1. bookVolume 27 (2021): Issue 2 (August 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Methods of management of bottom sediments from selected water reservoirs – a literature review

Published Online: 17 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 27 (2021) - Issue 2 (August 2021)
Page range: 127 - 134
Received: 10 May 2021
Accepted: 12 Jul 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Baran, A., Tarnawski, M. & Kaczmarski, M., 2011. Assessment of agricultural utilization of bottom sediment from the Besko Reservoir. Czasopismo Techniczne. Chemia 1-Ch 8, 108, 3–11. Search in Google Scholar

Baran, A., Tarnawski, M., Koniarz, T. & Jasiewicz, C., 2016. Agricultural use of sediments from Narożniki reservoir – yield and concentration of macronutrients and trace elements in the plant. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich IV/1, 1217–1228. Search in Google Scholar

Bartoszek, L., Koszelnik, P., Gruca-Rokosz, R. & Kida M., 2015. Assessment of Agricultural Use of the Bottom Sediments from Eutrophic Rzeszów Reservoir. Annual Set The Environment Protection 17, 396–409. Search in Google Scholar

Bojakowska, I. & Sokołowska, G., 1998. Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych [Geochemical classes of water sediments]. Przegląd Geologiczny 46, 1, 49–54. Search in Google Scholar

Borsuk, S., Kujawski, E. & Borsuk M., 2012. Naturalny osad denny (NOD) jako potencjalne źródło ekologicznej energii odnawialnej [Natural bottom sediment (NBS) as a potential source of renewable energy environmental]. Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 43–51. Search in Google Scholar

Bounouara, Z., Malab, S., Mekerta, B., Benaissa, A. & Bourokba, S.A., 2020. Treatment of Dredged Sediments of Bouhanifia Dam for Their Valorization in Passive Barrier of Landfill. Geotechnical and Geological Engineering 38, 3997–4011.10.1007/s10706-020-01273-x Search in Google Scholar

Canet, R., Chaves, C., Pomares, F. & Albiach, R., 2003. Agricultural use of sediments from the Albufera Lake (eastern Spain). Agriculture, Ecosystems & Envronment 95, 29–36.10.1016/S0167-8809(02)00171-8 Search in Google Scholar

Chiang, K.-Y., Chien, K.-L. & Hwang, S.-J., 2008. Study on the characteristics of building bricks produced from reservoir sediment. Journal of Hazardous Materials 159, 499–504.10.1016/j.jhazmat.2008.02.04618384952 Search in Google Scholar

Dróżdż, D., Malińska, K., Kacprzak, M., Mrowiec, M., Szczypiór, A., Postawa, P. & Stachowiak, T., 2020a. Potential of fish pond sediments composts as organic fertilizers. Waste and Biomass Valorization 11, 5151–5163.10.1007/s12649-020-01074-6 Search in Google Scholar

Dróżdż, D., Malińska, K., Mazurkiewicz, J., Kacprzak, M., Mrowiec, M., Szczypiór, A., Postawa, P. & Stachowiak, T., 2020b. Fish pond sediments from aquaculture production—current practices and potentials for nutrient recovery. International Agrophysics 34, 33–41.10.31545/intagr/116394 Search in Google Scholar

Fonseca, R.M., Barriga, F. & Fyfe, W.S., 1998. Reversing desertification by using same reservoir sediments as agriculture soils. Episodes 21, 218–224.10.18814/epiiugs/1998/v21i4/001 Search in Google Scholar

Gałka, B., 2010. Ocena stopnia zanieczyszczenia i możliwości zagospodarowania osadów dennych z małych obiektów wodnych w parku we Wrocławiu-Pawłowicach [Assessment of contamination and utilization perspectives of bottom sediments from in small park ponds in Wrocław-Pawłowice]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 42, 233–239. Search in Google Scholar

Haque, M.M., Belton, B., Alam, M.M., Ahmed, A.G. & Alam, M.R., 2016. Reuse of fish pond sediments as fertilizer for fodder grass production in Bangladesh: Potential for sustainable intensification and improved nutrition. Agriculture, Ecosystems & Environment 216, 226–236.10.1016/j.agee.2015.10.004 Search in Google Scholar

Jancewicz, A., Dmitruk, U. & Tomczuk, U., 2014. Potencjalne możliwości zagospodarowania osadów dennych na podstawie polskich przepisów prawnych [Potential possibilities of the bottom deposits utilisation in the light of the Polish law provisions]. Gospodarka Wodna 3, 111–113. Search in Google Scholar

Karanam, P.V., Wani, S.P., Sahrawat, K.L. & Jangawad, L.S., 2008. Economic evaluation of sediment as a source of plant nutrients. Current Science 95, 25, 1042–1050. Search in Google Scholar

Kida, M., Ziembowicz, S. & Koszelnik, P., 2019. Osady denne – rola i znaczenie w środowisku [Bottom sediments – their role and function in the environment]. Gospodarka Wodna, 10, 13–20. Search in Google Scholar

Koś, K. & Zawisza, E., 2012. Ocena przydatności osadów dennych zbiornika Rzeszowskiego do budowy uszczelnień w składowiskach odpadów komunalnych [Usability evaluation of bottom sediments from Rzeszowski Reservoir for soil liners in municipal waste disposal sites]. Acta Scienciarum Polonorum Formatio Circumiectus 11, 49–60. Search in Google Scholar

Koś, K., Gruchot, A. & Zawisza, E., 2021. Bottom sediments from a dam reservoir as a core in embankments – filtration and stability: A case study. Sustainability 13, 1221.10.3390/su13031221 Search in Google Scholar

Madeyski, M. & Tarnawski, M., 2006. Ocena stanu ekologicznego osadów dennych wybranych małych zbiorników wodnych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 4/3, 107–116. Search in Google Scholar

Maj, K. & Koszelnik, P., 2016. Metody zagospodarowania osadów dennych [Methods of the management of bottom sediment]. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 33, 62, 157–169.10.7862/rb.2016.118 Search in Google Scholar

Małachowska-Jutsz, A. & Wollek, I., 2015. Ołów i cynk w osadach wybranych rzek Polski oraz rola makrolitów jako potencjalnych wskaźników zanieczyszczenia tymi metalami [Lead and zinc in selected river sediments and the role of macrophytes as a potential indicators of pollution those metals]. Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska, 213–223. Search in Google Scholar

Mikołajczyk, T. & Nawrocki, P., 2019. Przegląd doświadczeń związanych z rozbiórką zapór wodnych na świecie oraz z usuwaniem i utylizacją osadów zgromadzonych w czaszach likwidowanych zbiorników zaporowych [Review of experiences related to dismantling of dams in different parts of the world and concerning the removal and disposal of deposits accumulated in the basins of the liquidated reservoirs]. Gospodarka Wodna 2, 9–13. Search in Google Scholar

Morris, G.L., 2020. Classification of Management Alternatives to Combat Reservoir Sedimentation. Water 12, 861.10.3390/w12030861 Search in Google Scholar

Morris, G.L. & Fan, J. 1998. Reservoir Sedimentation Handbook. McGraw-Hill, New York. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (t. j. Dz. U. 2002. 55.498) [Regulation of the Minister of Environment, 16 April 2002]. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002.165.1359) [Regulation of the Minister of Environment, 9 September 2002]. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.2015 poz.796) [Regulation of the Minister of Environment, 11 May 2015]. Search in Google Scholar

Siebielec, S., Siebielec, G. & Smreczak B., 2015. Zanieczyszczenia osadów dennych rzek i zbiorników wodnych [Contamination of bottom sediments of rivers and water reservoirs]. Studia i raporty IUNG-PIB, 46, 20, 163–181 (in Polish). Search in Google Scholar

Sojka, M., Jaskuła, J. & Siepak, M., 2019. Heavy metals in bottom sediments of reservoirs in the lowland area of western Poland: Concentrations, distribution, sources and ecological risk. Water 11, 56.10.3390/w11010056 Search in Google Scholar

Tarnawski, M., Baran, A., Koniarz, T., Wyrębek, M., Grela, J., Piszczek, M. & Koroluk, A., 2017. The possibilities of the environmental use of bottom sediments from the silted inlet zone of the Rożnów Reservoir. Geology, Geophysics & Environment 43, 335–344.10.7494/geol.2017.43.4.335 Search in Google Scholar

Tomczyk-Wydrych, I. & Rabajczyk, A., 2019. Transformations of metal nanoparticles in the aquatic environment and threat to environmental safety. Safety & Fire Technology 54, 54–68.10.12845/sft.54.2.2019.4 Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219) [Act 27 April 2001. Environmental Law]. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021.779) [Waste Act, 14 December 2012]. Search in Google Scholar

Walter, K., Gunkel, G. & Gamboa, N., 2012. An assessment of sediment reuse for sediment management of Gallito Ciego Reservoir, Peru. Lakes and Reservoir: Research and Management 17, 301–314.10.1111/lre.12008 Search in Google Scholar

Winter, J., Kosik, A. & Wita, A., 2019. Zamulanie zbiorników zaporowych [Siltation of damming reservoirs]. Gospodarka Wodna 6, 19–24. Search in Google Scholar

Wyrwicka, A., Urbaniak, M., Siebielec, G., Siebielec, S., Chojak-Koźniewska, J., Przybylski, M., Witusińska, A. & Kidd, P.S., 2019. The influence of bottom sediments and inoculation with rhizobacterial inoculants on the physiological state of plants used in urban plantings. Water 11, 1792, 2019.10.3390/w11091792 Search in Google Scholar

Zawadzki, P., Błażejewski, R. & Pawlak, M., 2017. Przegląd metod odmulania zbiorników wodnych [Review of reservoirs’ desilting methods]. Acta Scienciarum Polonorum Formatio Circumiectus 16, 217–228.10.15576/ASP.FC/2017.16.2.217 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD