opportunities for improvements]. Javna uprava 45, 5 – 13.Search in Google Scholar

Virant, Grega and Iztok Rakar. 2017. Public Administration Characteristics in Slovenia. Brussels: European Commision.Search in Google Scholar

Vlaj, Stane. 2007. “Local Self-Government in the Republic of Slovenia: Current Situation and Perspective.” In Mirko Vintar and Polonca Kovač (eds). Trends in Development of Public Administration in South East Europe. Ljubljana: Faculty of Administration, 46 – 61.Search in Google Scholar

Zupanič Tement, B. 2014. Problemi plačnega sistema javnih uslužbencev v Sloveniji: magistrsko delo [Civil servants’ salary system issues in Slovenia: master’s thesis]. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD