1. bookVolume 15 (2018): Issue 1 (December 2018)
    Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Folklorism as an Invention of the State. Contributions of Polish Ethnomusicologists in Historical Perspective

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 15 (2018) - Issue 1 (December 2018) - Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Page range: 17 - 31
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Adamowski, J. & Smyk, K. (Eds.) (2013). Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo UMCS–Narodowy Instytut Dziedzictwa.Search in Google Scholar

Bartkowski, B. (1987). Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Bielawski, L. (1999). Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Bielawski, L., Krzyżaniak, B. & Pawlak, A. (Eds.), (1974–2002). Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały: Vol. 1 Kujawy, Vol. 2 Kaszuby, Vol. 3 Warmia i Mazury. Kraków–Warszawa: PWM, Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Bieńkowski, A. (2001). Ostatni wiejscy muzykanci. Warszawa: Muzyka Odnaleziona.Search in Google Scholar

Bobrowska, J. (1981). Pieśni ludowe regionu żywieckiego. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Bobrowska, J. (2000). Polska folklorystyka muzyczna. Katowice: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.Search in Google Scholar

Burszta, J. (1970). Folkloryzm w Polsce. In: Folklor w życiu współczesnym (pp. 9–26). Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.Search in Google Scholar

Chmara, J. & Batko, W. (Eds.), (1937). Lubelska pieśń ludowa. Lwów: Książnica–Atlas.Search in Google Scholar

Chybiński, A. (1921). Muzea a muzyka. Słowo Polskie, Nos. 130–138.Search in Google Scholar

Chybiński, A. (1921). Potrzeba organizacji pracy w zakresie folkloru muzycznego. Słowo Polskie, Nos. 98, 100, 102.Search in Google Scholar

Chybiński, A. (1922). O organizację pracy nad melodiami ludowymi. Lud, Vol. 21, pp. 29–39.Search in Google Scholar

Chybiński, A. (1924). Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu (1st Ed.). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Chybiński, A. (1925). Dzwony pasterskie ludu polskiego na Podhalu. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Chybiński, A. (1925). Mazurki Karola Szymanowskiego. Muzyka, No. 1, pp. 12–15.Search in Google Scholar

Chybiński, A. (1961). Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu (2nd Ed.). In: L. Bielawski (Ed.), O Muzyce Ludowej. Wybór prac etnograficznych. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Czekanowska, A. (1956). Pieśń ludowa Opoczyńskiego na tle problematyki etnograficznej. Studia Muzykologiczne, Vol. 5, pp. 450–560.Search in Google Scholar

Czekanowska, A. (1961). Pieśni biłgorajskie. Przyczynek do interpretacji polskiego pogranicza południowo-wschodniego. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.Search in Google Scholar

Czekanowska, A. (1990). Polish Folk Music: Slavonic Heritage – Polish Tradition – Contemporary Trends, J. Blacking (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Czekanowska, A. (1990). Studien zum Nationalstil der polnischen Musik. Kölner Beiträge zur Musikforschung, Vol. 163. Regensburg: G. Bosse.Search in Google Scholar

Czekanowska, A. (2008). Kultury tradycyjne wobec współczesności: muzyka, poezja, taniec. Warszawa: Wydawnictwo Trio.Search in Google Scholar

Czekanowska, A. (Ed.), (1999). Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian. Kraków: Musica Iagellonica.Search in Google Scholar

Dahlig, P. (1987). Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie. Warszawa: WSiP.Search in Google Scholar

Dahlig, P. (1993). Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Dahlig, P. (1998). Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną ielitarną Polski międzywojennej. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Dahlig, P. (2000). Wczesna etnomuzykologia polska w świetle korespondencji. In: L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyńska (Eds.), Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia (pp. 155–174). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Dahlig, P. (2002). The Early Field Recordings in Poland (1904–1939) and Their Relations to the Phonogram Archives in Vienna and Berlin. In: G. Berlin & A. Simon (Eds.), Music Archiving in the World (pp. 205–218). Berlin: VWB.Search in Google Scholar

Dahlig, P. (2003). Muzyka Adwentu. Mazowiecko-podlaska tradycja gry na ligawce. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.Search in Google Scholar

Dahlig, P. (2009). The use of the term ethnomusicology in Ukraine and Poland between 1928 and 1939. Muzyka, No. 1, pp. 51–56.Search in Google Scholar

Dahlig-Turek, E. (1990). Ludowa gra skrzypcowa w Kieleckiem. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Dahlig-Turek, E. (2001). Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Dąbrowska, G. (1971). Obrzędy i zwyczaje doroczne jako widowisko. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.Search in Google Scholar

Dąbrowska, G. (2006). Leksykon tańców polskich. Warszawa: Wydawnictwo Muza.Search in Google Scholar

Drabecka, M., Krzyżaniak, B. & Lisakowski, J. (1978). Folklor Warmii i Mazur. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury.Search in Google Scholar

Dumin, H. (Ed.) (2015). Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana. Jelenia Góra: Muzeum Karkonoskie.Search in Google Scholar

Dygacz, A., & Ligęza, J. (1954). Pieśni ludowe Śląska Opolskiego. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Dziębowska, E. (2012). Encyklopedia Muzyczna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Część biograficzna, Vol. 12. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Jackowski, J. P. (2007). Łowickie a Rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.Search in Google Scholar

Juzala, G. (2007). Semiotyka folkloru muzycznego pograniczy polsko-litewskich. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.Search in Google Scholar

Kamieński, Ł. (1936). Pieśni ludu pomorskiego. Toruń: Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego.Search in Google Scholar

Kamieński, Ł. (1936). Śpiewnik wielkopolski. Poznań: Wielkopolski Związek Teatrów Ludowych.Search in Google Scholar

Kamieński, Ł. (1938). Śpiewnik pomorski. Poznań: Wielkopolski Związek Teatrów Ludowych.Search in Google Scholar

Kopoczek, A. (1984). Instrumenty muzyczne Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Aerofony proste i ich repertuar. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza BISK.Search in Google Scholar

Kopoczek, A. (1987). Śpiewnik Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Cieszyn: MZC – Towarzystwo Miłośników Regionu.Search in Google Scholar

Krekovičová, E. (1989). O živote folklóru v súčasnosti. L’udová pieseň. Bratislava: Národopisný ústav SAV.Search in Google Scholar

Kwaśnicowa, Z. (1937). Zbiór pląsów, Vol. 1. Warszawa: Nasza Księgarnia.Search in Google Scholar

Kwaśnicowa, Z. (1938). Zbiór pląsów, Vol. 2. Warszawa: Nasza Księgarnia.Search in Google Scholar

Lange R., Krzyżaniak, B. & Pawlak, A. (1979). Folklor Kujaw. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury.Search in Google Scholar

Lange, R. (1977). Tradycyjny taniec ludowy w Polsce i jego przeobrażenia w czasie i przestrzeni. Zeszyt Naukowy Polskiego Uniwersytetu na obczyźnie, No. 7. Londyn: Veritas Foundation Publication Centre.Search in Google Scholar

Lewandowska, B. (2010). Wesele orawskie dawniej i dziś. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.Search in Google Scholar

Linette, B. (1970). Folklor muzyczny a folkloryzm. In: Folklor w życiu współczesnym: materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej w Poznaniu 1969 (pp. 30–38). Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.Search in Google Scholar

Lisakowski, J. (1971). Pieśni kaliskie. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Lisakowski, J. (1980). Pieśni ludowe z regionu Kozła. Zielona Góra: Wojewódzki Dom Kultury, Lubuskie Towarzystwo Kulturalne.Search in Google Scholar

Łukaniuk, B. (2006). Do istoryi termina „etnomuzikologiya”. Etnomuzika, No. 1, pp. 9–32.Search in Google Scholar

Majchrzak, J. (1955). Dolnośląskie pieśni ludowe. Wrocław: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.Search in Google Scholar

Majchrzak, J. (1983). Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Matławski, B. (2011). Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970–2009. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

Mierczyński, S. (1930, 1949, 1973). Muzyka Podhala (1st, 2nd & 3rd Eds.). LwówWarszawa: KsiążnicaAtlas, Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Mierczyński, S. (1935). Pieśni Podhala. Warszawa: Wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego.Search in Google Scholar

Mierczyński, S. (1965). Muzyka Huculszczyzny, J. Stęszewski (Ed.). Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Nawrocka-Wysocka, A. (2002). Śpiewy protestanckie na Mazurach. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Noll, W. (1986). Peasant Music Ensembles in Poland: A Culture History. Ph.D. dissertation, University of Washington, Seattle.Search in Google Scholar

Noll, W. (1991). Economics of Music Patronage Among Polish and Ukrainian Peasants to 1939. Ethnomusicology, Vol. 35, No. 3, pp. 349–379.10.2307/851967Search in Google Scholar

Nowak, T. (2005). Tradycje muzyczne społeczności polskich na Wileńszczyźnie. Opinie i zachowania. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.Search in Google Scholar

Olszewski, J. (1933). Krakowska „nuta”, Mazowiecka „nuta”, „Kurpiowski oberek”. Teatr Ludowy, No. 2, pp. 18–19, No. 3, pp. 33–35, No. 6, pp. 87–89.Search in Google Scholar

Pawlak, A. (1981). Folklor muzyczny Kujaw. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Przerembski, Z. (1994). Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Przerembski, Z. (2006). Dudy. Dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Pulikowski, J. (1933). Geschichte des Begriffs Volkslied im musikalischen Schrifttum. Heidelberg: Carl Winter.Search in Google Scholar

Rogalska-Windakiewicz, H. (1926). Wzory ludowej muzyki polskiej w „Mazurkach” Fryderyka Chopina. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Sendejewicz, E. (Ed.), (1989). Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 1967–1987. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza.Search in Google Scholar

Sobieska, J. (1957). Wielkopolskie śpiewki ludowe. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Sobieska, J. (1972). Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Sobieska, J. (1982, 2006). Polski folklor muzyczny (1st & 2nd Ed.). Warszawa: Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Centrum Edukacji Artystycznej.Search in Google Scholar

Sobieska, J. & Sobieski, M. (1954). Szlakiem kozła lubuskiego. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Sobieska, J. & Sobieski, M. (1973). Polska muzyka ludowa i jej problemy, L. Bielawski (Ed.). Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Sobieski, M. (1955). Pieśni ludowe Warmii i Mazur. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Sobieski, M. (1961). Oskar Kolberg jako kompozytor i folklorysta muzyczny. In: O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Vol. 1 (pp. LVIILXXI). Kraków: PWM; Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.Search in Google Scholar

Sobieski, M. (1967). Z zagadnień polskiego ludowego instrumentarium muzycznego (mazanki, serby, skrzypce). In: Z. Lissa (Ed.), Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata (pp. 24–34). Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Stęszewska, Z. (1980). Muzyczne zagadnienia polskich tańców narodowych. In: I. Ostrowska (Ed.), Różne formy tańców polskich (pp. 167–196). Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.Search in Google Scholar

Stęszewski, J. (1992). Zur Geschichte des Terminus „Ethnomusicology”. In: J. Kuckertz & R. Schumacher, Von der Vielfalt musikalischer Kultur (pp. 527–534). Anif/Salzburg: Verlag Ursula Müller–Speiser.Search in Google Scholar

Stęszewski, J. (2009). Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii, P. Podlipniak & M. Walter-Mazur (Eds.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.Search in Google Scholar

Szurmiak-Bogucka, A. & Sadownik, J. (1957, 1971). Pieśni Podhala (1st & 2nd Ed.). Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Szymańska, J. (2001). Słowo śpiewane. Interpretacja tekstów folklorystycznych. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Tacina, J. (1959). Gronie nasze, gronie. Pieśni ludowe znad źródeł Olzy. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.Search in Google Scholar

Trojanowicz, A. (1989). Lamenty, rymowanki, zawołania w polskim folklorze muzycznym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Turek, K. (1986). Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XIX wieku. Charakterystyka poetycko-muzyczna źródeł. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Wójcik-Keuprulian, B. (1932). Muzyka ludowa. In: Wiedza o Polsce, Vol. 5, Part 3. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza o Polsce.Search in Google Scholar

Wójcik-Keuprulian, B. (1932/34). Polska muzyka ludowa. Lud Słowiański, Vol. III, pp. B3–B33.Search in Google Scholar

Zoła, A. (2003). Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce. Lublin: Polihymnia.Search in Google Scholar

Żerańska-Kominek, S. (1995). Muzyka w kulturze. Wstęp do etnomuzykologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Żerańska-Kominek, S. (Ed.), (1990). Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce: Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, No. 29. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo